Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

13.12.2013/957

Lag om fordonsbesiktningsverksamhet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om kraven på fordonsbesiktningsverksamhet och på anordnare av sådan vidareutbildning som förutsätts för den samt om tillsynen över besiktningsverksamheten.

I fråga om ordnande av typgodkännande av fordon och enskilt godkännande av fordon gäller vad som föreskrivs särskilt.

2 §
Lagens tillämpning inom försvarsmakten

Genom förordning av försvarsministeriet utfärdas bestämmelser om vilka militärfordon som besiktas vid ett sådant besiktningsställe som avses i denna lag och om vilka militärfordon som försvarsmakten själv besiktar, samt om övriga krav på besiktning som utförs av försvarsmakten och på det ställe där besiktningen utförs.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas på kraven på grundutbildning för fordonsinspektörer som utför besiktningar inom försvarsmakten och på fordonsinspektörernas tillförlitlighet. Genom förordning av försvarsministeriet utfärdas bestämmelser om den vidareutbildning som försvarsmakten ger och som krävs av försvarsmaktens fordonsinspektörer samt om klassificeringen och giltigheten i fråga om inspektörsrättigheter som beviljas inom försvarsmakten.

3 § (15.1.2021/83)
Definitioner

I denna lag avses med

1) besiktning i fordonslagen (82/2021) avsedda besiktningar av fordon,

2) besiktare en person som har rätt att utföra besiktningar,

3) lätta fordon fordon i kategori M1 med en totalmassa av högst 3,5 ton, fordon i kategorierna N1, L, O1 och O2 samt terrängfordon,

4) tunga fordon fordon i kategori M1 med en totalmassa som är större än 3,5 ton, fordon i kategorierna N2, N3, M2, M3, O3, O4, T och C samt trafiktraktorer och motorredskap,

5) besiktningsserviceregistret ett offentligt register som Transport- och kommunikationsverket för med hjälp av automatisk databehandling över innehavare av besiktningskoncession och över ärenden i anslutning till deras besiktningstjänst.

Bestämmelser om de fordonskategorier som avses i 1 mom. 3 och 4 punkten finns i fordonslagen.

2 kap

Besiktningskoncession

4 §
Koncessionskrav

Besiktningsverksamhet får bedrivas endast av den som har beviljats koncession enligt denna lag (besiktningskoncession), om inte något annat följer av 5 §.

5 § (15.1.2021/83)
Delar av en besiktning som får utföras utan besiktningskoncession

Även någon annan än den som har beviljats besiktningskoncession (kontrollställe) får utföra

1) kontroll av avgasutsläpp,

2) kontroll av prestanda och bromsverkan hos fordons och fordonskombinationers tryckluftsbromsar och elektroniskt styrda tryckluftsbromsar och därtill hörande kontroll av samordning av bromsar,

3) kontroll av kopplingsanordningar,

4) kontroll av hastighetsbegränsares funktion.

Ett kontrollställe ska ha behövliga lokaler, tillräckliga kontrollanordningar samt kompetent och sakkunnig personal.

Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över kontrollställena och kan meddela dem en anmärkning eller varning, om

1) kontrollstället inte har tillgång till behövliga lokaler,

2) kontrollstället inte har tillgång till tillräckliga kontrollanordningar,

3) underhållet av kontrollanordningarna eller kontrollen av mätningarnas exakthet har försummats, eller

4) kontrollerna inte har utförts på behörigt sätt.

Transport- och kommunikationsverket kan bestämma att de kontroller som utförs vid ett kontrollställe inte godkänns, om de brister eller försummelser som avses i 3 mom. fortfarande förekommer trots en varning.

Bestämmelser om straffrättsligt tjänsteansvar finns i 52 §.

5 a § (15.1.2021/83)
Kontrollställets skyldigheter

Ett kontrollställe som utför kontroll av avgasutsläpp, kopplingsanordningar och hastighetsbegränsare ska innan verksamheten inleds göra en anmälan till Transport- och kommunikationsverket. En kontroll som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten får utföras endast av ett kontrollställe som innehar ett sådant A-tillstånd som avses i 182 § 1 mom. 1 punkten i fordonslagen.

Över den kontroll som avses i 1 mom. ska för besiktningen utfärdas ett intyg som utvisar resultatet av kontrollen. Intyget ska innehålla åtminstone fordonets identifieringsuppgifter, uppgifter om kontrollstället, datering samt underskrift och namnförtydligande av den som utfört kontrollen. I fråga om kontroll av avgasutsläppen ska det av intyget dessutom framgå vilka mätresultat mätanordningen gett, vid vilka varvtal mätningen gjorts och andra motsvarande uppgifter om kontrollen av vilka det framgår att de föreskrifter som gäller kontroll av avgasutsläpp har iakttagits.

Om det vid besiktningen har förflutit mer än tre månader från en kontroll av avgasutsläpp, tryckluftsbromsar eller elektroniskt styrda tryckluftsbromsar eller från en kontroll av hastighetsbegränsares funktion, eller om ingen kontroll alls har utförts, ska kontrollen göras i samband med besiktningen.

Om Transport- och kommunikationsverket med stöd av 5 § 4 mom. har bestämt att kontroller som utförts vid ett kontrollställe inte godkänns, ska ett intyg som kontrollstället utfärdat inte anses vara godtagbart.

Vid besiktningen kan kontroller av avgasutsläpp och tryckluftsbromsar samt kontroller av hastighetsbegränsares funktion utföras för konstaterande av riktigheten i kontrollställets mätningar eller kontroller, varvid den kontroll som utförs vid besiktningen gäller. Vid besiktningen kan också kontroll av kopplingsanordningar utföras.

6 § (15.3.2019/317)
Besiktningskoncession

Besiktningskoncession beviljas på ansökan, och den berättigar till utförande av periodiska besiktningar, kontrollbesiktningar, registreringsbesiktningar, ändringsbesiktningar och kopplingsbesiktningar av lätta och tunga fordon.

7 § (15.3.2019/317)
Förutsättningar för beviljande av besiktningskoncession

För att besiktningskoncession ska kunna beviljas krävs det att

1) sökanden har rätt att idka näring i Finland,

2) sökanden inte är försatt i konkurs och, om sökanden är en fysisk person, att han eller hon är myndig och att hans eller hennes handlingsbehörighet inte har begränsats,

3) sökanden är tillförlitlig,

4) sökandens verksamhet är ordnad så att annan verksamhet som sökanden bedriver i anslutning till fordon än besiktningsverksamhet inte inverkar på slutresultatet av besiktningen,

5) sökanden förmår säkerställa en tillräckligt hög kvalitet på verksamheten och sökanden har ett tillräckligt omfattande kvalitetsledningssystem som har certifierats av ett ackrediterat certifieringsorgan och uppfyller de krav som anges i standarden SFS-EN ISO 9001:2008, som gäller krav på kvalitetsledningssystem, eller en nyare version av den standarden, och i vilket de krav som föreskrivits och bestämts för besiktningsverksamheten beaktas, eller har ett ackrediterat kvalitetssystem som uppfyller de krav som anges i standarden SFS-EN ISO/IEC 17020:2012 eller i en nyare version av den standarden,

6) sökanden har ändamålsenliga förbindelser till trafik- och transportregistret.

