741/1966

Given i Helsingfors den 30 december 1966.

Förordning om ändring av sjulrförsäkringsförordningen.

På föredragning av socialministern ändras 6 § 1 mom., 27 och 28 §§ samt 29 § 2 mom. sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) som följer:

6 §.

Såsom fysikalisk behandling anses av läkare föreskriven fysikalisk motionsbehandling och därtill ansluten nödig förbehandling samt av specialläkare föreskriven annan fysikalisk behandling under förutsättning, att den sjukdom, som kräver vård, hört till den läkares specialområde, som föreskrivit behandlingen. Fysikalisk behandling ersättes likväl endast om behandlingen givits av medikalgymnast eller i medicinskt laboratorium, som godkänts att giva fysikalisk behandling.


27 §.

Folkpensionsanstalten skall före utgången av november månad meddela skriftligt beslut om beloppet av det förskott, som i enlighet med 61 § 3 mom. sjukförsäkringslagen följande år skall ställas till arbetsplatskassas förfogande ur sjukförsäkringsfondens medel. Vid fastställandet av förskottsbeloppets storlek skall det belopp kassan behöver för erläggandet av de förmåner, som utgå enligt sjukförsäkringslagen, för tryggande av kassans betalningsberedskap höjas med en tiondedel av förmånernas belopp. Kassan skall lämna folkpensionsanstalten för beslutet nödiga uppgifter före utgången av oktober månad.

Folkpensionsanstalten skall under januari månad varje år ombesörja, att arbetsplatskassa till sitt förfogande har det i 1 mom. förutsatta, för tryggande av kassans betalningsberedskap avsedda beloppet samt den första vardagen i varje månad utbetala till kassan ett så stort belopp, att det tillsammans med de belopp, som kassan tidigare mottagit för erläggande av förmåner, men ännu icke använt, anses förslå till de förmåner, som skall utbetalas under samma månad. Förslå icke de belopp, som kassan fått till sitt förfogande, till erläggandet av i sjukförsäkringslagen avsedda förmåner, utbetalar folkpensionsanstalten ofördröjligen till kassan det belopp, som behöves. Visar sig det årliga förskottsbeloppet vara alltför litet eller alltför stort, skall det i motsvarande mån justeras. Dessutom skall folkpensionsanstalten den första vardagen i varje månad utbetala till kassan en tolftedel av det för kassans administrationskostnader fastställda beloppet.

Arbetsplatskassa skall lämna folkpensionsanstalten de uppgifter, som äro nödiga för utgivande av de i 2 mom. avsedda beloppen och för justeringen av förskottsbeloppet. Kassan skall likaså lämna folkpensionsanstalten de uppgifter, som behövas för anstaltens sjukförsäkringsstatistik.

28 §.

Arbetsplatskassa skall för varje kalenderår före utgången av januari månad följande år redovisa de medel den i enlighet med 27 § erhållit av folkpensionsanstalten för erläggande av i sjukförsäkringslagen avsedda förmåner och före utgången av februari månad återbära det belopp den erhållit för mycket. Ha icke de medel, som kassan erhållit, räckt till för erläggandet av i sjukförsäkringslagen avsedda förmåner, utbetalar folkpensionsanstalten den bristande delen likaledes före utgången av februari månad.

Det belopp, som kommer på administrationskostnadernas del, justeras i enlighet med av socialministeriet fastställda grunder.

29 §.

Kassa, som inleder i sjukförsäkringslagen avsedd verksamhet, skall, för att utfå i 61 § 3 mom. av sagda lag avsett belopp, före verksamhetens inledande lämna folkpensionsanstalten i 27 § 1 mom. avsedda uppgifter. Efter det folkpensionsanstalten erhållit dessa uppgifter, skall den ofördröjligen meddela skriftligt beslut om beloppet av det förskott, som skall stå till kassans förfogande. Beträffande utbetalande av förskottsbelopp gäller i tillämpliga delar vad i 27 § 2 mom. är stadgat.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1967.

Helsingfors den 30 december 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
Matti Koivunen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.