Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

30.6.2016/591

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om märkning och utformningen i övrigt av tobaksprodukter och relaterade produkter och av deras detaljhandelsförpackningar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av tobakslagen (549/2016):

1 kap

Varningsmärkningar på detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter

1 § (29.12.2016/1375)
Allmänna varningar och informationstexter

Detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter för rökning ska vara försedda med

1) en allmän varning som lyder "Rökning dödar",

2) en informationstext som lyder "Tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande ämnen".

2 §
Teckensnitt och teckengrad för allmänna varningar och informationstexter

Allmänna varningar och informationstexter ska

1) vara tryckta med teckensnittet Helvetica med fet stil i svart på vit bakgrund,

2) vara tryckta med en storlek på teckensnittet som är sådan att texten täcker största möjliga andel av det område som har reserverats för den,

3) vara placerade i centrum på det reserverade området, och på rätblocksformade detaljhandelsförpackningar ska texten vara parallell med detaljhandelsförpackningens sidokanter.

3 §
Placeringen av allmänna varningar och informationstexter på detaljhandelsförpackningar för cigaretter

På detaljhandelsförpackningar för cigaretter ska den allmänna varningen placeras på den nedre delen av den ena sidoytan och informationstexten på den nedre delen av den andra sidoytan.

När det gäller sådana hårda detaljhandelsförpackningar för cigaretter som har fällbart lock vars sidoyta delas i två delar när förpackningen öppnas, ska den allmänna varningen och informationstexten finnas på den större delen av dessa delade sidoytor. På en detaljhandelsförpackning av detta slag ska den allmänna varningen också placeras på insidan av den övre yta som blir synlig när förpackningen öppnas. Sidoytorna på en detaljhandelsförpackning av detta slag ska ha en höjd av minst 16 millimeter.

4 §
Placeringen av allmänna varningar och informationstexter på detaljhandelsförpackningar för rulltobak

På en rätblocksformad detaljhandelsförpackning för rulltobak ska den allmänna varningen placeras på den nedre delen av den ena sidoytan och informationstexten på den nedre delen av den andra sidoytan.

På cylinderformade detaljhandelsförpackningar för rulltobak ska den allmänna varningen placeras på lockets yttersida och informationstexten på lockets innersida.

På detaljhandelsförpackningar för rulltobak i påsar ska den allmänna varningen och informationstexten placeras på de ytor där hälsovarningarnas fulla synlighet säkerställs. Bestämmelser om en exaktare placering av den allmänna varningen och informationstexten när det gäller detaljhandelsförpackningar för rulltobak i påsar finns i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1735 om den exakta placeringen av den allmänna varningen och informationstexten på rulltobak som marknadsförs i påsar.

5 §
Storleken på allmänna varningar och informationstexter

Den allmänna varningen och informationstexten ska täcka 50 procent av de ytor på vilka de trycks.

Den allmänna varningen och informationstexten på detaljhandelsförpackningar som avses i 3 § 1 mom. och 4 § 1 mom. ska ha en höjd av minst 20 millimeter.

6 § (29.12.2016/1375)
Kombinerade hälsovarningar

Detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter för rökning ska ha kombinerade hälsovarningar som innehåller

1) någon av följande varningstexter:

a) Rökning är orsaken till 9 av 10 fall av lungcancer,

b) Rökning orsakar mun- och halscancer,

c) Rökning skadar lungorna,

d) Rökning orsakar hjärtinfarkt,

e) Rökning orsakar stroke och funktionsnedsättningar,

f) Rökning ger förträngningar i blodkärlen,

g) Rökning ökar risken för blindhet,

h) Rökning skadar tänderna och tandköttet,

i) Rökning kan döda ditt ofödda barn,

j) Rök skadar dina barn, din familj och dina vänner,

k) Barn till rökare röker oftare själva,

l) Sluta röka nu – lev vidare för dina nära och kära,

m) Rökning minskar fruktsamheten,

n) Rökning ökar risken för impotens,

2) ett färgfotografi som motsvarar den varningstext som avses i 1 punkten och om vilket föreskrivs i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (tobaksdirektivet),

3) följande information om att sluta röka: "Stöd för att sluta: www.sluta.fi". (26.4.2022/296)

7 §
Alternering i fråga om kombinerade hälsovarningar

Varningstexter och motsvarande fotografier för kombinerade hälsovarningar ska alternera så att de med tio procents noggrannhet förekommer på lika många detaljhandelsförpackningar för ett varumärke av en tobaksprodukt.

