Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

30.4.2015/549

Statsrådets förordning om häktning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av häktningslagen (768/2005):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på verkställighet av häktning. Förordningen tillämpas också på verkställighet av annat frihetsberövande i fängelse, om inte något annat föreskrivs någon annanstans.

På häktade som samtidigt avtjänar fängelsestraff eller förvandlingsstraff för böter tillämpas vad som föreskrivs i 16, 17 och 21 §. I övrigt tillämpas när det gäller bemötande av sådana häktade i tillämpliga delar vad som föreskrivs i statsrådets förordning om fängelse (548/2015).

2 kap

Ankomst till ett fängelse och förflyttningar

2 §
Diarium och verkställighetsuppgifter

Diarium för häktning är ett av domstolen givet häktningsbeslut som avses i tvångsmedelslagen (806/2011) eller ett fångpass som avses i 17 § i statsrådets förordning om fängelse. På fångpasset tillämpas bestämmelserna i statsrådets förordning om fängelse.

3 § (10.3.2022/169)
Registrering av uppgifter om ankomstgranskning

Vid ankomstgranskningen ska följande registreras:

1) den häktades personuppgifter,

2) tidpunkt och plats för ankomstgranskningen,

3) den tjänsteman som utfört ankomstgranskningen och vittnet,

4) hur den häktade identifierats,

5) hur grunden för intagningen i fängelset har granskats,

6) signalement som har tagits på den häktade,

7) egendom som tagits om hand och uppgifter om hur egendomen har behandlats.

Vid ankomstgranskningen görs det upp en sådan egendomsförteckning som avses i 5 kap. 2 § i häktningslagen (768/2005).

4 §
Förflyttning av häktade

I ansökan om förflyttning ska de orsaker nämnas som ansökan grundar sig på.

Ansökan ska utan dröjsmål lämnas till den enhet inom Brottspåföljdsmyndigheten som beslutar om förflyttning.

3 kap

De häktades egendom och inkomster

5 §
Egendom som överlämnas till en häktads förfogande

Egendom som överlämnas till en häktads förfogande kan granskas. Personlig egendom som överlämnas till en häktads förfogande ska lämpa sig för förvaring i bostadsrummet. Vid bedömning av den skäliga mängden egendom beaktas förhållandena i fängelset eller på fängelseavdelningen och graden av övervakning, bostadsrummets storlek, förvaringsutrymmen, brandsäkerheten och de krav som granskningen av rummen ställer.

När mängden egendom som en häktad innehar begränsas ska den häktade ges möjlighet att välja de föremål som han eller hon innehar.

I övrigt iakttas i fråga om arten och mängden av egendom som överlämnas till en häktads förfogande vad som föreskrivs i fängelsets ordningsstadga.

6 §
Granskning av elektrisk utrustning

Elektrisk utrustning som överlämnas till en häktads förfogande ska lämnas för granskning till en person som har lämplig utbildning. Utrustningen granskas på den häktades bekostnad. Granskningsavgiften ska vara skälig.

Den granskade utrustningen ska förseglas så att den inte kan öppnas utan att förseglingen bryts eller avlägsnas. En ny granskning får utföras på den häktades bekostnad endast om förseglingen har avlägsnats eller brutits utan personalens tillstånd.

7 §
Egendom under transport

När en häktad förflyttas till ett annat fängelse kan den häktades personliga egendom flyttas i samband med transporten, om egendomen är sådan att den häktade själv kan flytta den. Den häktade ska särskilt sörja för transporten av bräckliga föremål. Den häktade ska ges möjlighet att välja vilken egendom han eller hon själv transporterar. Under transporten kan endast sådan egendom överlämnas till den häktades förfogande som det är tillåtet att inneha i fängelset.

8 §
Möjlighet att skaffa livsmedel och andra varor

De häktade ska en gång i veckan ges möjlighet att i en anstaltsbutik eller på något annat sätt köpa livsmedel och föremål som lämpar sig för personligt bruk.

