Beaktats t.o.m. FörfS 158/2021.

24.5.2017/293

Lag om kundinformationssystemet för företagstjänster

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja gemensamt utnyttjande av kunduppgifter inom den offentliga förvaltningen och att förbättra de offentligt finansierade företagstjänsterna och effektivisera samordningen och övervakningen av dem.

2 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag finns bestämmelser om arbets- och näringsministeriets kundinformationssystem för företagstjänster, om den kundinformationsresurs för företagstjänster och det system för hantering av kundrelationer som hör till informationssystemet och om behandlingen av kunduppgifter och personuppgifter i kundinformationssystemet för företagstjänster.

Om inte något annat föreskrivs i lag tillämpas på kundinformationssystemet för företagstjänster och på offentligheten för de uppgifter som registrerats i systemet lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 5 och 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998). Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, och i dataskyddslagen (1050/2018). (14.12.2018/1132)

Bestämmelser om rätten att få och lämna ut uppgifter i samband med strukturfondsprogrammet finns i 28 § i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014).

3 § (13.11.2020/799)
Definitioner

I denna lag avses med

1) företag enheter som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett deras rättsliga form och hur de finansieras,

2) företagstjänster understöd, finansiering samt utvecklings- och rådgivningstjänster som tillhandahålls, beviljas och betalas av staten, en kommun, statens specialfinansieringsbolag, Business Finland Ab, ett förmedlande organ enligt 2 § 13 punkten i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt eller av en stödmyndighet enligt 2 § 3 punkten i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet (429/2016) samt sådan offentlig arbetskrafts- och företagsservice som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012),

3) kunduppgifter uppgifter som avses i 7 och 7 a §,

4) skyldighet att offentliggöra uppgifter och att iaktta öppenhet de skyldigheter i fråga om offentliggörande och öppenhet som anges i de gruppundantagsförordningar som antagits av Europeiska kommissionen med stöd av artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 994/98 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd och artikel 1 i rådets förordning (EU) 2015/1588 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd samt i de kommissionsbeslut som fattats genom ett anmälningsförfarande enligt artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3 § har ändrats genom L 799/2020, som träder i kraft 1.4.2021. Den tidigare formen lyder:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) företag företag och organisationer som registrerats i företags- och organisationsdatasystemet i enlighet med företags- och organisationsdatalagen (244/2001) samt motsvarande utländska företag och sammanslutningar,

2) företagstjänster understöd, finansiering samt utvecklings- och rådgivningstjänster som tillhandahålls, beviljas och betalas av staten, en kommun, statens specialfinansieringsbolag eller Business Finland Ab eller av ett förmedlande organ enligt 2 § 13 punkten i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt samt sådana offentliga arbetskrafts- och företagstjänster som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), (24.8.2018/762)

3) kunduppgifter uppgifter som avses i 7 §.

4 § (24.8.2018/762)
Kundinformationssystemet

Kundinformationssystemet för företagstjänster är arbets- och näringsministeriets datasystem i vilket de myndigheter som tillhandahåller företagstjänster, statens specialfinansieringsbolag, Business Finland Ab, de förmedlande organ som avses i 2 § 13 punkten i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt och de stödmyndigheter som avses i 2 § 3 punkten i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet registrerar kunduppgifter för att utnyttjas gemensamt och för de ändamål som avses i 5 § i denna lag. Dessutom kan andra myndigheter registrera offentliga kunduppgifter i kundinformationssystemet och behandla dem. (13.11.2020/799)

1 mom. har ändrats genom L 799/2020, som träder i kraft 1.4.2021. Den tidigare formen lyder:

Kundinformationssystemet för företagstjänster är arbets- och näringsministeriets datasystem i vilket de myndigheter som tillhandahåller företagstjänster, statens specialfinansieringsbolag, Business Finland Ab och de förmedlande organ som avses i 2 § 13 punkten i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt registrerar kunduppgifter för att utnyttjas gemensamt. Dessutom kan andra myndigheter registrera offentliga kunduppgifter i kundinformationssystemet och behandla dem.

Med tanke på insamlingen och utnyttjandet av kunduppgifter finns som en del av kundinformationssystemet en riksomfattande kundinformationsresurs för företagstjänster och ett system för hantering av kundrelationer, vilka möjliggör trygg förmedling av det integrerade kunddatainnehållet till kundinformationssystemets användare genom en teknisk anslutning.

5 §
Ändamålet med kundinformationssystemet

Ändamålet med kundinformationssystemet för företagstjänster är att främja gemensamt utnyttjande av kunduppgifter inom den offentliga förvaltningen, att förbättra inriktningen av företagstjänsterna och den utvärdering av företag som sker i samband med att beviljande av företagstjänster övervägs och att effektivisera övervakningen av beviljade stöd.

I kundinformationssystemet går det att producera datamaterial som innehåller uppgifter som behövs för utbildning, forskning, statistikföring, planering, övervakning och styrning.

