Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

2.9.2010/789

Statsrådets förordning om den information som ska lämnas till en konsument om ett kreditavtal

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 7 kap. i konsumentskyddslagen (38/1978), sådant det lyder i lag 746/2010, som följer:

1 §
Information som ska lämnas innan ett kreditavtal ingås

Kreditgivare och kreditförmedlare, med undantag av de säljare eller tjänsteleverantörer som vid sidan av sin huvudsyssla även förmedlar krediter, ska i god tid innan ett kreditavtal ingås ge konsumenten den information som avses i punkterna 1–4 i bilaga 1. Vid distansförsäljning av krediter ska även den information som avses i bilagans 5 punkt lämnas till konsumenten för att kravet på information i 6 a kap. 6–9 § i konsumentskyddslagen (38/1978) ska uppfyllas. Eventuell övrig information till konsumenten ska lämnas i en särskild handling.

2 §
Förhandsinformation vid telefonförsäljning

Vid telefonförsäljning ska kreditgivare och kreditförmedlare, med undantag av de säljare eller tjänsteleverantörer som vid sidan av sin huvudsyssla även förmedlar krediter, ge konsumenten åtminstone följande information för uppfyllande av informationskravet i 6 a kap. 10 § 2 mom. 2 punkten i konsumentskyddslagen:

1) kreditbeloppet eller kreditgränsen och de villkor som gäller för att konsumenten ska få lyfta krediten,

2) kreditavtalets löptid,

3) nyttigheten och dess kontantpris när det är fråga om en kredit som marknadsförs för finansiering av köp av en bestämd nyttighet,

4) räntan, grunderna för räntesättningen och övriga villkor som gäller räntan,

5) den effektiva räntan samt kreditbeloppet och kostnaderna för krediten sammanlagt framställt med hjälp av ett representativt exempel

6) avbetalningarnas storlek, antal och betalningsintervall.

2 a § (1.12.2016/1030)
Information som ska lämnas innan ett bostadskreditavtal ingås

Kreditgivaren och kreditförmedlaren ska utan ogrundat dröjsmål efter det att konsumenten har informerat om sina förväntningar och behov i anslutning till krediten samt om sina ekonomiska förhållanden och i god tid innan ett bostadskreditavtal ingås ge konsumenten den information som avses i del A i bilaga 3. Övrig information som eventuellt ska ges konsumenten ska ges i ett separat dokument.

Den information som ingår i del A i den bilaga som nämns i 1 mom. ska ges i enlighet med ifyllnadsanvisningarna i del B.

3 §
Information som ska lämnas innan kreditavtal om krediter som är knutna till brukskonton och avtal om betalningsarrangemang ingås

När det är fråga om konsumentkrediter som är knutna till brukskonton och där kredittiden enligt avtalsvillkoren är högst tre månader eller där krediten ska återbetalas på uppmaning, ska kreditgivarna och kreditförmedlarna, med undantag av de säljare eller tjänsteleverantörer som vid sidan av sin huvudsyssla även förmedlar krediter, i god tid innan ett kreditavtal ingås ge konsumenten den information som avses i punkterna 1–4 i bilaga 2.

Om det är fråga om ett sådant avtal om betalningsarrangemang till följd av konsumentens betalningssvårigheter där avtalsvillkoren inte är oförmånligare för konsumenten än det ursprungliga kreditavtalet, ska kreditgivarna och kreditförmedlarna, med undantag av de säljare eller tjänsteleverantörer som vid sidan av sin huvudsyssla även förmedlar krediter, i god tid innan avtalet om betalningsarrangemang ingås ge konsumenten den information som avses i punkterna 1–5 i bilaga 2, med undantag av kreditgivarens eventuella rätt enligt punkt 2 i bilagan att när som helst kräva att hela krediten ska återbetalas.

Vid distansförsäljning av krediter ska även informationen i punkt 6 i bilaga 2 lämnas till konsumenten för uppfyllande av informationskravet i 6 a kap. 6–9 § i konsumentskyddslagen.

4 §
Lämnande av förhandsinformation per telefon om vissa typer av kredit

Om en konsument i telefon begär att omedelbart få tillgång till en kredit som är knuten till ett brukskonto och som enligt avtalsvillkoren har en kredittid på högst tre månader eller där krediten ska betalas tillbaka på uppmaning, ska konsumenten få åtminstone följande uppgifter för uppfyllande av kravet i 6 a kap. 10 § 2 mom. 2 punkten i konsumentskyddslagen:

1) kreditbeloppet eller kreditgränsen,

2) räntan, räntevillkoren, referensindex eller referensräntor som gäller den ursprungliga räntan, de avgifter som ska betalas från det att kreditavtalet ingås och, i förekommande fall, de villkor som gäller för ändring av avgifterna,

3) den effektiva räntan med hjälp av representativa exempel som innehåller alla de antaganden utifrån vilka denna räntesats har beräknats,

4) i förekommande fall en upplysning om att kreditgivaren när som helst kan kräva att hela kreditbeloppet betalas tillbaka.

Bestämmelserna om förhandsinformation i 1 mom. 1–3 punkten tillämpas också om kreditgivaren till följd av konsumentens betalningssvårigheter ingår ett sådant avtal om betalningsarrangemang med konsumenten där villkoren inte är oförmånligare för konsumenten än det ursprungliga kreditavtalet. I sådana fall ska konsumenten i god tid innan avtalet om betalningsarrangemang ingås också få information om kreditavtalets löptid.

