Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

24.5.2017/293

Lag om kundinformationssystemet för företagstjänster

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja gemensamt utnyttjande av kunduppgifter inom den offentliga förvaltningen och att förbättra de offentligt finansierade företagstjänsterna och effektivisera samordningen och övervakningen av dem.

2 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag finns bestämmelser om arbets- och näringsministeriets kundinformationssystem för företagstjänster, om den kundinformationsresurs för företagstjänster och det system för hantering av kundrelationer som hör till informationssystemet och om behandlingen av kunduppgifter och personuppgifter i kundinformationssystemet för företagstjänster.

Om inte något annat föreskrivs i lag tillämpas på kundinformationssystemet för företagstjänster och på offentligheten för de uppgifter som registrerats i systemet lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och 5 och 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998). Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, och i dataskyddslagen (1050/2018). (14.12.2018/1132)

Bestämmelser om rätten att få och lämna ut uppgifter i samband med strukturfondsprogrammet finns i 28 § i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014).

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) företag företag och organisationer som registrerats i företags- och organisationsdatasystemet i enlighet med företags- och organisationsdatalagen (244/2001) samt motsvarande utländska företag och sammanslutningar,

2) företagstjänster understöd, finansiering samt utvecklings- och rådgivningstjänster som tillhandahålls, beviljas och betalas av staten, en kommun, statens specialfinansieringsbolag eller Business Finland Ab eller av ett förmedlande organ enligt 2 § 13 punkten i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt samt sådana offentliga arbetskrafts- och företagstjänster som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), (24.8.2018/762)

3) kunduppgifter uppgifter som avses i 7 §.

4 § (24.8.2018/762)
Kundinformationssystemet

Kundinformationssystemet för företagstjänster är arbets- och näringsministeriets datasystem i vilket de myndigheter som tillhandahåller företagstjänster, statens specialfinansieringsbolag, Business Finland Ab och de förmedlande organ som avses i 2 § 13 punkten i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt registrerar kunduppgifter för att utnyttjas gemensamt. Dessutom kan andra myndigheter registrera offentliga kunduppgifter i kundinformationssystemet och behandla dem.

Med tanke på insamlingen och utnyttjandet av kunduppgifter finns som en del av kundinformationssystemet en riksomfattande kundinformationsresurs för företagstjänster och ett system för hantering av kundrelationer, vilka möjliggör trygg förmedling av det integrerade kunddatainnehållet till kundinformationssystemets användare genom en teknisk anslutning.

5 §
Ändamålet med kundinformationssystemet

Ändamålet med kundinformationssystemet för företagstjänster är att främja gemensamt utnyttjande av kunduppgifter inom den offentliga förvaltningen, att förbättra inriktningen av företagstjänsterna och den utvärdering av företag som sker i samband med att beviljande av företagstjänster övervägs och att effektivisera övervakningen av beviljade stöd.

I kundinformationssystemet går det att producera datamaterial som innehåller uppgifter som behövs för utbildning, forskning, statistikföring, planering, övervakning och styrning.

Sådana kunduppgifter enligt 7 § 2 mom. 5 punkten samt 3 mom. 1 och 3 punkten som fås genom kundinformationssystemet får användas också för säkerhetsutredning av företag enligt säkerhetsutredningslagen (726/2014).

6 § (14.12.2018/1132)
Personuppgiftsansvariga för kundinformationssystemet

Arbets- och näringsministeriet och de i 4 § 1 mom. avsedda aktörer som registrerar uppgifter i kundinformationssystemet är gemensamt personuppgiftsansvariga i fråga om kundinformationssystemet.

Arbets- och näringsministeriet svarar för kundinformationssystemets allmänna funktion och för den tekniska anslutningen för registrering, samkörning, utlämnande och annan behandling av uppgifterna. Arbets- och näringsministeriet svarar för datasystemets användbarhet samt för integriteten, skyddet och bevarandet av de uppgifter som ingår i datasystemet. Arbets- och näringsministeriet svarar i fråga om behandlingen av personuppgifter i kundinformationssystemet för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard enligt artikel 25, säkerhet i samband med behandlingen enligt artikel 32, konsekvensbedömning avseende dataskydd enligt artikel 35 och förhandssamråd enligt artikel 36 i dataskyddsförordningen samt för andra sådana i dataskyddsförordningen föreskrivna skyldigheter för den personuppgiftsansvarige som gäller informationssäkerheten i datasystemet. Arbets- och näringsministeriet har inte rätt att bestämma över de uppgifter som registrerats i datasystemet eller att lämna ut dem, om inte något annat föreskrivs i lag.

