Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

23.4.2015/502

Statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som finansieras av Europeiska unionen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 2 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), 15 § 3 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) samt 22 § 6 mom. och 23 § 4 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013), av dem 7 § 2 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket sådant det lyder i lag 1356/2014 och 22 § 6 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd sådant det lyder i lag 1358/2014:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om övervakning av det stöd, nedan produktionskopplat stöd, som avses i artikel 52 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, nedan stödförordningen, samt om övervakning av de miljöavtal om uppfödning av lantraser som avses i artikel 28 i Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och av stöd enligt artikel 33 i den förordningen.

2 § (19.5.2022/347)
Aktörens anmälningsskyldighet

Stöd betalas inte om en aktör inte har uppfyllt anmälningsskyldigheten enligt 3 § i lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021).

3 §
Kontroll på plats av stödvillkoren för aktiva jordbrukare

Vid övervakningen kontrolleras att de villkor som gäller sådana aktiva jordbrukare som avses i artikel 9 i stödförordningen uppfylls.

4 §
Gängse produktionssätt vid produktionskopplat stöd

Vid övervakningen kontrolleras att gängse produktionssätt iakttas på gårdsbruksenheten. Stöd betalas inte, om det vid övervakningen konstateras att gängse produktionssätt inte har iakttagits på gårdsbruksenheten.

5 § (19.5.2022/347)
Kontroll av villkoren för produktionskopplat stöd för nötkreatur

Vid övervakningen kontrolleras att nötkreatur har märkts och registrerats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/520 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller spårbarhet för vissa hållna landlevande djur samt lagen om identifiering och registrering av djur. Vid övervakningen kontrolleras dessutom att de stödvillkor iakttas som gäller nötkreaturs användningsändamål, ålder, kön, ras, kalvning och den plats där djuret hålls. Den som ansöker om stöd ska vid behov visa intyg över ett nötkreaturs härstamning.

Nötkreatur som är stödberättigande eller som är potentiellt stödberättigande med stöd av artikel 2.1 andra stycket 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor, nedan administrationsförordningen, och som inte uppfyller kraven på identifiering och registrering av djur eller något annat stödvillkor underkänns vid övervakningen. I fråga om mjölkkor, dikor, dikokvigor och skärgårdskvigor ska vid underkännande av ett djur beaktas situationen i registret det datum som avses i artikel 53.4 andra stycket b i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen, nedan tillämpningsförordningen. För mjölkkor, dikor, dikokvigor och skärgårdskvigor som har underkänts vid övervakningen är det inte möjligt att få stöd på en annan gårdsbruksenhet under det året. I fråga om tjurar och stutar beaktas vid underkännande av ett djur försummelser från och med den 1 april till och med den 31 december under det år för vilket stödet bestäms. För tjurar och stutar som har underkänts vid övervakningen är det inte möjligt att få stöd på en annan gårdsbruksenhet under det året.

6 § (19.5.2022/347)
Kontroll av villkoren för produktionskopplat stöd för får och getter

Vid övervakningen kontrolleras att får och getter har märkts och registrerats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/520 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller spårbarhet för vissa hållna landlevande djur samt lagen om identifiering och registrering av djur. Vid övervakningen kontrolleras dessutom att de stödvillkor iakttas som gäller djurets ålder, kön, ras, platsen där djuret hålls, lamning och mjölkproduktion.

Får eller getter som är stödberättigande eller som är potentiellt stödberättigande med stöd av artikel 2.1 andra stycket 17 i administrationsförordningen och som inte uppfyller kraven på identifiering och registrering av djur eller något annat stödvillkor underkänns vid övervakningen. I fråga om tackor och hongetter beaktas vid underkännande av ett djur situationen i registret det datum som avses i artikel 53.4 andra stycket b i tillämpningsförordningen. För tackor och hongetter som har underkänts vid övervakningen är det inte möjligt att få stöd på en annan gårdsbruksenhet under det året.

7 §
Slakterikontroll

I ett slakteri som förbundit sig till bidragssystemet för produktionskopplat stöd kontrolleras det att de uppgifter som har införts i djurregistren är riktiga och att övriga stödvillkor uppfylls. Övervakningen utförs som en granskning av handlingar och genom att uppgifterna i handlingarna jämförs med uppgifterna i djurregistren. I slakteriet ska dessutom på basis av stickprov genomföras en kontroll av de slaktförfaranden som genomförts under den dag kontrollen utfördes, eller på något annat sätt kontrolleras att slaktförfarandena är korrekta. Ett djur som inte uppfyller ett stödvillkor underkänns vid övervakningen.

