Beaktats t.o.m. FörfS 1261/2020.

29.12.2011/1509

Lag om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon.

Denna lag tillämpas på sådan upphandling av motorfordon avsedda för vägtrafik och persontransporter utförda med motorfordon avsedda för vägtrafik som sker i enlighet med lagen om offentlig upphandling och koncenssion (1397/2016), lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016) eller lagen om transportservice (320/2017). (24.5.2017/326)

Denna lag tillämpas dock inte på upphandling av fordon som avses i 1 § 5 mom. eller 2 § i fordonslagen (1090/2002).

2 §
Motorfordon avsedda för vägtrafik

I denna lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den avses med motorfordon avsedda för vägtrafik fordon i kategori M och N, enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon.

3 §
Beaktande av energi- och miljökonsekvenser

Vid upphandling som avses i 1 § 2 mom. ska åtminstone följande energi- och miljökonsekvenser av fordon i drift beaktas:

1) energiförbrukning,

2) koldioxidutsläpp,

3) utsläpp av kväveoxider, kolväten och partiklar.

Vid upphandlingen får dessutom buller och lokala verkningar av utsläppen samt andra miljökonsekvenser beaktas.

De jämförelsekriterier och tekniska specifikationer eller parametrar som kommer att användas ska meddelas anbudsgivarna på förhand.

4 §
Minimikrav

De energi- och miljökonsekvenser som avses i 3 § kan beaktas vid upphandlingen genom att i anbudsförfrågan eller i upphandlingsannonsen som en del av upphandlingens tekniska uppgifter i form av en teknisk specifikation eller definition ställa sådana krav som åtminstone måste uppfyllas när det gäller dessa konsekvenser. Bestämmelser om användning av miljömärke vid ställande av krav finns i 72 § i lagen om offentlig upphandling och koncession. (29.12.2016/1406)

Anbudsgivaren ska till anbudshandlingarna foga utredningar som anbudsgivaren vill åberopa för att påvisa att minimikraven är uppfyllda.

5 §
Beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid jämförelse av anbud

Om det varken i anbudsförfrågan eller i upphandlingsannonsen anges att energi- och miljökonsekvenserna beaktas som minimikrav i enlighet med 4 §, ska de beaktas som jämförelsekriterier för totalekonomisk fördelaktighet. Bestämmelser om hur viktningen av jämförelsekriterierna ska meddelas i anbudsförfrågan eller upphandlingsannonsen finns i de lagar som nämns i 1 § 2 mom.

Energi- och miljökonsekvenserna kan även beaktas genom att kombinera poängsättningsförfarandet enligt 1 mom. med förfarandet med minimikrav enligt 4 §.

Om energi- och miljökonsekvenserna omvandlas till penningbelopp för bedömningen av den totalekonomiska fördelaktigheten, ska detta göras genom att beräkna miljökostnaderna för ett fordon under hela dess livscykel enligt vad som föreskrivs i artikel 6 i det direktiv som nämns i 1 § 1 mom. och i direktivets bilaga.

Närmare bestämmelser om de i 3 mom. avsedda miljökostnadernas beräkningsmetoder och beräkningsenheter för olika fordon utfärdas vid behov genom förordning av kommunikationsministeriet.

6 §
Fastställande av uppgifter om energiförbrukning och utsläpp

Den upphandlande enheten ska använda uppgifter som fastställts vid EG-typgodkännandet, resultaten av allmänt använda testförfaranden eller uppgifter som fås av fordonets tillverkare för att enhetligt för samtliga anbudsgivare del fastställa de uppgifter om energiförbrukning och utsläpp som behövs för beräkning av miljökostnaderna.

Uppgifterna om energiförbrukning och utsläpp ska i första hand basera sig på testen enligt EG-typgodkännandet, om en sådan test krävs för de fordon som är föremål för upphandlingen. I fråga om fastställande av energiförbrukning och koldioxidutsläpp tillämpas de integrerade värden enligt EG-typgodkännandet som tillverkaren har uppgett, om inte något annat meddelats i anbudsförfrågan eller upphandlingsannonsen.

Vid fastställandet av utsläpp kan på det sätt som meddelas i anbudsförfrågan eller upphandlingsannonsen beaktas även de minskningar av koldioxidutsläpp eller skadliga utsläpp under livscykeln som beror på en alternativ bränsleråvara eller ett alternativt produktionssätt, om utsläppsminskningen inte har beaktats som en del av fordonets utsläppsuppgifter och om man förbinder sig till att i de fordon som är föremål för upphandlingen använda bränslet i fråga samt förutsatt att det även är möjligt att övervaka användningen av bränslet.

7 §
Rättelsemedel, ändringssökande och påföljder

Bestämmelser om rättelsemedel, ändringssökande och påföljder finns i de lagar som nämns i 1 § 2 mom.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2012.

Denna lag tillämpas inte på upphandling där upphandlingsförfarandet har inletts före lagens ikraftträdande.

RP 100/2011, KoUB 15/2011, RSv 96/2011, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG (L320090033); EUT nr L 120, 15.5.2009, s. 5

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.2016/1406:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 108/2016, EkUB 31/2016, RSv 239/2016

24.5.2017/326:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 161/2016, KoUB 3/2017, RSv 27/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.