De kombinerade hälsovarningarna delas upp i tre uppsättningar på det sätt som framgår av bilaga II till tobaksdirektivet. Uppsättningarna ska alternera på årsbasis.

8 §
Placeringen av kombinerade hälsovarningar

Detaljhandelsförpackningar för en tobaksprodukt ska ha två kombinerade hälsovarningar, av vilka den ena ska placeras på förpackningens främre yta och den andra på förpackningens bakre yta. Cylinderformade detaljhandelsförpackningar ska ha två kombinerade hälsovarningar på samma avstånd från varandra.

De kombinerade hälsovarningarna ska placeras på den övre kanten av en detaljhandelsförpacknings yta och på samma led som all annan information på denna yta av förpackningen. De kombinerade hälsovarningarna ska vara likadana på detaljhandelsförpackningens båda sidor.

Om en prisetikett som avses i 11 § i lagen om tobaksaccis (1470/1994) har fästs eller om detaljhandelspriset har tryckts vid den övre kanten av en detaljhandelsförpackning gjord av kartong, får den kombinerade hälsovarning som ska synas på den bakre ytan av detaljhandelsförpackningen med avvikelse från 2 mom. placeras direkt nedanför prisetiketten eller den text som gäller detaljhandelspriset. Om detaljhandelsförpackningen är gjord av mjukt material, får det mellan förpackningens övre kant och den kombinerade hälsovarningens övre kant med avvikelse från 2 mom. finnas ett rektangulärt område med en höjd av högst 13 millimeter som är reserverat för den prisetikett eller den text gällande detaljhandelspriset som avses i 11 § i lagen om tobaksaccis. Vid tillämpning av de undantag som avses i detta moment får tobaksprodukters varumärken eller logotyper inte placeras ovanför kombinerade hälsovarningar.

9 §
Storleken på kombinerade hälsovarningar

Kombinerade hälsovarningar ska täcka 65 procent av de ytor på vilka de trycks. På en cylinderformad detaljhandelsförpackning ska de kombinerade hälsovarningarna täcka 65 procent av respektive halva av den rundade ytan.

De kombinerade hälsovarningarna ska på detaljhandelsförpackningar för cigaretter ha en höjd av minst 44 millimeter och en bredd av minst 52 millimeter.

10 §
Närmare bestämmelser om layouten för kombinerade hälsovarningar

Närmare bestämmelser om layouten för kombinerade hälsovarningar finns i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1842 om de tekniska specifikationerna för layout, utformning och form för de kombinerade hälsovarningarna för tobaksvaror för rökning.

10 a § (29.12.2016/1375)
Varningsmärkningar för rökfria tobaksprodukter

Detaljhandelsförpackningar för rökfria tobaksprodukter ska vara försedda med följande varningsmärkning: ”Denna tobaksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande”.

10 b § (29.12.2016/1375)
Teckensnitt och teckengrad för varningsmärkningar för rökfria tobaksprodukter

Texten på varningsmärkningar som avses i 10 a § ska vara tryckt

1) med teckensnittet Helvetica med fet stil i svart på vit bakgrund,

2) med en storlek på teckensnittet som är sådan att texten täcker största möjliga andel av det område som har reserverats för den.

10 c § (29.12.2016/1375)
Placeringen av varningsmärkningar på rökfria tobaksprodukter

En i 10 a § avsedd varningsmärkning ska placeras på de två största ytorna av en detaljhandelsförpackning. Varningstexten ska placeras i mitten av det område som reserverats för den, och den ska vara parallell med huvudtexten på ytan.

10 d § (29.12.2016/1375)
Storleken på varningsmärkningar för rökfria tobaksprodukter

En i 10 a § avsedd varningsmärkning ska täcka 32 procent av den yta där den placeras.

2 kap

Varningsmärkningar på detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

11 § (26.4.2022/296)
Varningsmärkningar om nikotin

Detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter och för påfyllnadsbehållare ska vara försedda med en varningsmärkning om nikotin som lyder "Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne".

