811/1969

Given i Helsingfors den 19 december 1969.

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63) en ny 30 a § samt till lagens 48 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom. i paragrafen, och till 57 § ett nytt 4 mom. som följer:

30 a §.

Har apotek av försäkrad uppburit med ersättning enligt sjukförsäkringslagen nedsatt pris eller kostnadsfritt utlämnat läkemedel, vilka i sin helhet skola ersättas, må sagda ersättning utan ansökan utbetalas till apoteket mot av detta lämnad redovisning.

48 §.

I de fall som avses i 30 a § skall försäkrad för att erhålla sjukförsäkringsbestyrelsens skriftliga beslut framlägga i 1 mom. åsyftat yrkande inom sju dagar från den tidpunkt då han erlagt det i sagda paragraf avsedda priset eller utfått läkemedlen utan kostnad.


57 §.

Vad ovan i denna paragraf är stadgat skall äga motsvarande tillämpning på de i 30 a § avsedda fall, då försäkrad erhållit obehörig vinst.

Helsingfors den 19 december 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
A-L. Tiekso

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.