Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

17.1.2014/27

Lag om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde på utarbetande, genomförande, utvärdering och övervakning av program som hänför sig till utveckling av näringsverksamheten på landsbygden, förbättring av gårdsbrukens konkurrenskraft, främjande av ett hållbart nyttjande av förnybara naturtillgångar och förbättring av boendemiljön på landsbygden samt till annan motsvarande utveckling av landsbygden.

2 §
Förhållandet till Europeiska unionens lagstiftning

Denna lag tillämpas på utarbetande, genomförande, utvärdering och övervakning av program som helt eller delvis finansieras av Europeiska unionen, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning eller av någon annan lag. Denna lag tillämpas inte på program som finansieras via Europeiska garantifonden för jordbruket, Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden eller Sammanhållningsfonden.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) program de program för landsbygdsutveckling som finansieras antingen med Europeiska unionens medel och nationella medel eller uteslutande med nationella medel eller uteslutande med Europeiska unionens medel,

2) förordningen om allmänna bestämmelser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006, som omfattas av den gemensamma strategiska ramen,

3) den horisontella förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,

4) landsbygdsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005,

5) lokal aktionsgrupp en av jord- och skogsbruksministeriet godkänd intressegrupp som avses i artikel 32 i förordningen om allmänna bestämmelser och som består av de aktörer som deltar i den lokala landsbygdsutvecklingen.

2 kap

Programarbete

4 §
Godkännande och ändring av program

Statsrådet beslutar om godkännandet av programförslag som finansieras med Europeiska unionens medel innan förslaget sänds till Europeiska kommissionen. Program som finansieras uteslutande med nationella medel godkänns av statsrådet.

Vid ändring av program ska bestämmelserna om godkännande av program i 1 mom. iakttas. Jord- och skogsbruksministeriet ska dock fatta beslut som gäller ändringar av ringa betydelse samt beslut om sändande av programförslag.

5 §
Regionala planer för utveckling av landsbygden

Regionala planer för utveckling av landsbygden ska utarbetas för uppsättning av regionala mål och beredning av åtgärder beträffande dem. Närings-, trafik- och miljöcentralerna svarar för utarbetandet av de regionala utvecklingsplanerna inom sina verksamhetsområden.

Den regionala utvecklingsplanen ska innehålla den regionala utvecklingsstrategin, prioriteringar som stöder genomförandet och urvalskriterier. Närmare bestämmelser om de regionala utvecklingsplanernas innehåll och struktur samt om förfarandet när planerna utarbetas eller ändras får utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Lokala utvecklingsstrategier

Lokala utvecklingsstrategier för landsbygden ska utarbetas för uppsättning av lokala mål och beredning av åtgärder beträffande dem. Lokala intressegrupper som uppfyller kraven enligt 16 § 2 mom. svarar för utarbetandet av utvecklingsstrategierna.

Närmare bestämmelser om förfarandet vid utarbetande, ändring och val av lokala utvecklingsstrategier samt om strategiernas innehåll och struktur får utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Samarbete

Program, regionala utvecklingsplaner och lokala utvecklingsstrategier ska utarbetas i samarbete med de aktörer som är viktiga med tanke på landsbygdsutvecklingen. Om utvecklingsåtgärderna gäller andra ministeriers än jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde ska programmen utarbetas i samarbete med dessa ministerier. Jord- och skogsbruksministeriet deltar i utarbetandet av det partnerskapsavtal som avses i artikel 5 i förordningen om allmänna bestämmelser.

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för att programmen samordnas med de övriga programmen och finansieringsinstrumenten. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ser till att den regionala planen för utveckling av landsbygden och genomförandet av de regionala åtgärder som ingår i programmet samordnas med övriga program och utvecklingsåtgärder som genomförs i regionen. För samordningen av de lokala utvecklingsstrategierna svarar de lokala intressegrupper som avses i 6 § 1 mom. i samarbete med regionens närings-, trafik- och miljöcentral.

Närmare bestämmelser om de aktörer som avses i 1 mom., om samarbetet vid skötseln av uppgifter enligt denna lag samt om samordning av program, planer och strategier får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap

Myndigheter och andra organ

8 §
Jord- och skogsbruksministeriets uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet

1) svarar för beredningen av program och av de strategier som ingår i dem samt för beredningen av ändringar i programmen och strategierna,

2) planerar användningen av programmedlen, bereder fördelningen av medlen och anvisar medel till de aktörer som sköter uppgifter enligt denna lag,

3) övervakar tillsammans med den övervakningskommitté som avses i 14 § kvaliteten på genomförandet av programmen och följer utfallet och verkningarna av programmen,

4) gör eller låter göra de utvärderingar som behövs för genomförandet av program och som förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning,

5) svarar för styrningen när de regionala planerna för landsbygdens utveckling och de lokala utvecklingsstrategierna utarbetas,

6) godkänner lokala aktionsgrupper,

7) godkänner de innovationsgrupper för landsbygden som avses i 5 § 30 punkten i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014).

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för godkännande av de lokala aktionsgrupperna och innovationsgrupperna för landsbygden samt om förfarandet i samband med godkännandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Landsbygdsverkets uppgifter

Landsbygdsverket svarar för planeringen, utvecklingen och övervakningen av verkställigheten av program samt för utbetalningen av medel och för en tillräcklig kontroll av användningen av medel. Landsbygdsverket leder och övervakar de förmedlande organ som avses i 10 § och de lokala aktionsgrupperna när de sköter uppgifter som gäller verkställigheten av program. Landbygdsverket kan dessutom sköta uppgifter som gäller verkställigheten av program i enlighet med vad som särskilt föreskrivs i lag.