De i 4 § 1 mom. avsedda aktörer som registrerar uppgifter i kundinformationssystemet fungerar som personuppgiftsansvariga i fråga om de uppgifter som de själva registrerat i systemet, svarar för andra skyldigheter för den personuppgiftsansvarige än de som avses i 2 mom. i denna paragraf samt beslutar om utlämnande via kundinformationssystemet av de uppgifter de själva registrerat. Den aktör som registrerat uppgifter i kundinformationssystemet svarar för att uppgifterna är korrekta och uppdaterade.

7 §
Uppgifter som får registreras i kundinformationssystemet

I kundinformationssystemet får offentliga uppgifter med anknytning till företag registreras.

I kundinformationssystemet för företagstjänster får dessutom registreras

1) uppgifter om företagstjänster som företaget fått,

2) uppgifter om företagets anhängiga tillståndsärenden och om beviljade tillstånd,

3) uppgifter om huruvida företaget är eller tidigare har varit kund hos statens specialfinansieringsbolag,

4) bedömningar av ett företags förutsättningar för lönsam verksamhet,

5) sådana uppgifter om ett företag som införts i kreditupplysningsregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret och utsökningsregistret,

6) uppgifter om planer för utvecklande av företagets affärsverksamhet,

7) sådana andra uppgifter om ett företag än de som avses i 1–6 punkten och som behövs när beslut om beviljande och utbetalning av stöd eller finansiering fattas och användningen av dem övervakas samt för att tillhandahålla företagstjänster.

I kundinformationssystemet får dessutom registreras

1) identifikationsuppgifter för ansvariga personer vid ett företag,

2) identifikationsuppgifter för personer som ett företag utsett till sina kontaktpersoner för de företagstjänster som avses i denna lag, med undantag för personbeteckningen,

3) sådana uppgifter om ansvariga personer vid ett företag som införts i kreditupplysningsregistret, konkurs- och företagssaneringsregistret, utsökningsregistret och näringsförbudsregistret,

4) uppgifter om rådgivning i frågor kring inledande av företagsverksamhet eller annan service som en fysisk person fått samt identifikationsuppgifter för en fysisk person som fått sådan service.

Identifikationsuppgifter är namn, personbeteckning, modersmål, medborgarskap, hemland, hemort, näradress, e-postadress och telefonnummer.

8 §
Säkerställande av uppgifternas kvalitet

De uppgifter som registreras i kundinformationssystemet för företagstjänster ska uppdateras tillräckligt ofta och det ska också i övrigt ses till att uppgifterna i kundinformationssystemet inte är föråldrade eller annars ger en felaktig bild av företaget.

Uppgifter som lämnats muntligen, skriftligen eller i elektronisk form får registreras som tillgängliga uppgifter i kundinformationssystemet för företagstjänster endast om uppgifterna i fråga har kontrollerats.

9 §
Avförande av uppgifter

Uppgifter om en fysisk person ska avföras ur datasystemet senast fem år efter det att uppgifterna i fråga senast har behandlats för att producera tjänster. En uppgift avförs dock inte, om det är nödvändigt att bevara uppgiften för fullgörandet av en uppgift som grundar sig på lag eller på grund av ett anhängigt ärende.

2 mom. har upphävts genom L 14.12.2018/1132. (14.12.2018/1132)

10 § (24.8.2018/762)
Utlämnande av uppgifter ur kundinformationssystemet

Uppgifter som avses i 7 § 2 och 3 mom. får oberoende av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifter lämnas ut till arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, utrikesministeriet, beskickningar som hör till Finlands utrikesrepresentation, närings-, trafik- och miljöcentraler, arbets- och näringsbyråer, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, statens specialfinansieringsbolag, Landsbygdsverket och Business Finland Ab för tillhandahållande av företagstjänster samt i enlighet med 28 § i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt till sådana förmedlande organ som avses i 2 § 13 punkten i den lagen.

Uppgifter som avses i 7 § 2 mom. 5 punkten och 3 mom. 1 och 3 punkten får oberoende av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifter dessutom lämnas ut till de behöriga myndigheterna för skötseln av uppgifter enligt säkerhetsutredningslagen.

Uppgifter får lämnas ut också genom teknisk anslutning.

11 §
Hänvisning till strafflagen

Till straff för brott mot skyldigheten att hemlighålla uppgifter döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

Genom denna lag upphävs lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (240/2007).

RP 18/2017, EkUB 5/2017, RSv 39/2017

Ikraftträdelsestadganden:

24.8.2018/762:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

RP 66/2018, EkUB 10/2018, RSv 56/2018

14.12.2018/1132:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 98/2018, EkUB 15/2018, RSv 109/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.