Besiktningskoncession beviljas inte om det av ansökan eller omständigheterna i övrigt framgår att arrangemang som hänför sig till ansökan har vidtagits för att kringgå bestämmelserna om förutsättningarna för besiktningskoncession.

8 § (15.3.2019/317)
Exceptionella förutsättningar för koncession för besiktning av tunga fordon

Om utbudet av tjänster för besiktning av tunga fordon är bristfälligt i en region får Transport- och kommunikationsverket bevilja en innehavare av besiktningskoncession dispens för besiktningar av tunga fordon, om innehavarens lokaler eller anordningar på besiktningsstället till smärre delar inte uppfyller de krav för besiktning av tunga fordon som föreskrivs i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den.

När Transport- och kommunikationsverket bedömer om utbudet av besiktningstjänster är bristfälligt ska verket ta hänsyn åtminstone till tillgången till tjänster för besiktning av tunga fordon i regionen, de resor som normalt företas i regionen när ärenden ska skötas samt antalet tunga fordon som omfattas av besiktningsskyldighet.

Transport- och kommunikationsverket ska återkalla en sådan dispens som avses i denna paragraf, om den förutsättning enligt 1 mom. som gäller bristfälligt utbud av besiktningstjänster inte längre uppfylls. Verksamheten enligt den återkallade dispensen ska upphöra senast ett år efter det att bristen i utbudet av tjänster har blivit avhjälpt.

9 §
Bedömning av sökandes tillförlitlighet

Den som söker besiktningskoncession anses vara tillförlitlig, om han eller hon eller den som utövar ett bestämmande inflytande över en sökande som bedriver verksamhet i bolagsform, inte är underkastad näringsförbud eller under de senaste fem åren meddelats näringsförbud.

En sökande eller annan person som avses i 1 mom. betraktas dock inte som tillförlitlig, om han eller hon

1) under de tio senaste åren har dömts till ett minst två år långt fängelsestraff,

2) under de fem senaste åren har dömts till straff för allvarlig överträdelse av bestämmelserna om besiktning, registrering eller beskattning av fordon eller bestämmelserna om bokföring eller ekonomiförvaltning eller till ett fängelsestraff som är över sex månader men under två år för något annat brott som anses visa att personen eller bolaget i fråga är uppenbart olämpligt att bedriva besiktningsverksamhet, eller

3) under de tre senaste åren har dömts till ett högst sex månader långt fängelsestraff eller upprepade gånger till bötesstraff för brott som anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig att bedriva besiktningsverksamhet.

En sökande eller annan person som avses i 1 mom. betraktas inte heller som tillförlitlig

1) under tiden för åtal för brott eller de undersökningar som detta förutsätter, om de kan inverka på sökandens eller personens förutsättningar att sköta sina uppgifter,

2) under högst fem år på grund av tidigare verksamhet, om sökanden eller personen genom sin verksamhet av någon annan orsak än de som avses i denna paragraf har orsakat återkallande av besiktningskoncession enligt 43 a §, eller (15.3.2019/317)

3) om det under de senaste fem åren på grund av sökandens eller personens verksamhet upprepade gånger har meddelats anmärkningar eller skiftliga varningar som hänför sig till bedrivandet av besiktningsverksamhet eller om sökanden eller personen enligt 44 § har förbjudits att utföra besiktningar.

10 § (23.11.2018/939)
Beslut om sökandes tillförlitlighet

Transport- och kommunikationsverket beslutar särskilt på begäran av den som söker besiktningskoncession eller någon annan person som avses i 9 §, eller annars vid behov, om huruvida en sökande eller en person ska anses tillförlitlig.

11 § (28.6.2017/474)

11 § har upphävts genom L 28.6.2017/474.

12 § (15.3.2019/317)

12 § har upphävts genom L 15.3.2019/317.

13 § (15.3.2019/317)
Ansökan om besiktningskoncession

Besiktningskoncession söks skriftligen hos Transport- och kommunikationsverket. Till ansökan ska fogas

1) utdrag ur handelsregistret eller någon annan motsvarande utredning samt utredning om ägandeförhållandena i bolaget, om sökandens verksamhet bedrivs i bolagsform,

2) en redogörelse för hur sökanden säkerställer att verksamheten är av tillräckligt hög kvalitet och en redogörelse för det system som avses i 7 § 1 mom. 5 punkten,

3) en redogörelse för hur sökanden ordnar sin verksamhet så att annan verksamhet som sökanden bedriver i anslutning till fordon än besiktningsverksamhet inte inverkar på slutresultatet av besiktningen,

4) en redogörelse för hur sökanden ämnar ordna anslutningen till trafik- och transportregistret,

5) en redogörelse för hur sökanden och de som utövar ett bestämmande inflytande över en sökande som bedriver verksamhet i bolagsform uppfyller kraven på den verksamhet som ansökan avser.

14 § (15.3.2019/317)
Beviljande av besiktningskoncession

Transport- och kommunikationsverket ska bevilja besiktningskoncession om sökanden uppfyller kraven i 7 §.

14 a § (15.3.2019/317)
Anmälan om inledande av besiktningsverksamhet

Innehavaren av besiktningskoncession ska innan besiktningsverksamheten inleds på ett besiktningsställe göra en anmälan till Transport- och kommunikationsverket om

1) den tidpunkt då verksamheten inleds,

2) besiktningsställets läge,

3) de lokaler och anordningar som används i besiktningsverksamheten,

4) de besiktningstjänster som erbjuds på besiktningsstället,

5) besiktningsställets kontaktperson.

Anmälan ska göras senast 14 dygn innan verksamheten inleds. Om innehavaren av besiktningskoncession bedriver besiktningsverksamhet på flera besiktningsställen, ska anmälan göras separat för varje besiktningsställe. Innehavaren av besiktningskoncession ska utan dröjsmål meddela Transport- och kommunikationsverket om förändringar i de uppgifter som avses i 1 mom.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om lämnande av den anmälan som avses i 1 mom. och om dess innehåll.

