Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

14.6.2013/423

Lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Se L om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar 375/2021 6 § 2 mom., som gäller temporärt 8.5.2021–30.6.2022.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag tillämpas på följande kreditinstitut:

1) inlåningsbanker i andelslagsform (andelsbank),

2) andra kreditinstitut i andelslagsform än de som avses i 1 punkten.

Denna lag tillämpas dessutom på andelsbanksaktiebolag enligt vad som föreskrivs i 5 kap.

På kreditinstitut tillämpas lagen om andelslag (421/2013), om det inte föreskrivs något annat nedan i denna lag eller i kreditinstitutslagen (610/2014). (8.8.2014/615)

2 §

Minst en av kreditinstitutets stiftare och minst en styrelseledamot samt verkställande direktören ska vara bosatta i eller, om stiftaren är en juridisk person, ha sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen beviljar undantag. Undantag får beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över kreditinstitutet eller skötseln av det.

Kreditinstitutets styrelse ska ha minst tre ledamöter.

3 §

Ett kreditinstitut kan ombildas till ett kreditinstitut i aktiebolagsform med iakttagande av vad som föreskrivs i 22 kap. i lagen om andelslag. På en ändring av företagsformen tillämpas dessutom vad som i 9 § 1 mom. i denna lag föreskrivs om fusion.

2 kap

Medelsanvändning och bundet eget kapital

4 §

Bestämmelser om begränsning av kreditinstituts utdelningsbara överskott finns i 12 kap. 1 § och 16 kap. 2 och 6 § i lagen om andelslag. Dessutom tillämpas på överskottet vad som i 11 kap. 8 § i kreditinstitutslagen föreskrivs om begränsningar till följd av kapitalkrav. De poster som avses ovan ska inte heller hänföras till det utdelningsbara belopp i moderandelslaget som beräknas utifrån koncernbalansräkningen. (8.8.2014/615)

Vid minskning av ett kreditinstituts reservfond, överkursfond eller aktiekapital eller vid utdelning av fritt eget kapital på ett sådant sätt att borgenärerna i enlighet med 18 kap. 2 § i lagen om andelslag har rätt att motsätta sig minskningen eller utdelningen, ska på insättare inte tillämpas vad som i 18 kap. 2–5 § i lagen om andelslag föreskrivs om borgenärer.

Det belopp som betalats till ett kreditinstitut för andelar eller aktier får inte återbetalas, om återbetalningen leder till att kapitalbasen sjunker under minimibeloppet enligt 10 kap. 1 § i kreditinstitutslagen eller till att indikatorer enligt 8 a kap. 4 § i den lagen eller likviditetskraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EU:s tillsynsförordning) eller 11 kap. 9 § i kreditinstitutslagen inte blir uppfyllda. Ett kreditinstitut har rätt att helt eller delvis uppskjuta återbetalningen av andelar

1) på eget initiativ, om återbetalningen skulle äventyra uppfyllandet av de krav som ställts på kreditinstitutets kapitaltäckning och likviditet, eller

2) om Finansinspektionen inte har gett kreditinstitutet tillstånd enligt EU:s tillsynsförordning till återbetalningen.

(29.3.2019/408)

Finansiella instrument i form av eget kapital som är avsedda att räknas till kapitalbasen ska uppfylla de krav som anges i lagstiftningen om kreditinstitut.

Bestämmelserna i 12 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten och 2 § 2 mom. i lagen om andelslag tillämpas inte på kapitallån som emitteras av kreditinstitut.

3 kap

Fusion

5 § (8.8.2014/614)

5 § har upphävts genom L 8.8.2014/615.

6 §

De kreditinstitut som deltar i fusionen eller, när det är fråga om en dottersammanslutningsfusion det kreditinstitut som är moderföretag, ska göra anmälan om fusionen till Finansinspektionen. Anmälan ska lämnas till Finansinspektionen innan ansökan görs om kallelse enligt 20 kap. 6 § i lagen om andelslag. Fusionsplanen och det yttrande som avses i 20 kap. 4 § i lagen om andelslag ska fogas till anmälan. Av en revisor enligt lagen om andelslag förutsätts behörighet enligt 12 kap. 14 § i kreditinstitutslagen. Finansinspektionen kan efter att ha fått anmälan kräva också andra uppgifter som den anser vara behövliga. (29.12.2022/1349)

Registermyndigheten ska utan dröjsmål för kännedom underrätta Finansinspektionen om en sådan anmälan om en borgenärs motstånd som avses i 20 kap. 16 § 2 mom. i lagen om andelslag.

