405/1963

Given i Helsingfors den 9 augusti 1963.

Förordning angående ändring av förordningen om allmänna vägar.

På föredragning av ministern för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena ändras 5, 6, 8, 42 och 43 §§ förordningen den 30 december 1957 om allmänna vägar (482/57) som följer:

5 §.

Framställning om anläggning av ny allmän väg göres hos väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Till framställninigsskriften bör fogas karta i skala minst 1 : 400 000, på vilken den föreslagna vägen och vägnätet i dess omgivning äro åskådligt utmärkta.

Göres framställningen av annan än kommun eller statsmyndighet och berör den endast en kommuns område, skall framställningen ingivas till kommunen, som jämte sitt utlåtande skall vidarebefordra den till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen.

6 §.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen skall över framställningen införskaffa utlåtande av länsstyrelsen. Härvid må utlåtande begäras även därom, huruvida den i framställningen avsedda vägen skall byggas som landsväg eller bygdeväg. Har kommunen icke gjort framställningen eller avgivit sitt utlåtande angående saken, skall länsstyrelsen höra vederbörande kommun. Länsstyrelsen skall vid behov införskaffa utlåtanden angående framställningen jämväl av andra myndigheter och organisationer eller kalla dem, som saken angår, att rådgöra därom.

Har kommunen i sitt utlåtande, som avses i 5 § 2 mom., icke förordat framställningen, må väg- och vattenbyggnadsstyrelsen utan att införskaffa i 1 mom. avsedd utredning besluta, att ytterligare åtgärder på grund av framställningen icke skola vidtagas.

8 §.

Har framställning icke på sätt som stadgas i 6 § 2 mom. förfallit, må väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, sedan länsstyrelsens och kommunens utlåtanden ävensom annan måhända nödig utredning ingått, förordna, att vägplan skall uppgöras för den väg, som framställningen avser.

Finner väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, att den i framställningen avsedda vägen icke skulle komma att äga i 7 eller 8 §§ lagen om allmänna vägar stadgade förutsättningar eller att ekonomiska möjligheter att genomföra vägföretaget vid förevarande tidpunkt eller i övrigt uppenbarligen icke föreligga, må väg- och vattenbyggnadsstyrelsen förordna, att undersökningen med anledning av framställningen skall framskjutas till en senare tidpunkt, eller ock besluta, att framställningen skall förfalla. Hava såväl kommun som länsstyrelse förordat framställning om anläggning av bygdeväg, skall beslut oro att framställningen skall förfalla av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen underställas ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena för avgörande.

Finner väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, om skäl enligt stadgandena i 2 mom. anses föreligga att låta framställning om anläggning av landsväg förfalla, det dock möjligt, att den i framställningen avsedda vägen komme att äga i 8 § lagen om allmänna vägar stadgade förutsättningar att tjäna som bygdeväg, må framställningen och den därtill anslutna utredningen vid behov remitteras till länsstyrelsen för vidare behandling såsom ärende om anläggning av bygdeväg.

42 §.

Såvida i 41 § avsedd reglering av enskilda vägar kommer i fråga i det fall, att vägplan icke är upprättad för allmän väg eller del därav, skall till ansökan, som ställes till länsstyrelsen, fogas i 50 § 3 mom. lagen om allmänna vägar nämnd plan samt vid behov uppskattning av kostnaderna för dess genomförande. Anses detaljreglering av enskilda vägar icke erforderlig, må i planen endast de enskilda vägarnas anslutningspunkter på den allmänna vägen bestämmas eller enskild vägs anslutning till allmän väg utan länsstyrelsens tillstånd förbjudas eller andra härmed jämförliga bestämmelser för ordnande av förbindelse med allmän väg utfärdas. Göres ansökan av annan än vägmyndighet, skall länsstyrelsen med anledning därav införskaffa vägmyndighetens utlåtande.

43 §.

I ovan i 41―42 §§ avsedda fall bör av länsstyrelsens beslut, försåvitt det icke enbart innebär i 50 § 1 mom. lagen om allmänna vägar nämnt förbud att ansluta enskild väg till allmän väg utan länsstyrelsens tillstånd, vid behov framgå den reglering underkastade enskilda vägens sträckning, bredd, och, såvitt möjligt, byggnadssättet och den tid, inom vilken vägbygget bör slutföras, samt ifrågakommande anslutningspunkt på den allmänna vägen, försåvitt sådan icke redan jämlikt 41 § bestämts i vägplanen för den allmänna vägen.

Helsingfors den 9 augusti 1963.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena
Veikko Savela.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.