Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

30.12.2019/1551

Statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 111 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och 121 § 1 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016), av dem 111 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare sådant det lyder i lag 1468/2019:

1 §
Tvåårig granskningstid och behörig pensionsanstalt i ärenden som gäller ålderspension

I ärenden som gäller ålderspension betraktas som de två senaste kalenderåren enligt 107 a § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) det år under vilket arbetstagaren senast har haft försäkrade arbetsinkomster före det år ålderspensionsansökan blivit anhängig samt det år som omedelbart föregår det året.

Om den som ansöker om ålderspension får deltidspension som beviljats både enligt en sådan arbetspensionslag för den privata sektorn som avses i 3 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016), är den behöriga pensionsanstalten i ålderspensionsärendet den av de pensionsanstalter som betalar ut deltidspension från vilken ålderspensionen börjar betalas ut tidigare. Om ålderspensionen börjar samtidigt med stöd av en arbetspensionslag för den privata sektorn och pensionslagen för den offentliga sektorn, är det Keva som är behörig pensionsanstalt.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om den granskningstid som omfattar de två senaste kalenderåren tillämpas även när de två senaste kalenderåren enligt 118 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn ska bestämmas.

2 §
Tvåårig granskningstid i ärenden som gäller partiell förtida ålderspension

I ärenden som gäller partiell förtida ålderspension betraktas som de två senaste kalenderåren enligt 107 a § i lagen om pension för arbetstagare det år under vilket arbetstagaren senast har haft försäkrade arbetsinkomster före det år ansökan om den partiella förtida ålderspensionen blivit anhängig samt det år som omedelbart föregår det året.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om den granskningstid som omfattar de två senaste kalenderåren tillämpas även när de två senaste kalenderåren enligt 118 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn ska bestämmas.

3 §
Tvåårig granskningstid i ärenden som gäller invalidpension

I ärenden som gäller invalidpension betraktas som de två senaste kalenderåren enligt 107 a § i lagen om pension för arbetstagare det år under den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare under vilket arbetstagaren senast har haft försäkrade arbetsinkomster före det år arbetsoförmågan började samt det år som omedelbart föregår det året.

Om arbetstagaren har försäkrade arbetsinkomster endast under det första kalenderåret av den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare, jämställs det kalenderåret med de två senaste kalenderåren.

Om den inkomst för återstående tid som ligger till grund för invalidpensionen bestäms enligt 78 § i lagen om pension för arbetstagare på grundval av arbetsinkomster under mindre än fem år, betraktas som de två senaste kalenderåren det år arbetsoförmågan började och det kalenderår som omedelbart föregår det året. Arbetsinkomsterna under det år arbetsoförmågan började ska beaktas fram till utgången av den månad under vilket arbetsoförmågan började.

Om arbetstagaren inte har försäkrade arbetsinkomster under den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare, och inkomsten för återstående tid inte bestäms på grundval av arbetsinkomster under mindre än fem år enlighet med 78 § i lagen om pension för arbetstagare, betraktas som de två senaste åren det år under vilket arbetstagarens arbetsinkomster senast har försäkrats före den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare samt det år som omedelbart föregår det året.

När det bestäms om Keva är sista pensionsanstalt enligt 118 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn ska 1–4 mom. tillämpas så att den i 76 § i lagen om pension för arbetstagare avsedda granskningstiden jämställs med den granskningstid som avses i 88 § i pensionslagen för den offentliga sektorn och fastställandet av pension för återstående tid på grundval av inkomst under mindre än fem år enligt 78 § i lagen om pension för arbetstagare jämställs med vad som föreskrivs i 90 § i pensionslagen för den offentliga sektorn.

4 §
Tvåårig granskningstid i rehabiliteringsärenden

I rehabiliteringsärenden bestäms den i 107 a § i lagen om pension för arbetstagare avsedda tvååriga granskningstiden enligt vad som i 3 § föreskrivs om hur granskningstiden bestäms i invalidpensionsärenden. I sådana fall ska det år rehabiliteringsansökan blivit anhängig jämställas med det år då arbetsoförmågan börjat och de fem senaste kalenderåren före det år rehabiliteringsansökan blivit anhängig jämställas med den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare.