Om fängelset har en anstaltsbutik ska de häktade i första hand själva göra sina uppköp där. Om en häktad på grund av säkerhetsåtgärder eller av någon annan motsvarande anledning är förhindrad att besöka anstaltsbutiken eller om besöket äventyrar ordningen eller säkerheten i fängelset, levereras varorna till honom eller henne utifrån en beställning.

9 §
Möjlighet att skaffa bruksföremål

Om en häktad vill skaffa sig bruksföremål eller andra förnödenheter utanför fängelset, ska han eller hon innan de skaffas försäkra sig om att föremålen eller förnödenheterna kan överlämnas till hans eller hennes förfogande eller tas till förvaring i fängelset.

10 § (30.11.2017/830)

10 § har upphävts genom F 30.11.2017/830.

11 § (30.11.2017/830)
Sysselsättningspenning och brukspenning

Till en häktad betalas en brukspenning på 1,60 euro för varje dag i fängelse. På bestämmande av sysselsättningspenningen för en häktad tillämpas bestämmelserna om sysselsättningspenning i statsrådets förordning om fängelse.

Till en häktad som ankommit till fängelset kan brukspenning för 14 dagar betalas på förhand för nödvändiga anskaffningar.

4 kap

Brevväxling, telefonsamtal och elektronisk kommunikation

12 §
Granskning av brev och andra postförsändelser

Genom granskning av brev och andra postförsändelser får de häktade inte vållas större olägenhet än vad som är nödvändigt för utförande av en ändamålsenlig granskning. Brev och andra postförsändelser ska granskas och vidarebefordras så snabbt som möjligt med beaktande av den tid som granskningen tar. Tidpunkterna för utdelningen av breven och tömningen av postlådan ska meddelas de häktade. Även fängelsets postboxadress ska meddelas de häktade.

Ett brev som har öppnats för granskning ska vidarebefordras till den häktade återförslutet.

13 §
Underrättelse om öppnande av brev och andra postförsändelser och protokollföring av öppnandet

Den häktade ska underrättas om öppnandet av ett slutet brev eller någon annan postförsändelse till eller från den häktade. Den häktade kan underrättas om att brevet eller postförsändelsen har öppnats genom att det görs en anteckning på brevet eller försändelsen. Om alla brev och postförsändelser till de häktade i ett fängelse eller vid en enhet underställd hälsovårdsenheten granskas genom att de öppnas, kan de häktade allmänt informeras om förfarandet i stället för att de underrättas i varje enskilt fall.

Beslut om öppnande av brev och postförsändelser ska protokollföras, om det är fråga om öppnande av ett brev eller en postförsändelse från ett ombud i enlighet med 8 kap. 4 § 2 mom. i häktningslagen. Föremål och ämnen som har påträffats i samband med öppnandet ska protokollföras.

14 § (10.3.2022/169)

14 § har upphävts genom F 10.3.2022/169.

15 §
Protokollföring vid avlyssning och inspelning av telefonsamtal

I fråga om telefonsamtal som avlyssnas och spelas in protokollförs namnet på den häktade, telefonnumret till vilket den häktade ringde eller från vilket någon ringde till den häktade, namnet på den som beslutade om avlyssningen och inspelningen samt grunden för beslutet.

16 §
Användning av e-post och övervakning av användningen

Tillstånd att använda e-post kan beviljas för att sända eller ta emot ett enda eller flera meddelanden eller för att kommunicera med en eller flera personer. Tillståndet kan beviljas för viss tid eller tills vidare. (10.3.2022/169)

Av tillståndet ska det framgå hur användningen av e-posten övervakas.

17 §
Användning av internet och övervakning av användningen

Tillstånd att använda internet kan beviljas med tanke på ett enda eller flera viktiga skäl. Tillståndet kan beviljas för viss tid eller tills vidare. (10.3.2022/169)

Av tillståndet ska det framgå hur användningen av internet övervakas.

5 kap

Besök

18 §
Övervakningsarrangemang vid övervakade besök

Vid besök kan som konstruktionsmässigt hinder mellan den häktade och besökaren finnas ett plexiglas, ett bord eller en annan liknande möbel eller konstruktion. Det konstruktionsmässiga hindrets höjd och konstruktion ska dimensioneras på det sätt som säkerställandet av syftet med häktningen samt ordningen och säkerheten vid fängelset eller en avdelning vid fängelset kräver.

