Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

18.9.2015/1142

Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin till den del något annat inte bestäms i någon annan lag. Den granskning som utförs av statens revisionsverk regleras särskilt.

På den revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin som avses i 1 mom. tillämpas dessutom 2 kap. 1, 7, 9 och 10 § samt 4 kap. 1 § i revisionslagen (1141/2015), till den del något annat inte bestäms i någon annan lag.

På en revisors verksamhet i något annat revisionsuppdrag inom den offentliga förvaltningen och ekonomin tillämpas denna lag, dock inte 4, 5 och 10 § i denna lag och 4 kap. 1 § i revisionslagen.

Bestämmelser om godkännande av och tillsyn över revisorer finns i revisionslagen.

2 §
Revisor

Med revisor avses i denna lag en revisor som avses i 1 kap. 2 § 1 punkten i revisionslagen.

3 §
Huvudansvarig revisor

Vad som i denna lag föreskrivs om revisorer ska på motsvarande sätt tillämpas på huvudansvariga revisorer.

4 §
Revisors oberoende ställning och tjänsteansvar

En revisor ska ha förutsättningar för oberoende revision. Om det inte finns sådana förutsättningar, ska revisorn vägra att ta emot uppdraget eller avstå från det.

Den fysiska person eller den huvudansvariga revisorn i den revisionssammanslutning som valts till revisor utför sitt uppdrag under tjänsteansvar. I fråga om skadeståndsskyldigheten gäller vad som föreskrivs i 10 §.

5 §
Revisors jäv

I fråga om jäv för den fysiska person eller den huvudansvariga revisorn i den revisionssammanslutning som valts till revisor gäller vad som föreskrivs i 27–30 § i förvaltningslagen (434/2003).

6 §
God revisionssed

Vid utförande av ett revisionsuppdrag ska en revisor iaktta god revisionssed inom den offentliga förvaltningen.

7 §
Revisionsberättelse

En revisor ska avge en revisionsberättelse för varje räkenskapsperiod. Det föreskrivs särskilt om revisionsberättelsens innehåll.

När revisionen har slutförts ska revisorn göra en anteckning om detta på bokslutet och i den hänvisa till revisionsberättelsen.

Om en revisor under räkenskapsperioden finner att det finns betydande skäl till anmärkning i fråga om förvaltningen eller ekonomin i den sammanslutning som granskas, ska revisorn utan dröjsmål underrätta sammanslutningens styrelse eller ett annat motsvarande organ om saken.

8 §
Tystnadsplikt

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) ska tillämpas på tystnadsplikten för revisorer och revisorernas anställda.

Trots tystnadsplikten får uppgifter och handlingar ges

1) statliga, kommunala eller andra myndigheter för utförande av en lagstadgad tillsynsuppgift eller annan uppgift,

2) polis- eller andra förundersökningsmyndigheter, tull- eller åklagarmyndigheter eller domstolar för utredande av ett brott,

3) organ eller andra behöriga myndigheter inom Europeiska unionen, om detta förutsätts i unionslagstiftningen,

4) om det förutsätts i ett internationellt avtal som är bindande för Finland.

9 §
Straffbestämmelser

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 8 § 1 mom. döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

10 §
Skadeståndsskyldighet

En revisor är skyldig att ersätta en skada som revisorn uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat den sammanslutning eller den stiftelse där han eller hon utfört revision. Detta gäller även en skada som orsakats en delägare eller medlem eller någon annan person i den sammanslutning eller den stiftelse där revisionen utförts genom överträdelse av denna lag eller av bestämmelserna eller reglerna för sammanslutningen eller stiftelsen. En revisor svarar också för en skada som hans eller hennes biträde orsakat uppsåtligen eller av vårdslöshet.

Om en revisionssammanslutning är revisor, svarar revisionssammanslutningen och den som bär det huvudsakliga ansvaret för utförandet av revisionen för skadan.