3 kap

Krav på besiktare (15.3.2019/317)

15 §
Besiktarnas tillförlitlighet (15.3.2019/317)

En besiktare ska vara tillförlitlig. (15.3.2019/317)

En person som avses i 1 mom. anses inte vara tillförlitlig, om han eller hon

1) under de tio senaste åren har dömts till ett minst två år långt fängelsestraff,

2) under de fem senaste åren har dömts till straff för allvarlig överträdelse av bestämmelserna om besiktning, registrering eller beskattning av fordon eller till ett fängelsestraff som är över sex månader men under två år för något annat brott som anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig att bedriva besiktningsverksamhet,

3) under de tre senaste åren har dömts till ett högst sex månader långt fängelsestraff för brott som anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig att utföra besiktningsuppgifter,

4) under de tre senaste åren upprepade gånger har dömts till bötesstraff för andra trafikbrott än trafikförseelser.

En person som avses i 1 mom. anses inte heller vara tillförlitlig

1) under tiden för åtal för brott eller de undersökningar som detta förutsätter, om de kan inverka på personens förutsättningar att sköta sina uppgifter,

2) om han eller hon har dömts till eller meddelats körförbud, och körförbudet inte har upphört,

3) under högst fem år, om han eller hon genom sin verksamhet av någon annan orsak än de som avses i denna paragraf har orsakat återkallande av besiktningskoncessionen enligt 43 a § 1 mom. 1 punkten underpunkt c, eller (15.3.2019/317)

4) om det under de senaste fem åren på grund av personens verksamhet upprepade gånger har meddelats anmärkningar eller skiftliga varningar enligt 44 § som hänför sig till bedrivandet av besiktningsverksamhet eller han eller hon enligt 44 § har förbjudits att utföra besiktningar.

16 § (15.3.2019/317)
Beslut om besiktarnas tillförlitlighet

Transport- och kommunikationsverket kan på begäran av en besiktare eller annars vid behov särskilt besluta huruvida en besiktare ska anses vara tillförlitlig. Den som dömts till eller förelagts bötesstraff anses olämplig att utföra besiktningsuppgifter för högst sex månader.

Bestämmelser om besiktares straffrättsliga tjänsteansvar finns i 52 §.

17 §
Krav på besiktares yrkesskicklighet

Av besiktare krävs grundutbildning och vidareutbildning. Vidareutbildningen består av utbildning för periodisk besiktning och praktik i anslutning till det, specialutbildning samt periodiskt återkommande fortbildning.

Av besiktare krävs dessutom för branschen lämplig verkstadserfarenhet eller motsvarande erfarenhet av eller kompetens för fordon samt praktisk erfarenhet av besiktningsuppgifter i anslutning till vidareutbildningen. (15.3.2019/317)

Bestämmelser om grundutbildning finns i 18 § och om vidareutbildning i 19 §.

18 § (23.11.2018/939)
Grundutbildning för besiktare

Av en besiktare som utför periodiska besiktningar och kontrollbesiktningar förutsätts som grundutbildning minst

1) yrkeshögskoleexamen i teknik och antingen minst 30 studiepoäng omfattande grund- och yrkesstudier i fordonsteknik vid en yrkeshögskola eller minst 30 studiepoäng omfattande andra lämpliga grund- och yrkesstudier i maskinteknik vid en yrkeshögskola,

2) specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017) och som lämpar sig för besiktningsverksamhet, eller

3) yrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning och som lämpar sig för besiktningsverksamhet.

Av en besiktare som utför andra besiktningar än periodiska besiktningar och kontrollbesiktningar förutsätts som grundutbildning minst sådan utbildning som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten.

Examen vid biltekniska studielinjen vid en teknisk läroanstalt eller motsvarande examen på teknikernivå anses uppfylla kravet på grundutbildning enligt 1 och 2 mom.

Efter att ha hört undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen meddelar Transport- och kommunikationsverket vid behov närmare föreskrifter om vilka

1) grund- och yrkesstudier som anses som sådana andra lämpliga grund- och yrkesstudier i maskinteknik som avses i 1 mom. 1 punkten,

2) specialyrkesexamina som anses som sådana lämpliga specialyrkesexamina som avses i 1 mom. 2 punkten,

3) yrkesexamina som anses som sådana lämpliga yrkesexamina som avses i 1 mom. 3 punkten,

4) examina på teknikernivå som anses som sådana motsvarande examina på teknikernivå som avses i 3 mom.

19 § (23.11.2018/939)
Vidareutbildning för besiktare

Av en besiktare förutsätts som vidareutbildning sådan utbildning i periodisk besiktning för periodiska besiktningar och kontrollbesiktningar av lätta fordon och tunga fordon som motsvarar personens besiktningsuppgifter samt fortbildning som är avsedd att upprätthålla yrkesskickligheten. Av besiktare som utför omfattande kontroller av bromsarna på tunga fordon samt registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar förutsätts som vidareutbildning även specialutbildning som motsvarar besiktningsuppgifterna.

Inträdeskravet till utbildningsperioden för lätta fordon i den utbildning i periodisk besiktning som avses i 1 mom. är sex månaders verkstadserfarenhet eller motsvarande erfarenhet av eller kompetens för fordonsbranschen. (15.3.2019/317)

Inträdeskravet till utbildning i periodisk besiktning av tunga fordon enligt 1 mom. är sex månaders erfarenhet av periodiska besiktningar och kontrollbesiktningar av lätta fordon, till specialutbildning i omfattande kontroll av bromsarna på tunga fordon utbildning i periodisk besiktning av tunga fordon samt till specialutbildning i registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktning sex månaders praktisk erfarenhet av periodiska besiktningar och kontrollbesiktningar av fordon som motsvarar besiktningsuppgifterna.

Närmare bestämmelser om vidareutbildningen utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet. Genom förordning av kommunikationsministeriet utfärdas dessutom bestämmelser om de prov som ansluter sig till vidareutbildningen och om det betyg som ges över proven. Transport- och kommunikationsverket meddelar dock vid behov föreskrifter om grunderna för bedömning och godkännande av de prov som ansluter sig till vidareutbildningen.

20 §
Undantag från kravet på grundutbildning

En person uppfyller kravet på grundutbildning för besiktare enligt 18 §, om han eller hon har avlagt antingen minst 30 studiepoäng omfattande grund- och yrkesstudier i fordonsteknik eller minst 30 studiepoäng omfattande andra lämpliga grund- och yrkesstudier i maskinteknik enligt 18 § 1 mom. 1 punkten som ingår i studiekraven för en yrkeshögskoleexamen i teknik. Undantaget gäller 2 år efter avläggandet av det slutprov som ansluter sig till utbildningen i periodisk besiktning av lätta fordon.

