Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

13.2.2014/122

Statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 11 kap. 10 § i förundersökningslagen (805/2011), 10 kap. 66 § och 11 kap. 4 § i tvångsmedelslagen (806/2011) samt 5 kap. 65 § i polislagen (872/2011):

1 kap

Förundersökning

1 §
Registrering av anmälan

Förundersökningsmyndigheten ska registrera anmälan genom att anteckna de uppgifter om händelsen och parterna som behövs förundersökningen samt i den mån det är möjligt även övriga uppgifter som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. i förundersökningslagen (805/2011).

Anmälan kan lagras i ett personregister som förs av förundersökningsmyndigheten med hjälp av automatisk databehandling.

2 §
Anteckningar i förhörsprotokollet

Utöver vad som föreskrivs i förundersökningslagen ska i det förhörsprotokoll som upprättas över förhöret antecknas

1) tidpunkten då förhöret inleddes och avslutades, platsen för förhöret, förhörsledare samt övriga närvarande,

2) den förhördes personuppgifter och, i fråga om personer som förhörs såsom misstänkta, även civilstånd, underhållsskyldighet, inkomster och militär grad samt, vid undersökning av trafikbrott eller trafikförseelser som begåtts med motorfordon, uppgifterna i körkortet,

3) uppgift om huruvida innehållet i samt villkoren och kostnaderna för övervakad körrätt har klargjorts för den misstänkte samt uppgift om förordnande om övervakad körrätt på begäran av den misstänkte,

4) den misstänktes samtycke till att dömas till samhällstjänst,

5) den förhördes ställning vid förundersökningen och förändringar av den,

6) huruvida sådana förfrågningar och underrättelser som avses i 7 kap. 10 § i förundersökningslagen har gjorts,

7) den förhördes språk, vilket språk som använts vid förhöret och uppgifter om eventuell användning av tolkning samt sådana omständigheter som avses i 9 kap. 6 § i förundersökningslagen och 2 kap. 16 § i tvångsmedelslagen (806/2011),

8) granskning av den förhörsberättelse som avses i 9 kap. 2 § i förundersökningslagen och av ljud- och bildupptagningar enligt 9 kap. 5 § i förundersökningslagen,

9) huruvida målsäganden har bett åklagaren föra talan om anspråket,

10) målsägandens och den misstänktes i 1 kap. 2 § 1 mom. 4 punkten i förundersökningslagen avsedda ställningstaganden till att målet i tingsrätten behandlas i ett skriftligt förfarande,

11) orsaken till att förhör har hållits mellan klockan 22 och 7,

12) orsaken till att någon med stöd av 7 kap. 12 eller 13 § i förundersökningslagen har vägrats tillträde till förhöret eller, om någon med stöd av lagens 7 kap. 18 § har avlägsnats från förhöret, samt huruvida målsägandena i enlighet med lagens 7 kap. 19 § har beretts tillfälle att ta del av vad som kommit fram vid förhöret och att ställa frågor,

13) huruvida den underrättelseplikt som avses i 7 kap. 15 § i förundersökningslagen har uppfyllts, huruvida en företrädare för en omyndig har beretts tillfälle att närvara vid förhör av en omyndig och om företrädaren har närvarat eller orsaken till varför det avvikits från dessa skyldigheter, samt

14) huruvida i 7 kap. 16 § i förundersökningslagen avsedd underrättelse till socialmyndigheten har gjorts och huruvida socialmyndigheten har getts tillfälle att sända sin företrädare till förhör av en person som inte har fyllt 18 år eller orsaken till varför det avvikits från dessa skyldigheter.

I protokollet över förhör med en laglig företrädare för en juridisk person som förhörs som part antecknas de uppgifter som behövs för att sammanslutningen ska kunna identifieras samt företrädarens ställning i sammanslutningen.

3 §
Anteckningar i förundersökningsprotokollet

Utöver vad som föreskrivs i förundersökningslagen ska i förundersökningsprotokollet antecknas

1) åtgärder som undersökningsledaren, en utredare eller någon annan tjänsteman vid förundersökningsmyndigheten med stöd av 2 kap. 7 § 3 mom. i förundersökningslagen har vidtagit trots att han eller hon är jävig,

2) uppgifter om i 3 kap. 6 § i förundersökningslagen avsedd underrättelse och i 6 kap. 7 § i förundersökningslagen avsett meddelande,

3) att en sådan begäran om förundersökningsåtgärder som avses i 3 kap. 7 § i förundersökningslagen och som framställts av en part inte har bifallits samt om att material som en part har tillhandahållit inte har tagits emot eftersom det inte har ansetts vara relevant,

