Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

19.12.2014/1382

Justitieministeriets förordning om anmälan till handelsregistret om skuldsaneringsärenden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 87 a § 3 mom. i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993), sådant momentet lyder i lag 1123/2014:

1 §

I anmälan enligt 87 a § 3 mom. i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) ska det nämnas

1) gäldenärens namn, firma, hemort och företags- och organisationsnummer,

2) tidpunkten då det interimistiska förbudet meddelades, skuldsaneringen inleddes, betalningsprogrammet fastställdes eller behandlingen av ärendet avslutades av någon annan orsak samt uppgifter som identifierar ärendet,

3) om det att behandlingen av ärendet avslutats grundar sig på att ett betalningsprogram fastställts eller att gäldenären försatts i konkurs eller på någon annan omständighet.

2 §

Anmälan enligt 1 § kan göras per post eller med hjälp av en elektronisk dataöverföringsmetod.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.