Vid besök som ordnas avskilt från andra häktade ska det konstruktionsmässiga hindret vara sådant att det inte är möjligt för den häktade och besökaren att överlämna varor till varandra eller vidröra varandra.

19 §
Övervakning av besök av barn

Besök av barn ska ordnas i ett utrymme där det inte finns några konstruktionsmässiga hinder mellan den häktade och barnet. Vid besök är det tillåtet för den häktade och barnet att vidröra varandra. Vid övervakningen av besöket ska barnets bästa beaktas.

20 §
Besöksförbud och dess innehåll

Ett beslut om besöksförbud ska innehålla uppgift om namnet på den som meddelas besöksförbud, grunden för och längden på förbudet, den eller de häktade som förbudet avser, det eller de fängelser som förbudet avser och vem som fattade beslutet.

Om förbudet avser fler än ett fängelse, ska fängelsedirektörerna så långt möjligt ges tillfälle att yttra sig innan besöksförbudet meddelas.

6 kap

Permission

21 § (10.3.2022/169)
Permissionsförfarande och permissionsvillkor

Den häktade ska lämna in sin ansökan om permission för behandling i god tid före tidpunkten för permissionen.

I permissionsvillkoren ska följande bestämmas:

1) avgångstiden från fängelset och tiden för återkomst till fängelset,

2) fortskaffningsmedlet och rutten,

3) vistelseorten,

4) sättet för elektronisk eller annan övervakning av permissionen samt övriga villkor för vistelse utanför fängelset och för kontakter,

5) villkor som gäller drogfrihet och kontroll av drogfrihet,

6) villkor som gäller den häktades uppförande.

7 kap

Disciplin

22 § (10.3.2022/169)
Utredning av ordningsförseelser

Vid misstänkta ordningsförseelser ska en anmälan registreras. I anmälan ska följande antecknas:

1) den som gör anmälan,

2) fängelse,

3) tidpunkt och plats för händelsen,

4) personuppgifter om den häktade som misstänks vara skyldig,

5) den ordningsförseelse som den häktade misstänks för,

6) andra personer med anknytning till händelsen,

7) en redogörelse för det skedda och de åtgärder som har vidtagits på grund av händelsen.

Vid utredning av ordningsförseelser ska följande registreras:

1) den häktades personuppgifter,

2) personuppgifter om andra som hörs,

3) händelsens identifieringsuppgifter,

4) den tjänsteman som utfört utredningen,

5) den ordningsförseelse som den häktade misstänks för,

6) tidpunkt och plats för hörande,

7) den tjänsteman som verkställer hörande och närvarande vittne,

8) berättelser som avgetts av den häktade som misstänks vara skyldig och andra som hörs samt annan bevisning.

Om det har fattats beslut om att den häktade ska hållas avskild under den tid som ordningsförseelsen utreds, ska följande registreras om verkställigheten av avskildheten:

1) den häktades personuppgifter,

2) tidpunkt för inledande och avslutande av avskildheten samt verkställighetsplats,

3) grunden för avskildheten,

4) den tidpunkt då man meddelat hälso- och sjukvårdspersonalen att den häktade placerats i avskildhet,

5) uppgifter om övervakningen av den häktade och sättet för uppföljningen av den häktades hälsotillstånd,

6) observationer vid övervakningen,

7) uppgifter om den häktades dagliga funktioner.

23 § (10.3.2022/169)
Registrering av uppgifter om muntlig behandling i disciplinärenden

Vid muntlig behandling i disciplinärenden ska följande registreras:

1) den häktades personuppgifter,

2) tidpunkt och plats för behandlingen av disciplinärendet,

3) de personer som varit närvarande vid behandlingen,

4) händelsens identifieringsuppgifter,

5) uppgifter om den utredning som lagts fram i ärendet,

6) den häktades yttrande och eventuella andra utlåtanden och yttranden,

7) användning av videolänk eller något annat motsvarande kommunikationsmedel vid hörandet,

8) uppgifter om påfört disciplinstraff,

Om ärendet överförs till polisundersökning i stället för att ett disciplinstraff påförs, ska detta registreras.

