Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

4.12.2015/1385

Lag om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag finns bestämmelser om den behörighet för en tjänst eller uppgift som högskolestudier utomlands medför, då behörighetsvillkor för tjänsten eller uppgiften är en i lag föreskriven examen på en viss nivå eller en viss högskoleexamen eller studieprestation vid en högskola i Finland. Med högskolestudier utomlands avses i denna lag sådan högskoleexamen och studieprestation som omfattas av det officiella systemet för högskoleexamina i ett annat land än Finland.

Om det i någon annan lag finns sådana bestämmelser om den behörighet för en tjänst eller uppgift som högskolestudier utomlands medför och som avviker från bestämmelserna i denna lag, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag.

2 § (26.6.2020/520)
Jämställande

En högskoleexamen som har avlagts utomlands jämställs i första hand med en högskoleexamen på en viss nivå som avläggs i Finland.

I andra fall än de som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) kan en högskoleexamen som avlagts utomlands jämställas med en viss, namngiven högskoleexamen som avläggs i Finland och en studieprestation som avlagts vid en högskola utomlands jämställas inom ett visst område och i viss omfattning med en studieprestation som avläggs vid en högskola i Finland, om behörighetsvillkoret för tjänsten eller uppgiften förutsätter det.

Högskolestudier som har genomförts utomlands medför samma behörighet för en tjänst eller uppgift som de högskolestudier i Finland som krävs för tjänsten eller uppgiften, om dessa studier har jämställts med varandra genom ett beslut som har fattats med stöd av denna lag.

3 § (26.6.2020/520)
Grunder för jämställande av examina

Med en högskoleexamen i Finland jämställs en utomlands avlagd högskoleexamen på motsvarande nivå.

Med en viss, namngiven högskoleexamen jämställs en utomlands avlagd högskoleexamen på motsvarande nivå och inom motsvarande område.

Examinas motsvarighet med avseende på nivån bedöms utifrån omfånget, svårighetsgraden och inriktningen av de helheter av högskolestudier som leder till dem. Examinas motsvarighet med avseende på området bedöms på basis av hur likartat innehållet i de helheter av högskolestudier som leder till dem är.

4 § (26.6.2020/520)
Grunder för jämställande av studieprestationer

Med en viss studieprestation som avläggs vid en högskola i Finland jämställs en vid en högskola utomlands avlagd studieprestation på motsvarande nivå och med motsvarande omfattning, om sökanden uppfyller det i lag föreskrivna behörighetsvillkoret för tjänsten eller uppgiften även till den del behörighetsvillkoret är en högskoleexamen på viss nivå eller en viss, namngiven högskoleexamen.

Olika studieprestationers motsvarighet vad gäller nivå och område bedöms med iakttagande av vad som i 3 § 3 mom. föreskrivs om bedömning av examinas motsvarighet.

5 §
Kompletterande högskolestudier som förutsättning för jämställande

I de fall som avses i 2 § 2 mom. kan högskolestudier som har genomförts utomlands och kompletterande högskolestudier som har genomförts eller kommer att genomföras i Finland tillsammans jämställas med högskolestudier i Finland på de grunder som anges i 3 och 4 §. Närmare bestämmelser om förutsättningarna för jämställande av kompletterande studier utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om de kompletterande högskolestudier som är en förutsättning för jämställande inte har genomförts då beslutet om jämställande fattas, ska det i beslutet bestämmas om de kompletterande studierna.

6 §
Ansökan och beslut om jämställande

Utbildningsstyrelsen beslutar på ansökan om jämställande av högskolestudier som genomgåtts utomlands med examina eller studieprestationer i Finland.

Sökanden ska till Utbildningsstyrelsen ge in de utredningar över genomgångna studier som behövs för behandlingen av ansökan och styrka sin identitet. Utbildningsstyrelsen kan kräva att bilagorna till ansökan ska vara officiellt bestyrkta kopior. Utbildningsstyrelsen kan be sökanden visa upp utredningarna över studier i original, om det är nödvändigt. Utbildningsstyrelsen kan kräva att det till ansökan fogas översättningar av sådana handlingar som har avfattats på något annat språk än finska eller svenska. Vid behov kan krav ställas på att översättningarna ska vara på finska eller svenska och att de är utförda av en auktoriserad translator. Närmare bestämmelser om handlingar och intyg som ska fogas till ansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Utbildningsstyrelsen kan innan beslut fattas vid behov be ett universitet eller en yrkeshögskola om ett utlåtande om likvärdigheten mellan sökandens studier och studier i Finland samt om de kompletterande studier som eventuellt ska fordras av sökanden. Den som lämnar utlåtandet kan, med iakttagande av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), av den som begärt utlåtandet ta ut en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet.

Om det fordras kompletterande högskolestudier av sökanden, ska Utbildningsstyrelsen fatta ett villkorligt beslut om jämställande. När de kompletterande studier som krävs har genomgåtts på godkänt sätt, fattar Utbildningsstyrelsen på ansökan ett slutligt beslut om jämställande. Till ansökan om ett slutligt beslut om jämställande ska fogas högskolans intyg över genomgångna kompletterande studier.

6 a § (16.12.2021/1148)
Betalning av avgift för behandling av ansökan och beslutsavgift

För behandling av en i 6 § avsedd ansökan om jämställande tas det ut en avgift.

En förutsättning för att behandlingen av en ansökan om jämställande eller någon annan ansökan som gjorts med stöd av denna lag ska fortsätta efter det att ansökan blivit anhängig är att behandlingsavgiften har betalats inom 14 dagar från det att ansökan blivit anhängig. Ansökan förfaller om avgiften för behandling av ansökan inte har betalats inom nämnda tidsfrist.

En förutsättning för att få ett beslut på ansökan om jämställande eller någon annan ansökan som gjorts med stöd av denna lag är att beslutsavgiften har betalats.

7 § (26.6.2020/520)
Sökande av ändring

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Genom denna lag upphävs lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/1986), nedan den gamla tjänstebehörighetslagen.

9 §
Övergångsbestämmelser

På ansökningar som har blivit anhängiga före denna lags ikraftträdande tillämpas denna lag, om beslutet fattas efter lagens ikraftträdande. Den som har fått ett beslut om jämställande med stöd av den gamla tjänstebehörighetslagen får ansöka om ett sådant slutligt beslut om jämställande som avses i 6 § 4 mom. i denna lag.

Vid sökande av ändring i förvaltningsbeslut som har meddelats före denna lags ikraftträdande tillämpas den gamla tjänstebehörighetslagen.

Hänvisningar till den gamla tjänstebehörighetslagen någon annanstans i lagstiftningen betraktas som hänvisningar till denna lag efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 22/2015, KuUB 6/2015, RSv 50/2015

Ikraftträdelsestadganden:

26.6.2020/520:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

RP 56/2020, KuUB 5/2020, RSv 61/2020

16.12.2021/1148:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2022.

RP 155/2021, KuUB 11/2021, RSv 179/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.