176/1957

Given i Helsingfors den 26 april 1957.

Lag om ändring av 49 § regeringsformen.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, skall 49 § regeringsformen av den 17 juli 1919, sådant detta lagrum lyder i lagen den 10 november 1933 (277/33), erhålla följande ändrade lydelse:

49 §.

Lagtima riksdag skall, i den ordning som för val av riksdagens talman är stadgad, för fyra år i sänder utse en för utmärkt lagkunskap känd person att såsom riksdagens justitieombudsman, efter instruktion, som riksdagen för honom utfärdar, hava tillsyn över lagarnas efterlevnad i domstolars och övriga myndigheters verksamhet. I samma ordning och för samma tid utses jämväl en suppleant att vid laga förfall för justitieombudsmannen fullgöra hans åligganden.

Justitieombudsmannen tillkommer samma rätt som justitiekanslern att övervara statsrådets, domstolars och ämbetsverks sessioner, taga del av statsrådets, dess ministeriers, domstolarnas ävensom övriga myndigheters protokoll samt under det ansvar, som lag för allmänna åklagare stadgar, väcka eller låta väcka åtal för fel och försummelser i tjänsten.

Justitieombudsmannen åligger att till riksdagen för varje år avlämna redogörelse för handhavandet av sitt uppdrag samt angående lagskipningens tillstånd och av honom anmärkta brister i lagstiftningen.

Helsingfors den 26 april 1957.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
Arvo Helminen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.