Föråldrade författningar

29.12.2009/1837
Statsrådets förordning om utveckling av regionerna (upphävd)
29.12.2009/1775
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som ska behandlas av jorddomstol (upphävd)
29.12.2009/1774
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär (upphävd)
29.12.2009/1773
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller företagssanering (upphävd)
29.12.2009/1738
Lag om vissa bestämmelser som gäller inkomst- och överlåtelsebeskattning i samband med universitetsreformen (tidsbunden)
29.12.2009/1695
Statsrådets förordning om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (upphävd)
29.12.2009/1673
Lag om bekämpning av oljeskador (upphävd)
29.12.2009/1652
Lag om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (upphävd)
29.12.2009/1651
Lag om utveckling av regionerna (upphävd)
18.12.2009/1379
Inrikesministeriets arbetsordning (upphävd)
22.12.2009/1343
Lag om insamling av uppgifter om och sammanställning av statistik över sjötransporter (upphävd)
22.12.2009/1275
Statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner (upphävd)
22.12.2009/1211
Lag om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden (upphävd)
22.12.2009/1194
Luftfartslag (upphävd)
3.12.2009/988
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2010 (upphävd)
27.11.2009/945
Lag om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger (upphävd)
20.11.2009/910
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (upphävd)
13.11.2009/869
Kollektivtrafiklag (upphävd)
13.11.2009/865
Statsrådets förordning om Trafiksäkerhetsverket (upphävd)
13.11.2009/864
Statsrådets förordning om Trafikverket (upphävd)
13.11.2009/863
Lag om Trafiksäkerhetsverket (upphävd)
26.10.2009/819
Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten och om rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen (upphävd)
22.10.2009/799
Statsrådets beslut om landskapen (upphävd)
18.9.2009/695
Lag om yrkeskompetens för taxiförare (upphävd)
13.8.2009/645
Statsrådets förordning om styrkande av statstjänstemäns sjukdom (tidsbunden)
7.8.2009/604
Skattekontolag (upphävd)
24.7.2009/554
Lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (upphävd)
26.6.2009/552
Arbets- och näringsministeriets arbetsordning (upphävd)
1.7.2009/539
Justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning (upphävd)
23.6.2009/467
Justitieministeriets förordning om åklagarämbetenas servicebyråer (upphävd)
26.6.2009/462
Lag om auktion av vissa radiofrekvenser (upphävd)
16.6.2009/454
Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser (upphävd)
18.6.2009/449
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot (upphävd)
18.6.2009/444
Statsrådets förordning om taxitrafikens konsumentpriser (upphävd)
4.6.2009/393
Statsrådets förordning om gemensamma elektroniska stödtjänster för service och förvaltning som är avsedda för den offentliga förvaltningen (upphävd)
4.6.2009/392
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte fyllt 18 år när skadan inträffade (upphävd)
28.5.2009/380
Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga (upphävd)
3.4.2009/228
Lag om temporärt ordnande av enskilt godkännande av fordon (tidsbunden)
25.3.2009/188
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd (upphävd)
26.3.2009/187
Statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd (upphävd)
26.3.2009/180
Statsrådets förordning om hovrätternas domkretsar (upphävd)
27.3.2009/178
Lag om konjunkturrelaterade understöd för reparation av vissa bostadshus (tidsbunden)
27.3.2009/176
Lag om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen (tidsbunden)
26.2.2009/99
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om detaljhandelsförsäljningen av tobaksprodukter och rökdon (upphävd)
26.2.2009/92
Statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner (upphävd)
9.1.2009/13
Justitieministeriets förordning om rättshjälpsdistrikten och om rättshjälpsbyråernas verksamhetsställen (upphävd)
30.12.2008/1154
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning (upphävd)
30.12.2008/1149
Arbets- och näringsministeriets förordning om pendlingsregioner (upphävd)