4) de särskilda skäl till att någon som har varit närvarande vid förundersökning med stöd av 6 kap. 5 § 3 mom. i förundersökningslagen åläggs att infinna sig på nytt eller hämtas till förundersökning tidigare än 12 timmar efter föregående undersökning,

5) att den lagliga företrädaren för den som förhörs har underrättats så som avses i 7 kap. 15 § 3 mom. i förundersökningslagen,

6) att någon med stöd av 11 kap. 3 § i förundersökningslagen har förvägrats rätt att biträda en part vid förundersökning,

7) beslut om att den som är misstänkt för ett brott ska genomgå sinnesundersökning,

8) uppgifter om advokat, offentligt rättsbiträde eller rättegångsbiträde med tillstånd som avses i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) som biträtt en part vid förundersökningen,

9) uppgifter om en parts stödperson, (27.11.2014/965)

10) uppgifter om i 4 kap. 16 § i förundersökningslagen avsedda underrättelser, (10.11.2016/910)

11) uppgifter om i 4 kap. 18 § i förundersökningslagen avsedda underrättelser, (10.11.2016/910)

12) uppgift om att en misstänkt har avstått från sin rätt att anlita ett biträde och om information enligt 4 kap. 10 § 2 mom. i förundersökningslagen som getts den misstänkte i samband med detta, (13.12.2018/1134)

13) tidpunkten för avslutande av förundersökning i de situationer som avses i 10 kap. 2 a § i förundersökningslagen. (13.12.2018/1134)

4 §
Anteckningar om användning av tvångsmedel

I förundersökningsprotokollet ska också antecknas uppgifter om tvångsmedel som använts vid förundersökningen, om det inte är fråga om ett tvångsmedel som inte behöver anmälas.

5 §
Konfrontationsmetoder

Konfrontation kan ske så att den som är misstänkt för brott och jämförelsepersonerna visas en och en i en slumpmässig ordning för identifieraren eller så att den som är misstänkt för brott och samtliga jämförelsepersoner visas för identifieraren uppställda på rad eller som en kombination av dessa metoder.

6 §
Konfrontationens tillförlitlighet

Det är inte tillåtet att före eller under konfrontationen leda den som ska identifiera den misstänkte eller att på något annat sätt använda ett förfarande som försvagar tillförlitligheten hos identifieringen. Om möjligt ska den som ordnar konfrontationen vara en tjänsteman som inte vet vilken av de personer som ingår i konfrontationsgruppen som misstänks för brottet.

Konfrontation får inte användas, om

1) den som ska identifiera den misstänkte redan tidigare i samma brottmål har deltagit i en konfrontation eller annan identifiering av samma brottsmisstänkte, eller

2) konfrontationen inte i övrigt kan ordnas på ett tillförlitligt sätt.

Konfrontationen ska avbrytas om det under konfrontationen framgår ett i 2 mom. avsett hinder för att ordna den.

7 §
Angivande av grunderna för identifieringen

Den beskrivning av den misstänkte som getts av den som ska identifiera honom eller henne ska innan konfrontationen ordnas antecknas i förhörsprotokollet. Den som ska identifiera den misstänkte ska omedelbart efter identifieringen ange vad identifieringen grundar sig på. Grunderna för identifieringen ska spelas in på den videoupptagning som görs av konfrontationen eller på en motsvarande bildupptagning.

8 §
Protokoll över konfrontationen

Utöver att förhörsprotokoll upprättas över en konfrontation ska det vid konfrontationen föras ett särskilt protokoll i vilket ska antecknas

1) det brott som ligger till grund för konfrontationen,

2) datum, klockslag och plats för konfrontationen,

3) vem som är brottsmisstänkt,

4) uppgift om den undersökningsledare som fattat beslut om att ordna konfrontationen,

5) jämförelsepersonernas namn,

6) uppgift om att åklagaren getts tillfälle att närvara i enlighet med 8 kap. 3 § 2 mom. i förundersökningslagen,

7) vilka som varit närvarande vid konfrontationen,

8) orsaken till att närvaro vid konfrontationen har förvägrats med stöd av 8 kap. 3 § 2 mom. i förundersökningslagen,

9) uppgift om den konfrontationsmetod som avses i 5 §,

10) uppgifter om de polismän som ordnat konfrontationen,

11) eventuell orsak till att konfrontationen avbrutits,

12) eventuella andra omständigheter som inverkat på konfrontationsförfarandet.