Finansinspektionen kan vid absorptionsfusion enligt 20 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om andelslag motsätta sig fusionen genom att underrätta registermyndigheten om detta inom en månad från den i 20 kap. 6 § 2 mom. i lagen om andelslag föreskrivna dagen, om fusionen sannolikt äventyrar förutsättningarna för det övertagande kreditinstitutets koncession eller, när ett i fusionen deltagande kreditinstitut hör till centralinstitutet, om fusionen skulle äventyra sammanslutningens kapitaltäckning. De kreditinstitut som deltar i fusionen ska utan dröjsmål underrättas om att Finansinspektionen motsätter sig fusionen. I de fall som avses i detta moment får fusionen registreras endast om Finansinspektionen inte motsätter sig den inom den ovannämnda tiden.

Besvär över Finansinspektionens beslut enligt denna paragraf ska behandlas skyndsamt.

7 §

Har en borgenär motsatt sig fusion ska registermyndigheten begära Finansinspektionens utlåtande om hur ett verkställande av fusionen påverkar borgenärens ställning och om huruvida fusionen behöver verkställas utan dröjsmål för att en stabil verksamhet ska kunna tryggas vid kreditinstituten. Registermyndigheten ska oberoende av vad som i 20 kap. 16 § 2 mom. i lagen om andelslag föreskrivs om villkoren för registrering registrera verkställandet av fusionen trots att borgenären motsätter sig detta, om Finansinspektionen i sitt utlåtande anser att verkställandet inte försvagar borgenärens ekonomiska ställning och att fusionen behöver verkställas utan dröjsmål för att en stabil verksamhet ska kunna tryggas vid kreditinstituten.

8 §

När finska kreditinstitut eller centralinstitut för en sammanslutning deltar i en gränsöverskridande fusion inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller vad som bestäms i 5–7 §.

Om det vid fusionen övertagande andelslaget är registrerat eller registreras i en annan stat, tillämpas dock inte 6 § 3 och 4 mom. på fusionen. För en sådan fusion får registermyndigheten inte utfärda ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europaandelslag (906/2006) eller i 20 kap. 27 § 4 mom. i lagen om andelslag, om Finansinspektionen, innan ett tillstånd som avses i 4 § 2 mom. i lagen om europaandelslag eller 20 kap. 27 § 1 mom. i lagen om andelslag har beviljats, har meddelat registermyndigheten att kreditinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om fusion, om fortsättande av verksamheten i Finland eller om avslutande av verksamheten. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 20 kap. 6 § 2 mom. i lagen om andelslag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig fusionen eller byte av hemort i samband med etablering av ett europaandelslag.

Om ett övertagande kreditinstitut som registreras i en annan stat har för avsikt att efter fusionen fortsätta att bedriva kreditinstitutsverksamhet i Finland, tillämpas på kreditinstitutet vad som bestäms om utländska kreditinstituts verksamhet i Finland.

9 §

Vad som i 20 kap. 6, 7 och 16 § i lagen om andelslag föreskrivs om borgenärer ska inte tillämpas på insättare. Det överlåtande kreditinstitutet ska emellertid underrätta insättarna om fusionen senast tre månader före den tidsfrist som registermyndigheterna sätter ut för de övriga borgenärerna med stöd av 20 kap. 6 § 2 mom. i lagen om andelslag. I meddelandet ska det övertagande kreditinstitutets firma och adress nämnas.

Av ett meddelande som avses i 1 mom. ska framgå att om det sammanlagda beloppet av en insättares inlåning i de kreditinstitut som deltar i fusionen överstiger den maximigräns för insättningsgarantin som anges i 5 kap. 8 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014), ska 13 § i det kapitlet tillämpas på insättningsgarantin. Insättaren har rätt att inom sex månader från mottagandet av meddelandet, oberoende av de ursprungliga avtalsvillkoren, säga upp inlåning som enligt nämnda 8 § helt eller delvis faller utanför insättningsgarantin. Vad som föreskrivs i detta moment ska inte tillämpas, om de överlåtande inlåningsbankerna på det sätt som avses i 5 mom. i den paragrafen betraktas som en enda inlåningsbank vid tillämpning av den övre gräns som avses i 1 mom. i den paragrafen. (26.3.2021/239)

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om insättare i överlåtande kreditinstitut ska också tillämpas på insättare i övertagande kreditinstitut, om fusionen enligt ett yttrande av en i 20 kap. 4 § i lagen om andelslag avsedd revisor kan äventyra betalningen av det övertagande kreditinstitutets skulder.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om insättare och insättares uppsägningsrätt i samband med fusion gäller på motsvarande sätt vid byte av kreditinstitutets hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt vid en fusion där det övertagande kreditinstitutet registreras i någon annan stat. En insättare har uppsägningsrätt, om inlåning som omfattas av en insättningsgaranti enligt lagen om myndigheten för finansiell stabilitet efter åtgärden inte alls eller bara delvis kommer att omfattas av insättningsgarantin. I sitt meddelande till insättaren ska kreditinstitutet redogöra för de ändringar som kommer att ske i uppgifter som har lämnats med stöd av 5 kap. 18 i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet. (19.12.2014/1205)

I de fall som avses i 4 mom. ska kreditinstitutet sammanställa en utredning om insättningsgarantin (insättningsgarantiutredning) med redogörelse för insättningsgarantiarrangemangen före och efter åtgärden och för eventuella skillnader i fråga om vad insättningsgarantin täcker. Kreditinstitutet ska inhämta Finansinspektionens yttrande om utredningen. Till begäran om yttrande ska fogas de tilläggsupplysningar som Finansinspektionen bestämmer. Insättningsgarantiutredningen och en avskrift av Finansinspektionens yttrande ska fogas till det meddelande som insättaren ges.