30.12.2008/1111
Statsrådets förordning om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner (upphävd)
19.12.2008/951
Lag om Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (upphävd)
19.12.2008/939
Lag om paketreserörelser (upphävd)
11.12.2008/871
Finansministeriets förordning om magistrater som sköter om konsumentrådgivning (upphävd)
11.12.2008/846
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter (upphävd)
11.12.2008/835
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2009 (tidsbunden)
11.12.2008/834
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2009 (upphävd)
5.12.2008/828
Lag om flyttning av fordon (upphävd)
3.12.2008/808
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift (tidsbunden)
4.12.2008/805
Statsrådets förordning om Utbildningsstyrelsen (upphävd)
5.12.2008/800
Lag om konsumentrådgivning (upphävd)
5.12.2008/796
Lag om arbets- och näringscentraler samt arbets- och näringsbyråer (upphävd)
27.11.2008/772
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp (upphävd)
26.11.2008/746
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förhöjning av vissa underhållsbidrag och underhållsstöd till följd av att levnadskostnadsindex stigit (upphävd)
27.11.2008/734
Statsrådets förordning om skyddsarrangemang vid användning av kärnenergi (upphävd)
21.11.2008/717
Lag om Innovationsfinansieringsverket Tekes (upphävd)
9.10.2008/637
Justitieministeriets förordning om rättshjälpsbyråernas intressebevakningsområden (upphävd)
25.9.2008/616
Statsrådets förordning om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism (upphävd)
29.8.2008/575
Lag om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten (upphävd)
29.8.2008/571
Lag om vigselrätt (upphävd)
18.8.2008/540
Justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar (upphävd)
18.7.2008/503
Lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (upphävd)
18.7.2008/500
Lag om förvaltning av samarbetet vid de yttre gränserna (upphävd)
3.7.2008/474
Statsrådets förordning om alkolåsövervakad körrätt (upphävd)
26.6.2008/439
Lag om alkolåsövervakad körrätt (upphävd)
19.6.2008/422
Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer (upphävd)
11.6.2008/415
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot (upphävd)
12.6.2008/410
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar (upphävd)
5.6.2008/379
Statsrådets förordning om utvinningsavfall (upphävd)
22.5.2008/333
Statsrådets förordning om kvalitetskrav och maximikostnader för stödberättigad åkerdränering (upphävd)
30.4.2008/299
Statsrådets förordning om investeringsstöd för gårdsbruk och om startstöd till unga jordbrukare (upphävd)
24.4.2008/278
Statsrådets förordning om Skatteförvaltningen (upphävd)
18.4.2008/261
Pensionslag för evangelisk-lutherska kyrkan (upphävd)
18.4.2008/237
Lag om Skatteförvaltningen (upphävd)
7.2.2008/90
Statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet (upphävd)
31.12.2007/4 år 2008
Skattestyrelsens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning (upphävd)
28.12.2007/1477
Lag om finansiering av riksomfattande utveckling av och forskning kring landsbygden samt av forskning kring jordbruk och livsmedelsekonomi (upphävd)
21.12.2007/1470
Inrikesministeriets förordning om magistraternas placeringsorter och enheter (upphävd)
20.12.2007/1469
Statsrådets förordning om magistraternas verksamhetsområden (upphävd)
20.12.2007/1323
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär (upphävd)
5.12.2007/1185
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2008 (upphävd)
29.11.2007/1125
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2008 (upphävd)
30.11.2007/1093
Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer (upphävd)
26.10.2007/937
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ett värdepappersföretags ansökan om verksamhetstillstånd (upphävd)
26.10.2007/922
Lag om värdepappersföretag (upphävd)
29.8.2007/829
Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden (upphävd)
15.8.2007/816
Skattestyrelsens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning (upphävd)
17.8.2007/797
Lag om godkännande av byggprodukter för trafikleder och allmänna områden (upphävd)