12 §
Teckensnitt och teckengrad för varningsmärkningar om nikotin

En i 11 § avsedd varningsmärkning ska vara tryckt

1) med teckensnittet Helvetica med fet stil i svart på vit bakgrund,

2) med en storlek på teckensnittet som är sådan att texten täcker största möjliga andel av det område som har reserverats för den.

13 §
Placeringen av varningsmärkningar om nikotin

En i 11 § avsedd varningsmärkning ska placeras på de två största ytorna av en detaljhandelsförpackning för elektroniska cigaretter eller påfyllnadsbehållare. Varningstexten ska placeras i mitten av det område som reserverats för den, och den ska vara parallell med huvudtexten på ytan.

14 §
Storleken på varningsmärkningar om nikotin

En i 11 § avsedd varningsmärkning ska täcka 32 procent av den yta där den placeras.

15 §
Bipacksedlar i detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare ska innehålla en bipacksedel med följande uppgifter på finska och svenska:

1) bruks- och förvaringsanvisningar för produkten där det nämns att produkten inte rekommenderas för ungdomar och icke-rökare,

2) uppgifter om sådana sjukdomar och andra omständigheter med anknytning till hälsotillståndet som hindrar att produkten används,

3) varningar för specifika riskgrupper,

4) uppgifter om produktens eventuella skadliga effekter,

5) uppgifter om beroendeframkallande egenskaper och toxicitet,

6) kontaktuppgifter till tillverkaren eller importören och en kontaktperson inom EU.

3 kap

Varningsmärkningar på detaljhandelsförpackningar för örtprodukter för rökning

16 §
Varningsmärkningar om rökning

Detaljhandelsförpackningar för örtprodukter för rökning ska vara försedda med en varningsmärkning om rökning av produkten som lyder "Att röka denna produkt skadar din hälsa".

17 §
Teckensnitt och teckengrad för varningsmärkningar om rökning

På teckensnitt och teckengrad för en i 16 § avsedd varningsmärkning tillämpas bestämmelserna i 12 §.

18 §
Placeringen av varningsmärkningar om rökning

En i 16 § avsedd varningsmärkning ska placeras på detaljhandelsförpackningens främre- och bakre yta. Varningstexten ska placeras i mitten av det område som reserverats för den, och den ska vara parallell med huvudtexten på ytan.

19 §
Storleken på varningsmärkningar om rökning

En i 16 § avsedd varningsmärkning ska täcka 32 procent av den yta där den placeras.

3 a kap (26.4.2022/296)

Tillåten märkning och utformningen i övrigt av detaljhandelsförpackningar

19 a § (26.4.2022/296)
Tillåten märkning av detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter

De märkningar som avses i 32 § 3 mom. i tobakslagen får tryckas högst en gång på två ytor av en detaljhandelsförpackning. Märkningarna ska vara tryckta med teckensnittet Helvetica i färgen matt Pantone Cool Gray 2 C. Storleken på märkningarnas teckensnitt får vara högst 10. Vad som föreskrivs i detta moment gäller dock inte streckkoder på detaljhandelsförpackningar.

Produktnamnet får anges på högst en rad. Ett eventuellt versionsnamn får anges på högst en rad direkt under produktnamnet. Produktnamnet och det eventuella versionsnamnet ska vara parallella med de märkningar som avses i 1 och 6 §. Märkningarna ska bestå av små bokstäver med undantag för den första bokstaven.

Streckkoden får tryckas på detaljhandelsförpackningen endast en gång. Streckkoden ska antingen vara svart på vit bakgrund eller matt Pantone Cool Gray 2 C eller Pantone 448 C på vit bakgrund. Streckkoden ska tryckas antingen på detaljhandelsförpackningens botten, bakre yta eller på dess sidoyta.

19 b § (26.4.2022/296)
Utformningen i övrigt av detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter

Detaljhandelsförpackningar för cigaretter ska vara rätblocksformade. Detaljhandelsförpackningar för andra tobaksprodukter ska vara rätblocksformade eller cylinderformade eller ha formen av en påse.

Detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter ska ha en slät och matt yta i färgen Pantone 448 C.