2 kap

Tvångsmedel

1 §
Registrering av gripande och anhållande

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, ska i det personregister som avses i 1 kap. 1 § 2 mom. om gripande och anhållande registreras

1) den gripnes eller anhållnes personuppgifter,

2) det brott som den gripne eller anhållne misstänks för,

3) grunden för gripandet eller anhållandet och när i 2 kap. 4 § 1 mom. eller 10 § 1 mom. i tvångsmedelslagen avsedd underrättelse har gjorts, (27.11.2014/965)

4) den tjänsteman som beslutat om gripandet eller anhållandet,

5) tidpunkt för gripandet eller anhållandet,

6) tidpunkt då beslutet om anhållande fattades,

7) tidpunkt då den anhållne underrättades om att häktningsyrkande har framställts,

8) tidpunkt då häktningsyrkandet framställdes och häktningsbeslutet meddelades samt den domstol som beslutade om häktningen,

9) uppgift om eventuellt förordnande av försvarare,

10) frigivningstidpunkten,

11) när och till vem den underrättelse som avses i 2 kap. 4 § 2 mom. eller 2 kap. 10 § 2 mom. i tvångsmedelslagen har lämnats och, om underrättelsen har lämnats mot den gripnes eller anhållnes vilja, orsaken till detta,

12) huruvida den gripne eller anhållne har belagts med fängsel eller placerats i särskilt rum samt orsaken till dessa åtgärder och den tid de har pågått,

13) när den gripne, anhållne eller häktade skriftligen har meddelats om sina rättigheter enligt 4 kap. 17 § i förundersökningslagen samt vem som lämnat meddelandet. (27.11.2014/965)

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska i tillämpliga delar iakttas även när någon med stöd av något annat beslut än ett beslut om anhållande har placerats i ett låst utrymme.

2 §
Registrering av tidpunkten för framställning av häktningsyrkande och tidpunkten för gripande

Domstolen ska i ärendehanteringssystemet för brottmål registrera den tidpunkt då ett skriftligt häktningsyrkande har inkommit eller, om yrkandet framställts muntligen eller per telefon, den tidpunkt då häktningsyrkandet framställts samt det namn på den misstänkte och den tidpunkt för gripande som den som framställer yrkandet uppger.

2 a § (13.12.2018/1134)
Underrättelse om gripande av person som häktats som frånvarande

Underrättelse till behörig domstol om verkställighet av ett sådant häktningsbeslut som avses i 3 kap. 12 § i tvångsmedelslagen lämnas av den polisenhet som fattat beslut om gripande. Om Tullen eller Gränsbevakningsväsendet har fattat beslut om gripande, lämnas underrättelsen av den polisenhet till vilken den gripne har överlämnats.

2 b § (13.12.2018/1134)
Registrering av användning av reseförbud, förstärkt reseförbud och häktningsarrest

Utöver vad som föreskrivs i tvångsmedelslagen och i 3 § i detta kapitel, registrerar polisen i sitt datasystem uppgift om att pass och som resedokument giltigt identitetskort för den som meddelats reseförbud eller förstärkt reseförbud har överlåtits till polisen samt uppgift om att ovannämnda handlingar återlämnats efter det att reseförbudet eller det förstärkta reseförbudet har upphört.

Utöver vad som föreskrivs i tvångsmedelslagen och i 3 § i detta kapitel, registrerar Brottspåföljdsmyndigheten i sitt datasystem följande uppgifter som behövs vid verkställighet av förstärkt reseförbud och häktningsarrest:

1) dagen då det förstärka reseförbudet eller häktningsarresten inleddes och avslutades,

2) tillstånd till undantag som gäller ett förstärkt reseförbud,

3) att pass och som resedokument giltigt identitetskort för den som ålagts häktningsarrest har överlåtits till Brottspåföljdsmyndigheten samt att nämnda handlingar har återlämnats efter det att häktningsarresten upphört.

En i arbetsordningen förordnad tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten ska i Brottspåföljdsmyndighetens datasystem registrera uppgift om att tekniska övervakningsanordningar har getts till eller fästs på den som ålagts förstärkt reseförbud eller häktningsarrest.

3 §
Meddelande av reseförbud och förstärkt reseförbud (13.12.2018/1134)

Utöver vad som föreskrivs i tvångsmedelslagen ska den myndighet som beslutat om åtgärden utan dröjsmål underrätta polisen om meddelande av reseförbud, ändring av ett beslut om reseförbud eller av ett beslut som inverkar på dess giltighetstid, beviljande av tillstånd till undantag och hävning av reseförbud, så att detta kan registreras i polisens datasystem.