När det bestäms om Keva är sista pensionsanstalt i rehabiliteringsärenden enligt 118 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn ska 1 mom. tillämpas så att den i 76 § i lagen om pension för arbetstagare avsedda granskningstiden jämställs med den granskningstid som avses i 88 § i pensionslagen för den offentliga sektorn.

5 §
Tvåårig granskningstid i ärenden som gäller arbetslivspension

I ärenden som gäller arbetslivspension betraktas som de två senaste kalenderåren enligt 107 a § i lagen om pension för arbetstagare det år i den femåriga granskningstiden under vilket arbetstagaren senast har haft försäkrade arbetsinkomster före det år ansökan om arbetslivspension blivit anhängig samt det år som omedelbart föregår det året.

I ärenden som gäller arbetslivspension ska 3 § 2–4 mom. tillämpas vid bestämmandet av granskningstiden. I sådana fall ska det år ansökan om arbetslivspension blivit anhängig jämställas med det år arbetsoförmågan börjat och de fem senaste kalenderåren före det år ansökan om arbetslivspension blivit anhängig jämställas med den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare.

Vad som i 1–2 mom. föreskrivs om den granskningstid som omfattar de två senaste kalenderåren ska även tillämpas när granskningstiden för de två senaste kalenderåren enligt 118 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn ska bestämmas. I sådana fall jämställs den granskningstid som avses i 76 § i lagen om pension för arbetstagare med den granskningstid som det föreskrivs om i 88 § i pensionslagen för den offentliga sektorn.

6 §
Tvåårig granskningstid i ärenden som gäller familjepension

I ärenden som gäller familjepension betraktas som de två senaste kalenderåren enligt 107 a § i lagen om pension för arbetstagare det år under vilket förmånslåtaren senast har haft försäkrade arbetsinkomster före sin död samt det år som omedelbart föregår det året.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om den granskningstid som omfattar de två senaste kalenderåren ska även tillämpas när de två senaste kalenderåren enligt 118 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn ska bestämmas.

7 §
Behörig pensionsanstalt i ärenden som gäller specialpension inom lantbruket

Om arbetstagaren vid tidpunkten för pensionsfallet har rätt till avträdelsepension enligt lagen om avträdelsepension (16/1974) eller rätt till avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) eller lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006), sköter Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt i egenskap av behörig pensionsanstalt de i 106 § 1 mom. och 107 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare föreskrivna uppgifterna med undantag för familjepensionsärenden. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt sköter dock inte den behöriga pensionsanstaltens uppgifter, om den behöriga pensionsanstalten bestäms enligt 106 § 2 mom. eller 107 a § 3–5 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

I familjepensionsärenden sköter Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt den behöriga pensionsanstaltens uppgifter om förmånslåtaren vid sin död fick sådan avträdelsepension eller sådant avträdelsestöd som avses i 1 mom. och den behöriga pensionsanstalten inte bestäms enligt 106 § 2 mom. eller 107 a § 3–5 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Om förmånslåtaren före sin död hade beviljats rätt till avträdelsestöd enligt 1 mom., men avträdelsestödet ännu inte börjat betalas ut vid förmånslåtarens död, bestäms den behöriga pensionsanstalten i familjepensionsärendet enligt 106 och 107 a § i lagen om pension för arbetstagare.

8 §
Överföring av uppgifter till en annan pensionsanstalt

Den avgörande pensionsanstalten inom den privata sektorn enligt 106 § i lagen om pension för arbetstagare kan efter att ha avgjort en pensionsansökan överföra de uppgifter som pensionsanstalten senare ska sköta i fråga om pensionen till någon annan pensionsanstalt inom den privata sektorn, som utifrån något annat beslut redan betalar pensionstagaren pension enligt en arbetspensionslag för den privata sektorn eller avträdelsepension eller avträdelsestöd enligt 7 § 1 mom. i denna förordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om behörig pensionsanstalt (956/2016).

På pensionsansökningar som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelse som gällde vid ikraftträdandet. Om arbetstagaren inte har försäkrade arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna under granskningstiden efter den 31 december 2004, är den behöriga pensionsanstalten den pensionsanstalt i vilken arbetstagarens arbetsinkomster senast har försäkrats.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.