Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

30.12.2013/1295

Lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (16.6.2017/372)
Verksamhetsområde

Nationella centret för utbildningsutvärdering är ett oavhängigt sakkunnigorgan för extern utvärdering av utbildning och småbarnspedagogik. Utvärderingscentret producerar utvärderingsbaserad information för det utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen och småbarnspedagogiken.

Utvärderingscentret verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde som en sådan fristående enhet vid Utbildningsstyrelsen som avses i 6 a § i lagen om Utbildningsstyrelsen (564/2016).

2 §
Uppgifter

Utvärderingscentret har till uppgift att

1) i enlighet med den utvärderingsplan som avses i 5 § utvärdera utbildningen och småbarnspedagogiken samt den verksamhet som bedrivs av dem som ordnar småbarnspedagogik, utbildning eller undervisning och av högskolornas verksamhet, (8.5.2015/582)

2) i enlighet med den utvärderingsplan som avses i 5 §

a) genomföra en sådan utvärdering av inlärningsresultaten som gäller uppnåendet av målen för den timfördelning och de grunder för läroplanen som avses i 14 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och för gymnasiets lärokurs som avses i 11 § och uppnåendet av målen för de grunder för läroplanen som avses i 12 § 1 mom. i gymnasielagen (714/2018), (30.12.2020/1231)

b) genomföra en sådan utvärdering av inlärningsresultaten som gäller uppnåendet av målen för de examensgrunder som avses i 15 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017) samt de grunder för läroplanen som avses i 5 § i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998), (11.8.2017/545)

3) stödja dem som ordnar småbarnspedagogik, undervisning och utbildning samt högskolorna i ärenden som gäller utvärdering och kvalitetssäkring, (8.5.2015/582)

4) utveckla utvärderingen av utbildning och småbarnspedagogik, och (8.5.2015/582)

5) sköta andra uppgifter som enligt bestämmelser och föreskrifter ankommer på centret.

3 § (16.6.2017/372)
Direktör

Utvärderingscentret har en direktör som leder verksamheten. Direktören utnämns av statsrådet.

Direktören avgör de ärenden som ska avgöras av utvärderingscentret, om inte något annat föreskrivs någon annanstans eller anges i den fristående enhetens fördelning av arbetsuppgifter. Närmare bestämmelser om direktörens beslutanderätt utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Utvärderingsrådet

I anslutning till utvärderingscentret finns ett utvärderingsråd som följer upp och utvecklar verksamheten vid centret. Medlemmarna i utvärderingsrådet ska ha den sakkunskap som uppgiften kräver.

Bestämmelser om utvärderingsrådets sammansättning, uppgifter och beslutanderätt utfärdas genom förordning av statsrådet.

Statsrådet utnämner utvärderingsrådet för högst fyra år i sänder.

Direktören för utvärderingscentret och personalens representant har rätt att närvara och yttra sig vid rådets möten. Personalen vid utvärderingscentret väljer inom sig en representant i utvärderingsrådet.

I anslutning till utvärderingsrådet kan det finnas sektioner, som även har externa medlemmar. Undervisnings- och kulturministeriet utnämner sektionerna på framställning av utvärderingsrådet.

Bestämmelser om sektionernas sammansättning, beslutförhet, mandatperiod och beslutanderätt utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Utvärderingsplan

Utvärderingsrådet gör upp en framställning till utvärderingsplan som godkänns av undervisnings- och kulturministeriet. I utvärderingsplanen nämns de objekt som ska utvärderas och tidtabellen för utvärderingarna.

Närmare bestämmelser om de principer som ska iakttas när utvärderingsplanen görs upp utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 § (13.3.2020/114)
Rätt att få och lagra sekretessbelagda personuppgifter

Utvärderingscentret har trots sekretessbestämmelserna rätt att av dem som ordnar småbarnspedagogik, serviceproducenter inom småbarnspedagogiken, dem som ordnar undervisning och utbildning samt Utbildningsstyrelsen avgiftsfritt få andra personuppgifter som är nödvändiga för utförandet av utvärderingsuppgifter än de som gäller studerande vid högskolor och som föreskrivs i 2 § 1 och 2 punkten, när de gäller

1) deltagande i småbarnspedagogik eller undervisning,

2) omfattningen av och sätten att ordna småbarnspedagogik eller undervisning,

3) resultaten av bedömningen av elevers eller studerandes inlärning eller kunnande enligt 22 § i lagen om grundläggande utbildning, 53 § i lagen om yrkesutbildning, 37 § i gymnasielagen, 15 § i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020) och 8 § i lagen om grundläggande konstundervisning, (30.12.2020/1231)

4) beslut och planer för fostran eller undervisning,

5) erhållande av stöd enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018), lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning och lagen om utbildning som handleder för examensutbildning och om ordnande av stödet, samt (30.12.2020/1231)

6) med dessa jämförbara uppgifter om den småbarnspedagogiska verksamheten, undervisningen eller stödet som är nödvändiga för att utföra bedömningsuppdraget.

