Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

20.10.2016/872

Statsrådets förordning om utbildningen och dräkten för personer som tillfälligt sköter väktaruppgifter i polisens förvaringslokaler

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 18 kap. 2 § 2 mom. i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006):

1 §
Specialutbildning för förvaringslokaler

Den specialutbildning för förvaringslokaler som avses i 1 kap. 6 § 3 mom. 2 punkten i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (utbildning) ordnas av Polisyrkeshögskolan.

2 §
Utbildningens syfte och omfattning

Syftet med utbildningen är att den som med godkänt resultat fullgjort utbildningen behärskar den lagstiftning som gäller bevakning vid polisens förvaringslokaler och kan tillämpa den i sina uppgifter på ett sätt som tar hänsyn till de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.

Den som med godkänt resultat har fullgjort utbildningen ska dessutom känna till arbetsuppgifterna för en väktare vid polisens förvaringslokaler och behärska de åtgärder som hör samman med första hjälpen och första släckningsinsats.

Utbildningen omfattar minst fyra studiepoäng.

3 §
Undervisningsplan

Polisyrkeshögskolan fastställer en undervisningsplan för utbildningen, i vilken utbildningens innehåll, de prestationer som krävs och eventuella ersättande prestationer bestäms.

4 §
Studerande

Polisstyrelsen fastställer årligen det antal studerande som tas in till utbildningen.

Ansökan till utbildningen sker på ett sätt som bestäms av Polisyrkeshögskolan.

Till utbildningen antas i ansökningsordning högst det i 1 mom. avsedda antal studerande som när ansökningstiden går ut uppfyller det villkor som anges i 1 kap. 6 § 3 mom. 1 punkten i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen.

På studerandena tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013).

5 §
Avgifter för utbildningen

I fråga om avgifter för utbildningen tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

6 §
Intyg över fullgjord utbildning

Polisyrkeshögskolan utfärdar ett intyg till den som har fullgjort utbildningen med godkänt resultat.

7 §
Dräkt som ska användas vid skötseln av uppgiften

En väktare som avses i 1 kap. 6 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006) ska i sitt arbete bära väktardräkt. Väktarens dräkt ska skilja sig från de uniformer som polisen använder.

8 §
Märken och texter på väktarens dräkt

På väktarens dräkt ska på bröststyckets vänstra sida märkas ordparet "VARTIJA – väktare" eller "VÄKTARE – vartija". Dessutom ska på bröststyckets vänstra sida märkas det namn eller den namnförkortning eller det etablerade firmamärke som används av innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen som väktaren är anställd hos. På ryggsidan på väktarens överrock, overall eller regnrock ska märkas texten "VARTIJA" eller "VÄKTARE" eller ordparet "VARTIJA – väktare" eller "VÄKTARE – vartija". Denna text kan även märkas på ryggsidan på något annat klädesplagg. Den huvudbonad som hör till väktarens dräkt får märkas med texten "VARTIJA" eller "VÄKTARE", ordparet "VARTIJA – väktare" eller "VÄKTARE – vartija" eller det namn eller den namnförkortning eller det etablerade firmamärke som används av innehavaren av näringstillstånd för säkerhetsbranschen.

På väktarens dräkt eller den huvudbonad som hör till dräkten får, med iakttagande av vad som föreskrivs i 1 mom., utöver texten "VARTIJA – väktare" eller "VÄKTARE – vartija" eller ordet "VARTIJA" eller "VÄKTARE” märkas ordet väktare också på något annat språk. Eventuella gradbeteckningar som används på dräkten ska fästas på axelklaffarna.

Väktarens namn ska märkas på bröststyckets vänstra sida på det yttersta klädesplagget som hör till dräkten.

På väktarens dräkt får inte andra märken eller texter än de som nämns ovan i denna paragraf finnas synliga.

Märkena och texterna på väktarens dräkt ska vara tydligt urskiljbara.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.