20.6.2007/752
Handels- och industriministeriets förordning om andra tillsatsämnen för livsmedel och alkoholdrycker än sötningsmedel och färgämnen (upphävd)
28.6.2007/735
Statsrådets förordning om revision (upphävd)
14.6.2007/688
Inrikesministeriets förordning om parkeringsbot (upphävd)
7.6.2007/660
Statsrådets förordning om övervakning av miljöstöd och kompensationsbidrag (upphävd)
7.6.2007/659
Statsrådets förordning om övervakning av stöd som helt finansieras av Europeiska unionen (upphävd)
31.5.2007/636
Statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren (upphävd)
1.6.2007/632
Statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet på landsbygden (upphävd)
3.5.2007/627
Kommunikationsministeriets arbetsordning (upphävd)
24.5.2007/614
Statsrådets förordning om offentlig upphandling (upphävd)
16.5.2007/592
Statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen (upphävd)
16.5.2007/591
Statsrådets förordning om övervakning av arealbaserade stöd som helt eller delvis finansieras av Europeiska unionen (upphävd)
30.4.2007/508
Jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning (upphävd)
13.4.2007/489
Lag om inspektion av energieffektiviteten hos kylanläggningarna i en byggnads luftkonditioneringssystem (upphävd)
13.4.2007/487
Lag om energicertifikat för byggnader (upphävd)
13.4.2007/459
Revisionslag (upphävd)
5.4.2007/394
Arbetsordning för statsrådets kansli (upphävd)
30.3.2007/349
Lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (upphävd)
30.3.2007/348
Lag om offentlig upphandling (upphävd)
30.3.2007/322
Lag om en inmatningstariff för el som producerats med bränntorv i kondenskraftverk (tidsbunden)
29.3.2007/311
Statsrådets förordning om strukturfonderna (upphävd)
19.3.2007/302
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare (upphävd)
2.3.2007/240
Lag om kundinformationssystemet för företagstjänster (upphävd)
2.3.2007/217
Lag om taxitrafik (upphävd)
22.2.2007/194
Statsrådets förordning om utsläppshandel (upphävd)
9.2.2007/121
Kreditinstitutslag (upphävd)
1.2.2007/89
Statsrådets förordning om åklagarämbetenas verksamhetsområden och huvudsakliga verksamhetsställen (upphävd)
25.1.2007/44
Statsrådets förordning om utvecklingsområdet och stödområden (upphävd)
29.12.2006/1447
Lag om den nationella förvaltningen av Europeiska fiskerifonden och om stöd till fiskerinäringen (upphävd)
29.12.2006/1443
Lag om stöd för utveckling av landsbygden (upphävd)
29.12.2006/1440
Lag om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (upphävd)
29.12.2006/1401
Strukturfondslag (upphävd)
22.12.2006/1360
Lag om registrering av fartygspersonal (upphävd)
22.12.2006/1336
Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (upphävd)
22.12.2006/1296
Lag om införande av lagen om statens pensioner (upphävd)
22.12.2006/1295
Lag om statens pensioner (upphävd)
22.12.2006/1266
Lag om högsta förvaltningsdomstolens sakkunnigledamöter (upphävd)
22.12.2006/1262
Lag om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift (upphävd)
22.12.2006/1259
Lag om växtskyddsmedel (upphävd)
8.12.2006/1114
Lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (upphävd)
7.12.2006/1111
Justitieministeriets förordning om tingsrätternas kansli- och sammanträdesplatser (upphävd)
7.12.2006/1110
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar (upphävd)
8.12.2006/1082
Lag om säkerställande av att vissa effektreserver inom elproduktionen kan användas (tidsbunden)
17.11.2006/995
Lag om system för inkassering av elektroniska vägtullar (upphävd)
10.11.2006/976
Lag om farkostregistret (upphävd)
18.9.2006/837
Justitieministeriets förordning om fängelser som används som häkte (upphävd)
24.8.2006/731
Statsrådets förordning om val av boende till arava- och räntestödshyresbostäder (upphävd)
17.8.2006/713
Statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (upphävd)
17.8.2006/705
Statsrådets förordning om pass (upphävd)
21.7.2006/693
Lag om kommersiell godstransport på väg (upphävd)
27.7.2006/670
Justitieministeriets arbetsordning (upphävd)
21.7.2006/666
Lag om Landsbygdsverket (upphävd)
28.6.2006/591
Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad (upphävd)
29.6.2006/555
Järnvägslag (upphävd)
29.6.2006/532
Lag om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (upphävd)
21.6.2006/511
Statsrådets förordning om övervakning av villkorlig frihet (upphävd)
21.6.2006/510
Statsrådets förordning om häktning (upphävd)
21.6.2006/509
Statsrådets förordning om fängelse (upphävd)
1.6.2006/489
Handels- och industriministeriets förordning om saluföring av matsvampar (upphävd)
2.6.2006/418
Lag om registrering av uppgifter om arbete som utförs av medborgare i vissa av Europeiska unionens medlemsstater (tidsbunden)
4.5.2006/321
Statsrådets förordning om livsmedelstillsyn (upphävd)
16.2.2006/128
Statsrådets förordning om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (upphävd)
26.1.2006/84
Statsrådets förordning om förvaltningen av straffverkställighet (upphävd)
27.1.2006/72
Ungdomslag (upphävd)
20.1.2006/62
Lag om försöksdjursverksamhet (upphävd)
13.1.2006/25
Lag om Livsmedelssäkerhetsverket (upphävd)
29.12.2005/1282
Statsrådets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (upphävd)
29.12.2005/1247
Lag om Luftfartsförvaltningen (upphävd)
29.12.2005/1245
Lag om Luftfartsverket (upphävd)
29.12.2005/1243
Statsrådets förordning om militär luftfart (upphävd)
29.12.2005/1242
Luftfartslag (upphävd)
22.12.2005/1184
Lag om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (upphävd)
22.12.2005/1095
Lag om Banförvaltningscentralen (upphävd)
22.12.2005/1094
Lag om Järnvägsverket (upphävd)
22.12.2005/1078
Lag om temporärt låglönestöd till arbetsgivare (tidsbunden)
17.11.2005/915
Statsrådets förordning om studentexamen (upphävd)
21.10.2005/827
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetsmarknadsverk (upphävd)
13.10.2005/826
Arbetsordning för social- och hälsovårdsministeriet (upphävd)
23.9.2005/782
Lag om övervakning av villkorlig frihet (upphävd)
22.9.2005/755
Statsrådets förordning om rättsgenetisk faderskapsundersökning (upphävd)
15.9.2005/747
Finansministeriets förordning om skatteuppbörd (upphävd)
26.8.2005/672
Lag om anordnande av studentexamen (upphävd)
26.8.2005/663
Lag om medling i tvistemål i allmänna domstolar (upphävd)
25.8.2005/652
Statsrådets förordning om gränsövergångsställen samt om fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem (upphävd)
5.8.2005/621
Lag om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar (upphävd)
5.8.2005/609
Lag om skatteuppbörd (upphävd)
29.7.2005/608
Statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (upphävd)
15.7.2005/579
Lag om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet (upphävd)
15.7.2005/570
Lag om försäkringsförmedling (upphävd)
15.7.2005/557
Lag om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (upphävd)
27.5.2005/360
Lag om försök med alkolåsövervakad körrätt (tidsbunden)
4.5.2005/276
Statsrådets förordning om utvecklingsområdet och stödområden (tidsbunden)
29.4.2005/272
Lag om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (upphävd)
4.2.2005/68
Lag om polisutbildning (upphävd)
21.1.2005/22
Lag om kosmetiska produkter (upphävd)
30.12.2004/1378
Lag om Forststyrelsen (upphävd)
30.12.2004/1294
Lag om tillsynsavgift till Finansinspektionen (upphävd)
30.12.2004/1284
Statsrådets förordning om ungdomsstraff (upphävd)
21.12.2004/1196
Lag om ungdomsstraff (upphävd)
21.12.2004/1167
Lag om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet (upphävd)
2.12.2004/1084
Handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter för livsmedel (upphävd)
12.11.2004/971
Lag om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande (upphävd)
9.9.2004/853
Statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (upphävd)
9.9.2004/852
Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (upphävd)
19.8.2004/799
Statsrådets förordning om medborgarskap (upphävd)
30.7.2004/683
Lag om utsläppshandel (upphävd)
1.7.2004/623
Statsrådets förordning om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen (upphävd)
1.7.2004/619
Statsrådets förordning om inspektion av utländska fartyg i Finland (upphävd)
23.6.2004/581
Statsrådets förordning om skrotfordon (upphävd)
16.6.2004/516
Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation (upphävd)
26.2.2004/160
Statsrådets förordning om de statliga affärsverkens bokföring och bokslut (upphävd)
30.1.2004/75
Lag om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (upphävd)
30.1.2004/62
Lag om försök med regionfullmäktige (upphävd)
20.1.2004/21
Lag om likabehandling (upphävd)
19.12.2003/1196
Lag om Senatfastigheter (upphävd)
4.12.2003/1036
Statsrådets förordning om arbetsministeriet (upphävd)
28.11.2003/1000
Justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall (upphävd)
27.11.2003/982
Statsrådets förordning om lotsning (upphävd)
21.11.2003/939
Lag om Sjöfartsverket (upphävd)
21.11.2003/938
Lag om Lotsverket (upphävd)
21.11.2003/937
Lag om Rederiverket (upphävd)
4.9.2003/787
Statsrådets förordning om räddningsväsendet (upphävd)
22.8.2003/761
Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (upphävd)
24.7.2003/708
Statsrådets förordning om miljöministeriet (upphävd)
18.7.2003/702
Lag om skydd för växters sundhet (upphävd)
10.7.2003/698
Statsrådets förordning om televisions- och radioverksamhet (upphävd)
3.7.2003/680
Statsrådets förordning om utsökningsförfarandet (upphävd)
27.6.2003/605
Banskattelag (upphävd)
27.6.2003/587
Lag om Finansinspektionen (upphävd)
19.6.2003/585
Försvarsministeriets arbetsordning (upphävd)
18.6.2003/572
Statsrådets förordning om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i fordon (upphävd)
13.6.2003/550
Lag om införande av lagen om kommunala pensioner (upphävd)
13.6.2003/549
Lag om kommunala pensioner (upphävd)
13.6.2003/497
Lag om klientsamarbete inom rehabiliteringen (upphävd)
13.6.2003/468
Räddningslag (upphävd)
15.5.2003/407
Kommunikationsministeriets förordning om taxitaxor (upphävd)
23.5.2003/393
Kommunikationsmarknadslag (upphävd)
15.5.2003/362
Statsrådets förordning om avfallsförbränning (upphävd)
9.5.2003/356
Lag om yrkespedagogisk lärarutbildning (upphävd)
15.5.2003/352
Statsrådets förordning om yrkeshögskolor (upphävd)
9.5.2003/351
Yrkeshögskolelag (upphävd)
9.5.2003/343
Lag om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (tidsbunden)
3.4.2003/270
Statsrådets förordning om ersättande av skördeskador (upphävd)
28.3.2003/255
Lag om ombildning av en arbetspensionskassa till ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag (upphävd)
19.3.2003/237
Statsrådets förordning om försäkringsdomstolen (upphävd)
13.3.2003/230
Lag om godkännande av byggprodukter (upphävd)
13.3.2003/228
Lag om domännamn (upphävd)
7.3.2003/199
Lag om Banförvaltningscentralen (upphävd)
7.3.2003/198
Järnvägslag (upphävd)
21.2.2003/132
Lag om försäkringsdomstolen (upphävd)
14.2.2003/126
Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion (upphävd)
24.1.2003/14
Lag om elektroniska signaturer (upphävd)
31.12.2002/1368
Arbetsministeriets förordning om pendlingsregioner (upphävd)
30.12.2002/1351
Statsrådets förordning om arbetskraftspolitiska förutsättningar för arbetslöshetsförmåner (upphävd)
30.12.2002/1350
Statsrådets förordning om arbetsmarknadsregioner (upphävd)
30.12.2002/1347
Statsrådets förordning om verkställighet av offentlig arbetskraftsservice (upphävd)
30.12.2002/1346
Statsrådets förordning om förmåner som hör till offentlig arbetskraftsservice (upphävd)
30.12.2002/1345
Statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag (upphävd)
30.12.2002/1318
Lag om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete (upphävd)
30.12.2002/1306
Lag om Utbildningsfonden (upphävd)
30.12.2002/1295
Lag om offentlig arbetskraftsservice (upphävd)
19.12.2002/1258
Kommunikationsministeriets förordning om iståndsättning av skadade fordon och hopmontering av fordon av komponenter (upphävd)
19.12.2002/1252
Kommunikationsministeriets förordning om tillstånd till undantag för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (upphävd)
19.12.2002/1251
Kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning (upphävd)
19.12.2002/1224
Statsrådets förordning om regionutveckling (upphävd)
20.12.2002/1200
Lag om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i vissa kommuner 2003–2011 (tidsbunden)
20.12.2002/1192
Lag om särskilt stöd till invandrare (upphävd)