Sådana kunduppgifter enligt 7 § 2 mom. 5 punkten samt 3 mom. 1 och 3 punkten som fås genom kundinformationssystemet får användas också för säkerhetsutredning av företag enligt säkerhetsutredningslagen (726/2014).

De i 7 a § avsedda uppgifter som fås ur kundinformationssystemet används för övervakning av kumuleringen av stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och för fullgörande av skyldigheten att offentliggöra uppgifter och att iaktta öppenhet samt för upprättande av statistik. (13.11.2020/799)

4 mom. har tillfogats genom L 799/2020, som träder i kraft 1.4.2021.

6 § (14.12.2018/1132)
Personuppgiftsansvariga för kundinformationssystemet

Arbets- och näringsministeriet och de i 4 § 1 mom. avsedda aktörer som registrerar uppgifter i kundinformationssystemet är gemensamt personuppgiftsansvariga i fråga om kundinformationssystemet.

Arbets- och näringsministeriet svarar för kundinformationssystemets allmänna funktion och för den tekniska anslutningen för registrering, samkörning, utlämnande och annan behandling av uppgifterna. Arbets- och näringsministeriet svarar för datasystemets användbarhet samt för integriteten, skyddet och bevarandet av de uppgifter som ingår i datasystemet. Arbets- och näringsministeriet svarar i fråga om behandlingen av personuppgifter i kundinformationssystemet för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard enligt artikel 25, säkerhet i samband med behandlingen enligt artikel 32, konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35 och förhandssamråd enligt artikel 36 i dataskyddsförordningen samt för andra sådana i dataskyddsförordningen föreskrivna skyldigheter för den personuppgiftsansvarige som gäller informationssäkerheten i datasystemet. Arbets- och näringsministeriet har inte rätt att bestämma över de uppgifter som registrerats i datasystemet eller att lämna ut dem, om inte något annat föreskrivs i lag.

De i 4 § 1 mom. avsedda aktörer som registrerar uppgifter i kundinformationssystemet fungerar som personuppgiftsansvariga i fråga om de uppgifter som de själva registrerat i systemet, svarar för andra skyldigheter för den personuppgiftsansvarige än de som avses i 2 mom. i denna paragraf samt beslutar om utlämnande via kundinformationssystemet av de uppgifter de själva registrerat. Den aktör som registrerat uppgifter i kundinformationssystemet svarar för att uppgifterna är korrekta och uppdaterade.

7 §
Uppgifter som får registreras i kundinformationssystemet

I kundinformationssystemet får offentliga uppgifter med anknytning till företag registreras.

I kundinformationssystemet för företagstjänster får dessutom registreras

1) uppgifter om företagstjänster som företaget fått,

2) uppgifter om företagets anhängiga tillståndsärenden och om beviljade tillstånd,

3) uppgifter om huruvida företaget är eller tidigare har varit kund hos statens specialfinansieringsbolag,

4) bedömningar av ett företags förutsättningar för lönsam verksamhet,

5) sådana uppgifter om ett företag som införts i kreditupplysningsregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret och utsökningsregistret,

6) uppgifter om planer för utvecklande av företagets affärsverksamhet,

7) sådana andra uppgifter om ett företag än de som avses i 1–6 punkten och som behövs när beslut om beviljande och utbetalning av stöd eller finansiering fattas och användningen av dem övervakas samt för att tillhandahålla företagstjänster.

I kundinformationssystemet får dessutom registreras

1) identifikationsuppgifter för ansvariga personer vid ett företag,

2) identifikationsuppgifter för personer som ett företag utsett till sina kontaktpersoner för de företagstjänster som avses i denna lag, med undantag för personbeteckningen,

3) sådana uppgifter om ansvariga personer vid ett företag som införts i kreditupplysningsregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret, utsökningsregistret och näringsförbudsregistret,

4) uppgifter om rådgivning i frågor kring inledande av företagsverksamhet eller annan service som en fysisk person fått samt identifikationsuppgifter för en fysisk person som fått sådan service.

Identifikationsuppgifter är namn, personbeteckning, modersmål, medborgarskap, hemland, hemort, näradress, e-postadress och telefonnummer.

7 a § (13.11.2020/799)
De uppgifter om statligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som ska registreras i kundinformationssystemet

Utöver vad som föreskrivs i 7 § är den stödmyndighet som avses i 2 § 3 punkten i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet skyldig att i kundinformationssystemet registrera uppgifter om beviljande och betalning av sådant stöd som uppfyller de förutsättningar för statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Registreringsskyldigheten gäller dock inte uppgifter om sådana skattestöd som skyldigheten att offentliggöra uppgifter och att iaktta öppenhet inte gäller, och inte heller uppgifter om stöd för primärproduktion inom jord- och skogsbruket eller fiskerinäring.

Uppgifter om beviljandet av stöd ska registreras inom 14 dygn från det att stödet beviljades. Uppgifter om betalningen ska registreras före utgången av januari kalenderåret efter betalningsåret. Uppgifter om betalningen av skattestöd ska dock registreras inom ett år från det att skattedeklarationen lämnades in.