10 §

Om ett kreditinstitut byter hemort till någon annan stat eller det övertagande kreditinstitutet vid en fusion registreras i någon annan stat och en insättning efter åtgärden inte alls eller bara delvis kommer att omfattas av insättningsgaranti, har insättaren rätt att säga upp insättningen även så att kreditinstitutet utan dröjsmål ska betala ut den uppsagda insättningen eller ställa betryggande säkerhet för betalningen. Uppsägningen ska ske skriftligen senast den dag som anges i den kallelse på kreditinstitutets borgenärer som avses i 20 kap. 6 § i lagen om andelslag. Insättarens rätt att säga upp insättningen i enlighet med denna paragraf ska nämnas i det meddelande som avses i 9 §. Kreditinstitutet ska underrätta Finansinspektionen om uppsägningen utan dröjsmål efter det att tiden för uppsägning enligt denna paragraf har gått ut.

11 §

För ett kreditinstitut som bildas i samband med en kombinationsfusion ska det ansökas om koncession enligt kreditinstitutslagen. En kombinationsfusion får inte registreras om inte koncessionen registreras samtidigt.

Om de kreditinstitut som deltar i fusionen har ett sammanlagt andelskapital som understiger det belopp som föreskrivs i 10 kap. 2 § i kreditinstitutslagen, ska det kreditinstitut som bildas ha ett startkapital som uppgår till minst det sammanlagda beloppet av det andelskapital som innehas av de i fusionen deltagande kreditinstituten. (8.8.2014/615)

4 kap

Delning samt nedsättning av bundet eget kapital

12 §

På det ursprungliga kreditinstitutets delningsplan, registreringen av verkställandet av delning samt tillståndet och intyget angående verkställandet tillämpas 5–10 §. Det som föreskrivs i 6 § 3 mom. ska emellertid inte tillämpas på sådan total delning som avses i 21 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om andelslag, om delningen sker genom överlåtelse till andelslag som ska bildas och som är enbart kreditinstitut.

På de kreditinstitut som bildas vid en delning tillämpas 11 §.

Vad som i 21 kap. 17 § 6 mom. i lagen om andelslag föreskrivs om det ursprungliga andelslagets skulder tillämpas inte på skulder eller delar av skulder som kan ersättas ur den insättningsgarantifond som avses i 5 kap. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet eller ur den ersättningsfond som avses i 11 kap. i lagen om investeringstjänster (747/2012). (19.12.2014/1205)

13 § (8.8.2014/615)

Vad som i 18 kap. 2–5 § och 21 kap. 6, 7 och 16 § i lagen om andelslag föreskrivs om borgenärer ska tillämpas på den för vilken ett kreditinstitut har ställt borgen eller ingått något annat därmed jämförbart åtagande eller som på grund av ett med kreditinstitutet ingånget derivatavtal kan få en penningfordran, om åtagandet övergår på någon annan än ett annat kreditinstitut enligt vad som avses i 1 kap. 7 § 1 mom. i kreditinstitutslagen.

14 §

Vid minskning av ett kreditinstituts andelskapital, aktiekapital, reservfond eller överkursfond eller vid utdelning av fritt eget kapital på ett sådant sätt att borgenärerna i enlighet med 18 kap. 2 § 2 mom. i lagen om andelslag har rätt att motsätta sig minskningen eller utdelningen, ska vad som i 18 kap. 2–5 § i lagen om andelslag föreskrivs om borgenärer inte tillämpas på insättare.

5 kap

Överlåtelse av affärsverksamhet

15 §

Ett kreditinstitut (överlåtande kreditinstitut) kan överlåta sina tillgångar och skulder till ett eller flera kreditinstitut eller till ett annat företag (övertagande företag) enligt vad som föreskrivs i detta kapitel.

Ett överlåtande kreditinstitut kan överlåta sin affärsverksamhet även om det är försatt i likvidation, om inte kreditinstitutets egendom har börjat skiftas till medlemmarna och andra andelsägare och aktieägare.

16 §

Det överlåtande kreditinstitutets andelsstämma beslutar om överlåtelse av affärsverksamhet. På sammankallande av andelsstämman tillämpas 5 kap. 21 § i lagen om andelslag och beslutet ska fattas med den kvalificerade majoritet som avses i 29 § 1 mom. i det kapitlet.