20.12.2002/1185
Lag om statliga affärsverk (upphävd)
19.12.2002/1176
Statsrådets förordning om skatteförvaltningen (upphävd)
19.12.2002/1174
Statsrådets förordning om den språkliga indelningen av ämbetsdistrikt och självstyrelseområden under åren 2003–2012 (upphävd)
19.12.2002/1171
Statsrådets förordning om tullverket (upphävd)
11.12.2002/1087
Statsrådets förordning om läkemedelstaxa (upphävd)
11.12.2002/1080
Lag om Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (upphävd)
11.12.2002/1070
Statsrådets förordning om förvärv, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet (upphävd)
11.12.2002/1058
Lag om ett informationssystem för arbetsförvaltningens kundbetjäning (upphävd)
3.12.2002/1021
Lag om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd (upphävd)
3.12.2002/1017
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt (upphävd)
14.11.2002/955
Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen (upphävd)
8.11.2002/914
Lag om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen (upphävd)
1.11.2002/879
Lag om en social- och hälsovårdsberättelse (upphävd)
22.8.2002/729
Statsrådets förordning om ungdomsarbete (upphävd)
16.8.2002/708
Lag om farledsavgift (upphävd)
31.7.2002/641
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om märkningen på minutförsäljningsförpackningar för tobaksprodukter och om mängden skadliga ämnen och mätmetoder samt om provningslaboratorier (upphävd)
25.7.2002/625
Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd (tidsbunden)
12.7.2002/602
Regionutvecklingslag (upphävd)
28.6.2002/561
Lag om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet (upphävd)
28.6.2002/560
Lag om försök med samarbete inom regioner (upphävd)
19.6.2002/534
Statsrådets förordning om privata säkerhetstjänster (upphävd)
5.6.2002/458
Lag om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster (upphävd)
31.5.2002/441
Lag om trafikskadenämnden (upphävd)
28.5.2002/425
Justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar (upphävd)
24.5.2002/422
Lag om behandling av personuppgifter vid verkställighet av straff (upphävd)
23.5.2002/390
Justitieministeriets förordning om statliga rättshjälpsbyråer (upphävd)
23.5.2002/389
Statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (upphävd)
12.4.2002/282
Lag om privata säkerhetstjänster (upphävd)
5.4.2002/258
Lag om statliga rättshjälpsbyråer (upphävd)
8.3.2002/177
Lag om säkerhetsutredningar (upphävd)
21.2.2002/144
Justitieministeriets förordning om marknadsdomstolen (upphävd)
21.2.2002/141
Statsrådets förordning om registrerat partnerskap (upphävd)
23.1.2002/57
Inrikesministeriets förordning om effektiverad identifieringsplikt, omsorgsplikt och anmälningsplikt i anslutning till förhindrande och utredning av penningtvätt (upphävd)
17.1.2002/27
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om delområden av kommuner som räknas som skärgård i nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (upphävd)
7.1.2002/15
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur (upphävd)
28.12.2001/1528
Lag om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (upphävd)
28.12.2001/1527
Marknadsdomstolslag (upphävd)
28.12.2001/1504
Lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (upphävd)
28.12.2001/1488
Lag om andelslag (upphävd)
27.12.2001/1484
Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis samt om företagshälsovårdens innehåll, yrkesutbildade personer och sakkunniga och den utbildning som krävs av inom företagshälsovården (upphävd)
22.11.2001/1129
Miljöministeriets förordning om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall (upphävd)
30.11.2001/1117
Lag om förbud mot vissa avkodningssystem (upphävd)
23.11.2001/1056
Lag om penningautomatunderstöd (upphävd)
23.11.2001/1055
Lag om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport (upphävd)
23.11.2001/1054
Lag om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel (upphävd)
16.11.2001/1015
Lag om radiofrekvenser och teleutrustningar (upphävd)
15.11.2001/1012
Kommunikationsministeriets förordning om trafikljus för vägtrafik (upphävd)
11.10.2001/844