23 a § (10.3.2022/169)
Registrering av uppgifter om verkställigheten av disciplinstraff

Om disciplinstraffet är förlust av rättigheter eller straff i enrum ska följande registreras om verkställigheten av disciplinstraffet:

1) den häktades personuppgifter,

2) tidpunkt och plats för inledande och avslutande av verkställigheten samt verkställighetsplats,

3) disciplinstraff som ska verkställas,

4) den tidpunkt då man meddelat hälso- och sjukvårdspersonalen om verkställigheten av straff i enrum,

5) uppgifter om övervakningen av en häktad som avtjänar straff i enrum och sättet för uppföljningen av den häktades hälsotillstånd,

6) observationer vid övervakningen av verkställigheten av straff i enrum,

7) uppgifter om de dagliga funktionerna för en häktad som avtjänar straff i enrum.

8 kap

Granskning och övervakning

24 § (10.3.2022/169)
Registrering av uppgifter om kroppsvisitation av häktade

Vid kroppsvisitation av en häktad ska följande registreras:

1) den häktades personuppgifter,

2) tiden och platsen för kroppsvisitationen,

3) den tjänsteman som beslutat om användningen av kroppsvisitation,

4) den tjänsteman som utfört kroppsvisitationen och vittnet, eller om det inte har funnits ett vittne, orsaken till det,

5) grunden för kroppsvisitationen och utförd åtgärd,

6) den tidpunkt då den häktade har underrättats om grunden för kroppsvisitationen,

7) observationer och fynd som gjorts vid kroppsvisitationen,

8) egendom som tagits om hand och uppgifter om hur egendomen har behandlats.

25 § (10.3.2022/169)
Registrering av uppgifter om specialgranskning

Vid en specialgranskning ska följande registreras:

1) det fängelse, den avdelning eller det utrymme som granskas,

2) tidpunkten för specialgranskningen,

3) den tjänsteman som beslutat om specialgranskningen,

4) den person som ansvarar för specialgranskningen och de tjänstemän som utfört granskningen,

5) grunden för specialgranskningen och de åtgärder som utförts.

Vid sådan granskning av utrymmen och sådana kroppsvisitationer som utförs vid specialgranskningen ska dessutom de uppgifter som avses i 24 § registreras.

26 § (10.3.2022/169)
Registrering av uppgifter om kroppsbesiktning av häktade

Vid kroppsbesiktning ska följande registreras:

1) den häktades personuppgifter,

2) tidpunkt och plats för kroppsbesiktingen,

3) den tjänsteman som beslutat om kroppsbesiktningen,

4) den tjänsteman som utfört kroppsbesiktningen och eventuellt vittne,

5) grunden för kroppsvisitationen och utförd åtgärd,

6) den tidpunkt då den häktade har underrättats om grunden för kroppsbesiktningen,

7) observationer och fynd som gjorts vid kroppsvisitationen,

8) egendom som tagits om hand och uppgifter om hur egendomen har behandlats.

26 a § (10.3.2022/169)
Registrering av uppgifter om kontroll av drogfrihet

Vid en kontroll av den häktades drogfrihet ska följande registreras:

1) den häktades personuppgifter,

2) tidpunkt och plats för kontrollen av drogfrihet,

3) den tjänsteman som beslutat om kontrollen av drogfrihet,

4) den tjänsteman som utfört kontrollen av drogfrihet,

5) grunden för kontrollen av drogfrihet och utförd åtgärd,

6) den tidpunkt då den häktade har underrättats om grunden för kontrollen av drogfrihet,

7) uppgifter om behandlingen av urin-, saliv- och blodprov,

8) observationer om det berusningstillstånd som avses i 11 kap. 7 § 3 mom. i häktningslagen och uppgift om att den häktade inte har krävt att utandnings-, saliv-, urin- eller blodprov ska tas,

9) resultatet av utandnings-, saliv-, urin- eller blodprov och uppgifter om säkerställandet av resultatet.