21 § (15.3.2019/317)

21 § har upphävts genom L 15.3.2019/317.

21 a § (15.3.2019/317)
Erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats utomlands

Det krav på utbildning som avses i 17–19 § uppfylls även av en sökande som har fått ett beslut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) om den behörighet som sådana bevis på formella kvalifikationer som har utfärdats i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet medför. Beslutet fattas av Transport- och kommunikationsverket. En utbildningsanordnare som har beviljats vidareutbildningstillstånd enligt 32 § i denna lag och Transport- och kommunikationsverket kan för en sökande ordna sådana lämplighetsprov som avses i 7 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer.

4 kap

Allmänna krav på besiktningsverksamhet (15.3.2019/317)

22 § (15.3.2019/317)
Krav på besiktningsställets verksamhet, lokaler och besiktningsanordningar

Besiktningsställets verksamhet ska ordnas så att besiktningarna kan utföras på behörigt sätt och så att det kan säkerställas att besiktningarna är av tillräckligt hög kvalitet.

Som tillräckliga lokaler betraktas sådana lokaler där besiktningar kan utföras på behörigt sätt och oberoende av vädret. Besiktningar kan utföras på behörigt sätt, om det på besiktningsstället finns sådana anordningar och sådan utrustning som lämpar sig för besiktning av de fordon som ska besiktas på besiktningsstället.

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare tekniska föreskrifter om sådana besiktningsanordningar, sådan besiktningsutrustning och sådana lokaler för besiktningsstället som lämpar sig för besiktningsslaget i fråga. Transport- och kommunikationsverket meddelar dessutom närmare föreskrifter om de anordningar som ska finnas på ett besiktningsställe som utför periodisk besiktning. (23.3.2023/494)

23 §
Opartiskhet i besiktningsverksamhet

Innehavaren av besiktningskoncession ska utföra sådana besiktningstjänster som innehavaren i den i 14 a § avsedda anmälan har meddelat att den erbjuder. Tjänsterna ska erbjudas alla som vill använda sig av dem. (15.3.2019/317)

Innehavaren av besiktningskoncession och besiktningsstället ska ordna sin verksamhet så att andra omständigheter än bedömningen av fordonets skick och av hur det stämmer överens med gällande bestämmelser och föreskrifter inte kan inverka på slutresultatet av besiktningen.

Om innehavaren av besiktningskoncession marknadsför eller erbjuder besiktningar i kombination med service, reparation eller andra åtgärder som riktar sig mot fordonet ska det på besiktningsstället gå att få besiktning som en separat åtgärd som är prissatt för sig. Besiktning och andra åtgärder som innehavaren av besiktningskoncession eventuellt utför på fordonet ska klart särskiljas från varandra tidsmässigt och även i övrigt.

24 §
Undantag från förvaltningslagens jävskrav vid besiktning

Trots vad som föreskrivs i 28 § 1 mom. 4 punkten i förvaltningslagen (434/2003) får en besiktare utföra en periodisk besiktning eller kontrollbesiktning av ett fordon, även on hans eller hennes arbetsgivare har fört in fordonet i landet eller sålt det eller fordonet har genomgått service eller reparation i arbetsgivarens företag.

25 § (23.11.2018/939)
Utförande av besiktning utanför besiktningsstället

Innehavaren av besiktningskoncession får i lokaler utanför besiktningsställets lokaler besikta sådana fordon som det på grund av mått, massor eller andra egenskaper som avviker från de värden som är allmänt tillåtna i vägtrafiken inte är möjligt att besikta i besiktningsställets lokaler eller som det annars är oändamålsenligt att besikta i besiktningsställets ordinarie lokaler. Lokaler utanför besiktningsstället samt de anordningar och den utrustning som används vid besiktningen ska i den omfattning som besiktningarna kräver motsvara de krav på det ordinarie besiktningsställets lokaler, anordningar och utrustning som föreskrivs i denna lag och i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Transport- och kommunikationsverket kan i undantagsfall ge innehavaren av besiktningskoncession tillstånd att tills vidare besikta även andra fordon än sådana som avses i 1 mom. i sådana lokaler utanför besiktningsstället som verket godkänt. En förutsättning för att tillstånd ska beviljas är att det på grund av det stora antalet fordon, trafiksäkerheten, miljöomständigheter eller någon annan motsvarande orsak är oändamålsenligt att förflytta fordonen till besiktningsstället för besiktning. En ytterligare förutsättning för beviljande av tillstånd är att lokalerna utanför besiktningsstället samt de anordningar och den utrustning som används vid besiktningen, i den omfattning som besiktningarna kräver, motsvarar de krav på det ordinarie besiktningsställets lokaler, anordningar och utrustning som föreskrivs i denna lag och i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de lokaler samt de anordningar och den utrustning som ska användas för besiktningar enligt 1 och 2 mom. samt om vilka slags fordon som enligt 1 och 2 mom. kan besiktas utanför besiktningsstället.

26 § (15.3.2019/317)

26 § har upphävts genom L 15.3.2019/317.

27 § (15.3.2019/317)
Bevarande och utlämnande av besiktningshandlingar

Innehavaren av besiktningskoncession ska sända intyg och andra handlingar som gäller registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar till Transport- och kommunikationsverket för bevarande, så snart som möjligt efter avslutad besiktning. Transport- och kommunikationsverket får trots sekretessbestämmelserna lämna ut sådana intyg och handlingar samt andra handlingar som behövs för besiktningsverksamheten till besiktningsställena för besiktningsverksamheten. (9.8.2019/929)

Innehavaren av besiktningskoncession ska bevara andra än i 1 mom. avsedda intyg och handlingar som gäller besiktning. Handlingar och kontrollintyg som gäller periodisk besiktning bevaras minst två år och övriga handlingar minst femton år.

28 § (15.3.2019/317)
Upphörande med besiktningsverksamheten

Om besiktningsverksamheten avbryts eller upphör ska innehavaren av besiktningskoncession på Transport- och kommunikationsverkets begäran sända verket de handlingar och blanketter som direkt ansluter sig till utförande av besiktning. På dessa handlingar tillämpas i övrigt vad som i 27 § föreskrivs om bevarande och utlämnande av besiktningshandlingar.

5 kap

Vidareutbildningstillstånd

29 § (23.11.2018/939)
Anordnare av vidareutbildning

Den som ger besiktare vidareutbildning ska ha av Transport- och kommunikationsverket beviljat tillstånd att ge vidareutbildning. Transport- och kommunikationsverket beviljar också tillstånd att ordna enskild fortbildning. På anordnare av sådan fortbildning tillämpas det som i denna lag föreskrivs om den som söker vidareutbildningstillstånd och om beviljande av sådant tillstånd. (15.3.2019/317)

Transport- och kommunikationsverket kan vid behov ge specialutbildning och fortbildning.