Om det framkommer fel i de uppgifter som ett slakteri som förbundit sig till bidragssystemet har gett in till djurregistren eller om det konstateras brister i slaktförfarandena, ges slakteriet en anmärkning. Bestämmelser om sanktionerna då det vid övervakningen konstateras att en försummelse har upprepats finns i artikel 33.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor, nedan administrationsförordningen.

7 a § (20.10.2016/871)
Gräns för antal svin och fjäderfä vid beräkning av sanktioner i ersättningen för djurens välbefinnande

Vid beräkningen av det djurantal som avses i artikel 31.2 fjärde stycket i administrationsförordningen och som avviker från gränsen på tre djur i 1 och 2 punkten i den artikeln används tre djurenheter i fråga om svin och fjäderfä.

8 §
Kontroll av villkoren för ersättning för djurens välbefinnande samt avdrag på grund av försummelse

Vid övervakningen kontrolleras det att djuret har märkts och registrerats i enlighet med statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015), nedan djurenhetsförordningen. Vid övervakningen kontrolleras det dessutom att övriga stödvillkor iakttas. Ett djur som inte uppfyller ett stödvillkor underkänns vid övervakningen.

I artikel 35 i administrationsförordningen föreskrivs det om sanktionerna vid försummelse att iaktta stödvillkoren. Den ersättning för djurens välbefinnande som betalas för den artspecifika åtgärd som väljs av ersättningstagaren minskas med 10–100 procent, om ett eller flera stödvillkor inte har iakttagits eller om iakttagandet av stödvillkoret inte kan bevisas på grund av bristfälliga handlingar. Om försummelsen upprepas, är minskningen dubbel, dock högst 100 procent.

En ersättning för djurens välbefinnande minskas med 20–100 procent, om miniminivån för den artspecifika åtgärd som valts av ersättningstagaren inte har iakttagits.

9 §
Kontroll av miljöavtal om uppfödning av lantraser samt avdrag på grund av försummelse

Vid övervakningen kontrolleras det att djuret har märkts och registrerats i enlighet med bestämmelserna i djurenhetsförordningen och bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014). Vid övervakningen kontrolleras dessutom iakttagandet av de stödvillkor som gäller djurets ålder, kön, ras och härstamning samt fortplantning av rasen och hur djuret kan ersättas. Ett djur som inte uppfyller ett stödvillkor underkänns vid övervakningen.

9 a § (20.10.2016/871)
Skriftligt bevis för iakttagande av anmälningstider

Om ett djur som finns på en gårdsbruksenhet inte kan identifieras enligt djurregistret eller djurförteckningen och om stödsökanden inte vid övervakningen visar upp ett skriftligt bevis för att sökanden iakttagit anmälningstiderna för märkning och registrering, ska djuret underkännas.

10 §
Utvidgad övervakning vid ersättning för djurens välbefinnande

En sådan utvidgad övervakning i fråga om ersättning för djurens välbefinnande som ska utföras på basis av resultaten från övervakningen av de föreskrivna verksamhetskrav som gäller djurskydd enligt bilaga 3 i statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs (7/2015) kan utföras administrativt utan något separat besök på gårdbruksenheten. Utvidgad övervakning utförs i fråga om de stödvillkor i vilka försummelse har konstaterats.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 april 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om övervakning av djurbidrag som helt finansieras av Europeiska unionen (592/2007) och statsrådets förordning om övervakning av stöd för djurens välbefinnande åren 2008–2013 (418/2008).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (32013R1306); EUT L 347, 20.12.2013, s. 549, Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 (32014R0640); EUT L 181, 20.6.2014, s. 48

Ikraftträdelsestadganden:

20.10.2016/871:

Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 2016.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (32013R1306); EUT L 347, 20.12.2013, s. 549, Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 (32014R0640); EUT L 181, 20.6.2014, s. 48

19.5.2022/347:

Denna förordning träder i kraft den 24 maj 2022.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (32013R1306); EUT L 347, 20.12.2013, s. 549, Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 (32014R0640); EUT L 181, 20.6.2014, s. 48

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.