Beaktats t.o.m. FörfS 740/2021.

23.11.2017/770

Statsrådets förordning om delegationen för samservice

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 10 a § 3 mom. i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen (223/2007), sådant momentet lyder i lag 247/2017:

1 §
Delegationens sammansättning och mandattid

Delegationen för samservice har en ordförande, en vice ordförande och högst 20 andra medlemmar. Statsrådet utser ordföranden och vice ordföranden i samband med att statsrådet tillsätter delegationen. Delegationen tillsätts på föredragning från finansministeriet för högst tre år i taget.

Delegationen kan kalla permanenta sakkunniga.

Om ordföranden, vice ordföranden eller någon annan medlem avgår under mandattiden, utser finansministeriet en ny person i den avgåendes ställe för den återstående mandattiden.

2 §
Delegationens uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i 10 a § 3 mom. i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen ska delegationen

1) stödja den allmänna planeringen, styrningen, organiseringen och utvecklingen av samserviceverksamheten,

2) främja digitaliseringen och användningen av webbtjänster i samserviceverksamheten,

3) lägga fram förslag till utveckling av serviceutbudet, kunderviceprocesserna och ordnandet av kundservicen inom samservicen,

4) följa utvecklingen av nätverket av samservicepunkter och lägga fram förslag till utveckling av nätverket så att det svarar mot kundernas behov och tryggar tillgången till tjänster,

5) stödja utvecklingen av kunnandet hos samservicepunkternas personal så att det svarar mot kundernas behov,

6) främja samarbetet med centrala aktörer, kunder och andra intressentgrupper med anknytning till samserviceverksamheten samt ordna samarbetsevenemang för intressentgrupperna, och

7) utföra sådana andra till delegationens verksamhetsområde hörande uppgifter som finansministeriet ålagt delegationen att utföra.

3 §
Organisering av delegationens verksamhet

Delegationen kan inom sig tillsätta sektioner för att genomföra uppgifterna. Delegationen kan dessutom låta utföra sådana separata utredningar som stödjer målsättningarna för delegationens verksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.