268/1958

Given i Helsingfors den 14 juni 1958.

Lag om ändring av 30 kap. 3 § rättegångsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 30 kap. 3 § rättegångsbalken, sådan sagda lagrum lyder i lagen den 7 januari 1955 (2/55), erhålla följande ändrade lydelse:

30 kap.

Om ändringssökande i hovrätts dom eller utslag, så ock om underställning av hovrätts utslag.

3 §.

Fullföljdstillstånd må meddelas allenast:

1) om anledning förekommer till ändring i det slut, vartill hovrätten kommit, eller eljest med hänsyn till sakens beskaffenhet skäl föreligger att upptaga målet till prövning; eller

2) om det med avseende å lagens tillämpning i andra liknande fall är av vikt, att målet drages under högsta domstolens prövning, eller part visar, att ändringssökande för honom är av synnerlig vikt utöver det mål, varom fråga är, eller om i brottmål, där justitiekansler eller riksdagens justitieombudsman själv utfört åtal eller åtager sig att utföra sådant, på synnerliga skäl, som av honom förebragts, anledning till beviljande av fullföljdstillstånd eljest anses föreligga.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1958; dock skall vid sökande av ändring i utslag, som av hovrätt tidigare givits, äldre lag tillämpas.

Helsingfors den 14 juni 1958.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.