19/1971

Given i Helsingfors den 15 januari 1971.

Lag om ändring av regeringsformen.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, ändras 49 § 1 mom. regeringsformen, sådant detta lagrum lyder i lagen den 26 april 1957 (176/57), som följer:

49 §.

Lagtima riksdag skall, i den ordning som för val av riksdagens talman är stadgad, för fyra kalenderår i sänder utse en för utmärkt lagkunskap känd person att såsom riksdagens justitieombudsman, enligt instruktion, -som riksdagen för honom utfärdar, hava tillsyn över lagarnas efterlevnad i domstolars och övriga myndigheters verksamhet. Avlider justitieombudsmannen eller avgår han från sin befattning före utgången av verksamhetsperioden, må riksdagen för den återstående tiden av perioden utse ny justitieombudsman. I samma ordning och för lika lång tid utses jämväl en biträdande justitieombudsman, som bistår justitieombudsmannen och vid behov träder i hans ställe, samt en suppleant, som vid förfall för biträdande justitieombudsmannen vid behov sköter hans åligganden.Denna lag trädet i kraft den 1 januari 1972. Då lagen träder i kraft, upphör den i tidigare lag avsedda befattningen som suppleant för riksdagens justitieombudsman.

Biträdande justitieombudsmannens och den i denna lag avsedda suppleantens första verksamhetsperiod börjar den dag lagen träder i kraft. Valet må förrättas innan lagen trätt i kraft.

Helsingfors den 15 januari 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.