30 §
Förutsättningar för beviljande av vidareutbildningstillstånd

Vidareutbildningstillstånd beviljas en sökande, om

1) sökanden har rätt att idka näring i Finland,

2) sökanden inte är försatt i konkurs och, om sökanden är en fysisk person, han eller hon är myndig och hans eller hennes handlingsbehörighet inte har begränsats,

3) sökanden i sin tjänst har en myndig och sakkunnig person, som inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats, som svarar för utbildningsverksamheten,

4) sökanden förfogar över tillräcklig och yrkesskicklig undervisningspersonal som är förtrogen med besiktningsverksamhet,

5) sökanden förfogar över tillräckliga och för ändamålet lämpliga lokaler,

6) sökanden förfogar över behövligt undervisningsmaterial och behövlig undervisningsutrustning,

7) sökanden har ett detaljerat utbildningsprogram av vilket framgår undervisningsämnen, tidtabeller och planerade undervisningsmetoder.

31 § (23.11.2018/939)
Ansökan om vidareutbildningstillstånd

Vidareutbildningstillstånd söks skriftligt hos Transport- och kommunikationsverket. Till ansökan ska fogas

1) en redogörelse för i vilken omfattning utbildningsrätt söks,

2) uppgift om den person som svarar för utbildningsverksamheten samt dennes utbildning och erfarenhet i anslutning till besiktningsverksamhet,

3) en redogörelse för den huvudsakliga undervisningspersonalens yrkesskicklighet,

4) utredning om undervisningsmaterialet,

5) en utredning om utbildningens innehåll, av vilken framgår undervisningsämnena, tidtabellen för dem samt undervisningsmetoderna,

6) uppgifter om de platser där utbildningen i huvudsak ges, samt en redogörelse för möjligheterna att få den praktik som krävs och för de praktiska arrangemangen för skriftliga prov,

7) en bedömning av när utbildningsverksamheten ska inledas.

På Transport- och kommunikationsverkets begäran ska sökanden för verket visa upp hela det undervisningsmaterial som ska användas i utbildningen.

Om den som söker vidareutbildningstillstånd har ett giltigt vidareutbildningstillstånd, behöver till ansökan inte fogas den utredning enligt 1 mom. som har lämnats till tillståndsmyndigheten i samband med föregående ansökan eller för tillsyn, förutsatt att uppgifterna i handlingarna fortfarande stämmer.

32 § (23.11.2018/939)
Beviljande av vidareutbildningstillstånd

Transport- och kommunikationsverket ska bevilja vidareutbildningstillstånd om sökanden uppfyller kraven i 30 § och lämnar den utredning som avses i 31 §.

33 § (23.11.2018/939)
Prov i anslutning till vidareutbildningen och bevarande av handlingar som gäller dem

Transport- och kommunikationsverket ordnar slutprov i anslutning till utbildningen i periodisk besiktning och utbildningsanordnaren övriga prov i anslutning till vidareutbildningen.

34 §
Opartiskt tillhandahållande av vidareutbildning

En innehavare av vidareutbildningstillstånd är skyldig att opartiskt erbjuda alla personer som uppfyller kravet på grundutbildning den vidareutbildning som innehavaren av tillståndet ordnar.

Innehavarna av vidareutbildningstillstånd ska ordna utbildning på finska eller svenska. Den som söker till en utbildning har rätt att få utbildning på sitt språk, finska eller svenska.

35 §
Undantag från förvaltningslagens jävskrav vid vidareutbildning

På anställda hos innehavare av vidareutbildningstillstånd tillämpas i utbildningsverksamheten inte 28 § 1 mom. 4 punkten i förvaltningslagen.

6 kap

Tillsyn

Tillsyn över att verksamheten är ändamålsenlig
36 § (23.11.2018/939)
Uppföljning av besiktningsverksamheten

Transport- och kommunikationsverket följer det regionala utbudet av besiktningstjänster, utvecklingen av de avgifter som tas ut för besiktning och besiktningsverksamheten även i övrigt. Verket ger varje år kommunikationsministeriet en redogörelse för uppföljningsresultaten.

37 § (23.11.2018/939)
Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs.

Transport- och kommunikationsverket kontrollerar med minst fem års mellanrum att innehavarna av besiktningskoncession och vidareutbildningstillstånd fortfarande uppfyller kraven för beviljande av koncession och tillstånd.

38 § (23.11.2018/939)
Lämnande av uppgifter till tillsynsmyndigheten

Innehavaren av besiktningskoncession ska trots sekretessbestämmelserna på begäran lämna Transport- och kommunikationsverket de uppgifter som behövs för tillsynen inklusive uppgifter om koncessionshavarens bokföring, ekonomiförvaltning, administration, hyrning av lokaler och anordningar samt om de personer som utför besiktningar och den besiktningsverksamhet som bedrivits. Innehavaren av besiktningskoncession ska dessutom trots sekretessbestämmelserna för tillsynen över och uppföljningen av besiktningsverksamheten samt för forskningsverksamhet på begäran lämna Transport- och kommunikationsverket uppgifter om de genomsnittliga avgifter som i besiktningsverksamheten tagits ut för besiktningar under det föregående året och innevarande år enligt besiktningsslag och fordonskategori.

Innehavaren av vidareutbildningstillstånd ska trots sekretessbestämmelserna på begäran lämna Transport- och kommunikationsverket de uppgifter som behövs för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs inklusive uppgifter om de personer som ger utbildning och den utbildning som givits.

Innehavare av besiktningskoncession och vidareutbildningstillstånd ska utan dröjsmål underrätta Transport- och kommunikationsverket om personskiften i fråga om dem som är ansvariga för verksamheten och dem som avses i 9 § samt andra betydande förändringar i verksamheten. Innehavare av besiktningskoncession ska dessutom underrätta verket om förändringar i sina ägandeförhållanden. (15.3.2019/317)

39 § (23.11.2018/939)
Inspektioner av besiktningsställen och utbildningsställen

Transport- och kommunikationsverket har rätt att på ställen där verksamhet som avses i besiktningskoncessionen eller vidareutbildningstillståndet bedrivs företa de inspektioner som behövs för skötseln av de tillsynsuppgifter som avses i denna lag. Koncessionshavaren och tillståndshavaren är skyldig att ordna förhållandena så att en inspektion kan utföras. Inspektioner får inte företas i utrymmen som används för boende av permanent natur. Bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen ska iakttas vid inspektionerna.

