324/1964

Given i Helsingfors den 12 juni 1964.

Förordning angående ändring av förordningen om allmänna vägar.

På föredragning av ministern för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena ändras 11 och 37 §§ förordningen den 30 december 1957 om allmänna vägar (482/57) som följer:

11 §.

För vägplan nödiga undersökningar utfärdas och vägplan upprättas på åtgärd av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, såvida ej annat följer av 25―32 §§. Visar det sig nödvändigt, må vag- och vattenbyggnadsstyrelsen uppdraga i detta moment nämnda åligganden samt till dem anslutna, i 12 och 13 §§ avsedda åtgärder åt annan myndighet eller enskild sakkunnig att handhas under dess tillsyn.

I det kostnadsförslag, som skall fogas till vägplan, skall särskilt för sig angivas de kostnader, som beräknas härflyta av vägarbetet, och de kostnader, som uppskattas för ersättningar enligt 9 kap. lagen om allmänna vägar.

37 §.

Framställning om ändring av enskild väg till bygdeväg eller landsväg göres hos väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Till framställningen bör fogas sådan karta, som omförmäles i 5 §, förteckning1 över delägarna i den enskilda vägen samt över ägare och innehavare av för vägen erforderliga väghållningsänmestäkter, uppgift om väghållningsorgan, som till äventyrs är utsett för den enskilda vägen, samt tillgänglig utredning över vägens tillkomst ävensom, andra omständigheter rörande vägen och vägområdet.

Göres framställningen av annan än kommun eller statlig myndighet och gäller den endast en kommuns område, skall framställningen ingivas till kommunen, som skall vidarebefordra den jämte eget utlåtande till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.

Helsingfors den 12 juni 1964.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
M. Niskala.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.