27 § (10.3.2022/169)
Registrering av uppgifter om kroppsvisitation av besökare

Vid kroppsvisitation av besökare ska följande registreras:

1) personuppgifter om besökaren,

2) tidpunkt och plats för kroppsvisitationen,

3) den tjänsteman som beslutat om kroppsvisitationen,

4) den tjänsteman som utfört kroppsvisitationen och vittnet,

5) grunden för kroppsvisitationen och utförd åtgärd,

6) den tidpunkt då besökaren har underrättats om grunden för kroppsvisitationen,

7) observationer och fynd som gjorts vid kroppsvisitationen,

27 a § (10.3.2022/169)
Registrering av uppgifter om fråntagande av föremål och ämnen

När besökare fråntas föremål och ämnen ska följande registreras:

1) besökarens personuppgifter,

2) tidpunkt och plats för fråntagande av föremål och ämnen,

3) den tjänsteman som fråntagit besökaren föremål och ämnen,

4) grunden för fråntagandet av föremålen och ämnena,

5) uppgifter om de fråntagna föremålen och ämnena,

6) uppgifter om behandling och eventuellt återlämnande av föremålen och ämnena.

28 § (10.3.2022/169)
Registrering av uppgifter om avlägsnande av personer från fängelseområdet

När en person avlägsnas från fängelseområdet ska följande registreras:

1) personuppgifter om den person som avlägsnats från fängelseområdet,

2) tidpunkt och plats för avlägsnandet,

3) den tjänsteman som beslutat om avlägsnandet,

4) den tjänsteman som har avlägsnat personen,

5) grunden för avlägsnandet,

6) den tidpunkt då den person som avlägsnas har underrättats om grunden för avlägsnandet.

29 § (10.3.2022/169)
Registrering av uppgifter om gripande och hållande i förvar

När en person grips ska följande registreras:

1) personuppgifter om den som grips,

2) tidpunkt och plats för gripandet,

3) den tjänsteman som beslutat om gripandet,

4) den tjänsteman som verkställer gripandet,

5) grunden för gripandet,

6) den tidpunkt då den som grips har underrättats om grunden för gripandet,

7) den tidpunkt då polisen har underrättats om gripandet.

Om personen hålls i förvar ska dessutom följande registreras:

1) personuppgifter om den som hålls i förvar,

2) tidpunkt och plats för inledande och avslutande av hållande i förvar,

3) den tjänsteman som beslutat om hållandet i förvar,

4) grunden för hållande i förvar,

5) den tidpunkt då den som hålls i förvar underrättats om grunden för hållande i förvar,

6) de anvisningar som polisen har gett.

Begynnelsetiden för hållande i förvar räknas från gripandet.

9 kap

Säkerhetsåtgärder och användning av maktmedel

30 §
Maktmedelsredskap och fängsel

Som maktmedelsredskap och fängsel används redskap som Brottspåföljdsmyndigheten har reserverat för detta ändamål. Som maktmedelsredskap används skyddssköld, batong eller teleskopbatong, gassprej, elpistol och pistol.

Som fängsel används handbojor, knippförband av plast, huva som förhindrar spottning samt midjefängsel. (13.6.2019/756)

Brottspåföljdsmyndigheten beslutar om typen och mängden av de maktmedelsredskap och fängsel som tjänstemännen använder och om de patroner som används i vapen.

I fråga om bärande och förvaring av skjutvapen iakttas bestämmelserna i 60 och 61 § i statsrådets förordning om fängelse.

31 § (10.3.2022/169)
Registrering av uppgifter om användning av fängsel

Vid användning av fängsel på en häktad ska följande registreras:

1) den häktades personuppgifter,

2) tidpunkt och plats för inledande och avslutande av användningen av fängsel,

3) den tjänsteman som beslutat om användningen av fängsel,

4) den tjänsteman som använt fängsel,

5) grunden för användningen av fängsel och utförd åtgärd,

6) den tidpunkt då den häktade har underrättats om grunden för användningen av fängsel,

7) den tidpunkt då en läkare har hörts, om användningen av fängsel sker med stöd av 13 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten i häktningslagen.