Det överlåtande kreditinstitutets styrelse ska göra upp en överlåtelseplan, på vilken 21 kap. 3 § i lagen om andelslag tillämpas. På överlåtelseplanen tillämpas dessutom 5 § i den här lagen.

På överlåtelsen av kreditinstitutets affärsverksamhet tillämpas dessutom vad som i 4 kap. föreskrivs om verkställande av delning. Det förfarande för hörande av borgenärer som avses ovan i detta moment gäller endast överlåtbara skulder.

På överlåtelse av ett kreditinstituts affärsverksamhet tillämpas 21 kap. 17 § 6 mom. i lagen om andelslag och 12 § 3 mom. i den här lagen.

Det överlåtande kreditinstitutets tillgångar, skulder, avsättningar och reserver samt förbindelser övergår i enlighet med överlåtelseplanen till det övertagande företaget när överlåtelsen har registrerats.

En sådan medlem i det överlåtande kreditinstitutet som inte har biträtt beslutet om överlåtelse av affärsverksamheten, har vid överlåtelse av samtliga tillgångar och skulder rätt att avgå ur kreditinstitutet så som föreskrivs i 20 kap. 13 § i lagen om andelslag. En medlem som avses i detta moment får rätt till återbetalning av andelen då verkställandet av överlåtelsen av affärsverksamheten har registrerats. På kreditinstitutets rätt att begränsa återbetalningen av andelen tillämpas 4 § 3 mom. i denna lag. (29.3.2019/408)

17 §

Om det överlåtande kreditinstitutets samtliga tillgångar, skulder och förbindelser samt övriga rättigheter och förpliktelser till bokföringsvärdet överförs till ett kreditinstitut i aktiebolagsform som bildas för att fortsätta det överlåtande kreditinstitutets verksamhet och om vederlaget består enbart av aktier i det övertagande kreditinstitutet, ska 16 § 2–4 mom. inte tillämpas på överlåtelsen. På kreditinstitut tillämpas inte 22 kap. i lagen om andelslag.

Ett kreditinstitut som i enlighet med 1 mom. överlåter sin affärsverksamhet ska samtidigt fatta beslut om att träda i likvidation eller avstå från sin koncession.

Om andelsstämman på det sätt som avses i denna paragraf beslutar om överlåtelse av kreditinstitutets affärsverksamhet till ett kreditinstitut i aktiebolagsform, ska andelsstämman i enlighet med kreditinstitutslagen och lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001) godkänna en bolagsordning för kreditinstitutet, om inte annat föreskrivs nedan. Lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform ska tillämpas på ett sådant kreditinstitut i aktiebolagsform som avses i denna paragraf, om inte annat föreskrivs i detta kapitel.

18 §

I bolagsordningen för ett i 17 § avsett kreditinstitut som bildas för att fortsätta en andelsbanks verksamhet kan det tas in en bestämmelse om att kreditinstitutet är ett andelsbanksaktiebolag. Bolaget ska i sin firma utöver den beteckning som anger bankens sammanslutningsform använda ordet eller sammansättningsleden "andelsbank".

Om den överlåtande andelsbanken är medlem i ett centralinstitut som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010), ska också andelsbanksaktiebolaget ansluta sig som medlem till centralinstitutet.

Ett andelsbanksaktiebolag kan ombildas till affärsbank genom ändring av bolagsordningen.

En andelsbank om har ombildats till ett andelslag och överlåtit sin affärsverksamhet till ett andelsbanksaktiebolag ska i syfte att främja sina medlemmars ekonomi eller näringsverksamhet genom förmedling av andelsbanksaktiebolaget bedriva bankverksamhet så att andelslagets medlemmar deltar i andelslagets verksamhet genom att nyttja andelsbanksaktiebolagets tjänster. På andelslagets beslut om avyttring av aktier som det har tecknat ska 5 kap. 21 § och 29 § 2 mom. i lagen om andelslag tillämpas.

6 kap

Frivilligt avstående från koncession

19 §

Finansinspektionen kan i enlighet med detta kapitel på ansökan av ett kreditinstitut återkalla dess koncession utan att kreditinstitutet behöver försättas i likvidation.

Till ansökan ska fogas

1) en kopia av beslutet av kreditinstitutets andelsstämma om att kreditinstitutet har beslutat avstå från sin koncession,

2) en utredning om att kreditinstitutet inte längre har insättningar och inte längre bedriver någon annan verksamhet som enligt kreditinstitutslagen eller lagen om investeringstjänster förutsätter tillstånd,

3) en revisors utlåtande om den utredning som avses i 2 punkten,

4) registermyndighetens tillstånd att avstå från koncessionen.

