4/1927

Given i Helsingfors den 8 januari 1927.

Lag om bevisning för bevakande av rätt i utlandet.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed:

1 §.

Den, som har att bevaka viss rättighet i utlandet, må, om han enligt finsk lag kan avlägga ed, härstädes vid allmän underrätt avgiva och med ed bekräfta utsaga eller uppgift, som för styrkande av sådan rätt kan vara av nöden.

2 §.

Anhåller någon att få här avhöra vittne för styrkande av rättighet i utlandet, må förhör beviljas, oberoende av huruvida. rättegång i ärendet är anhängig eller icke; ej heller må annat än sådant jäv, som enligt finsk lag icke kan eftergivas, utgöra hinder för avhörande av vittne å ed.

3 §.

Ärende, som ovan i denna lag avses, skall på begäran av sakägare handläggas å urtima ting, som av annan orsak hålles, utan särskild kostnad för honom. Där ej rättegångsdag är, må domstols ordförande handlägga ärendet

4 §.

Domstols ordförande, chefen för byrån för emigrantangelägenheter vid ministeriet för utrikesärendena samt kronofogde, länsman, stadsfogde och notarius publicus åligger att på begäran bekräfta riktigheten av namnteckningar samt skriftliga bevis och andra handlingar, som för i 1 § nämnt ändamål erfordras.

Då den, vars namnteckning eller underskrivna vittnesmål eller handling bestyrkes, önskar bekräfta den med ed, äger domstol eller dess ordförande taga eden på sätt i 3 § är sagt.

5 §.

Framställes begäran, att vid avläggande av ed, som i denna lag avses, skola användas andra ordalag än i finsk lag äro stadgade eller att därvid eljest skall förfaras annorledes än finsk lag föreskriver, och är den, som skall avlägga ed, villig att sålunda fullgöra eden, må sådan begäran icke utan giltigt skäl avslås.

Har begäran gjorts, att expedition över edgång, förhör eller annan förrättning skall uppsättas i viss form eller på visst sätt bestyrkas, skall den begäran bifallas, såframt förfarandet ej strider mot finsk lagstiftning.

6 §.

Vad i denna lag är sagt om ed, gäller även försäkran, som i dess ställe avgives.

7 §.

Då i denna lag nämnd förrättning icke äger rum inför rätta, bör den verkställas i närvaro av ojävigt vittne, som jämte myndigheten skall underskriva av denna utfärdad expedition.

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Helsingfors den 8 januari 1927.

Republikens President
Lauri KR. Relander.

Justitieminister
Väinö Hakkila.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.