Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

18.5.2018/371

Lag om Livsmedelsverket

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ansvarsområde

För främjande, övervakning och undersökning av säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsinsatser, djurens hälsa och välfärd samt växthälsa samt för verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som unionen finansierar och nationella åtgärder som kompletterar dessa finns Livsmedelsverket. Verket finns inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

2 §
Uppgifter

Livsmedelsverket ska sköta

1) uppgifter i anknytning till ansvaret för förvaltning och tillsyn av sådana stöd och ersättningar som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt ansvaret för de datasystem de förutsätter och deras säkerhet (uppgifter som utbetalande organ),

2) andra uppgifter i anknytning till verkställigheten av andra stöd och ersättningar som beviljas av de i 1 punkten nämnda fonderna och av nationella medel för jordbruk, trädgårdsodling och renhushållning, naturnäringar, skolterna och åtgärder för utveckling av landsbygden samt i anknytning till genomförandet av marknadsordningen för jordbruksprodukter,

3) ledning, utveckling, styrning och utförande av tillsyn och andra myndighetsåtgärder inom ansvarsområdet,

4) laboratorieanalys av tillsyns- och kontrollprover, laboratoriediagnostik av djursjukdomar samt referenslaboratorieverksamhet,

5) riskbedömning, vetenskaplig forskning samt annan forskning och utredningar inom ansvarsområdet,

6) riskhantering och bedrägeribekämpning inom ansvarsområdet,

7) främjande och styrning av export av livsmedel samt djur, växter och produkter från dem,

8) uppgifter som anknyter till jordregleringar och andra motsvarande uppgifter,

9) upprätthållande och utveckling av landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem och dess register samt utlämnande av uppgifter i fråga om det egna ansvarsområdet,

10) kommunikation, information, rådgivning, utbildning och internationellt samarbete inom ansvarsområdet,

11) andra uppgifter inom verkets ansvarsområde som ankommer på verket enligt lag eller bestäms av jord- och skogsbruksministeriet.

Utöver de informationsförvaltningstjänster som anges i 1 mom. 9 punkten producerar Livsmedelsverket andra informationsförvaltningstjänster för ämbetsverk och institutioner inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde samt för andra aktörer som sköter offentliga uppgifter.

Därtill sköter Livsmedelsverket sådana uppgifter som gäller skogsbruk, fiskerinäring och vilthushållning som särskilt föreskrivits för verket eller som jord- och skogsbruksministeriet särskilt förordnar det att sköta. Livsmedelsverket sköter även uppgiften som förvaltande myndighet och verkställighetsuppgifter för den fond om vilken det föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.

Bestämmelser om uppgifterna för det förmedlande organet för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program finns i lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021) och i lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021). (13.8.2021/766)

Närmare bestämmelser om verkets uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §
Organisation

Livsmedelsverkets organisation består av verkets verksamhetsenheter och av verksamhetshelheter som överskrider indelningen i verksamhetsenheter.

Organisationen ska ordnas så att tillsynen samt det administrativa beslutsfattande som gäller enskilda och sammanslutningar funktionellt sett avskiljs från den vetenskapliga riskbedömningen och forskningen, laboratorieundersökningarna samt från de uppgifter i anknytning till behandlingen av information som samlats in i statistiskt syfte.

Uppgifterna som utbetalande organ ska inom verket ordnas till en helhet som kontinuerligt uppfyller kraven på förvaltningsstruktur och interna kontrollsystem enligt Europeiska unionens lagstiftning samt övriga förutsättningar för godkännande av utbetalande organ. Till samma helhet ska även hänföras andra uppgifter som anknyter till stödsystem och åtgärder som hör till det integrerade administrations- och kontrollsystemet och uppgifter som anknyter till stöd för jordbrukssektorn enligt fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen.

Till den helhet som avses i 3 mom. kan även hänföras andra uppgifter, om det är ändamålsenligt med tanke på skötseln av uppgifterna.

4 §
Ledning och beslutanderätt

Livsmedelsverket leds av en generaldirektör. Generaldirektören utnämns av statsrådet.

Generaldirektören avgör de ärenden som ankommer på verket, om inte något annat föreskrivs eller om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Generaldirektören får förbehålla sig avgörandet av ett sådant enskilt ärende där beslut enligt arbetsordningen ska fattas av någon annan tjänsteman. Generaldirektören får dock inte förbehålla sig avgörandet av ett sådant ärende som enligt Europeiska unionens rättsakter ankommer på den person som ansvarar för det utbetalande organet.

5 §
Styrning och skyldighet att lämna uppgifter

Livsmedelsverket ska vid skötseln av sina uppgifter fullfölja de mål som ställts av jord- och skogsbruksministeriet och utföra de berednings-, tillsyns- och utvärderingsuppdrag som getts av jord- och skogsbruksministeriet. Dessutom ska verket trots sekretessbestämmelserna lämna jord- och skogsbruksministeriet de nödvändiga uppgifter och handlingar som ministeriet behöver för skötseln av sina lagstadgade uppgifter.