40 § (23.11.2018/939)
Inspektioner av verksamhetsställen som utförs av en avtalspart

Transport- och kommunikationsverket kan ingå avtal med privata tjänsteproducenter om utförande av inspektioner enligt 39 §. Med tjänsteproducenten ska ett detaljerat avtal ingås om de besiktningsställen och lokaler tillhörande innehavare av vidareutbildningstillstånd som ska inspekteras samt om vad som ska inspekteras där.

En avtalspart enligt 1 mom. och andra personer som utför inspektioner och är anställda hos avtalsparten ska ha sådan yrkesskicklighet som behövs för att utföra inspektionerna i fråga. Den som utför inspektioner ska ha ett av Transport- och kommunikationsverket utfärdat intyg över rätten att utföra inspektioner. Intyget ska på begäran visas upp för företrädaren för innehavaren av besiktningskoncession eller vidareutbildningstillstånd. Bestämmelser om tjänsteansvar för den som utför inspektioner finns i 52 §.

Transport- och kommunikationsverket övervakar att inspektionerna utförs i enlighet med bestämmelserna och avtalet om upphandling av tjänster och svarar för de inspektioner som utförts av avtalsparterna. En avtalspart enligt 1 mom. är skyldig att ge Transport- och kommunikationsverket en rapport om varje utförd inspektion och om de brister som upptäckts vid inspektionen på det sätt som man kommit överens om i avtalet om utförande av inspektioner. Rapporten ska för kännedom lämnas även till innehavaren av besiktningskoncession och innehavaren av vidareutbildningstillstånd.

41 § (15.1.2021/83)
Kontroll av besiktade fordon

För att övervaka hur ett besiktningsställe utför sina besiktningsuppgifter får Transport- och kommunikationsverket genast efter besiktningen utföra en kontroll av fordonet som motsvarar en besiktning eller en del av den. För att utföra kontrollen får en tjänsteman vid Transport- och kommunikationsverket stoppa fordonet innan det lämnar besiktningsstället. Transport- och kommunikationsverket kan som hjälp vid kontrollen anlita en privat tjänsteproducent som uppfyller kraven i 40 § 2 mom. Kontrollen ska utföras så att föraren av det fordon som kontrolleras på nytt orsakas så liten olägenhet som möjligt.

Kontroll enligt 1 mom. får utföras utan ersättning i lokaler och med anordningar tillhörande det besiktningsställe som avses i det momentet. På kontrollen tillämpas det som i fordonslagen föreskrivs om besiktningsslaget i fråga.

Transport- och kommunikationsverket får delta i sådana tekniska vägkontroller som avses i fordonslagen, om syftet med deltagandet är att utöver kontrollen enligt 165 § i den lagen övervaka hur besiktningsställena utför sina besiktningsuppgifter. En tjänsteman vid Transport- och kommunikationsverket är teknisk sakkunnig vid kontrollen i stället för en person som har rätt att utföra besiktningar. Tjänstemannen har vid kontrollen samma behörighet som den som har rätt att utföra besiktningar enligt 166 § i den lagen.

Vid kontroller enligt 1–3 mom. ska Transport- och kommunikationsverkets tjänsteman ha ett av verket utfärdat intyg över rätten att utföra kontroll. Intyget ska på begäran visas upp för föraren av det fordon som kontrolleras.

42 § (23.11.2018/939)
Föreläggande om kontrollbesiktning av fordon

För att övervaka hur ett besiktningsställe utför sina besiktningsuppgifter kan Transport- och kommunikationsverket bestämma att ett fordon ska genomgå kontrollbesiktning på något besiktningsställe i närheten av fordonet, om verket vid en kontroll enligt 41 § upptäcker eller annars får veta att det uppenbart finns ett sådant fel eller en sådan brist i fråga om fordonets skick eller överensstämmelse med bestämmelserna att fordonet borde ha underkänts vid föregående besiktning. Om fordonet inte har godkänts vid kontrollbesiktning inom den tid som Transport- och kommunikationsverket satt ut, får fordonet inte användas i trafik.

42 a § (15.3.2019/317)
Användning av testbil vid tillsynen över besiktningsverksamheten

Transport- och kommunikationsverket får vid tillsynen över besiktningsverksamheten använda en testbil som på förhand har försetts med vissa fel. Transport- och kommunikationsverket får föra testbilen till besiktningsställena för besiktning och bedöma kvaliteten på besiktningsställenas besiktningsverksamhet utifrån de besiktningar som gjorts av testbilen.

För testbilsverksamheten får Transport- och kommunikationsverket i trafik- och transportregistret göra ändringar i testbilens registeruppgifter.

Påföljder vid tillsynen
43 § (15.3.2019/317)
Varning till innehavare av besiktningskoncession

Transport- och kommunikationsverket ska meddela innehavaren av besiktningskoncession en varning, om innehavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av besiktningskoncession.

Transport- och kommunikationsverket kan meddela innehavaren av besiktningskoncession en varning, om det finns grundad anledning att misstänka att innehavaren inte kan säkerställa en tillräckligt hög kvalitet på besiktningsverksamheten eller har låtit bli att iaktta andra bestämmelser eller föreskrifter som gäller besiktningsverksamheten eller villkoren i besiktningskoncessionen.

Om grunden för meddelande av varning är sådan att den kan rättas till, ska Transport- och kommunikationsverket innan en varning meddelas ge koncessionshavaren möjlighet att inom en rimlig tid avhjälpa bristen eller försummelsen.

43 a § (15.3.2019/317)
Återkallande av besiktningskoncession

Transport- och kommunikationsverket kan återkalla en besiktningskoncession, om

1) innehavaren av besiktningskoncession trots en varning

a) inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av besiktningskoncession,

b) inte kan säkerställa en tillräckligt hög kvalitet på besiktningsverksamheten, eller

c) har låtit bli att iaktta andra bestämmelser eller föreskrifter som gäller besiktningsverksamheten än de som avser underpunkterna a och b, eller villkoren i besiktningskoncessionen, eller

2) det är uppenbart att de brister som upptäckts i besiktningsställets verksamhet inte har avhjälpts inom den tid som anges i 43 b §.

Ett återkallande som grundar sig på 1 mom. 1 punkten underpunkterna b och c meddelas för en viss tid som avvägs enligt hur allvarliga bristerna, överträdelserna eller försummelserna i verksamheten är.

En besiktningskoncession kan återkallas helt och hållet, om en i 1 mom. avsedd brist, överträdelse eller försummelse är allvarlig eller väsentlig och en lindrigare påföljd inte kan anses vara tillräcklig eller om de missförhållanden som avses i 1 mom. 1 punkten underpunkterna b och c inte har avhjälpts inom den tid som anges i 2 mom.