En detaljhandelsförpackning för cigaretter ska vara av kartong eller mjukt material. En detaljhandelsförpackning för andra tobaksprodukter ska vara av kartong, mjukt material, metall eller trä.

Detaljhandelsförpackningens omslag ska vara slätt, transparent och färglöst och får inte vara försett med märkningar. Omslagets rivremsa ska vara slät och transparent samt färglös eller svart. Den får vara högst tre millimeter bred och vara parallell med förpackningens övre kant. På rivremsan får det finnas ett högst 23 millimeter långt, enhetligt, transparent och färglöst eller svart streck som markerar var remsan börjar.

Detaljhandelsförpackningens innersida ska ha färgen Pantone 448 C eller vara vit. Inuti detaljhandelsförpackningen får det finnas vitt eller silverfärgat skyddspapper. På detaljhandelsförpackningar av mjukt material för cigaretter får skyddspapperet synas på förpackningens övre yta.

19 c § (26.4.2022/296)
Öppningsmekanism för detaljhandelsförpackningar för cigaretter

En detaljhandelsförpackning för cigaretter får inte ha en öppning som kan stängas på nytt eller återförslutas efter att den har öppnats för första gången, med undantag för ett vikbart lock eller ett sådant fällbart lock som är fastsatt på en ask. När det gäller detaljhandelsförpackningar med vikbart eller fällbart lock får locket endast vara fäst baktill på förpackningen.

19 d § (26.4.2022/296)
Tillåten märkning av detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

De märkningar som avses i 36 § 4 mom. i tobakslagen får tryckas högst en gång på två ytor av en detaljhandelsförpackning. Märkningarna ska vara tryckta med teckensnittet Helvetica i färgen matt Pantone Cool Gray 2 C. Storleken på märkningarnas teckensnitt får vara högst 10. Vad som föreskrivs i detta moment gäller dock inte streckkoder på detaljhandelsförpackningar.

Produktnamnet får anges på högst en rad. Ett eventuellt versionsnamn får anges på högst en rad direkt under produktnamnet. Produktnamnet och ett eventuellt versionsnamn ska vara parallell med den märkning som avses i 11 §. Märkningarna ska bestå av små bokstäver med undantag för den första bokstaven.

Det som föreskrivs i 19 a § 3 mom. tillämpas på streckkoder på detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

19 e § (26.4.2022/296)
Utformningen i övrigt av detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare ska

1) vara rätblocksformade,

2) ha färgen Pantone 448 C på yttersidan och ha färgen Pantone 448 C eller vara vit på innersidan,

3) vara av slät och matt kartong.

Vad gäller omslaget till detaljhandelsförpackningar för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och omslagets rivremsa tillämpas de bestämmelser som anges i 19 b § 4 mom.

3 b kap (26.4.2022/296)

Tillåten märkning och utformningen i övrigt av cigaretter, påfyllningsbehållare och nikotinvätska

19 f § (26.4.2022/296)
Märkning och utformningen i övrigt av cigaretter

Cigaretter ska ha en jämn och matt yta och de ska vara vita till färgen. Den del av cigarettpapperet som täcker filtret får dock påminna om korkträd. Cigarettfiltret ska vara vitt.

Produktnamnet får tryckas bara en gång på cigaretten. Produktnamnet ska tryckas i svart, matt Helvetica-teckensnitt vars storlek får vara högst 8. Märkningen ska tryckas tvärs över cigaretten och den får placeras högst 38 millimeter från den ända av cigaretten som inte är avsedd att tändas.

19 g § (26.4.2022/296)
Märkning och utformningen i övrigt av påfyllningsbehållare

Påfyllningsbehållare ska ha formen av en rak cirkulär cylinder med ett trattformigt munstycke. Påfyllningsbehållare ska vara genomskinliga och färglösa och de ska ha en jämn yta. Påfyllningsbehållare ska ha en genomskinlig, vit eller svart kork.