Utöver vad som föreskrivs i tvångsmedelslagen ska den domstol som beslutat om åtgärden utan dröjsmål underrätta polisen om meddelande av förstärkt reseförbud, om delgivning av ett beslut om förstärkt reseförbud samt om ändring av ett beslut om förstärkt reseförbud eller av ett beslut som inverkar på dess giltighetstid, så att detta kan registreras i polisens datasystem. Den domstol som beslutat om åtgärden ska utan dröjsmål underrätta Brottspåföljdsmyndigheten om ändring av ett beslut om förstärkt reseförbud eller av ett beslut som inverkar på dess giltighetstid, så att detta kan registreras i Brottspåföljdsmyndighetens datasystem. En anhållningsberättigad tjänsteman ska utan dröjsmål underrätta Brottspåföljdsmyndigheten om hävning av förstärkt reseförbud, så att detta kan registreras i Brottspåföljdsmyndighetens datasystem. En anhållningsberättigad tjänsteman ska utan dröjsmål underrätta också den domstol som beslutat om förstärkt reseförbud om hävning av detta förbud. (13.12.2018/1134)

4 §
Underrättelse om begränsning av kontakter

Den myndighet som beslutat om åtgärden utan dröjsmål underrätta den förvaringsplats där en häktad hålls om den häktades kontakter har begränsats, ett beslut om begränsning av kontakter har ändrats eller beslutet har upphävts.

5 § (13.12.2018/1134)
Utredning och registrering av att den som ålagts häktningsarrest har brutit mot sina skyldigheter

Utöver vad som föreskrivs i tvångsmedelslagen ska enhetschefen för byrån för samhällspåföljder underrättas om en misstänkt överträdelse av skyldigheter. (30.6.2022/532)

Underrättelsen ska innehålla uppgifter om den person som misstänks ha brutit mot skyldigheter, en redogörelse för det skedda, plats och tidpunkt för händelsen samt uppgifter om den som gjort underrättelsen och vilka åtgärder som har vidtagits på grund av händelsen.

Följande uppgifter om utredning av överträdelse av skyldigheter ska registreras i Brottspåföljdsmyndighetens datasystem:

1) personuppgifter för den som misstänks för överträdelsen av skyldigheter och personuppgifter för någon annan som ska höras,

2) plats och tidpunkt för överträdelsen,

3) vilken överträdelse av skyldigheter den som ålagts häktningsarrest misstänks för,

4) plats och tidpunkt för hörandet,

5) vem som verkställer hörandet,

6) berättelse lämnad av den som har ålagts häktningsarrest och misstänks ha brutit mot sina skyldigheter och av någon annan som ska höras,

7) annan utredning som lagts fram i samband med utredning av överträdelsen av skyldigheter.

Om den som ålagts häktningsarrest inte har kunnat höras trots att han eller hon beretts tillfälle till detta, ska det i handlingen antecknas hur denne beretts tillfälle att bli hörd.

6 § (13.12.2018/1134)
Innehållet i en underrättelse till åklagaren om att den som ålagts häktningsarrest brutit mot sina skyldigheter

En utredning av att den som ålagts häktningsarrest har brutit mot sina skyldigheter görs på det sätt som föreskrivs i 2 kap. 12 i § i tvångsmedelslagen. Utredningen lämnas till åklagaren i samband med en underrättelse om misstänkt grov överträdelse av skyldigheter. I underrättelsen ska det anges huruvida den som ålagts häktningsarrest tidigare fått en skriftlig varning samt specificeras vilken skyldighet den som ålagts häktningsarrest brutit mot och på vilket sätt.

3 kap

Hemliga tvångsmedel och hemligt inhämtande av information

1 § (26.4.2018/271)
Registrering av hemliga tvångsmedel och hemligt inhämtande av information

Den som gjort en framställning eller beslutat om användning av i 10 kap. 1 § i tvångsmedelslagen avsedda hemliga tvångsmedel eller i 5 kap. 1 § i polislagen (872/2011) eller 13 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet (108/2018) avsett hemligt inhämtande av information, eller en förundersökningstjänsteman som han eller hon förordnat, ska efter avslutad användning av hemliga tvångsmedel eller hemligt inhämtande av information utan ogrundat dröjsmål upprätta ett protokoll, dock senast inom 90 dagar.

Den tekniska observation som avses i 5 kap. 17 § 5 mom., 19 § 5 mom. och 21 § 4 mom. i polislagen samt i 25 § 5 mom., 27 § 5 mom. och 29 § 4 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet ska protokollföras.

