Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

6.10.2017/699

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 39 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning (531/2017):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (23.9.2021/837)
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas när en sökande söker sig till utbildning för yrkesinriktad grundexamen i det riksomfattande ansökningsförfarande som avses i 39 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning (531/2017).

Bestämmelserna i 19 och 20 § i denna förordning tillämpas dessutom vid kontinuerlig ansökan enligt 37 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning, när det är fråga om antagning som grundar sig på utbildningsanordnarens prövning.

Denna förordning tillämpas inte när sökanden söker sig till sådan utbildning för yrkesinriktade grundexamina som avses i 65 § i lagen om yrkesutbildning och som ordnas på basis av en uppgift att ordna krävande särskilt stöd.

2 §
Ansökningsmål

De studerande antas till yrkesinriktade grundexamina som ingår i den examensstruktur som avses i 6 § i lagen om yrkesutbildning. (23.9.2021/837)

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. kan studerande antas till utbildningar för följande kompetensområden inom yrkesinriktade grundexamina:

1) kompetensområdena inom grundexamen inom konstindustrin,

2) kompetensområdena inom grundexamen i musik,

3) kompetensområdet för visuell framställning inom grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning,

4) i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen kompetensområdet för akutvård på grundnivå.

(14.2.2018/141)

Studerande kan inom utbildningarna för grundexamen i dans eller musik även antas till andra än i 1 eller 2 mom. avsedda ansökningsmål som utbildningsanordnaren beslutar om.

Utbildningsanordnaren kan besluta att studerande i samband med ansökningsmålet även kan erbjudas möjlighet att genomgå gymnasieutbildning som avses i gymnasielagen (714/2018) och att avlägga studentexamen som avses i lagen om studentexamen (502/2019). (23.9.2021/837)

2 kap

Antagning som studerande av sökande som har slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen

3 § (23.9.2021/837)
Betyg som sökande som har slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen ska använda i ansökan

Sökande som har slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen ska använda avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen i ansökan.

4 §
Urvalsgrunder

Antagningen som studerande av sökande som slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen sker utifrån de sökandes antagningspoäng och den prioritetsordning för ansökningsönskemålen som de sökande uppgett.

Sökande som har slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen ges poäng enligt följande:

1) för studier, om sökanden

a) under ansökningsåret eller det föregående året har slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen, eller

b) under ansökningsåret eller det föregående året har genomgått en utbildning som handleder för examensutbildning som avses i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020) och omfattar minst 19 veckor, genomgått en utbildning som riktar sig till läropliktiga som avses i 7 a kap. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och omfattar minst 17 studerandeveckor eller genomgått en linje som omfattar minst 28 studerandeveckor vid en folkhögskola, (23.9.2021/837)

2) för allmän skolframgång,

3) för betonade vitsord,

4 punkten har upphävts genom F 23.9.2021/837. (23.9.2021/837)

5) för det ansökningsönskemål inom yrkesutbildningen som är först i prioritetsordningen,

6) för eventuellt inträdes- eller lämplighetsprov.

5 §
Beräkning av antagningspoäng

De sökande rangordnas vid antagningen enligt det sammanlagda antalet poäng, som består av de antagningspoäng som erhållits utifrån de urvalsgrunder som anges i 4 § 2 mom. Sökande med samma poängtal rangordnas enligt följande grunder:

1) prioritetsordning för ansökningsönskemålen,

2) antal poäng i eventuellt inträdes- eller lämplighetsprov,

3) skolframgång,

4) betonade vitsord.

Om de sökande har lika många antagningspoäng efter det att de rangordnats på det sätt som föreskrivs i 1 mom., sker antagningen av studerande i slumpmässig ordning.

6 § (23.9.2021/837)
Antagningspoäng för genomförda studier

Sökanden ges sex antagningspoäng om den sökande har genomfört sådana studier som avses i 4 § 2 mom. 1 a-punkten eller 1 b-punkten.

7 § (23.9.2021/837)

7 § har upphävts genom F 23.9.2021/837.

8 §
Antagningspoäng för allmän skolframgång

För skolframgången ges det poäng utifrån det aritmetiska medeltalet av följande läroämnen, med två decimalers noggrannhet: modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, religion eller livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi, geografi, gymnastik, hälsokunskap, musik, bildkonst, slöjd, huslig ekonomi.

Vid antagningen av studerande beaktas sådana valfria ämnen som hör till ett gemensamt läroämne och som bedöms med siffror och omfattar en lärokurs på sammanlagt minst två årsveckotimmar i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen. Om en sökande har vitsord i flera valfria ämnen som omfattar minst två årsveckotimmar och hör till samma gemensamma läroämne, räknas det aritmetiska medeltalet av dessa vitsord. Den sökandes antagningspoäng för ämnet i fråga bestäms enligt vitsordet i det gemensamma ämnet och medeltalet av vitsordet i ett eller flera valfria ämnen som hör till det gemensamma ämnet.