Statsrådets förordning om medicinaltaxa (upphävd)
27.9.2001/825
Statsrådets förordning om skyddsutrustning och mätinstrument som används på fartyg (upphävd
9.8.2001/711
Statsrådets förordning om luftkvaliteten (upphävd)
26.7.2001/697
Statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen (upphävd)
26.7.2001/687
Statsrådets förordning om minoritetsombudsmannen (upphävd)
13.7.2001/660
Lag om minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden (upphävd)
13.7.2001/645
Lag om försök med påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolorna (tidsbunden)
29.6.2001/625
Lag om kommunikationsförvaltningen (upphävd)
6.6.2001/487
Justitieministeriets arbetsordning (upphävd)
8.6.2001/477
Lag om integritetsskydd i arbetslivet (upphävd)
31.5.2001/461
Justitieministeriets förordning om förläggningskommunerna för de statliga rättshjälpsbyråerna samt deras filialbyråer och filialmottagningar (upphävd)
23.5.2001/409
Lag om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (upphävd)
26.4.2001/360
Arbetsordning för social- och hälsovårdsministeriet (upphävd)
6.4.2001/313
Lag om posttjänster (upphävd)
29.3.2001/295
Justitieministeriets förordning om basbolagsordning för privata aktiebolag (upphävd)
22.3.2001/277
Arbetsordning för statsrådets kansli (upphävd)
22.3.2001/275
Statsrådets förordning om förvaltningen av straffverkställighet (upphävd)
22.3.2001/265
Statsrådets förordning om justitieministeriet (upphävd)
22.3.2001/257
Statsrådets förordning om samarbete mellan polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna (upphävd)
13.3.2001/218
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av mul- och klövsjuka vid djurtransporter (upphävd)
1.3.2001/216
Undervisningsministeriets förordning om yrkesinriktade grundexamina (upphävd)
22.2.2001/175
Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar (upphävd)
22.2.2001/166
Statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet (upphävd)
22.2.2001/163
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i mål och ärenden som skall behandlas av jorddomstol (upphävd)
15.2.2001/146
Jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning (upphävd)
15.2.2001/145
Statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet (upphävd)
16.2.2001/136
Lag om Fångvårdens utbildningscentral (upphävd)
16.2.2001/135
Lag om förvaltning av straffverkställighet (upphävd)
8.2.2001/118
Försvarsministeriets förordning om behörighetsvillkoren och anställningsvillkoren för den fredsbevarande personalen (upphävd)
8.2.2001/111
Statsrådets förordning om Havsforskningsinstitutet (upphävd)
23.1.2001/54
Finansministeriets arbetsordning (upphävd)
25.1.2001/52
Finansministeriets förordning om grunderna för beskattningsvärdet av affärsaktier (upphävd)
19.1.2001/24
Lag om undersökning av trafikolyckor på väg och i terräng (upphävd)
28.12.2000/1297
Lag om minuthandelns och frisersalongers öppettider (upphävd)
21.12.2000/1214
Lag om ersättande av skördeskador (upphävd)
21.12.2000/1200
Statsrådets förordning om stödjande av företagsverksamhet (upphävd)
21.12.2000/1195
Lag om begränsning av användningen av indexvillkor (tidsbunden)
21.12.2000/1162
Statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av hjortdjur (upphävd)
15.12.2000/1111
Lag om Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel (upphävd)
15.12.2000/1110
Lag om Livsmedelsverket (upphävd)
15.12.2000/1068
Lag om stödjande av företagsverksamhet (upphävd)
7.12.2000/1039
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget (upphävd)
25.10.2000/978
Arbetsministeriets arbetsordning (upphävd)
27.10.2000/888
Arbetsordning för försvarsministeriet (upphävd)
26.10.2000/879
Statsrådets förordning om finansministeriet (upphävd)
21.9.2000/824
Statsrådets förordning om passagerarfartygs personlistor (upphävd)
21.9.2000/823
Statsrådets förordning om Statens filmgranskningsbyrå (upphävd)
22.9.2000/811
Lag om försök med obrutna servicekedjor inom social- och hälsovården (tidsbunden)
25.8.2000/776
Lag om Statens filmgranskningsbyrå (upphävd)
25.8.2000/775
Lag om granskning av bildprogram (upphävd)
22.8.2000/774
Arbetsordning för kommunikationsministeriet (upphävd)
20.6.2000/745