2 §
Protokoll över teleavlyssning

Utöver de uppgifter som anges i det yrkande och det beslut som avses i 10 kap. 5 § 3 mom. i tvångsmedelslagen eller 5 kap. 7 § 3 mom. i polislagen ska i protokoll över teleavlyssning antecknas

1) den domstol som gett tillstånd till teleavlyssning och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då teleavlyssningen inleddes och avslutades,

3) tidpunkt och plats för de åtgärder som avses i 10 kap. 63 § 2 mom. i tvångsmedelslagen eller 5 kap. 61 § 2 mom. i polislagen samt vem som utfört åtgärderna,

4) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 10 kap. 53 § i tvångsmedelslagen eller 5 kap. 51 § i polislagen och uppgifter om förstöring av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa samt om förvaring av dem,

5) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman eller expert eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 10 kap. 54 § i tvångsmedelslagen eller 5 kap. 52 § i polislagen,

6) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen eller 5 kap. 58 § 1–4 och 6 mom. i polislagen har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

Vad som föreskrivs i 1 mom. om protokoll över teleavlyssning iakttas i tillämpliga delar också vid det inhämtande av information i stället för teleavlyssning som avses i 10 kap. 4 § i tvångsmedelslagen och 5 kap. 6 § i polislagen.

3 § (26.4.2018/271)
Protokoll över teleövervakning

Utöver de uppgifter som anges i det yrkande och det beslut som avses i 10 kap. 9 § 4 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 10 § 6 mom. i polislagen eller 18 § 4 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet ska i protokoll över teleövervakning antecknas

1) den domstol som gett tillstånd till teleövervakning eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt med angivande av klockslag då teleövervakningen inleddes och avslutades,

3) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 10 kap. 53 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 51 § i polislagen eller 45 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet samt uppgifter om förstöring av upptagningar och handlingar, eller uppgifter som finns i dessa, och om förvaring av dem,

4) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman, expert eller annan person som har utfört den undersökning som avses i 10 kap. 54 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 52 § i polislagen eller 46 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet,

5) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 58 § 1–4 mom. i polislagen eller 52 § 1–4 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

4 § (26.4.2018/271)
Protokoll över inhämtande av basstationsuppgifter

Utöver de uppgifter som anges i det yrkande och det beslut som avses i 10 kap. 11 § 2 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 12 § 3 mom. i polislagen eller 20 § 3 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet ska i protokoll över inhämtande av basstationsuppgifter antecknas

1) den domstol som gett tillstånd till åtgärden eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då åtgärden inleddes och avslutades,

3) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 10 kap. 53 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 51 § i polislagen eller 45 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet samt uppgifter om förstöring av upptagningar och handlingar, eller uppgifter som finns i dessa, och om förvaring av dem,

4) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman eller expert eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 10 kap. 54 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 52 § i polislagen eller 46 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet.

5 § (26.4.2018/271)
Protokoll över systematisk observation

Utöver de uppgifter som anges i det beslut som avses i 10 kap. 13 § 3 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 14 § 3 mom. i polislagen eller 22 § 3 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet ska i protokoll över systematisk observation antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt då den systematiska observationen inleddes och avslutades,

3) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 10 kap. 53 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 51 § i polislagen eller 45 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet samt uppgifter om förstöring av upptagningar och handlingar, eller uppgifter som finns i dessa, och om förvaring av dem,

4) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman eller expert eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 10 kap. 54 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 52 § i polislagen eller 46 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet,

5) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 58 § 1–4 mom. i polislagen eller 52 § 1–4 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

6 § (26.4.2018/271)
Protokoll över förtäckt inhämtande av information

Utöver de uppgifter som anges i det beslut som avses i 10 kap. 15 § 2 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 16 § 2 mom. i polislagen eller 24 § 2 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet ska i protokoll över förtäckt inhämtande av information antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt då det förtäckta inhämtandet av information inleddes och avslutades,

3) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 10 kap. 53 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 51 § i polislagen eller 45 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet samt uppgifter om förstöring av upptagningar och handlingar, eller uppgifter som finns i dessa, och om förvaring av dem,

4) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman eller expert eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 10 kap. 54 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 52 § i polislagen eller 46 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet,

5) operationens viktigaste skeden,

6) vilket slag av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar som har gjorts eller använts och vilket slag av falska handlingar som har framställts eller använts, samt

7) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 58 § 1–4 mom. i polislagen eller 52 § 1–4 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

7 § (26.4.2018/271)
Protokoll över teknisk observation

Utöver de uppgifter som anges i de yrkanden och de beslut som avses i 10 kap.18 § 4 mom., 20 § 4 mom., 22 § 4 mom. och 24 § 3 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 18 § 4 mom., 20 § 4 mom., 22 § 4 mom. och 24 § 3 mom. i polislagen eller 26 § 4 mom., 28 § 4 mom., 30 § 4 mom. och 32 § 3 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet ska i protokoll över teknisk observation antecknas

1) den domstol som gett tillstånd till åtgärden eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då den tekniska observationen inleddes och avslutades,

3) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 10 kap. 53 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 51 § i polislagen eller 45 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet samt uppgifter om förstöring av upptagningar och handlingar, eller uppgifter som finns i dessa, och om förvaring av dem,

4) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman eller expert eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 10 kap. 54 § i tvångsmedelslagen, 5 kap. 52 § i polislagen eller 46 § i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet,

5) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 58 § 1–4 mom. i polislagen eller 52 § 1–4 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

8 §
Protokoll över inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning

Över inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning ska det upprättas ett protokoll där det ska antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet om inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning samt datum då beslutet meddelats, beslutets giltighetstid och beslutets eventuella övriga villkor,

2) den teleadress eller teleterminalutrustning som åtgärden riktats mot,

3) det brott som ska förhindras, avslöjas eller utredas,

4) den tjänsteman som leder och övervakar inhämtandet av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning, samt

5) tidpunkten då inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning inleds och avslutas.

9 § (29.5.2019/708)
Ordnande av polisens täckoperationer

Täckoperationer genomförs av centralkriminalpolisen eller skyddspolisen. Täckoperationer som genomförs uteslutande i datanät får också genomföras av en polisinrättning.

Chefen för centralkriminalpolisen, chefen för skyddspolisen och chefen för polisinrättningen förordnar vid sina respektive enheter en anhållningsberättigad polisman som särskilt utbildats för hemligt inhämtande av information att ansvara för genomförandet av en täckoperation.

Endast sådana polismän som genomgått av inrikesministeriet eller Polisstyrelsen godkänd utbildning och som frivilligt åtar sig uppgiften och har lämpliga personliga egenskaper och den kännedom om polisens arbete som uppdraget kräver kan förordnas att utföra täckoperationer.

Polisstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om samarbetet och ansvarsfördelningen mellan dess underlydande polisenheter som genomför täckoperationer.

10 §
Protokoll över täckoperationer

Den polisman som ansvarat för genomförandet av en täckoperation ska efter att täckoperationen avslutats utan ogrundat dröjsmål upprätta ett protokoll över genomförandet av täckoperationen.

Utöver de uppgifter som anges i de framställningar, de planer och de beslut som avses i 10 kap. 30 § och 31 § 3 mom. i tvångsmedelslagen eller 5 kap. 31 § och 32 § 3 mom. i polislagen ska i protokoll över en täckoperation antecknas

1) den som fattat beslutet om täckoperationen och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt då operationen inleddes och avslutades,

3) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 10 kap. 53 § i tvångsmedelslagen eller 5 kap. 51 § i polislagen och uppgifter om förstöring av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa samt om förvaring av dem,

4) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman eller expert eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 10 kap. 54 § i tvångsmedelslagen eller 5 kap. 52 § i polislagen,

5) operationens viktigaste skeden och eventuell utvidgning av täckoperationen,

6) täckoperation som genomförts i en bostad,

7) vilket slag av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar som har gjorts eller använts och vilket slag av falska handlingar som har framställts eller använts,

8) en bedömning av operationens betydelse enligt den som föreslagit åtgärden eller en anhållningsberättigad polisman som förordnats av denna,

9) avgörande i fråga om förutsättningarna för täckoperation,

10) huruvida brottsförbudet har iakttagits,

11) eventuellt deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet eller i kontrollerade leveranser, samt

12) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen eller 5 kap. 58 § 1–4 och 6 mom. i polislagen har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

11 §
Ordnande av bevisprovokation genom köp som genomförs av polisen

Bevisprovokation genom köp genomförs av centralkriminalpolisen eller skyddspolisen. Bevisprovokation genom köp som gäller säljanbud uteslutande till allmänheten får också genomföras av en polisinrättning.

Chefen för centralkriminalpolisen, chefen för skyddspolisen och chefen för polisinrättningen förordnar vid sina respektive enheter en anhållningsberättigad polisman som särskilt utbildats för hemligt inhämtande av information att ansvara för genomförandet av bevisprovokation genom köp.

Endast sådana polismän som genomgått av inrikesministeriet eller Polisstyrelsen godkänd utbildning och som frivilligt åtar sig uppgiften och har lämpliga personliga egenskaper och den kännedom om polisens arbete som uppdraget kräver kan förordnas att utföra bevisprovokation genom köp. (29.5.2019/708)

12 §
Protokoll över bevisprovokation genom köp

Den polisman som svarat för genomförandet av bevisprovokation genom köp ska utan ogrundat dröjsmål efter att operationen avslutades upprätta ett protokoll över genomförandet av bevisprovokation genom köp.