Bestämmelser om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga finns i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Genom denna lag upphävs lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999), nedan den upphävda lagen.

12 §
Övergångsbestämmelser

1. En hänvisning till den upphävda lagen i någon annan lag eller förordning avser efter denna lags ikraftträdande en hänvisning till denna lag.

2. Denna lag tillämpas på revision för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2016 och därefter.

3. En OFR-revisor och OFR-sammanslutning som har godkänts med stöd av den upphävda lagen kan vid denna lags ikraftträdande fortsätta med sin verksamhet förutsatt att OFR-revisorn och OFR-sammanslutningen inom tre månader från denna lags ikraftträdande registrerar sig hos Revisionstillsynen, som avses i 7 kap. 1 § i revisionslagen. Om OFR-revisorn eller OFR-sammanslutningen inte registrerar sig inom den tidsfrist som anges i detta moment avbryts godkännandet. En fysisk person vars OFR-godkännande har avbrutits med stöd av detta moment kan ansöka om återställande av godkännandet i enlighet med 16 mom.

4. En OFR-revisor som har godkänts som revisor med stöd av revisionslagen ska vid den registrering eller vid det återställande av godkännande som avses i 3 mom. införas som OFGR-revisor i det revisorsregister som avses i revisionslagen. Andra OFR-revisorer ska införas som OFR-revisor och OFR-sammanslutningar som OFR-sammanslutning i revisorsregistret.

5. På registrering av OFR-revisorer och OFR-sammanslutningar och på deras skyldighet att anmäla förändringar i villkoren för godkännande och i registeruppgifterna tillämpas bestämmelserna om revisorer i 6 kap. 9–11 § i revisionslagen. I revisorsregistret ska införas de anmärkningar och varningar som enligt den upphävda lagen tilldelats OFGR-revisorer, OFR-revisorer och OFR-sammanslutningar med iakttagande av de bestämmelser i den upphävda lagen som gäller införande av anmärkningar och varningar i och avförande av anmärkningar och varningar ur OFR-registret.

6. Ett godkännande av en OFR-sammanslutning är i kraft högst fem år efter denna lags ikraftträdande, och därefter avbryts godkännandet av OFR-sammanslutningen. Nya OFR-sammanslutningar godkänns inte efter lagens ikraftträdande, inte heller återställs avbrutna godkännanden.

7. Om det någon annanstans i lag eller förordning föreskrivs om val av OFGR-revisor, kan också en OFR-revisor väljas till revisor. Om det någon annanstans i lag eller förordning föreskrivs om val av revisionssammanslutning och att en OFRG-revisor ska vara dess huvudansvariga revisor, kan också en OFR-sammanslutning väljas till revisor och också en OFR-revisor kan vara huvudansvarig revisor.

8. När en statsbidragsmyndighet, någon annan myndighet eller ett offentligrättsligt samfund med stöd av någon annan lag kan bemyndiga en revisor att utföra en granskning som riktar sig mot finansierings- eller stödmottagare eller dem som förmedlar och beviljar finansiering eller stöd eller förordna en övervakare för stödmottagaren, kan också en OFR-revisor eller OFR-sammanslutning bemyndigas att utföra granskningen eller förordnas till övervakare.

9. Trots vad som föreskrivs i 7 mom. samt i 2 kap. 2, 5 och 6 § i revisionslagen kan till revisor i en sådan sammanslutning eller stiftelse där en kommun eller samkommun har bestämmande inflytande väljas inte bara en GR-, CGR- eller OFGR-revisor eller en revisionssammanslutning utan också en OFR-revisor eller OFR-sammanslutning. På en OFR-revisor och OFR-sammanslutning som är verksam i den uppgift som avses ovan ska bestämmelserna i revisionslagen tillämpas.