Om påfyllningsbehållare är försedda med etikett, ska dess bakgrund ha samma färg som detaljhandelsförpackningen för produkten. Detta krav tillämpas emellertid inte på sådana märkningar som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

De märkningar som avses i 36 b § 2 mom. i tobakslagen får endast en gång tryckas på påfyllningsbehållaren eller dess etikett. Märkningarna ska vara tryckta med teckensnittet Helvetica i färgen svart eller matt Pantone Cool Gray 2 C. Storleken på märkningarnas teckensnitt får vara högst 10.

Produktnamnet får anges på högst en rad. Ett eventuellt versionsnamn får anges på högst en rad direkt under produktnamnet. Märkningarna ska bestå av små bokstäver med undantag för den första bokstaven.

19 h § (26.4.2022/296)
Färgen på nikotinvätska

Nikotinvätska får endast vara gulaktig eller färglös.

4 kap

Särskilda bestämmelser

20 §
Fastsättning av varningsmärkningar

Varningsmärkningar som avses i denna förordning ska placeras på detaljhandelsförpackningens yttersida, om inte något annat föreskrivs särskilt i denna förordning.

I 1 kap. avsedda varningsmärkningar ska tryckas så att de inte kan avlägsnas. På andra detaljhandelsförpackningar än detaljhandelsförpackningar för cigaretter och detaljhandelsförpackningar för rulltobak i påsar kan varningsmärkningarna dock fästas med sådana klistermärken som inte går att avlägsna.

I 1 kap. avsedda varningsmärkningar får inte döljas, och de måste vara fullt synliga. De får inte heller täcka den prisetikett eller den text gällande detaljhandelspriset som avses i 11 § i lagen om tobaksaccis eller de spårnings- eller säkerhetsmärkningar som avses i 32 § 1 mom. 2 punkten i tobakslagen och de får inte störa märkningens läsbarhet.

I 1 kap. avsedda varningsmärkningar ska fästas på ett sådant sätt att de inte bryts när detaljhandelsförpackningen öppnas. Detta gäller dock inte detaljhandelsförpackningar med vikbart lock där den grafiska fullständigheten och synligheten hos varningsmärkningarna har säkerställts.

21 §
Inramning av varningsmärkningar

I 1 kap. avsedda varningsmärkningar ska omges av en svart ram med en bredd av 1 millimeter. Ramen ska finnas innanför den yta som är reserverad för märkningen.

22 § (29.12.2016/1375)
Beräkning av storleken på varningsmärkningar

Storleken på varningsmärkningar som avses i 1, 6, 10 a, 11 och 16 § ska beräknas i förhållande till förpackningens ytor när förpackningen är stängd.

22 a § (26.4.2022/296)
Förbud mot markering av märkningar

De märkningar som avses i 3 a och 3 b kap. får inte markeras med fet stil, kursiveras, strykas under eller markeras på annat sätt.

22 b § (26.4.2022/296)
Fastsättning av märkningar som gäller produktinformation

Sådana märkningar som avses i 32 § 3 mom., 36 § 4 mom. och 36 b § 2 mom. i tobakslagen får, i stället för att tryckas, fästas med sådana klistermärken som inte går att avlägsna.

23 §
Ytterförpackningar

Vad som i denna förordning föreskrivs om detaljhandelsförpackningar gäller även ytterförpackningar.

5 kap

Ikraftträdande

24 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2016.

När kombinerade hälsovarningar alternerar på det sätt som avses i 7 § 2 mom., ska uppsättning 1 som avses i bilaga II till tobaksdirektivet användas först, och därefter framskrider man i nummerföljd. När alla uppsättningar har använts ska alterneringen börja om från början. En ny uppsättning ska tas i bruk den 20 maj varje år.

Bestämmelserna i 8 § 3 mom. är i kraft till den 20 maj 2019.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU (32014L0040); EUT nro L 127, 29.4.2014, s. 1

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.2016/1375:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Till konsumenter får säljas eller på annat sätt överlåtas rökfria tobaksprodukter i sådana detaljhandelsförpackningar, som är förenliga med tobakslagen (693/1976) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den från och med den 20 maj 2017, om produkterna har tillverkats eller övergått till fri omsättning före den 20 maj 2016.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU (32014L0040); EUT nro L 127, 29.4.2014, s. 1

26.4.2022/296:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2023. Bestämmelserna i 6 § 3 punkten i förordningen träder emellertid i kraft den 20 maj 2023.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.