Ett kreditinstitut som på det sätt som avses i 17 § 1 mom. överlåter hela sin affärsverksamhet behöver inte foga de utredningar till ansökan som avses i 2 mom.

20 §

Beslut om att ett kreditinstitut avstår från sin koncession ska fattas på det sätt som föreskrivs i 5 kap. 21 § och 29 § 2 mom. i lagen om andelslag.

21 §

Registermyndighetens tillstånd ska utverkas för avstående från koncession. På koncessionen tillämpas 18 kap. 2–5 § i lagen om andelslag och 13 § i den här lagen. En sådan kallelse på borgenärerna som gäller delning av ett kreditinstitut eller överlåtelse av dess affärsverksamhet kan utfärdas samtidigt som en kungörelse som gäller avstående från koncessionen, om ansökningarna lämnas in på samma gång.

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf ska inte tillämpas på ett kreditinstitut som har överlåtit hela sin affärsverksamhet på det sätt som avses i 17 § 1 mom.

22 §

Finansinspektionen ska göra registreringsanmälan om ett sådant beslut om återkallelse av koncession som avses i 19 §. Återkallelsen träder i kraft då beslutet har registrerats. Ett beslut om återkallelse av ett sådant kreditinstituts koncession som avses i 19 § 3 mom. får emellertid inte registreras om inte det övertagande kreditinstitutets koncession registreras samtidigt.

7 kap

Likvidation och konkurs

Bestämmelser om likvidation
23 §

På kreditinstituts likvidation tillämpas lagen om andelslag, om inte något annat föreskrivs nedan i denna lag.

Registermyndigheten ska senast den dag som avses i 23 kap. 5 § i lagen om andelslag begära Finansinspektionens utlåtande om avregistrering eller försättande i likvidation.

På upplösning av kreditinstitut tillämpas inte 29 § i handelsregisterlagen (564/2023). (23.3.2023/591)

Finansiella instrument som räknas till sådant övrigt primärkapital som avses i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 betraktas inte som skuld vid tillämpning av 23 kap. 7 § 2 mom. och 23 § i lagen om andelslag. (9.11.2018/870)

24 §

Ett kreditinstitut ska informera Finansinspektionen innan kreditinstitutet försätts i likvidation genom ett beslut av andelsstämman. Vad som ovan föreskrivs om andelsstämmans beslut tillämpas på ett sådant enhälligt beslut av alla medlemmar som avses i 5 kap. 1 § 2 mom. i lagen om andelslag.

25 §

Finansinspektionen ska samtidigt som den beslutar om återkallelse av ett kreditinstituts koncession försätta institutet i likvidation, om inte annat följer av 6 kap. Likvidationen börjar då Finansinspektionen har fattat beslutet om återkallelse av koncessionen och om försättandet i likvidation.

26 §

När Finansinspektionen eller Verket för finansiell stabilitet beslutar om försättande av ett kreditinstitut i likvidation ska de samtidigt utse en eller flera likvidatorer. På likvidatorerna tillämpas i övrigt 23 kap. 9 § i lagen om andelslag. Också Finansinspektionen och Verket för finansiell stabilitet kan ansöka om ett sådant förordnande som avses i 3 mom. i den paragrafen. (26.3.2021/239)

Likvidatorerna ska göra sådan anmälan som avses i 23 kap. 10 § i lagen om andelslag till insättningsgarantifonden, säkerhetsfonden och ersättningsfonden för investerarskydd, om kreditinstitutet är medlem av fonden och, när anmälan inte är baserad på ett beslut som avses i 25 § i denna lag, till Finansinspektionen.

Likvidatorerna ska utan dröjsmål efter det att Finansinspektionen har beslutat återkalla koncessionen sammankalla kreditinstitutets högsta beslutande organ för att besluta om åtgärder med anledning av att kreditinstitutet fusioneras med ett annat kreditinstitut, om korrigering av koncessionsförutsättningarna i något annat avseende eller om upplösning av kreditinstitutet.

Likvidatorerna ska av Finansinspektionen ansöka om återkallelse av koncessionen utan dröjsmål efter det att koncessionsförutsättningarna har upphört eller då koncessionen inte längre behövs för ett ändamålsenligt fortsättande av likvidationen.

Likvidatorerna ska för kännedom sända Finansinspektionen samt Verket för finansiell stabilitet, om det har beslutat om försättande i likvidation, slutredovisningen och den anmälan som avses i 23 kap. 17 § 1 mom. i lagen om andelslag. (26.3.2021/239)

27 § (26.3.2021/239)

Registermyndigheten, Finansinspektionen och Verket för finansiell stabilitet ska när de utser en likvidator ge denne ett intyg över detta. Ett utdrag ur eller en kopia av andelsstämmans protokoll utgör bevis på att stämman har utsett en likvidator.