43 b § (15.3.2019/317)
Förbud för ett besiktningsställe att utföra besiktningar

Transport- och kommunikationsverket kan i stället för att återkalla en besiktningskoncession förbjuda besiktningar på ett besiktningsställe i högst sex månader, om det på besiktningsstället trots en anmärkning eller varning till innehavaren av besiktningskoncession

1) har godkänts eller underkänts fordon vars samtliga uppenbara fel eller brister inte har beaktats,

2) har underlåtits att iaktta andra bestämmelser eller föreskrifter som gäller besiktningsverksamheten än de som avser 1 punkten.

Dessutom kan Transport- och kommunikationsverket helt och hållet förbjuda besiktningar på ett besiktningsställe, om det är uppenbart att en tillräckligt hög kvalitet på besiktningsverksamheten inte kan säkerställas på besiktningsstället.

44 § (15.3.2019/317)
Förbud att utföra besiktning samt varning till besiktare

Transport- och kommunikationsverket kan ge en besiktare en varning, om han eller hon vid besiktning har

1) godkänt ett fordon med farliga fel eller brister för användning i trafik,

2) godkänt eller underkänt fordon vilkas samtliga uppenbara fel eller brister inte har beaktats, eller

3) underlåtit att iaktta andra bestämmelser eller föreskrifter som gäller besiktningsverksamheten än de som avser 1 eller 2 punkten.

Transport- och kommunikationsverket kan för högst sex månader förbjuda en besiktare att utföra besiktningar, om han eller hon trots en varning förfar på ett sätt som avses i 1 mom.

45 § (15.3.2019/317)
Temporära åtgärder på grund av brister i besiktningsverksamheten

Om det är uppenbart att det förekommer väsentliga brister eller missbruk i besiktningsverksamheten hos en innehavare av besiktningskoncession eller en besiktare, kan Transport- och kommunikationsverket temporärt förbjuda innehavaren av besiktningskoncession att bedriva besiktningsverksamhet och besiktaren att utföra besiktningar samt vid behov hindra innehavaren av besiktningskoncession eller besiktaren att använda uppgifterna i trafik- och transportregistret och att registrera uppgifter i datatjänsten. Ett temporärt förbud samt förhindrande av användning och registrering gäller tills ärendet om återkallande av besiktningskoncessionen eller förbudet för besiktaren att utföra besiktningar har avgjorts slutligt med stöd av 43 a eller 44 §. Ärendet ska avgöras utan onödigt dröjsmål.

I 1 mom. avsedda beslut om temporärt förbud och beslut om förhindrande av användning och registrering av uppgifter i datatjänsten ska iakttas även om besvär anförts över besluten.

46 § (23.11.2018/939)
Förbud att använda besiktningsställets lokaler och anordningar

Om det vid en inspektion eller annars upptäcks att en lokal eller anordning som används i besiktningsverksamheten inte uppfyller sådana krav som anges i denna lag eller i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, kan Transport- och kommunikationsverket förbjuda användningen av lokalen eller anordningen eller begränsa dess användning tills lokalen och anordningen stämmer överens med bestämmelserna och föreskrifterna.

47 § (23.11.2018/939)
Återkallande av vidareutbildningstillstånd samt anmärkning och varning till innehavare av vidareutbildningstillstånd

Transport- och kommunikationsverket ska återkalla ett vidareutbildningstillstånd för viss tid eller helt och hållet, om innehavaren av vidareutbildningstillståndet inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd.

Transport- och kommunikationsverket kan återkalla vidareutbildningstillståndet för viss tid eller helt och hållet, om

1) bestämmelserna om utbildningen inte har iakttagits i utbildningen, eller

2) utbildningen inte har skötts i enlighet med tillståndet eller annars på behörigt sätt.

Transport- och kommunikationsverket ska dock meddela innehavaren av vidareutbildningstillstånd en anmärkning och vid behov en skriftlig varning i stället för att återkalla tillståndet, om det är oskäligt att återkalla tillståndet. Om grunden för återkallande av vidareutbildningstillståndet eller meddelande av varning eller anmärkning är sådan att den kan rättas till, ska Transport- och kommunikationsverket innan tillståndet återkallas eller varning eller anmärkning meddelas ge den som innehar tillståndet möjlighet att inom en rimlig tid avhjälpa bristen eller försummelsen. Tillståndet kan återkallas om missförhållandet inte har avhjälpts inom utsatt tid.

7 kap

Särskilda bestämmelser

48 § (15.3.2019/317)
Personregisteruppgifter

Transport- och kommunikationsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att få de uppgifter ur straffregistret och trafik- och transportregistret som behövs vid behandlingen av ärenden som gäller beviljande och återkallande av besiktningskoncession, för beslutsfattande enligt 10 och 16 § och för tillsynen enligt 6 kap. Uppgifter om brott får trots sekretessbestämmelserna lämnas ut till en innehavare av besiktningskoncession i samband med de åtgärder som avses i 43 och 43 a § samt i samband med beslut enligt 10 och 16 § till den koncessionssökande eller den person enligt 9 § som begärt beslutet samt till den besiktare som begärt beslutet.

49 § (4.5.2018/303)
Tystnadsplikt

Innehavaren av besiktningskoncession eller koncessionssökanden eller anställda hos dessa får inte för utomstående röja uppgifter som de med stöd av 48 § har fått ur straffregistret eller trafik- och transportregistret om brott som har begåtts av en person som avses i 9 eller 15 §.

50 § (15.3.2019/317)
Vite

Transport- och kommunikationsverket får förena ett åläggande eller förbud som verket har meddelat med stöd av denna lag med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

51 §
Hänvisningar till strafflagens straffbestämmelser

Bestämmelser om straff för usurpation av tjänstemannabefogenhet finns i 16 kap. 9 § i strafflagen (39/1889).

Bestämmelser om straff för brott mot tystnadsplikten finns i 38 kap. 1 och 2 § och 40 kap. 5 § i strafflagen.

52 § (15.3.2019/317)
Tjänsteansvar

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på en besiktare i uppgifter i anslutning till besiktningen, på en person som svarar för vidareutbildningsverksamheten för besiktare och en person som ger vidareutbildning i uppgifter i anslutning till vidareutbildningen samt på en person som utför kontroller eller inspektioner enligt 5, 40 och 41 § i uppgifterna i fråga.

Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

53 § (30.12.2019/1511)
Begäran om omprövning och ändringssökande

Omprövning av ett beslut som innehavaren av besiktningskoncession har fattat i ett besiktningsärende och av ett beslut som innehavaren av vidareutbildningstillstånd har fattat i ett utbildningsärende får begäras hos Transport- och kommunikationsverket. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

54 §
Handräckning

Polisen är skyldig att ge handräckning för utförandet av de tillsynsuppgifter som avses i denna lag.