7 a § har tillfogats genom L 799/2020, som träder i kraft 1.4.2021.

8 §
Säkerställande av uppgifternas kvalitet

De uppgifter som registreras i kundinformationssystemet för företagstjänster ska uppdateras tillräckligt ofta och det ska också i övrigt ses till att uppgifterna i kundinformationssystemet inte är föråldrade eller annars ger en felaktig bild av företaget.

Uppgifter som lämnats muntligen, skriftligen eller i elektronisk form får registreras som tillgängliga uppgifter i kundinformationssystemet för företagstjänster endast om uppgifterna i fråga har kontrollerats.

9 §
Avförande av uppgifter

Uppgifter om en fysisk person ska avföras ur datasystemet senast fem år efter det att uppgifterna i fråga senast har behandlats för att producera tjänster. En uppgift avförs dock inte, om det är nödvändigt att bevara uppgiften för fullgörandet av en uppgift som grundar sig på lag eller på grund av ett anhängigt ärende.

2 mom. har upphävts genom L 14.12.2018/1132. (14.12.2018/1132)

10 § (24.8.2018/762)
Utlämnande av uppgifter ur kundinformationssystemet

I 7 § 2 och 3 mom. avsedda uppgifter som är behövliga för tillhandahållande av företagstjänster, dock inte de uppgifter som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, får oberoende av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifter lämnas ut till arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, utrikesministeriet, beskickningar som hör till Finlands utrikesrepresentation, närings-, trafik- och miljöcentraler, arbets- och näringsbyråer, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Business Finland Ab, statens specialfinansieringsbolag, Livsmedelsverket och i enlighet med 28 § i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt till sådana förmedlande organ som avses i 2 § 13 punkten i den lagen. (13.11.2020/799)

1 mom. har ändrats genom L 799/2020, som träder i kraft 1.4.2021. Den tidigare formen lyder:

Uppgifter som avses i 7 § 2 och 3 mom. får oberoende av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifter lämnas ut till arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, utrikesministeriet, beskickningar som hör till Finlands utrikesrepresentation, närings-, trafik- och miljöcentraler, arbets- och näringsbyråer, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, statens specialfinansieringsbolag, Landsbygdsverket och Business Finland Ab för tillhandahållande av företagstjänster samt i enlighet med 28 § i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt till sådana förmedlande organ som avses i 2 § 13 punkten i den lagen.

Uppgifter som avses i 7 § 2 mom. 5 punkten och 3 mom. 1 och 3 punkten får oberoende av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifter dessutom lämnas ut till de behöriga myndigheterna för skötseln av uppgifter enligt säkerhetsutredningslagen.

Uppgifter får lämnas ut också genom teknisk anslutning.

Uppgifter som avses i 7 a § och som är behövliga med tanke på ett ändamål enligt 5 § 4 mom. får oberoende av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifter lämnas ut till de stödmyndigheter som avses i 2 § 3 punkten i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet. Utöver det som föreskrivs i 14 och 15 § i statistiklagen (280/2004) får uppgifter som avses i 7 a § i denna lag och som är nödvändiga för upprättandet av statistik lämnas ut till Statistikcentralen oberoende av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifter. (13.11.2020/799)

4 mom. har tillfogats genom L 799/2020, som träder i kraft 1.4.2021.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får arbets- och näringsministeriet lämna ut de offentliga uppgifter som avses i 7 a § i denna lag via ett allmänt datanät. Personuppgifter får lämnas ut endast på basis av en avgränsad sökning som baserar sig på företagets namn eller det beviljade stödets egenskaper. (13.11.2020/799)

5 mom. har tillfogats genom L 799/2020, som träder i kraft 1.4.2021.

10 a § (13.11.2020/799)
Skyldighet att till Europeiska kommissionen meddela de uppgifter som omfattas av skyldigheten att offentliggöra uppgifter och att iaktta öppenhet

För att fullgöra skyldigheten att offentliggöra uppgifter och att iaktta öppenhet ska arbets- och näringsministeriet till Europeiska kommissionen meddela sådana uppgifter om beviljande av stöd som på grund av skyldigheten att offentliggöra uppgifter och att iaktta öppenhet har registrerats i kundinformationssystemet.

10 a § har tillfogats genom L 799/2020, som träder i kraft 1.4.2021.

11 §
Hänvisning till strafflagen

Till straff för brott mot skyldigheten att hemlighålla uppgifter döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

Genom denna lag upphävs lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (240/2007).

RP 18/2017, EkUB 5/2017, RSv 39/2017

Ikraftträdelsestadganden:

24.8.2018/762:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

RP 66/2018, EkUB 10/2018, RSv 56/2018

14.12.2018/1132:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 98/2018, EkUB 15/2018, RSv 109/2018

13.11.2020/799:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

Uppgifter om sådana i 7 a § avsedda stöd som beviljats år 2020 eller därefter ska registreras i kundinformationssystemet för företagstjänster senast den 31 december 2021.

RP 69/2020, EkUB 23/2020, RSv 106/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.