28 §

När borgenärerna vid ett kreditinstituts likvidation underrättas om en kungörelse på borgenärerna på det sätt som avses i 23 kap. 14 § i lagen om andelslag och i 4 § 3 mom. i lagen om offentlig stämning (729/2003), ska det i meddelandet dessutom nämnas

1) vad som i 38 § 2 mom. i denna lag föreskrivs om en insättares skyldighet att anmäla sig hos banken,

2) om borgenärerna ska anmäla fordringar med förmånsrätt eller fordringar som är säkrade i sakrätt.

Meddelandet ska lämnas på åtminstone finska och svenska. Meddelandet ska på de officiella språken i alla stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) vara rubricerat "Anmodan att anmäla fordran och att inkomma med synpunkter angående en fordran – tidsfrister att beakta".

Bestämmelser om konkurs
29 §

Ett kreditinstitut kan försättas i konkurs på ansökan av kreditinstitutet, dess borgenärer eller Verket för finansiell stabilitet, med iakttagande av vad som föreskrivs i konkurslagen (120/2004) och nedan i detta kapitel. (26.3.2021/239)

Ett kreditinstitut ska informera Finansinspektionen innan det lämnar in ansökan om att dess egendom avträds till konkurs.

30 § (19.12.2014/1205)

När en borgenär ansöker om att ett kreditinstitut ska försättas i konkurs ska domstolen utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om ansökan. Domstolen ska skjuta upp behandlingen av ärendet med högst en månad, om Finansinspektionen framställer en begäran om detta inom en vecka efter att ha mottagit det meddelande som avses i denna paragraf.

2 mom. har upphävts genom L 9.11.2018/870. (9.11.2018/870)

3 mom. har upphävts genom L 9.11.2018/870. (9.11.2018/870)

31 §

I det meddelande som kreditinstitutet ska sända till borgenärerna om bevakningen av fordringar ska, utöver vad som annars föreskrivs, dessutom nämnas

1) vad som i 32 § föreskrivs om en insättares bevakningsskyldighet och vad som i 38 § 2 mom. föreskrivs om en insättares anmälan till banken, och

2) huruvida borgenärerna ska anmäla fordringar med förmånsrätt eller fordringar som är säkrade i sakrätt.

Det meddelande som kreditinstitutet ska sända till borgenärerna om bevakningen av fordringar eller framförande av synpunkter ska vara avfattat på åtminstone finska och svenska. Det meddelande som gäller bevakningen av fordringar ska på de officiella språken i alla EES-stater vara rubricerat "Anmodan att anmäla fordran – tidsfrister att beakta" och på motsvarande sätt det meddelande som gäller framförande av synpunkter "Anmodan att inkomma med synpunkter angående en fordran – tidsfrister att beakta".

32 § (8.8.2014/615)

Om en andelsbanks egendom har avträtts till konkurs behöver insättarna inte anmäla eller bevaka sina tillgodohavanden på inlåningskonton, om inte annat följer av 38 § 2 mom. Vad som i denna paragraf föreskrivs om insättare ska inte tillämpas på insättningsgarantifonden då insättarnas rättigheter har övergått till denna med stöd av 14 kap. 8 § 6 mom. i kreditinstitutslagen.

Gemensamma bestämmelser om likvidation och konkurs
33 § (26.3.2021/239)

Behöriga att besluta om försättande av ett kreditinstitut i likvidation är andelsstämman, registermyndigheten, Finansinspektionen och Verket för finansiell stabilitet, med iakttagande av denna lag och lagen om andelslag. Det föreskrivs särskilt om behörigheten för finska domstolar att besluta om försättande av ett kreditinstitut i konkurs. Det ovan föreskrivna förfarandet gäller också ett kreditinstituts filialer i andra EES-stater.

Verket för finansiell stabilitet ska besluta att försätta ett kreditinstitut i likvidation eller hos domstol ansöka om försättande av kreditinstitutet i konkurs, om villkoren för ställande av kreditinstitutet under resolutionsförvaltning enligt 4 kap. 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) är uppfyllda, men Verket för finansiell stabilitet beslutar att inte ställa kreditinstitutet under resolution, eftersom det i enlighet med 3 punkten i det momentet inte anses behövas för att säkerställa ett viktigt allmänt intresse. Verket för finansiell stabilitet ska också besluta att försätta ett kreditinstitut i likvidation eller ansöka om att det ska försättas i konkurs, om den nämnd som avses i artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 i enlighet med artikel 18.8 i den förordningen inte ställer kreditinstitutet under resolutionsförvaltning. Verket för finansiell stabilitet ska samråda med Finansinspektionen innan det beslutar om försättande i likvidation eller ansöker om försättande i konkurs. Likvidationen börjar när Verket för finansiell stabilitet har fattat sitt beslut.

