Beaktats t.o.m. FörfS 267/2021.

9.9.2016/770

Apoteksskattelag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Den skattskyldige ska betala apoteksskatt till staten för sin apoteksrörelse.

2 § (12.1.2018/35)
Tillämpning av andra lagar

Utöver bestämmelserna i denna lag finns bestämmelser om beskattningsförfarandet och ändringssökandet i fråga om apoteksskatt i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) och bestämmelser om skatteuppbörd i lagen om skatteuppbörd (11/2018).

2 § har ändrats genom L 35/2018, som trädde i kraft 1.11.2019. Den tidigare formen lyder:

2 §
Tillämpning av andra lagar

Utöver bestämmelserna i denna lag finns bestämmelser om beskattningsförfarandet och ändringssökande i fråga om apoteksskatt i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) och bestämmelser om skatteuppbörd i lagen om skatteuppbörd (769/2016).

3 §
Skattskyldighet

Apotekarna, Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet är skyldiga att betala apoteksskatt.

4 §
Skatteår

Kalenderåret är skatteår för apoteksskatt.

5 §
Skattegrund

När beloppet av apoteksskatten för skatteåret beräknas ska mervärdesskatten avdras från omsättningen för apoteket, dess filialapotek, serviceställena för apoteket, apotekets webbtjänst och medicinskåp.

Från den mervärdesskattefria omsättningen dras ytterligare följande mervärdesskattefria poster av:

1) värdet av den försäljning som sker på basis av avtalstillverkning enligt 12 § 2 mom. i läkemedelslagen (395/1987) samt läkemedelsförsäljning till social- och hälsovårdsinrättningar,

2) värdet av försäljningen av sådana läkemedelspreparat avsedda för substitutionsbehandling med nikotin som enligt läkemedelslagen får säljas även på andra ställen än på apotek,

3) försäljning av andra produkter än läkemedel, dock högst 20 procent av omsättningen från vilken avdrag enligt 1 och 2 punkten har gjorts.

6 §
Skatteskala

Apoteksskatten beräknas per omsättningsgrupp enligt följande:

Omsättning, euroApoteksskatt vid omsättningens nedre gräns, euroSkatteprocent för omsättning som överskrider den nedre gränsen, %
871 393–1 016 13906,10
1 016 139–1 306 6078 8307,15
1 306 607–1 596 74929 5988,15
1 596 749–2 033 57253 2459,20
2 033 572–2 613 21293 4329,70
2 613 212–3 194 464149 65710,20
3 194 464–3 775 394208 94510,45
3 775 394–4 792 503269 65210,70
4 792 503–6 243 857378 48310,95
6 243 857–537 40611,20
7 §
Beräkning av skattens belopp

Apoteksskatten beräknas separat för varje skattskyldig.

Om ett apotek inte har filialapotek, beräknas apoteksskatten enligt den sammanlagda skattegrunden för apoteket, dess serviceställen, webbtjänst och medicinskåp i enlighet med skatteskalan i 6 §.

Om ett apotek har ett eller flera filialapotek och den sammanlagda, enligt 5 § bestämda skattegrunden för apoteket, dess filialapotek, serviceställen, webbtjänst och medicinskåp är mindre än 2 600 000 euro, beräknas apoteksskatten på den sammanlagda skattegrunden för apoteket och dess serviceställen, webbtjänst och medicinskåp samt separat på varje filialapoteks skattegrund i enlighet med skatteskalan i 6 §.

Om ett apotek har ett eller flera filialapotek och den sammanlagda, enligt 5 § bestämda skattegrunden för apoteket, dess filialapotek, serviceställen, webbtjänst och medicinskåp överstiger 3 500 000 euro, beräknas apoteksskatten på nämnda gemensamma skattegrund i enlighet med skatteskalan i 6 §. Från filialapotekets skattegrund, som beräknats enligt 5 §, dras i detta fall ytterligare av en tredjedel, dock minst 50 500 euro och, om filialapotekets skattegrund blir mindre än 50 500 euro, hela skattegrunden innan filialapotekets skattegrund läggs till den gemensamma skattegrunden. Ett sådant avdrag görs dock inte om det vid skatteårets utgång har gått minst fem år från det att filialapoteket inrättades och dess omsättning för skatteåret motsvarar minst hälften av medelvärdet för de privata apotekens omsättning för året före skatteåret, i vilket inte räknas in omsättningen för filialapoteken. Skatteförvaltningen fastställer årligen medelvärdet för de privata apotekens omsättning.

Om den sammanlagda skattegrunden enligt 5 § för ett apotek och dess filialapotek, serviceställen, webbtjänst och medicinskåp är minst 2 600 000 euro, men högst 3 500 000 euro, beräknas apoteksskatten som ett vägt medelvärde så som bestäms i 6 och 7 mom.

När det vägda medelvärdet beräknas bestäms på det sätt som föreskrivs i 3 mom. en kalkylmässig apotekskatt i enlighet med skatteskalan i 6 §. Dessutom bestäms separat en kalkylmässig apoteksskatt på det sätt som föreskrivs i 4 mom. i enlighet med skatteskalan i 6 §.

Efter att de kalkylmässiga apoteksskatterna bestämts beräknas apoteksskattens belopp som deras vägda medelvärde i enlighet med koefficienter som bestäms utifrån den sammanlagda skattegrunden för apoteksverksamheten enligt följande:

Omsättning, euroKoefficient för skatt som beräknas enligt 3 mom.Koefficient för skatt som beräknas enligt 4 mom.
    –2 699 9990,900,10
2 700 000–2 799 9990,800,20
2 800 000–2 899 9990,700,30
2 900 000–2 999 9990,600,40
3 000 000–3 099 9990,500,50
3 100 000–3 199 9990,400,60
3 200 000–3 299 9990,300,70
3 300 000–3 399 9990,200,80
3 400 000–3 500 0000,100,90
8 §
Förhandsavgörande

Skatteförvaltningen kan på skriftlig ansökan av den skattskyldige meddela ett förhandsavgörande om apoteksskatten.

I ansökan ska specificerat anges den fråga som förhandsavgörandet gäller och den utredning läggas fram som behövs för att avgöra frågan.

Ett förhandsavgörande som vunnit laga kraft ska på den sökandes yrkande iakttas såsom bindande på det sätt som bestäms i förhandsavgörandet.

Ett ärende som gäller ett förhandsavgörande ska hos Skatteförvaltningen behandlas skyndsamt.

9 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna lag upphävs lagen om apoteksavgift (148/1946).

På apoteksavgift som ska betalas för 2016 och för tidigare år tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

Ikraftträdelsestadganden:

12.1.2018/35:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.