Beaktats t.o.m. FörfS 300/2021.

25.8.2016/744

Lag om produktionsområdet för högklassig utsädespotatis

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna lag är att trygga verksamhetsförutsättningarna för produktionsområdet för högklassig utsädespotatis och trygga produktionen av utsädespotatis för hela landets behov samt att främja potatisproduktionen.

Med produktionsområdet för högklassig utsädespotatis avses i denna lag området för Tyrnävä och Limingo kommuner, inom vilket det i enlighet med kommissionens beslut 2004/3/EG om bemyndigande att det, för saluföring av utsädespotatis i vissa medlemsstaters samlade territorium eller delar därav, tillämpas strängare åtgärder mot vissa sjukdomar än de som fastställs i bilagorna I och II till rådets direktiv 2002/56/EG vid saluföring av utsädespotatis i hela eller en del av vissa medlemsstaters territorium kan tillämpas strängare åtgärder mot vissa sjukdomar än de som fastställs i bilagorna I och II till rådets direktiv 2002/56/EG.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

På åtgärder i syfte att bevara ett gott sundhetstillstånd för växter samt på bekämpning av växtskadegörare och på förhindrande av att dessa sprids tillämpas lagen om skydd för växters sundhet (702/2003). På produktion och marknadsföring av utsädespotatis tillämpas lagen om handel med utsäde (728/2000).

L om handel med utsäde 728/2000 har upphävts genom UtsädesL 600/2019.

3 §
Saluföring av potatis och användning av potatis som utsäde

Potatis som saluförs eller används som utsäde inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis ska vara av den utsädesklass som förutsätts i kommissionens beslut 2004/3/EG om bemyndigande att det, för saluföring av utsädespotatis i vissa medlemsstaters samlade territorium eller delar därav, tillämpas strängare åtgärder mot vissa sjukdomar än de som fastställs i bilagorna I och II till rådets direktiv 2002/56/EG, eller av en högre utsädesklass.

Närmare bestämmelser om de utsädesklasser som saluförs inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis och om de krav som ställs på utsädespotatis som används inom produktionen av potatis får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

4 §
Tryggande av växters sundhet inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis

En saluförare och en odlare, nedan aktör, ska se till att odlings- och produktionshygien enligt god sed för odling av potatis iakttas, att behövliga transportmedel rengörs och att produktionsplatsens potatisavfall hanteras och förstörs på ett tryggt sätt. Aktören ska på det sätt som föreskrivs i 4 § 4 mom. 3 punkten i lagen om skydd för växters sundhet åtminstone visuellt kontrollera de produkter och lokaler som omfattas av tillämpningsområdet för den lagen.

Närmare bestämmelser om tryggande av utsädespotatisens sundhet och om iakttagande av god sed för odling av potatis inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

5 §
Bevarande av och rätt att få uppgifter

En aktör ska i minst ett år bevara de uppgifter genom vilka det vid behov och utan svårighet kan utredas vilka utsädesklasser som använts inom produktionen av utsädespotatis och annan potatis än utsädespotatis samt bevara andra för tillsynen behövliga uppgifter.

Livsmedelssäkerhetsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att av en aktör få de uppgifter och handlingar som behövs för de granskningar och den tillsyn som avses i denna lag.

6 §
Tillsynsmyndighet

Livsmedelssäkerhetsverket svarar för verkställigheten av denna lag, för tillsynen över att lagen och de bestämmelser som utfärdats och de föreskrifter som meddelats med stöd av den iakttas samt för organiseringen av tillsynen.

Livsmedelssäkerhetsverket ska utarbeta en plan för tillsynen över produktionsområdet för högklassig utsädespotatis och en tillsynsrapport om genomförd tillsyn.

7 §
Granskningsrätt

Livsmedelssäkerhetsverket har rätt att för verkställigheten av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den och för tillsynen över att dessa iakttas få tillträde till odlingar och andra områden, produktions- och lagerbyggnader och andra byggnader och transportmedel samt att granska de uppgifter som avses i 5 § och en aktörs bokföring, att utföra granskningar och att utan ersättning ta prov för undersökningar. Vid granskningen ska bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen (434/2003) iakttas. Granskning får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.

8 §
Förbud att saluföra eller använda potatis

Livsmedelssäkerhetsverket får utfärda förbud att saluföra eller använda ett visst potatisparti för den som i strid med 3 § överlämnar eller tar emot utsädespotatis eller annan potatis än utsädespotatis för odling inom produktionsområdet.

9 §
Åtgärder för bevarande av ett gott sundhetstillstånd för växter inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis

Om utsädespotatis inte uppfyller kraven enligt 3 § får Livsmedelssäkerhetsverket, när det är nödvändigt för att trygga växters sundhet, besluta att utsädespotatisbestånd eller andra potatisbestånd ska förstöras, att odlingen av åkern ska begränsas under den följande vegetationsperioden eller att granskningar av skadegörare av potatisbeståndet eller potatisskörden ska utföras på aktörens bekostnad.

Om en aktör har försummat att uppfylla kraven enligt 4 §, får Livsmedelssäkerhetsverket för tryggande av växters sundhet besluta att aktören ska vidta korrigerande åtgärder.

Närmare bestämmelser av teknisk natur om förstöring av potatisbestånd, begränsning av odling av en åker och granskning av skadegörare av potatisbestånd och potatisodling får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

10 §
Vite eller tvångsutförande

Livsmedelssäkerhetsverket får förena ett förbud eller föreläggande enligt 8 och 9 § med vite eller med hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad.

11 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis saluför potatis som inte uppfyller kravet enligt 3 § eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis i produktionen av utsädespotatis eller annan potatis än utsädespotatis använder utsädespotatis som inte uppfyller kravet enligt 3 § eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av den, eller

3) inte uppfyller det krav på tryggande av växters sundhet som föreskrivs i 4 § eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

ska för äventyrande av produktionsområdet för högklassig utsädespotatis dömas till böter.

För äventyrande av produktionsområdet för högklassig utsädespotatis får eftergift ske i fråga om åtal eller straff, om de ekonomiska följderna på grund av ett annat myndighetsbeslut som meddelats till följd av gärningen kan anses vara en tillräcklig påföljd för aktören i förhållande till hur allvarlig gärningen var eller om aktören bryter mot ett förbud eller ett föreläggande som har meddelats med stöd av denna lag och förenats med vite.

Livsmedelssäkerhetsverket anmäler förseelser enligt 1 mom. till åtalsprövning. Anmälan behöver inte göras om förseelsen som helhet betraktad kan anses vara uppenbart ringa.

12 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut av tillsynsmyndigheten får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ändring i beslut av förvaltningsdomstolen får sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

I ett förbud eller föreläggande med stöd av denna lag kan det bestämmas att förbudet eller föreläggandet ska iakttas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

Genom denna lag upphävs lagen om kraven i fråga om potatisodling inom produktionsområdet för högklassig utsädespotatis (574/2002).

RP 61/2016, JsUB 9/2016, RSv 69/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.