För skolframgången ges det poäng enligt följande:

Medeltal Poäng
5,50–5,74 1
5,75–5,99 2
6,00–6,24 3
6,25–6,49 4
6,50–6,74 5
6,75–6,99 6
7,00–7,24 7
7,25–7,49 8
7,50–7,74 9
7,75–7,99 10
8,00–8,24 11
8,25–8,49 12
8,50–8,74 13
8,75–8,99 14
9,00–9,24 15
9,25–10,00 16

Vid poängsättning av skolframgången används avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen. Om en sökande efter att ha fått avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen har höjt vitsorden, beaktas de höjda vitsorden, om det finns ett av utbildningsanordnaren utfärdat betyg över dem.

Om en sökande har slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen i form av undervisning enligt 46 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), beaktas vitsorden i gymnastik, bildkonst, slöjd, huslig ekonomi och musik på skiljebetyget från den grundläggande utbildningen, om dessa vitsord saknas på avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen.

9 §
Antagningspoäng för betonade vitsord

För sökande som slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen beaktas vid ansökan vitsorden i gymnastik, bildkonst, slöjd, huslig ekonomi och musik på avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen. Av de tre bästa av dessa ämnen räknas det aritmetiska medeltalet.

Vid antagningen av studerande beaktas sådana valfria ämnen som hör till ett gemensamt läroämne och som bedöms med siffror och omfattar en lärokurs på sammanlagt minst två årsveckotimmar i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen. Om en sökande har vitsord i flera valfria ämnen som omfattar minst två årsveckotimmar och hör till samma gemensamma läroämne, räknas det aritmetiska medeltalet av dessa vitsord. Den sökandes antagningspoäng för ämnet i fråga bestäms enligt vitsordet i det gemensamma ämnet och medeltalet av vitsordet i ett eller flera valfria ämnen som hör till det gemensamma ämnet.

På basis av de betonade vitsorden ges det poäng (för det aritmetiska medeltalet av dem) enligt följande:

Medeltal Poäng
6,00–6,49 1
6,50–6,99 2
7,00–7,49 3
7,50–7,99 4
8,00–8,49 5
8,50–8,99 6
9,00–9,49 7
9,50–10,00 8

Om en sökande har slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen i form av undervisning enligt 46 § i lagen om grundläggande utbildning, beaktas vitsorden i gymnastik, bildkonst, slöjd, huslig ekonomi och musik på skiljebetyget från den grundläggande utbildningen, om dessa vitsord saknas på avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen.

Om en sökande i den grundläggande utbildningen inte har studerat ett enda betonat ämne, ska det som medeltal enligt 3 mom. för de betonade ämnena användas ett medeltal som beräknas i enlighet med 8 §.

10 § (23.9.2021/837)

10 § har upphävts genom F 23.9.2021/837.

11 §
Antagningspoäng för ansökningsönskemål

En sökande som uppgett en yrkesinriktad grundexamen som första ansökningsönskemål ges två poäng för detta ansökningsönskemål.

12 §
Antagningspoäng för inträdes- eller lämplighetsprov

Om utbildningsanordnaren ordnar ett inträdes- eller lämplighetsprov, ska alla sökande kallas till provet. En sökande som inte deltar i inträdes- eller lämplighetsprov kan inte antas som studerande.

Om en sökande i sin ansökan som ansökningsönskemål uppgett flera motsvarande i 2 § avsedda ansökningsmål inom den grundläggande yrkesutbildningen, kallas han eller hon med avvikelse från 1 mom. till inträdes- eller lämplighetsprov för det av de motsvarande ansökningsmålen som står först i prioritetsordningen av ansökningsönskemålen. Det antal poäng som en utbildningsanordnare ger för detta inträdes- eller lämplighetsprov används då också i andra utbildningsanordnares motsvarande ansökningsmål.

För inträdes- eller lämplighetsprovet ger utbildningsanordnaren sökanden 0–10 antagningspoäng.

Utbildningsanordnaren ska informera sökandena på förhand om vilka delar inträdes- eller lämplighetsprovet består av och hur de olika delarna poängsätts.

12 a § (6.2.2019/161)
Antagningspoäng för inträdes- eller lämplighetsprov för en examen eller ett kompetensområde som berörs av särskilda säkerhetskrav

Utbildningsanordnaren får låta bli att anta en sökande till en examen eller ett kompetensområde som avses i 81 § i lagen om yrkesutbildning genom att ge den sökande 0 antagningspoäng för inträdes- eller lämplighetsprovet.

Om en sökande inte antas till en examen eller ett kompetensområde som avses i 1 mom. genom att han eller hon ges 0 antagningspoäng för inträdes- eller lämplighetsprovet, ska utbildningsanordnaren tillsammans med den sökande utreda vilken examen eller utbildning som lämpar sig för honom eller henne att avlägga eller genomgå. Utbildningsanordnaren ska dessutom hänvisa den sökande att söka sig till sådan utbildning som ordnas av någon annan utbildningsanordnare, om utbildningsanordnaren inte själv ordnar lämplig examen eller utbildning. Utbildningsanordnaren ska vid behov hänvisa den sökande till andra ändamålsenliga tjänster.