31 a § (10.3.2022/169)
Registrering av uppgifter om användning av maktmedelsredskap

Vid användning av maktmedelsredskap ska följande registreras:

1) personuppgifter om den häktade som varit föremål för användningen av maktmedelsredskap,

2) tidpunkt och plats för användningen av maktmedelsredskap,

3) den tjänsteman som beslutat om användningen av skjutvapen,

4) den tjänsteman som använt maktmedelsredskap,

5) grunden för användningen av maktmedelsredskap och utförd åtgärd,

32 §
Verkställighet av och förhållandena vid observation

Vid observation kan den häktades rättigheter begränsas, om det är nödvändigt för att syftet med observationen ska nås. När den häktades rättigheter begränsas ska grunden för att den häktade ställs under observation beaktas. Innan en häktad ställs under observation ska den häktade kroppsvisiteras och hans eller hennes kläder ska bytas. Under observationen ska den häktade använda den klädsel som fängelset tillhandahåller.

En häktad som har ställts under observation kan till sitt förfogande få en skälig mängd föremål och ämnen som inte äventyrar den häktades säkerhet eller syftet med observationen. Den häktade ska ges möjlighet att röka, om inte detta med beaktande av grunden för observationen äventyrar ordningen eller säkerheten i fängelset eller den häktades eller någon annans säkerhet.

När den häktade vistas utomhus eller tvättar sig ska det ske avskilt från andra fångar och häktade. Besök kan ordnas avskilt från andra fångar och häktade på det sätt som avses i 9 kap. 1 § 4 mom. i häktningslagen.

Det rum eller den cell som används vid observationen ska ha tillräcklig ventilation, uppvärmning och belysning. Den häktade ska få sängkläder till sitt förfogande om det inte äventyrar hans eller hennes säkerhet.

33 § (10.3.2022/169)
Registrering av uppgifter om observation

När en häktad ställs under observation ska följande registreras:

1) den häktades personuppgifter,

2) den tidpunkt då observationen inleddes och avslutades samt verkställighetsplats,

3) grunden för att den häktade ställs under observation,

4) den tidpunkt då man meddelat hälso- och sjukvårdspersonalen att den häktade ställs under observation,

5) den tidpunkt då en läkare eller någon annan som hör till hälso- och sjukvårdspersonalen har undersökt den häktades hälsotillstånd,

6) uppgifter om övervakningen av den häktade och sättet för uppföljningen av den häktades hälsotillstånd,

7) observationer och fynd som gjorts vid observationen,

8) uppgifter om den häktades dagliga funktioner,

9) föremål och ämnen som överlämnats till den häktades förfogande under observationen,

10) egendom som tagits om hand och uppgifter om hur egendomen har behandlats.

Om observationen fortgår i över sju dygn, ska grunden för förlängningen registreras.

34 §
Verkställighet av och förhållandena vid observation i isolering

Vid observation i isolering ska den häktade observeras och övervakas på ett sådant sätt att han eller hon inte kommer åt att gömma eller förstöra otillåtna föremål eller ämnen. Den häktades rättigheter kan begränsas endast om det är nödvändigt för att syftet med observationen i isolering ska nås. Vid bedömningen av en begränsning av rättigheterna ska det beaktas om det vid övervakningen används särskild observationsklädsel som hindrar den häktade från att komma åt förbjudna ämnen eller föremål som han eller hon har transporterat i sin kropp.

Innan en häktad ställs under observation i isolering ska den häktade kroppsvisiteras och byta kläder. En häktad som inte förutsätts använda särskild observationsklädsel ska under observationen i isolering använda annan klädsel som fängelset tillhandahåller.

En häktad som har ställts under observation i isolering kan till sitt förfogande få en skälig mängd föremål och ämnen som inte äventyrar syftet med observationen i isolering. Litteratur, tidningar och tidskrifter, skrivdon och livsmedel kan överlåtas till den häktades förfogande. Den häktade ska även ges möjlighet att röka. Vidare kan den häktade ges möjlighet att följa radio- och tv-program.