6 §
Ingående av avtal samt beställda undersökningar

Livsmedelsverket kan ingå avtal om uppgifter som anknyter till verksamheten och om undersökningar som gäller ansvarsområdet samt om samarbete för genomförandet av forskningsprogram. Verket kan inom ramen för sin budget dessutom anlita sakkunniga.

Verket kan inom sitt ansvarsområde på beställning utföra utredningar och undersökningar samt ge andra sakkunnigtjänster.

7 §
Förande av statens talan

Livsmedelsverket kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar, hos andra myndigheter och vid förrättningar statens rätt och fördel i de ärenden som ankommer på verket, om inte annat föreskrivs någon annanstans.

8 §
Avgifter för prestationer

Avgifter för Livsmedelsverkets prestationer tas ut på det sätt som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), i någon annan lag eller i Europeiska unionens rättsakter.

För de informationsförvaltningstjänster som Livsmedelsverket enligt 2 § 2 mom. producerar för ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet och för andra aktörer som sköter offentliga uppgifter tas avgift ut till de belopp som avtalas i de serviceavtal som verket ingår med kunderna. Avgifterna ska täcka de totalkostnader som prestationerna medför för Livsmedelsverket.

9 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om ledande tjänstemän, behörighetsvillkor och anställning av personal vid Livsmedelsverket samt om organisering av de uppgifter som avses i 3 § 3 mom. inom verket får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Föreskrifter om verkets organisation, interna arbetsfördelning, behandling och avgörande av ärenden samt den övriga organiseringen av funktionerna meddelas i verkets arbetsordning. Arbetsordningen ska fastställas av generaldirektören.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom denna lag upphävs lagen om Livsmedelssäkerhetsverket (25/2006) och lagen om Landsbygdsverket (666/2006).

En hänvisning i någon annan lag eller förordning till Livsmedelssäkerhetsverket eller Landsbygdsverket avser efter ikraftträdandet av denna lag Livsmedelsverket.

11 §
Övergångsbestämmelser

Livsmedelsverket fortsätter Livsmedelssäkerhetsverkets och Landsbygdsverkets verksamhet. Vid ikraftträdandet av denna lag övergår de ärenden som är anhängiga vid Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygdsverket, deras avtal och förbindelser liksom även de rättigheter och skyldigheter som följer av dem på Livsmedelsverket. På Livsmedelsverket övergår också vid ikraftträdandet av denna lag Livsmedelssäkerhetsverkets och Landsbygdsverkets arbetsgivarställning och de skyldigheter som hänför sig till den.

De i 2 § 2 mom. nämnda ärenden som vid ikraftträdandet av denna lag är anhängiga vid Lantmäteriverkets it-servicecentral, centralens gällande förbindelser och avtal samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dem övergår på Livsmedelsverket. Lantmäteriverkets arbetsgivarställning och de skyldigheter som hänför sig till den övergår vid ikraftträdandet av denna lag på Livsmedelsverket i fråga om den personal som överförs till verket från Lantmäteriverket.

De avtal och förbindelser som avses i 1 och 2 mom. övergår dock på Livsmedelsverket endast om något annat inte följer av deras innehåll.

12 §
Övergångsbestämmelser som gäller personalen

Bestämmelser om ställningen för personalen i tjänsteförhållande finns i 5 a–5 c § i statstjänstemannalagen (750/1994).

Personalen i arbetsavtalsförhållande vid Livsmedelssäkerhetsverket och Landsbygdsverket samt den personal i arbetsavtalsförhållande vid Lantmäteriverkets it-servicecentral som sköter uppgifter som överförs till Livsmedelsverket övergår vid ikraftträdandet av denna lag till anställning hos Livsmedelsverket. De personer i arbetsavtalsförhållande som är anställda för viss tid övergår till anställning hos Livsmedelsverket för den tid anställningsförhållandet för viss tid varar.

Vid fastställandet av de förmåner som gäller i anställningsförhållandet för den personal som överförs anses anställningsförhållandet ha fortgått oavbrutet hos staten.

En person i arbetsavtalsförhållande kan överföras utan hans eller hennes samtycke, om personen överförs inom eller till hans eller hennes pendlingsregion. Med pendlingsregion avses ett område enligt 1 kap. 9 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012).

På arbetsavtalsförhållandets villkor tillämpas i övrigt vad som om dem avtalas i kollektivavtal eller föreskrivs i lag.

Före ikraftträdandet av denna lag kan jord- och skogsbruksministeriet vid ministeriet inrätta tjänsten som generaldirektör för Livsmedelsverket. Denna tjänst övergår till Livsmedelsverket vid ikraftträdandet av denna lag. Före ikraftträdandet av denna lag kan jord- och skogsbruksministeriet dessutom inrätta tjänsten som förvaltningsdirektör för Livsmedelsverket från och med den 1 januari 2019 och utnämna en tjänsteman till tjänsten.

RP 8/2018, KsUB 6/2018, RSv 30/2018

Ikraftträdelsestadganden:

13.8.2021/766:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2021.

RP 47/2021, EkUU 16/2021, JsUU 8/2021, FvUB 9/2021, RSv 105/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.