10. Om en OFR-sammanslutning väljs till revisor, kan en OFR- eller OFGR-revisor utses till huvudansvarig revisor.

11. På OFR-revisorer och OFR-sammanslutningar tillämpas bestämmelserna om revisorer i denna lag och i de bestämmelser i revisionslagen som är tillämpliga enligt 1 § 2 och 3 mom. i denna lag.

12. När en OFR-revisor eller OFR-sammanslutning i denna egenskap är verksam i någon annan uppgift än en uppgift enligt 1 § ska på revisorn eller sammanslutningen tillämpas denna lag, dock inte 4, 5 och 10 § i denna lag, och 4 kap. 2 §, 7 och 8 kap., 9 kap. 1 § 1–3 punkten, 10 kap. 1 och 2 § och 11 kap. 1 § i revisionslagen och vad som i dessa föreskrivs om revisorer.

13. På tillsynen över OFR-revisorer och OFR-sammanslutningar tillämpas bestämmelserna i revisionslagen om tillsyn över revisorer. Om den verksamhet som övervakas ägde rum före denna lags ikraftträdande, ska förutsättningarna för återkallande av ett godkännande och för tilldelande av varning och anmärkning emellertid bedömas enligt 20 och 21 § i den upphävda lagen.

14. En OFGR-revisor som godkänts enligt 4 och 21 mom. i denna paragraf kan tilldelas en varning eller anmärkning och revisorns OFGR-godkännande kan återkallas också för den tid som revisorn varit verksam som OFR-revisor. Då tillämpas vad som föreskrivs i 13 mom.

15. På en skada som orsakats före denna lags ikraftträdande tillämpas bestämmelserna i den upphävda lagen.

16. Efter denna lags ikraftträdande ska på godkännande av en OFR-revisor tillämpas 7 § i den upphävda lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den upphävda lagen och som gällde vid denna lags ikraftträdande. På godkännande av en OFR-sammanslutning tillämpas 10 § i den upphävda lagen, dock så att man vid bedömningen av om kraven i 2 och 3 punkten i den sistnämnda paragrafen uppfylls inte bara beaktar OFR-revisorer och OFR-sammanslutningar, utan också OFGR-revisorer och revisionssammanslutningar. På återställande av ett godkännande av en fysisk person tillämpas 19 § i den upphävda lagen. På ändringssökande i ärenden som gäller godkännande eller återställande av ett godkännande tillämpas revisionslagen.

17. Rätten att delta i OFR-examen för sådana personer som OFR-nämnden före denna lags ikraftträdande godkänt för OFR-examen kvarstår enligt nämndens beslut, dock så att rätten upphör att gälla senast tre år efter lagens ikraftträdande. På deltagande i examen och på OFR-examen tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande. En godkänd OFR-revisor förs inte in i OFR-registret, utan i det revisorsregister som avses i 6 kap. 9 § i revisionslagen i enlighet med 4 mom. i denna paragraf. På ändringssökande tillämpas revisionslagen.

18. OFR-examen ordnas enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande och minst en gång per år tills tre år förflutit från lagens ikraftträdande. Efter detta ordnas OFR-examen inte längre. Revisionstillsynen ansvarar för ordnandet av examen, och på ordnandet tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 8 § i revisionslagen om ordnande av examen och prov. Inga nya sökande kan godkännas för examen efter denna lags ikraftträdande.

19. En OFR-examen motsvarar efter denna lags ikraftträdande en sådan specialiseringsexamen för revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin som avses i 6 kap. 3 § i revisionslagen.

20. Endast OFR-revisorer och OFR-sammanslutningar som är införda i det revisorsregister som avses i 6 kap. 9 § i revisionslagen har rätt att använda yrkesbeteckningen OFR-revisor eller OFR-sammanslutning. Den som i strid med detta moment uppsåtligen använder yrkesbeteckningen eller någon annan benämning som kan leda till att någon felaktigt antar att det är fråga om en OFR-revisor eller OFR-sammanslutning, ska för olovlig användning av yrkesbeteckningen OFR-revisor dömas till böter.