När den häktade vistas utomhus eller tvättar sig ska det ske avskilt från andra fångar och häktade. Besök kan ordnas avskilt från andra fångar och häktade på det sätt som avses i 9 kap. 1 § 4 mom. i häktningslagen.

Det rum eller den cell som används vid observationen i isolering ska ha tillräcklig ventilation, uppvärmning och belysning. Den häktade ska få sängkläder till sitt förfogande.

35 §
Observationsklädsel och användningen av sådan

Observationsklädseln ska vara av lämplig storlek för den häktade. Klädseln ska bytas med fyra dagars mellanrum och alltid när den har blivit smutsig. Den häktade ska ges möjlighet att tvätta sig varje dag och dessutom alltid när klädseln har blivit smutsig.

36 § (10.3.2022/169)
Registrering av uppgifter om observation i isolering

Vid observation i isolering ska följande registreras:

1) den häktades personuppgifter,

2) den tidpunkt då observationen i isolering inleddes och avslutades samt verkställighetsplats,

3) grunden för observation i isolering,

4) den tidpunkt då man meddelat hälso- och sjukvårdspersonalen att den häktade ställs under observation i isolering,

5) den tidpunkt då en läkare eller någon annan som hör till hälso- och sjukvårdspersonalen har undersökt den häktades hälsotillstånd,

6) uppgifter om övervakningen av den häktade och användningen av observationsklädsel samt sättet för uppföljningen av den häktades hälsotillstånd,

7) observationer och fynd som gjorts vid observationen i isolering,

8) uppgifter om den häktades dagliga funktioner,

9) föremål och ämnen som överlämnats till den häktades förfogande under observationen i isolering,

10) tidpunkten då en häktad som använder observationsklädsel har begärt att få tillträde till toalett och tidpunkten då den häktade fick tillträde till toalett,

11) egendom som tagits om hand och uppgifter om hur egendomen har behandlats.

Om observation i isolering fortgår i över sex dygn, ska grunderna för förlängningen och det som framkommit vid kroppsbesiktningen registreras.

37 §
Verkställighet av och förhållandena vid avskildhet

När en häktad som hålls avskild vistas utomhus eller tvättar sig ska det ske avskilt från andra fångar och häktade. Besök kan ordnas avskilt från andra fångar och häktade på det sätt som avses i 9 kap. 1 § 4 mom. i häktningslagen.

38 § (10.3.2022/169)
Registrering av uppgifter om avskildhet

När en häktad hålls i avskildhet ska följande registreras:

1) den häktades personuppgifter,

2) tidpunkt för inledande och avslutande av avskildheten samt verkställighetsplats,

3) grunden för avskildheten,

4) uppgifter om övervakningen av den häktade och sättet för uppföljningen av den häktades hälsotillstånd,

5) observationer vid övervakningen,

6) uppgifter om den häktades dagliga funktioner.

Om tiden i avskildhet förlängs, ska grunden för förlängningen registreras.

10 kap

Ändringssökande

39 § (10.3.2022/169)

39 § har upphävts genom F 10.3.2022/169.

11 kap

Särskilda bestämmelser

40 §
Verkställighet av en dom som inte har vunnit laga kraft

Om en häktad i enlighet med 1 kap. 2 § 2 mom. i häktningslagen nöjer sig med domen och samtycker till verkställighet av det straff som dömts ut även om domen inte har vunnit laga kraft, ska en anmälan om samtycket i närvaro av ett ojävigt vittne göras till den tjänsteman som svarar för verkställigheten eller till någon annan tjänsteman som förordnats i verkställighetsenhetens eller fängelsets arbetsordning.

Den domstol där målet är anhängigt ska underrättas om att den häktade nöjer sig med domen och att den dömde eventuellt friges från fängelset innan ärendet har avgjorts av fullföljdsdomstolen. Den dömdes ombud ska också underrättas om att den dömde nöjer sig med domen.

12 kap

Ikraftträdandebestämmelser

41 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om häktning (510/2006).

Ikraftträdelsestadganden:

30.11.2017/830:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

13.6.2019/756:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

10.3.2022/169:

Denna förordning träder i kraft den 4 april 2022.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.