10 §
Förmedlande organ

Förmedlande organ enligt 5 § 29 punkten i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling är närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter.

Det förmedlande organet svarar inom sitt verksamhetsområde för de uppgifter som gäller beviljande, utbetalning och övervakning av stöd i enlighet med vad som särskilt föreskrivs i lag.

11 §
Förvaltningsmyndighet

Jord- och skogsbruksministeriet är i artikel 66 i landsbygdsförordningen avsedd förvaltningsmyndighet. Förvaltningsmyndigheten svarar för programförvaltningen och sköter de uppgifter som åligger förvaltningsmyndigheten enligt Europeiska unionens lagstiftning eller denna lag.

12 §
Utbetalande organ

Jord- och skogsbruksministeriet utser i enlighet med förordningen om allmänna bestämmelser en myndighet inom sitt förvaltningsområde till utbetalande organ enligt artikel 7 i den horisontella förordningen. Det utbetalande organet svarar för de uppgifter som ålagts det i Europeiska unionens lagstiftning under iakttagande av principerna för oklanderlig medelsförvaltning. Det utbetalande organet styr och övervakar de förmedlande organen när dessa sköter uppgifter som hör till det utbetalande organets ansvar.

13 §
Attesterande organ

På utseende av det attesterande organ som avses i artikel 9 i den horisontella förordningen samt på organets uppgifter och befogenheter tilllämpas bestämmelserna om attesterande organ i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

14 §
Övervakningskommitté

Bestämmelser om sammansättningen av, ledamöterna i och uppgifterna för den övervakningskommitté som avses i artikel 47 i förordningen om allmänna bestämmelser finns i Europeiska unionens lagstiftning. Statsrådet tillsätter övervakningskommittén och utfärdar närmare bestämmelser om dess sammansättning. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om utnämnande av en ledamot i kommittén istället för en ledamot som har avgått.

Övervakningskommittén ska utarbeta en arbetsordning, som jord- och skogsbruksministeriet fastställer. Kommittén ska i sitt beslutsfattande eftersträva enhällighet. Om ett enhälligt beslut inte kan fattas blir den mening gällande som har omfattats av minst två tredjedelar.

Bestämmelser om det förfarande som övervakningskommittén iakttar när den sköter sina lagbestämda uppgifter finns i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). På dem som deltar i kommitténs beslutsfattande tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som föreskrivits för övervakningskommittén. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

15 §
Landsbygdsnätverket

De uppgifter som avses i artikel 54 i landsbygdsförordningen sköts av det landsbygdsnätverk som avses i nämnda artikel. Närmare bestämmelser om det organ som svarar för landsbygdsnätverkets verksamhet, om styrningen av verksamheten samt om innehållet i och förfarandet för godkännande av verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §
Lokala aktionsgrupper

De lokala aktionsgrupperna svarar för skötseln av de uppgifter som avses i artikel 34 i förordningen om allmänna bestämmelser och deltar i skötseln av de uppgifter som avses i artikel 42 i landsbygdsförordningen enligt vad som särskilt bestäms i lag.

En lokal aktionsgrupp kan vara en registrerad förening eller ett andelslag som har tillräckliga verksamhetsmässiga, ekonomiska och administrativa förutsättningar för att sköta de uppgifter som lokala aktionsgrupper har. Medlemmarna i en lokal aktionsgrupp ska bestå av en bred representation av olika lokala aktörer på verksamhetsområdet, och verksamheten i aktionsgruppen ska vara öppen för alla. Åtminstone de myndigheter och föreningar som är viktiga med tanke på den lokala landsbygdsutvecklingen samt invånarna i det område där den lokala utvecklingsstrategin genomförs ska vara företrädda i den lokala aktionsgruppen. I styrelsen för en lokal aktionsgrupp ska företrädare för verksamhetsområdets kommuner, privaträttsliga sammanslutningar eller stiftelser samt företrädare för lokalbefolkningen vara jämlikt representerade.

Bestämmelser om det förfarande som de lokala aktionsgrupperna ska iaktta när de sköter sina lagbestämda uppgifter finns i förvaltningslagen, språklagen, samiska språklagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. På dem som deltar i en lokal aktionsgrupps beslutsfattande och på dem som är anställda vid aktionsgruppen tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som föreskrivits för en lokal aktionsgrupp. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

4 kap

Särskilda bestämmelser

17 §
Information om program

Om programmets möjligheter och effekter ska omfattande information ges i den region där programmet genomförs. Jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och landsbygdsnätverket svarar för den riksomfattande informationen. De förmedlande organen och de lokala aktionsgrupperna svarar för informationen inom sina verksamhetsområden.

18 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Det förmedlande organet och de lokala aktionsgrupperna ska trots sekretessbestämmelserna ge jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket och det utbetalande organet alla upplysningar som är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som avses i denna lag.

19 §
Finansiering från Europeiska unionen

Europeiska unionens finansiella bidrag intäktsförs i statsbudgeten. Om programmets nationella finansieringsandel beviljas med medel från gårdsbrukets utvecklingsfond, intäktsförs Europeiska unionens finansiella bidrag till gårdsbrukets utvecklingsfond.

20 § (15.1.2021/51)
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

21 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 22 januari 2014.

Genom denna lag upphävs lagen om förvaltning av program som hänför sig till utveckling av landsbygden (532/2006).

De bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande ska tillämpas på program vars genomförande har inletts före ikraftträdandet.

RP 142/2013, JsUB 22/2013, RSv 209/2013

Ikraftträdelsestadganden:

15.1.2021/51:

Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020, JsUB 17/2020, RSv 222/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.