55 § (23.11.2018/939)
Lämnande av uppgifter om misstänkta brott och om fordon som inte är i skick

Den myndighet som utför förundersökning av brott eller åtalsprövning eller fattar beslut om körrätt får trots sekretessbestämmelserna underrätta Transport- och kommunikationsverket om ett sådant misstänkt brott som kan påverka bedömningen av en i 9 § 1 mom. avsedd sökandes eller persons tillförlitlighet att bedriva besiktningsverksamhet eller en i 15 § avsedd persons tillförlitlighet i besiktningsuppgifter.

Den myndighet som utför trafikövervakning får trots sekretessbestämmelserna underrätta Transport- och kommunikationsverket om fel eller brister som konstaterats hos ett fordon i samband med övervakningen och som fordonet uppenbarligen har haft vid den senaste besiktningen.

56 § (23.11.2018/939)
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet föreskrivs dessutom om tillsättandet av en rådgivande utbildningskommission som bistår Transport- och kommunikationsverket samt om kommissionens sammansättning och uppgifter.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av besiktningskoncession, om kvalitetsledningssystem och om de handlingar som ska bevaras på besiktningsstället får utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

8 kap

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

57 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014. Lagens 3 § 1 mom. 6 punkt och 26 § träder dock i kraft först ett år efter lagens ikraftträdande.

Genom denna lag upphävs lagen om koncession för fordonsbesiktning (1099/1998), nedan den lag som upphävs.

58 § (23.11.2018/939)
Övergångsbestämmelser

1. De bestämmelser som utfärdats med stöd av den lag som upphävs ska fortsätta att gälla.

2. De besiktningskoncessioner som gäller vid ikraftträdandet av denna lag gäller som sådana den tid som anges i koncessionen. Besiktningsverksamhet med stöd av en sådan koncession bedrivs i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. Koncessionshavaren ska dock registrera de uppgifter som avses i 26 § i besiktningsserviceregistret. På koncessionshavaren tillämpas dessutom 37–46 §.

3. Om giltigheten för en besiktningskoncession som gäller vid ikraftträdandet av denna lag går ut tidigare än tre år från ikraftträdandet, får koncessionshavaren fortsätta den koncessionsenliga besiktningsverksamheten med stöd av koncessionen i fråga tre år från ikraftträdandet efter att ha anmält detta skriftligt till Transport- och kommunikationsverket innan giltigheten för koncessionen går ut. Om en sådan anmälan har gjorts, ska koncessionshavaren under denna tid bedriva besiktningsverksamhet i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. Koncessionshavaren ska dock registrera de uppgifter som avses i 26 § i besiktningsserviceregistret. På koncessionshavaren tillämpas dessutom 37–46 §.

4. Alla innehavare av besiktningskoncession ska registrera de uppgifter som avses i 26 § i besiktningsserviceregistret inom en månad från ikraftträdandet av den paragrafen.

5. En sådan filial enligt 15 § i den lag som upphävs som är verksam vid ikraftträdandet av denna lag får fortsätta med sin verksamhet som sådan tills verksamheten med stöd av 2 eller 3 mom. fortsätter att bedrivas av det besiktningsställe från vilket filialen har skötts i enlighet med nämnda 15 §. Koncessionshavarens rätt till en filial upphör dock sex månader från det att ett besiktningsställe som har rätt utföra besiktningar som avses i 6 § 1 punkten i denna lag inleder verksamhet i regionen.

6. Med avvikelse från 2 och 3 mom. upphör de rättigheter till besiktning av fordon på något annat ställe än besiktningsstället som gäller vid ikraftträdandet av denna lag ett år efter ikraftträdandet.

7. En person som vid ikraftträdandet av denna lag uppfyller kompetenskraven för personer som utför besiktningar, anses uppfylla de krav på yrkesskicklighet som anges i 17 § och föreskrivs med stöd av denna lag, om han eller hon genomgår föreskriven fortbildning inklusive prov inom specialutbildningen med föreskrivna intervaller.

8. En person som vid ikraftträdandet av denna lag uppfyller kompetenskraven för den person som svarar för besiktningsverksamheten, anses uppfylla de krav på yrkesskicklighet som anges i 21 § och föreskrivs med stöd av denna lag, om han eller hon genomgår föreskriven fortbildning inklusive prov inom specialutbildningen med föreskrivna intervaller. En person som uppfyller kraven på yrkesskicklighet med stöd av 29 § i den lag som upphävs ska avlägga det prov inom specialutbildningen som saknas senast tre år efter denna lags ikraftträdande och därefter med föreskrivna intervaller.

9. Intyg och andra handlingar som gäller registrerings-, ändrings- och kopplingsbesiktningar som utförts före den 2 november 2007 bevaras på besiktningsstället i femton år.

10. De utbildningsrättigheter som gäller vid ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft som sådana.

RP 17/2013, KoUB 13/2013, RSv 126/2013

Ikraftträdelsestadganden:

4.12.2015/1387:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 22/2015, KuUB 6/2015, RSv 50/2015

28.6.2017/474:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

Besiktningskoncessioner som beviljats före lagens ikraftträdande förblir i kraft som sådana. På besiktningsverksamhet som bedrivs med stöd av koncessioner som beviljats före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 9/2017, KoUB 6/2017, RSv 51/2017

4.5.2018/303:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

23.11.2018/939:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 939/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

15.3.2019/317:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

En besiktningskoncession som gäller vid ikraftträdandet av denna lag gäller till och med den 31 december 2019, och besiktningsverksamhet med stöd av en sådan koncession bedrivs i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 86/2018, KoUB 37/2018, RSv 230/2018

9.8.2019/929:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På tekniska anslutningar som används när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser om teknisk anslutning som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträdande.

RP 284/2018, FvUB 38/2018, RSv 320/2018

30.12.2019/1511:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 91/2019, KoUB 9/2019, RSv 75/2019

15.1.2021/83:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

RP 177/2020, KoUB 19/2020, RSv 215/2020, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/858 (32018L0858); EUT L 151, 14.6.2018, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU (32014L0047); EUT L 127, 29.4.2014, s. 134, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU (32014L0045); EUT L 127, 29.4.2014, s. 51, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 (32012L0168; EUT L 60, 2.3.2013, s. 52, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 (32013L0167); EUT L 60, 2.3.2013, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/85/EY (32002L0085); EUT L 327, 4.2.2002, s. 8, rådets direktiv 1999/37/EG (31999L0037); EGT L 138, 1.6.1999, s. 57

23.3.2023/494:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2023.

RP 291/2022, KoUB 25/2022, RSv 290/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.