Utöver de uppgifter som anges i de planer och de beslut som avses i 10 kap. 35 § 3 mom., 36 § och 37 § 2 mom. i tvångsmedelslagen eller 5 kap. 36 § 3 mom., 37 § och 38 § 2 mom. i polislagen ska i protokoll över bevisprovokation genom köp antecknas

1) operationens viktigaste skeden,

2) resultatet av bevisprovokationen samt föremål, ämnen eller annan egendom som polisen omhändertagit och en redogörelse för de åtgärder som vidtagits i fråga om dem,

3) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 10 kap. 53 § i tvångsmedelslagen eller 5 kap. 51 § i polislagen och uppgifter om förstöring av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa samt om förvaring av dem,

4) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman eller expert eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 10 kap. 54 § i tvångsmedelslagen eller 5 kap. 52 § i polislagen,

5) den ersättning som erbjudits eller använts,

6) vilket slag av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar som har gjorts eller använts och vilket slag av falska handlingar som har framställts eller använts,

7) en bedömning av operationens betydelse enligt den person som beslutat om bevisprovokationen,

8) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen eller 5 kap. 58 § 1–4 och 6 mom. i polislagen har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

13 § (26.4.2018/271)
Ordnande av polisens och Gränsbevakningsväsendets användning av informationskällor

Den polisman eller gränsbevakningsman som svarar för användningen av informationskällor beslutar om godkännande av en informationskälla.

Den som har godkänts som polisens informationskälla ska registreras i polisens personregister och den som har godkänts som Gränsbevakningsväsendets informationskälla ska registreras i Gränsbevakningsväsendets personregister. Registreringen ska göras på ett sådant sätt att den inte äventyrar hemlighållandet av informationskällans identitet. Den polisman eller gränsbevakningsman som avses i 1 mom. beslutar om registreringen av en informationskälla.

14 § (26.4.2018/271)
Registrering av användning av informationskällor

I fråga om sådan användning av informationskällor som avses i 10 kap. 39 § 1 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 40 § 1 mom. i polislagen och 36 § 1 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet ska registreras

1) parternas identifieringsuppgifter,

2) berättelsens huvudsakliga innehåll,

3) tidpunkt för kontakten,

4) kontaktsätt,

5) betalning av arvode till informationskällan, utom när det är fråga om Gränsbevakningsväsendets användning av informationskällor.

15 §
Protokoll över styrd användning av informationskällor

Utöver de uppgifter som anges i det beslut som avses i 10 kap. 40 § 3 mom. i tvångsmedelslagen eller 5 kap. 42 § 3 mom. i polislagen ska i protokoll över styrd användning av informationskällor antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet om styrd användning av informationskällor och datum då beslutet meddelats,

2) operationens viktigaste skeden,

3) tidpunkt då operationen inleddes och avslutades,

4) betalning av arvode till informationskällan,

5) en bedömning av operationens betydelse enligt den tjänsteman som svarat för den styrda användningen av informationskällor, samt

6) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen eller 5 kap. 58 § 1–4 och 6 mom. i polislagen har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

16 §
Beslut om arvode till informationskälla

Beslut om betalning av arvode till en informationskälla fattas av förmannen för den polisman som svarar för genomförandet av användningen av informationskällor.

17 § (29.9.2016/834)
Nationell central för användning av informationskällor

I fråga om andra uppgiftsområden än skyddspolisens uppgiftsområde är centralkriminalpolisen nationell central för polisens internationella användning av informationskällor och svarar för utvecklandet av användningen av informationskällor på nationell nivå.

18 § (26.4.2018/271)
Protokoll över kontrollerade leveranser

Utöver de uppgifter som anges i det beslut som avses i 10 kap. 42 § 3 mom. i tvångsmedelslagen eller 5 kap. 44 § 3 mom. i polislagen ska i protokoll över kontrollerade leveranser antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt då de kontrollerade leveranserna inleddes och avslutades,

3) verksamhetens viktigaste skeden,

4) andra myndigheter som deltagit i de kontrollerade leveranserna,

5) underrättelse av beslutet till en PTG-kriminalunderrättelseenhet,

6) en bedömning av verksamhetens betydelse enligt den tjänsteman som svarar för de kontrollerade leveranserna,

7) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen eller 5 kap. 58 § 1–4 och 6 mom. i polislagen har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

19 § (26.4.2018/271)
Anhållningsberättigad polisman och gränsbevakningsman som svarar för skyddande av inhämtande av information

Chefen för centralkriminalpolisen, chefen för skyddspolisen och chefen för polisinrättningen förordnar vid sina respektive enheter en anhållningsberättigad polisman som särskilt utbildats för hemligt inhämtande av information att svara för användningen av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och falska handlingar.