21. En OFR-revisor ska på ansökan och när villkoren enligt detta moment uppfylls bli godkänd som GR- och OFGR-revisor. Revisionstillsynen beslutar om godkännande. Ett villkor är att OFR-revisorn med godkänt resultat avlägger kompletteringsprovet och uppfyller de allmänna behörighetsvillkoren enligt 6 kap. 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten i revisionslagen. Kompletteringsprov ska ordnas minst en gång per år under fem år efter denna lags ikraftträdande. Revisionstillsynen ansvarar för ordnandet av provet, och på ordnandet tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 8 § i revisionslagen om ordnande av examen och prov. I kompletteringsprovet kan OFR-revisorer och personer vars OFR-godkännande har avbrutits delta. Revisionstillsynen beslutar om ett godkänt prov. Ändring i ett beslut som gäller kompletteringsprovet eller godkännande får sökas på det sätt som föreskrivs i revisionslagen. En person som med stöd av detta moment godkänts som GR- och OFGR-revisor registreras inte längre som OFR-revisor. En OFR-revisor kan också avlägga den revisorsexamen som avses i 6 kap. 2 § i revisionslagen i stället för kompletteringsprovet. Genom förordning av arbets- och näringsministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om kompletteringsprovets innehåll, avläggande och uppbyggnad samt om provkraven.

22. I det revisorsexamensregister som avses i 6 kap. 8 § i revisionslagen införs namn och personbeteckning för personer som deltagit i kompletteringsprovet samt uppgifter om provets namn, resultat och tidpunkt.

23. När denna lag träder i kraft upphör OFR-nämnden, och dess uppgifter överförs till Revisionstillsynen. Uppgifterna sköts vid Revisionstillsynen med iakttagande av vad som i revisionslagen föreskrivs om skötseln av motsvarande uppgifter. Revisionstillsynen ska se till att en verksamhetsberättelse upprättas för OFR-nämndens sista verksamhetsår.

24. De ärenden som är anhängiga vid OFR-nämnden vid denna lags ikraftträdande ska, med undantag för ärenden som avses i 25 eller 27 mom., överföras till Revisionstillsynen, liksom också OFR-registret. På ändringssökande tillämpas revisionslagen. OFR-registret upphör fem månader efter denna lags ikraftträdande.

25. Om omprövning av ett beslut om tilldelande av anmärkning eller varning eller återkallande av ett godkännande som OFR-nämnden meddelat före denna lags ikraftträdande inte har begärts, får beslutet överklagas genom besvär direkt hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom fristen för framställande av begäran om omprövning. Om omprövning av beslutet i fråga har begärts, men beslutet med anledning av begäran inte har meddelats före lagens ikraftträdande, överförs ärendet till Helsingfors förvaltningsdomstol som ett besvärsärende.

26. Omprövning av beslut som OFR-nämnden meddelat före denna lags ikraftträdande och i fråga om vilka omprövning inte har begärts före lagens ikraftträdande får begäras hos den revisionsnämnd som avses i 7 kap. 4 § i revisionslagen, om det inte är fråga om ett ärende som avses i 25 eller 27 mom. i denna paragraf. Ett beslut som revisionsnämnden meddelat med anledning av begäran om omprövning får överklagas på det sätt som anges i revisionslagen.

27. Om omprövning av en avgift som OFR-nämnden påfört före denna lags ikraftträdande har begärts, men beslutet med anledning av begäran inte har meddelats före lagens ikraftträdande, överförs ärendet till Helsingfors förvaltningsdomstol som ett besvärsärende. Om omprövning av avgiften inte har begärts före lagens ikraftträdande, får avgiften överklagas genom besvär direkt hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom sex månader från det att avgiften påfördes.

28. Besvär över OFR-nämndens beslut som är anhängiga vid förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen vid denna lags ikraftträdande samt ärenden som överförs till dem med stöd av 25 och 27 mom. ska behandlas med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.