Instruktion för statsrevisorerna (upphävd)
10.8.2000/741
Statsrådets förordning om krigsmannaed (upphävd)
10.8.2000/732
Statsrådets förordning om kommunikationsministeriet (upphävd)
10.8.2000/731
Statsrådets förordning om försvarsministeriet (upphävd)
4.8.2000/728
Lag om handel med utsäde (upphävd)
3.8.2000/716
Statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete (upphävd)
4.8.2000/713
Lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (upphävd)
13.7.2000/700
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för Geodetiska institutets prestationer (upphävd)
13.7.2000/697
Statsrådets förordning om Geodetiska institutet (upphävd)
29.6.2000/660
Statsrådets förordning om Vägverket (upphävd)
29.6.2000/659
Statsrådets förordning om Vägförvaltningen (upphävd)
29.6.2000/658
Statsrådets förordning om Statens konstmuseum (upphävd)
30.6.2000/646
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet samt utbildningsstöd i anslutning till miljöstödet för jordbruk (upphävd)
27.6.2000/623
Arbetsordning för utrikesministeriet (upphävd)
21.6.2000/622
Statsrådets förordning om naturgasmarknaden (upphävd)
21.6.2000/621
Statsrådets förordning om Energimarknadsverket (upphävd)
29.6.2000/617
Statsrådets förordning om statsrådets kansli (upphävd)
21.6.2000/610
Statsrådets förordning om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen (upphävd)
21.6.2000/604
Statsrådets beslut om nödcentralskretsarna (upphävd)
16.6.2000/581
Lag om Geodetiska institutet (upphävd)
12.6.2000/580
Inrikesministeriets arbetsordning (upphävd)
16.6.2000/575
Lag om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (upphävd)
16.6.2000/569
Lag om Vägverket (upphävd)
16.6.2000/568
Lag om Vägförvaltningen (upphävd)
16.6.2000/566
Lag om Statens konstmuseum (upphävd)
13.6.2000/547
Arbetsordning för miljöministeriet (upphävd)
31.5.2000/508
Naturgasmarknadslag (upphävd)
11.2.2000/507
Lag om Energimarknadsverket (upphävd)
26.5.2000/483
Arbetsordning för undervisningsministeriet (upphävd)
19.5.2000/461
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (upphävd)
17.5.2000/427
Statsrådets förordning om utnämning av domare (upphävd)
12.5.2000/414
Lag om anmälan av kandidaters valfinansiering (upphävd)
27.4.2000/404
Statsrådets förordning om inrikesministeriet (upphävd)
14.4.2000/363
Lag om Nordiska projektexportfonden (upphävd)
30.3.2000/346
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker (upphävd)
23.3.2000/313
Statsrådets förordning om handels- och industriministeriet (upphävd)
16.3.2000/295
Statsrådets förordning om miljöministeriet (upphävd)
17.3.2000/283
Republikens presidents förordning om militära grader och tjänstgöringsgrader (upphävd)
17.3.2000/282
Republikens presidents förordning om fördelningen av behörigheten i militära kommandomål (upphävd)
9.3.2000/277
Statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av rovdjur (upphävd)
2.3.2000/269
Statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet (upphävd)
1.3.2000/260
Justitieministeriets förordning om hänvisningar till EG:s rättsakter (upphävd)
1.3.2000/258
Statsrådets förordning om Finlands författningssamling (upphävd)
22.2.2000/251
Instruktion för riksdagens justitieombudsman (upphävd)
25.2.2000/234
Förordning om Finlands miljöcentral (upphävd)
25.2.2000/219
Lag om laddare (upphävd)
25.2.2000/205
Lag om utnämning av domare (upphävd)
18.2.2000/169
Miljöskyddsförordning (upphävd)
18.2.2000/157
Lag om nödcentraler (upphävd)
10.2.2000/128
Statsrådets beslut om miljötillståndsverken (upphävd)
4.2.2000/121
Förordning om främjande av filmkonsten (upphävd)
4.2.2000/116
Förordning om miljötillståndsverken (upphävd)
4.2.2000/113
Lag om införande av miljöskyddslagstiftningen (upphävd)
4.2.2000/87
Lag om miljötillståndsverken (upphävd)
4.2.2000/86
Miljöskyddslag (upphävd)
4.2.2000/81
Förordning om centret för internationellt personutbyte (upphävd)
28.1.2000/65
Förordning om säkerheten på vissa fiskefartyg (upphävd)
21.1.2000/45
Lag om finansiering av renhushållning och naturnäringar (upphävd)
21.1.2000/28
Lag om främjande av filmkonsten (upphävd)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.