Chefen för en förvaltningsenhet vid Gränsbevakningsväsendets förordnar en anhållningsberättigad gränsbevakningsman som särskilt utbildats för hemligt inhämtande av information att svara för användningen av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och falska handlingar.

20 § (26.4.2018/271)
Överenskommelse om detaljerade förfaringssätt för införande och rättelse av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar

Centralkriminalpolisen, skyddspolisen och Gränsbevakningsväsendet kommer överens med dem som svarar för de register som avses i 10 kap. 47 § 2 mom. i tvångsmedelslagen, 5 kap. 46 § 2 mom. i polislagen och 40 § 2 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet om detaljerade förfaringssätt för införande och rättelse av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar.

Polisinrättningen lägger för centralkriminalpolisen fram ett förslag om att införa en i 1 mom. avsedd registeranteckning och framställa en falsk handling.

21 § (26.4.2018/271)
Övervakning av hemligt inhämtande av information

Polisstyrelsen ska tillsätta en grupp för övervakning av användningen av hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information. Till medlemmar i gruppen kan förordnas företrädare för Polisstyrelsen, centralkriminalpolisen och polisinrättningen. Till medlemmar i gruppen kallas en representant för inrikesministeriet, en representant för skyddspolisen, en av staben för Gränsbevakningsväsendet utsedd representant för Gränsbevakningsväsendet, en av huvudstaben utsedd representant för försvarsmakten och en representant för Tullen.

Gruppen har till uppgift att

1) övervaka verksamhet, samarbete och utbildning,

2) behandla omständigheter som framkommit i verksamheten och samarbetet eller som är viktiga för laglighetsövervakningen samt att rapportera dessa omständigheter till Polisstyrelsen,

3) lägga fram förslag om hur verksamheten ska utvecklas,

4) samordna beredningen av de berättelser som ska avges till riksdagens justitieombudsman.

22 § (29.5.2019/708)
Redogörelser för hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information

Förundersökningsmyndigheten ska årligen utarbeta en redogörelse för hur de hemliga tvångsmedel som avses i 10 kap. i tvångsmedelslagen och skyddandet av dem har använts och övervakats.

Förundersökningsmyndigheten och skyddspolisen ska årligen utarbeta en redogörelse för hur de hemliga metoder för inhämtande av information som avses i 5 kap. i polislagen och skyddandet av dem har använts och övervakats.

De redogörelser som gäller polisen och Gränsbevakningsväsendet ska lämnas till inrikesministeriet, den redogörelse som gäller Tullen ska lämnas till finansministeriet och den redogörelse som gäller Försvarsmakten ska lämnas till försvarsministeriet årligen. Ministerierna ska årligen senast den 15 mars till riksdagens justitieombudsman lämna berättelser om hur de hemliga tvångsmedlen och de hemliga metoderna för inhämtande av information samt skyddandet av dem har använts och övervakats.

I de redogörelser som avses i denna paragraf ska för varje metod för inhämtande av information nämnas

1) antalet beslut om hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information,

2) de brott som legat till grund för besluten om hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information,

3) antalet personer som blivit föremål för hemliga tvångsmedel eller hemliga metoder för inhämtande av information,

4) en täckoperation som genomförts i en bostad,

5) en bevisprovokation genom köp som genomförts i en bostad,

6) antalet beslut om registrering av informationskälla,

7) en bedömning av verksamhetens betydelse,

8) underrättelse om användningen av ett hemligt tvångsmedel och användningen av en hemlig metod för inhämtande av information,

9) avlyssning som omfattas av förbud mot avlyssning,

10) användning av överskottsinformation, samt

11) problem, utvecklingsbehov och andra viktiga omständigheter som framkommit i samband med verksamheten.

I de redogörelser som avses i denna paragraf ska också nämnas antalet vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och falska handlingar samt deras typ ordnade enligt metod för inhämtande av information.

4 kap

Ikraftträdande

1 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2014.

Ikraftträdelsestadganden:

27.11.2014/965:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2014.

Fotnoten (965/2014) har tillfogats som rättelse.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU (32012L0013); EUT L 142, 1.6.2012, s. 1

29.9.2016/834:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016.

10.11.2016/910:

Denna förordning träder i kraft den 27 november 2016.

Fotnoten (910/2016) har tillfogats som rättelse.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/48/EU (32013L0048); EUT L 294, 6.11.2013, s. 1

26.4.2018/271:

Denna förordning träder i kraft den 7 maj 2018.

8.11.2018/851:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2018.

13.12.2018/1134:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

29.5.2019/708:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

30.6.2022/532:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2022.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.