34 §

Om ett kreditinstitut har en filial i en annan EES-stat och har trätt i likvidation eller försatts i konkurs ska likvidatorn eller boförvaltaren publicera ett utdrag av beslutet om likvidationen eller konkursen i Europeiska unionens officiella tidning och i två nationella dagstidningar i varje i denna paragraf avsedd EES-stat. Utdraget ska publiceras på åtminstone finska och svenska.

35 §

Likvidatorn och, i fråga om konkurser, boförvaltaren ska begära att inledandet av likvidations- eller konkursförfarande registreras i ett fastighetsregister, handelsregister eller något annat offentligt register som förs i en annan EES-stat, om en registeranteckning om inledande av likvidations- eller konkursförfarande förutsätts i lagstiftningen i staten i fråga.

36 §

En borgenär med boningsort, hemvist, hemort eller stadgeenlig hemort i en annan EES-stat får anmäla eller bevaka sin fordran eller inkomma med synpunkter angående fordringar också på denna andra stats officiella språk. I detta fall ska dock anmälan av fordran, bevakningen av fordran eller framförandet av synpunkter angående fordringar ha rubriken "Anmälan eller bevakning av fordran" respektive "Synpunkter angående fordringar" på finska eller svenska.

I fråga om ett kreditinstituts likvidation och konkurs jämställs en offentlig myndighet i en annan EES-stat med en i 1 mom. avsedd borgenär.

37 §

Likvidatorn och, i fråga om konkurser, boförvaltaren ska regelbundet informera borgenärerna om hur likvidations- och konkursförfarandet framskrider.

38 §

Ett kreditinstituts borgenärer är, om inte något annat följer av avtalsvillkoren, skyldiga att ta emot betalning också för skulder som inte har förfallit till betalning, när kreditinstitutet har försatts i likvidation eller konkurs. En borgenär är i så fall berättigad till ersättning för skada som orsakas av att den avtalade räntan skiljer sig från en lägre marknadsränta. Vad som föreskrivs i detta moment tillämpas inte på sådana obligationslån med säkerhet som är sådana hypotekskrediter som avses i 2 § 2 punkten i lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010).

Då en andelsbank har försatts i likvidation eller konkurs, ska den genom en offentlig kungörelse uppmana insättare som inte under tio år före likvidationens eller konkursens början har använt sitt konto i banken att inom två år från utfärdandet av kungörelsen anmäla sig hos banken. Annars förlorar kontoinnehavaren sin talerätt mot kreditinstitutet. Uppmaningen ska dessutom sändas till insättarna per brev, under adresser som banken känner till. Då iakttas på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 28 § 2 mom. och 31 § 2 mom.

L om hypoteksbanksverksamhet 16.7.2010/688 har upphävts genom L om hypoteksbanker och säkerställda obligationer 151/2022, som gäller fr.o.m. 8.7.2022.

Bestämmelser som inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet iakttas i fråga om tillämplig lag
39 §

På ett kreditinstituts likvidation och konkurs samt på förfarandets rättsverkningar tillämpas finsk lag, om inte annat föreskrivs nedan i detta kapitel.

40 §

Rättsverkningarna beträffande arbetsavtal och anställningsförhållanden regleras uteslutande av den lag i en EES-stat som tillämpas på arbetsavtalet eller anställningsförhållandet i fråga.

41 §

Rättsverkningarna beträffande avtal om nyttjanderätt till eller överlåtelse av fast egendom regleras uteslutande av lagen i den EES-stat inom vars territorium den fasta egendomen är belägen.

42 §

Rättsverkningarna på de av kreditinstitutets rättigheter som gäller fast egendom, fartyg eller luftfartyg och som ska registreras i ett offentligt register, regleras av lagen i den EES-stat där registret förs.

43 §

De rättigheter som hänför sig till värdepapper eller derivatavtal och vars uppkomst eller överföring förutsätter registrering på ett konto, i ett register eller i ett system för centraliserad förvaring, regleras av lagen i den EES-stat där registret eller kontot hålls eller där systemet för förvaring är beläget.

44 §

Rättsverkningarna av nettningsöverenskommelser regleras uteslutande av den lag som är tillämplig på dessa avtal.

Rättsverkningarna av återköpsavtal regleras uteslutande av den lag som är tillämplig på dessa avtal, om inte annat följer av 43 §.

45 §

Rättsverkningarna av ett likvidations- eller konkursförfarande på transaktioner som utförs på en reglerad marknad regleras uteslutande av den lag som tillämpas på transaktioner som utförts på denna marknad, om inte annat följer av 43 §.

46 §

Att likvidation eller konkurs inleds påverkar inte en borgenärs eller tredje mans sakrättsliga skydd när det gäller egendom som tillhör kreditinstitutet och som vid den tidpunkt då förfarandet inleds finns i en annan EES-stat än Finland. Detsamma gäller rättigheter som grundar sig på ett äganderättsförbehåll, om varan då åtgärden eller förfarandet inleds finns i en annan EES-stat än Finland.