Trots bestämmelserna i 1 mom. har utvärderingscentret inte rätt att få uppgifter om medicinska eller psykologiska bedömningar som gäller barn i småbarnspedagogik, elever eller studerande, handlingar hos yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller socialvården eller andra motsvarande sekretessbelagda handlingar som gäller elevhälsotjänster.

Utvärderingscentret får lagra de i 1 mom. avsedda uppgifterna så länge det är nödvändigt för den utvärdering för vilken uppgifterna har samlats in och behandlas. Därefter ska uppgifterna förstöras inom ett år.

7 § (16.6.2017/372)

7 § har upphävts genom L 16.6.2017/372.

8 § (16.6.2017/372)
Bemyndigande att utfärda förordning

Bestämmelser om verksamhetsprinciperna för utvärderingscentret samt om delegationerna och arvodena utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

10 §
Övergångsbestämmelser om inledande av verksamheten

Uppgifterna för det råd för utvärdering av högskolorna som avses i 87 § 2 mom. i universitetslagen (558/2009) och 9 § 2 mom. i yrkeshögskolelagen (351/2003), uppgifterna för det råd för utbildningsutvärdering som avses i 21 § i lagen om grundläggande utbildning, 16 § i gymnasielagen, 24 § i lagen om yrkesutbildning, 15 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, 7 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och 7 § i lagen om grundläggande konstundervisning samt de uppgifter för utbildningsstyrelsen som bestäms med stöd av lagen om utbildningsstyrelsen (182/1991) och hänför sig till uppföljningen av inlärningsresultat, överförs till utvärderingscentret den 1 maj 2014. Från och med denna tidpunkt överförs dessutom till utvärderingscentret de avtal och förbindelser som vid rådet för utvärdering av högskolorna, rådet för utbildningsutvärdering och utbildningsstyrelsen ingåtts i fråga om de uppgifter som överförs samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa liksom även tidigare utvärderingsmaterial som anknyter till de uppgifter som överförs, om inte annat överenskommits.

Vid utvärderingen ska en utvärderingsplan enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet iakttas till dess en utvärderingsplan har godkänts i enlighet med 5 §.

11 §
Övergångsbestämmelser om personalen

Bestämmelser om hur sekretariatet för rådet för utvärdering av högskolorna samt den personal som överförs från utbildningsstyrelsen ska överföras till utvärderingscentret från och med den 1 maj 2014 finns i 5 a § i statstjänstemannalagen (750/1994).

Sekretariatet för rådet för utbildningsutvärdering övergår i utvärderingscentrets tjänst genom en sådan överlåtelse av rörelse som avses i 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (55/2001). Den personal som överförs ska utnämnas till tjänsteförhållanden från och med den 1 maj 2014. Personer i anställningsförhållande för viss tid utnämns till ett tjänsteförhållande för viss tid för den tid som överenskommits i arbetsavtalet.

Vid utvärderingscentret inrättas en direktörstjänst från och med den 1 januari 2014. Undervisnings- och kulturministeriet kan före denna lags ikraftträdande utnämna tjänstemän till tjänster vid utvärderingscentret när dessa besätts för första gången.

RP 117/2013, KuUUB 12/2013, RSv 193/2013

Ikraftträdelsestadganden:

3.10.2014/792:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

RP 12/2014, KuUB 7/2014, RSv 88/2014

8.5.2015/582:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

RP 341/2014, KuUB 29/2014, RSv 357/2014

16.6.2017/372:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 31/2017, KuUB 4/2017, RSv 49/2017

11.8.2017/545:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 39/2017, KuUB 7/2017, RSv 86/2017

13.3.2020/114:

Denna lag träder i kraft den 16 mars 2020.

RP 99/2019, KuUB 1/2020, RSv 4/2020

30.12.2020/1231:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

RP 173/2020, KuUB 15/2020, RSv 218/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.