Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

22.2.2019/246

Lag om stödjande av sanering av förorenade områden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om stödjande av utredning av föroreningsgraden på och om stödjande av sanering av förorenade områden.

2 §
Statsunderstödets syfte

Understöd enligt prövning kan beviljas för utredning av den risk eller olägenhet för hälsan eller miljön som förorening av mark, grundvatten eller sediment orsakar samt för sanering av förorenade områden.

Understöd kan beviljas inom ramen för det maximibelopp som fastställts i statsbudgeten.

3 §
Miljöministeriets uppgifter

Miljöministeriet svarar för den allmänna styrningen, uppföljningen och utvecklingen av verksamhet som avses i denna lag.

4 §
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkalands uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland är statsbidragsmyndighet enligt statsunder-stödslagen (688/2001). Bestämmelser om statsbidragmyndighetens uppgifter finns dessutom i statsunderstödslagen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska främja hållbar riskhantering i fråga om förorenade områden. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska dessutom styra och främja verkställigheten och tillämpningen av denna lag genom rådgivning och vägledning.

Bestämmelser om Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkalands sakkunnigtjänster finns i 8 § och bestämmelser om uppgifterna som anordnare av utredning av föroreningsgraden på ett område och sanering av området i 12 §.

Närmare bestämmelser om Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkalands uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Tillämpning av statsunderstödslagen och Europeiska unionens lagstiftning om statsunderstöd

På statsunderstöd tillämpas utöver denna lag bestämmelserna i statsunderstödslagen.

Om understöd beviljas ett företag eller någon annan sammanslutning som utövar ekonomisk verksamhet, tillämpas dessutom Europeiska unionens regler om statligt stöd.

Närmare bestämmelser om beviljande, utbetalande och användning av statsunderstöd som överensstämmer med Europeiska unionens regler om statligt stöd får utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Förutsättningar för beviljande av statsunderstöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland kan bevilja understöd för ett i 2 § avsett syfte, om

1) det inte kan utredas vem som orsakat föroreningen eller om förorenaren inte kan anträffas eller inte förmår svara för kostnaderna för åtgärderna, och

2) det är uppenbart oskäligt för någon annan än den som orsakat föroreningen att utreda föroreningsgraden på ett område eller sanera området.

Med avvikelse från 1 mom. 1 punkten kan en kommun beviljas understöd för kostnaderna för att utreda tillståndet för en gammal avstjälpningsplats som har stängts och som orsakar risker för hälsan eller miljön och för att sanera området, om kommunen anses ha förorsakat föroreningen.

Statsunderstöd kan beviljas, om det för att utreda och kontrollera de risker eller olägenheter för hälsan eller miljön som föroreningen orsakar är motiverat att utreda föroreningsgraden på ett område, bedöma saneringsbehovet och vid behov sanera området.

Som villkor för beviljande av understöd kan ställas att det offentliga samfund, det företag eller den sammanslutning av annat slag eller den fysiska person som är sökande deltar i åtgärderna eller kostnaderna för dem.

Bestämmelser om ansökan om statsunderstöd finns i 9 § i statsunderstödslagen. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av understöd och om de uppgifter och utredningar som ska fogas till ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Statsunderstödets omfattning och storlek

Statsunderstödet kan helt eller delvis täcka kostnaderna för utredning av föroreningsgraden på eller för sanering av ett förorenat område.

Vid prövning av understöd och understödets storlek ska statsbidragsmyndigheten beakta en annan aktörs andel av åtgärderna eller av kostnaderna för dessa, hur allvarliga eller sannolika riskerna eller olägenheterna för hälsan eller miljön är, åtgärdernas brådskande natur samt andra offentliga medel som erhållits för åtgärderna. Vid prövning ska dessutom som en faktor som minskar understödets storlek beaktas den ekonomiska nytta som ägaren eller innehavaren av fastigheten eller den som genomför saneringen får av att saneringen genomförs. Vid prövning av understödets storlek kan även lämpligheten och hållbarheten av den metod som används vid åtgärderna beaktas.

Närmare bestämmelser om grunderna för bestämmande av understöd och om understödets maximibelopp, syftet med understödet och om fastställande och beaktande av den ekonomiska nyttan av sanering får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Sakkunnigtjänster

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland kan på begäran av sökanden tillhandahålla sakkunnigtjänster för utredning av föroreningsgraden på och för sanering av ett område. Bestämmelser om avgiftsbelagda tjänster finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

9 §
Stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader är kostnader för utredning av föroreningsgraden på ett område samt planerings-, undersöknings-, bedömnings- och rapporteringskostnader i fråga om behovet av sanering och saneringskostnaderna för området samt därtill hörande övriga behövliga kostnader.

Stödberättigande kostnader kan också kostnaderna för sådana åtgärder vara som vidtas i fråga om byggnader, konstruktioner eller strukturer och som är nödvändiga för att man ska kunna bedöma föroreningsgraden eller utföra saneringsåtgärder.

10 §
Statsunderstödsbeslut

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland fattar de statsunderstödsbeslut som avses i denna lag och som regleras i 11 § i statsunderstödslagen.

Om Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland anvisar i 8 § avsedda sakkunnigtjänster för utredning av föroreningsgraden på eller för sanering av ett område, kan uppgift om detta inkluderas i statsunderstödsbeslutet.

Bestämmelser om ändringssökande finns i 34 § i statsunderstödslagen.

10 a § (19.12.2019/1451)
Utvecklings- och förvaltningscentrets uppgifter

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 4 § sköter närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter de uppgifter i enlighet med 12, 19, 21 och 22 § i statsunderstödslagen som gäller utbetalning och återkrav av understöd. Utvecklings- och förvaltningscentret sköter vid sidan av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland även tillsynsuppgifter i enlighet med 15 § i statsunderstödslagen.

11 §
Återbetalning och återkrav av understöd

Bestämmelser om återbetalning och återkrav av understöd finns i 5 kap. i statsunderstödslagen.

12 §
Utredning av föroreningsgraden på ett område och sanering av området

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland kan på sin bekostnad sörja för utredningen av föroreningsgraden på ett område och saneringen av området, om förutsättningarna enligt 6 § för beviljande av statsunderstöd uppfylls.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland fattar beslut om ordnande av utredning och sanering.

Närmare bestämmelser om urvalskriterierna för områden som avses i 1 mom. samt om innehållet i det beslut som avses i 2 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 § (19.12.2019/1425)
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som gäller utredning av föroreningsgraden på ett område och sanering av området får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Det beslut som meddelas med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

14 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

I ärenden som gäller statens system för avfallshanteringsarbete enligt 35 § i avfallslagen (1072/1993) och som är anhängiga vid förvaltningsmyndigheter eller domstolar när denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 247/2018, MiUB 19/2018, RSv 233/2018

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.2019/1425:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 72/2019, MiUB 2/2019, RSv 48/2019

19.12.2019/1451:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 96/2019, MiUB 5/2019, RSv 65/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.