Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

28.8.2014/699

Finansministeriets förordning om undantag som tillämpas på begränsningarna av stora exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt finans- och försäkringskonglomerat

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 kap. 11 § 2 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014) samt 21 § 2 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs med stöd av 10 kap. 11 § 2 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014) om tillsynskraven för kreditinstitut och värdepappersföretag och om de undantag som ska tillämpas på deras begränsningar av stora exponeringar mot kunder som avses i artikel 493.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s tillsynsförordning, samt med stöd av 21 § 2 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) om de undantag som ska tillämpas på begräsningarna av stora exponeringar mot kunder för finans- och försäkringskonglomerat. Vad som i denna förordning föreskrivs om kreditinstitut tillämpas på motsvarande sätt på övriga värdepappersföretag än de som avses i 6 kap. 2 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster (747/2012).

2 §
Exponeringar mot kunder som inte klassificeras som stora exponeringar

Som exponeringar mot kunder klassificeras inte

1) sådana säkerställda obligationslån som avses i artikel 129.1, 129.3 och 129.6 i EU:s tillsynsförordning som emitterats av kreditinstitut, upp till 90 procent av deras nominella värde,

2) exponeringar mot kunder som hänför sig till ett kreditinstituts centrala kreditinstitut som avses i 2 mom. eller till ett annat kreditinstitut inom samma finansiella företagsgrupp som omfattas av den gruppbaserade tillsyn över kreditinstitutet som avses i EU:s tillsynförordning som det centrala kreditinstitutet, på följande villkor:

a) kreditinstitutet är medlem av en säkerhetsfond som avses i 13 kap. i kreditinstitutslagen och av en förening eller sammanslutning som gemensamt företräder kreditinstitut som är medlemmar i säkerhetsfonden,

b) av kreditinstitutets stadgar eller bolagsordning framgår vilken säkerhetsfond och vilken förening eller sammanslutning enligt a-punkten kreditinstitutet är medlem av; av stadgarna ska dessutom framgå att kreditinstitutets centrala kreditinstitut har godkänts av den ovan nämnda säkerhetsfonden, föreningen eller sammanslutningen,

c) exponeringen mot kunder grundar sig på en i 2 mom. avsedd uppgift av det centrala kreditinstitutet eller ett annat kreditinstitut som omfattas av den gruppbaserade tillsyn över kreditinstitutet som aves i EU:s tillsynförordning,

d) att det i säkerhetsfondens stadgar anges att säkerhetsfonden förbinder sig att på de villkor som föreskrivs i 13 kap. i kreditinstitutslagen bevilja understöd för att täcka förluster till följd av sådana i denna punkt avsedda exponeringar mot kunder som närmare anges i stadgarna, om det är nödvändigt för att säkerställa verksamheten i ett medlemskreditinstitut,

3) sådan säkerhet enligt 19 § i lagen om bostadsköp (843/1994) som beviljats av ett aktiebolag,

3 a) sådana återförsäkringar som tecknats för kredit- och borgensförsäkringar som avses i 7 § i lagen om försäkringsklasser (526/2008), för vilka ett försäkringsbolag som inte hör till samma finans- och försäkringskonglomerat ansvarar, (21.12.2016/1226)

4) exponeringar mot andra kreditinstitut, utländska kreditinstitut, värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag, finansiella institut eller tjänsteföretag som omfattas av den gruppbaserade tillsyn över kreditinstitutet som avses i EU:s tillsynförordning eller, om kreditinstitutet är ett dotterbolag till ett utländskt kreditinstitut eller dess holdingföretag, av sådan gruppbaserad tillsyn som det utländska kreditinstitutet är underställt och som motsvarar den gruppbaserade tillsyn som avses i EU:s tillsynförordning, med undantag av de exponeringar mot kunder som avses i 10 kap. 11 § 3 mom. i kreditinstitutslagen. Vid beräkning av begränsningarna beaktas inte heller exponeringar mot andra kreditinstitut, utländska kreditinstitut, värdepappersföretag, utländska värdepappersföretag, finansiella institut, tjänsteföretag eller i försäkringsbolagslagen (521/2008) avsedda försäkringsbolag eller därmed jämförbara utländska försäkringsföretag som hör till samma finans- och försäkringskonglomerat som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat som kreditinstitutet i fråga eller till ett motsvarande utländskt finans- och försäkringskonglomerat, under förutsättning att sådana bestämmelser som åtminstone motsvarar bestämmelserna i kreditinstitutslagen om gruppbaserad tillsyn tillämpas på tillsynen över finans- och försäkringskonglomeratets kapitalbas och stora exponeringar mot kunder.

5) fordringar på en annan än i artikel 400.1 a i EU:s tillsynsförordning avsedd centralbank, som grundar sig på en kassareservdeposition i centralbanken i dess hemstats valuta.

Som ett centralt kreditinstitut enligt 1 mom. 2 punkten betraktas ett kreditinstitut som uppfyller följande villkor:

1) det centrala kreditinstitutet sköter, ensamt eller tillsammans med ett annat kreditinstitut som omfattas av den gruppbaserade tillsyn över kreditinstitutet som avses i EU:s tillsynförordning, uppgifter för alla de kreditinstituts räkning, som hör till samma säkerhetsfond som avses i 13 kap. i kreditinstitutslagen, när uppgifterna grundar sig på stadgarna eller bolagsordningen för dessa kreditinstitut, deras gemensamma säkerhetsfond eller en förening eller sammanslutning, som gemensamt företräder instituten, eller på ett skriftligt avtal mellan dessa, och

2) av det centrala kreditinstitutets stadgar eller bolagsordning framgår till vilken säkerhetsfond de kreditinstitut hör som det är gemensamt centralt kreditinstitut för.

Utöver vad som bestäms i denna paragraf, får Finansinspektionen på ansökan av ett kreditinstitut bevilja kreditinstitutet tillstånd att inte klassificera de poster som avses i artikel 493.3 f i tillsynsförordningen som stora exponeringar.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2016/1226:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.