13 § (14.2.2018/141)
Antagning av studerande på basis av inträdes- eller lämplighetsprov

Utbildningsanordnaren får besluta att antagningen av studerande till utbildning för grundexamen inom konstindustrin, grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning, grundexamen i dans, grundexamen i musik, grundexamen inom cirkusbranschen, grundexamen i flygplansmekanik, grundexamen i idrott eller kompetensområdet för akutvård på grundnivå inom grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen sker på basis av utbildningsanordnarens eget inträdes- eller lämplighetsprov. I detta fall tillämpas inte 3 §, 4 § 2 mom., 6–11 §, 12 § 2 mom. och inte 19 och 20 §.

3 kap (23.9.2021/837)

(23.9.2021/837)

3 kap. har upphävts genom F 23.9.2021/837.

4 kap

Antagning som grundar sig på utbildningsanordnarens prövning

19 § (23.9.2021/837)
Tillämpning av antagning som grundar sig på utbildningsanordnarens prövning

Antagning som grundar sig på utbildningsanordnarens prövning kan tillämpas oavsett om utbildningen deltar i systemet för gemensam ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen eller inte.

Med avvikelse från 2 kap. tillämpas på antagningen av studerande vad som föreskrivs i 20 § i denna förordning, om sökanden med stöd av ett sådant beslut om särskilt stöd som avses i 17 a § i lagen om grundläggande utbildning har bedrivit studier enligt grunderna för läroplanen enligt en individualiserad lärokurs i matematik och modersmål, och sökanden i avgångsbetyget för den grundläggande utbildningen har en anteckning om detta för de ovan nämnda läroämnena.

20 § (23.9.2021/837)
Grunder för antagning som grundar sig på utbildningsanordnarens prövning

Utbildningsanordnaren kan till varje ansökningsmål anta högst 30 procent av de studerande av skäl som hör samman med den studerande som person, oavsett hur många antagningspoäng denna studerande får eller i sådana fall där den sökande är en sådan studerande som avses i 19 § 2 mom. i denna förordning. Sådana ovan nämnda skäl som hör samman med den studerande som person är inlärningssvårigheter, sociala skäl samt avsaknad av skolbetyg eller svårligen jämförbara betyg samt otillräckliga kunskaper i examensspråket för avläggande av examen.

Den sökandes utbildningsbehov ska bedömas och beaktas när avvikelser görs från antalet antagningspoäng.

5 kap

Särskilda bestämmelser

21 §
Avvikelse från antagningsgrunderna

Avvikelser från antagningsgrunderna enligt denna förordning kan vid behov göras genom beslut av undervisnings- och kulturministeriet, när studerande antas till en utbildning som det finns ett i 20 § i lagen om yrkesutbildning avsett försökstillstånd för.

6 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

22 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Denna förordning tillämpas på sådana utbildningar för grundexamina som börjar den 1 augusti 2018 eller därefter och till vilka ansökan sker genom det riksomfattande ansökningsförfarandet. På sådana utbildningar för grundexamina som börjar före den nämnda tidpunkten och till vilka ansökan sker genom det riksomfattande ansökningsförfarandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

23 §
Övergångsbestämmelse som gäller tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket

En sökande anses ha tillräckliga förutsättningar att på examensspråket förvärva den kompetens och avlägga den examen som krävs inom ansökningsmålet, om utbildningsanordnaren före ikraftträdandet av denna förordning har ansett att sökandens kunskaper i undervisningsspråket är tillräckliga enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Ikraftträdelsestadganden:

14.2.2018/141:

Denna förordning träder i kraft den 19 februari 2018.

6.2.2019/161:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.

Denna förordning tillämpas på sådana utbildningar för grundexamina som börjar den 1 augusti 2019 eller därefter. På sådana utbildningar för grundexamina som börjar före den nämnda tidpunkten tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

23.9.2021/837:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Denna förordning tillämpas på sådana utbildningar för yrkesinriktade grundexamina som börjar den 1 augusti 2022 eller därefter och till vilka ansökan sker genom det riksomfattande ansökningsförfarandet.

Utöver vad som föreskrivs i 4 § 2 mom. 1 punkten ges en sökande som slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen poäng för studierna, om sökanden under ansökningsåret eller det föregående året har genomgått

1) påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen som omfattar minst 1 100 timmar,

2) en utbildning som handleder för yrkesutbildning och omfattar minst 30 kompetenspoäng eller motsvarande tidigare utbildning, eller

3) en utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning och som omfattar minst 25 kurser.

Sökanden ges sex antagningspoäng, om sökanden har slutfört sådana studier som avses i 3 mom. De antagningspoäng som avses i detta moment ges dock inte, om sökanden ges antagningspoäng på de grunder som anges i 4 § 2 mom. 1 punkten.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.