Att likvidation eller konkurs inleds påverkar inte en borgenärs rätt att kvitta en fordran mot en fordran som kreditinstitutet har på borgenären, om sådan kvittning är tillåten enligt den lag som är tillämplig på kreditinstitutets fordran.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. påverkar inte åberopande av ogiltighet och hindrar inte att en rättshandling återgår enligt finsk lag.

47 §

Om ett kreditinstitut, efter det att likvidation eller konkurs har inletts, mot vederlag företar en rättshandling som gäller fast egendom, ett fartyg eller ett luftfartyg som är registrerat i ett offentligt register eller sådana värdepapper eller derivatavtal i fråga om vilka rättigheterna registreras i ett register eller på ett konto eller som placeras i ett system för centraliserad förvaring, ska denna rättshandlings giltighet regleras av lagen i den EES-stat på vars territorium den fasta egendomen är belägen eller där registret, kontot eller systemet hålls.

48 §

Bestämmelserna i 39 § och 46 § 3 mom. tillämpas inte i fråga om ogiltighet eller återgång av en rättshandling, om den som haft vinning av en rättshandling som skadat borgenärerna visar att lagstiftningen i någon annan EES-stat än Finland tillämpas på rättshandlingen och att denna lag i det aktuella fallet inte ger någon möjlighet att föra talan om handlingen.

49 §

Om det när likvidation eller konkurs inleds pågår en rättegång som gäller sådana tillgångar eller rättigheter för ett kreditinstitut som omfattas av förfarandet, regleras rättsverkningarna i fråga om rättegången uteslutande av lagen i den EES-stat där rättegången pågår.

8 kap

Skadeståndsskyldighet

50 §

Bestämmelser om sådan skadeståndsskyldighet för kreditinstituts medlemmar, för medlemmarna av fullmäktige, förvaltningsrådet och styrelsen och för verkställande direktören som grundar sig på överträdelse av denna lag finns i kreditinstitutslagen. På väckande av sådan skadeståndstalan för kreditinstitutets räkning som baserar sig på den skadeståndsskyldighet som avses ovan tillämpas 25 kap. 6–8 § i lagen om andelslag. Bestämmelser om revisorers skadeståndsskyldighet finns i revisionslagen (1141/2015). Bestämmelser om verksamhetsgranskares skadeståndsskyldighet finns i lagen om andelslag. (18.9.2015/1229)

Finansinspektionen har, trots vad som föreskrivs i 25 kap. 6 och 7 § i lagen om andelslag, rätt att väcka skadeståndstalan för kreditinstitutets räkning mot en person eller ett företag som avses i 21 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, om den anser att insättarnas eller placeringsandelsägarnas intresse kräver det. (8.8.2014/615)

9 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

51 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna lag upphävs lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001), nedan den gamla lagen.

3 mom. har upphävts genom L 26.3.2021/239. (26.3.2021/239)

52 §

Bestämmelserna i denna lag ska iakttas i stället för lagstridiga bestämmelser i ett kreditinstituts stadgar. En ändring av en lagstridig stadga ska anmälas för registrering samtidigt som en annan ändring av stadgarna anmäls för registrering, dock senast tre år efter det att lagen har trätt i kraft.

Om finansministeriets tillstånd till nedsättning av en andelsbanks placeringsandelskapital eller till fusion har sökts före denna lags ikraftträdande tillämpas den gamla lagen på förfarandet.

Lagens 38 § 1 mom. tillämpas inte på skulder som har uppkommit före lagens ikraftträdande.

RP 185/2012, EkUB 6/2013, RSv 48/2013

Ikraftträdelsestadganden:

8.8.2014/615:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (32013L0036); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 338-436, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (32013R0575); EUT nr L 176, 27.6.2013, s. 1-337

19.12.2014/1205:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 175/2014, EkUB 20/2014, RSv 191/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 149, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU; (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 190

18.9.2015/1229:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

9.11.2018/870:

Denna lag träder i kraft den 15 november 2018.

RP 112/2018, EkUB 14/2018, RSv 93/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2399 (32017L2399); EUT L 345, 27.12.2017, s. 96-101, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 575/2013 (32013R0575): EUT Nr L 176, 27.6.2013, s. 1–337

29.3.2019/408:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 100/2018, EkUB 42/2018, RSv 294/2018

26.3.2021/239:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

RP 171/2020, EkUB 3/2021, RSv 12/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/879 (32019L0879), EUT 150, 7.6.2019, s. 296

29.12.2022/1349:

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2023.

RP 146/2022, EkUB 26/2022, RSv 197/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2121 (32019L2121); EUT L 321, 12.12.2019, s. 1

23.3.2023/591:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 244/2022, EkUB 46/2022, RSv 320/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.