När en konsument erbjuds en bostadskredit per telefon ska åtminstone de uppgifter som avses i punkterna 3–6 i bilaga 3 ges om den kredit som erbjuds för att 6 a kap. 10 § 2 mom. 2 punkten i konsumentskyddslagen ska uppfyllas. (1.12.2016/1030)

5 §
Information som ska finnas i ett konsumentkreditavtal

Följande information ska lämnas i ett konsumentkreditavtal:

1) parternas namn och besöksadresser och motsvarande uppgifter om en eventuell kreditförmedlare,

2) typ av kredit,

3) kreditbeloppet eller kreditgränsen och de villkor som gäller för att konsumenten ska få lyfta krediten,

4) kreditavtalets löptid,

5) nyttigheten och dess kontantpris när det är fråga om en kredit som marknadsförs för finansiering av köp av en bestämd nyttighet,

6) räntan, grunderna för räntesättningen och övriga villkor som gäller räntan,

7) det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten, den effektiva räntan och alla de antaganden utifrån vilka denna räntesats har beräknats vid tidpunkten för ingåendet av kreditavtalet,

8) avbetalningarnas storlek, antal och betalningsintervall,

9) kontoskötselavgift, avgifter för det betalningsmedel som behövs för utnyttjande av krediten och andra eventuella avgifter till följd av kreditavtalet samt på vilka villkor dessa avgifter får ändras,

10) eventuella kostnader som konsumenten måste betala till en notarie vid ingående av kreditavtalet,

11) om en förutsättning för att krediten beviljas på marknadsförda villkor är att konsumenten ingår ett avtal om en försäkring eller en kompletterande tjänst, en upplysning om denna förutsättning och eventuella säkerheter som kommer att krävas,

12) upplysning om rätten att återbetala krediten i förtid och om kreditgivarens eventuella rätt till ersättning för detta och ersättningsgrunderna samt anvisningar som gäller utnyttjande av den förtida återbetalningsrätten,

13) dröjsmålsräntan och reglerna för ändring av den samt eventuella andra avgifter som tas ut vid avtalsbrott,

14) varning om påföljderna vid betalningsförsummelse,

15) upplysning om konsumentens rätt att på begäran och utan avgift få en amorteringstabell när som helst under kreditavtalets löptid, om det är fråga om ett kreditavtal som ingåtts för en bestämd tid och där skuldkapitalet ska amorteras i delar,

16) en förteckning över betalningsperioder och betalningsvillkor för räntor och avgifter, om dessa ska betalas utan amortering av skuldkapitalet,

17) upplysning om ångerrätten, (1.12.2016/1030)

18) ångerfristen, upplysning om konsumentens skyldighet att återlämna de medel som han eller hon fått med stöd av kreditavtalet och att betala ränta för den tid som de stått till konsumentens förfogande, det räntebelopp som ska betalas per dag och andra villkor och anvisningar som gäller utnyttjande av ångerrätten,

19) upplysning om återgång av anknytande kreditavtal enligt 6 kap. 21 § och 10 kap. 11 § i konsumentskyddslagen i det fall att konsumenten frånträder ett avtal som ingåtts vid hemförsäljning eller distansförsäljning eller ett huvudavtal om tidsdelat boende eller om en långfristig semesterprodukt, (6.2.2014/111)

20) upplysning om konsumentens rätt enligt 7 kap. 39 § i konsumentskyddslagen att kräva gottgörelse även av kreditgivaren på grund av avtalsbrott av säljaren eller den som utfört tjänsten, om det är fråga om en nyttighetsbunden kredit,

21) upplysning om parternas rätt att säga upp eller häva kreditavtalet eller tidigareläggande av förfallodag,

22) eventuella andra avtalsvillkor,

23) upplysning om huruvida konsumenten har tillgång till rättsskyddsförfaranden utanför domstol och, om så är fallet, hur konsumenten kan använda dem,

24) tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter.

Om en konsumentkredit med en bostad som säkerhet är en kredit i utländsk valuta, ska i avtalet också lämnas information om de risker som hänför sig till krediter i utländsk valuta och konsumentens möjlighet att begränsa riskerna. (1.12.2016/1030)

Vid ett kreditavtal där konsumentens betalningar inte omedelbart medför en motsvarande amortering av det totala kreditbeloppet utan används för kapitalbildning under perioder och på villkor som anges i kreditavtalet eller i ett biavtal ska det i avtalsvillkoren klart och tydligt anges att ett sådant kreditavtal inte utgör någon garanti för att det totala utnyttjade kreditbeloppet enligt kreditavtalet återbetalas, om inte en sådan garanti ställs.

5 a § (1.12.2016/1030)
Information som ska finnas i ett bostadskreditavtal

Följande information ska lämnas i ett bostadskreditavtal:

1) parternas namn och besöksadresser och motsvarande uppgifter om en eventuell kreditförmedlare,

2) typ av kredit,

3) kreditbeloppet eller kreditgränsen och de villkor som gäller för att konsumenten ska få lyfta krediten,

4) kreditavtalets löptid,

5) räntan, grunderna för räntesättningen och övriga villkor som gäller räntan,

6) det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten, den effektiva räntan och alla de antaganden utifrån vilka denna räntesats har beräknats vid tidpunkten för ingåendet av kreditavtalet,

7) avbetalningarnas storlek, antal och betalningsintervall,

8) avgifter till följd av kreditavtalet samt på vilka villkor dessa avgifter får ändras,

9) om en förutsättning för att krediten beviljas enligt marknadsförda villkor är att konsumenten ingår ett avtal om en försäkring eller en kompletterande tjänst, en upplysning om denna förutsättning och eventuella säkerheter som kommer att krävas,

10) om bostadskrediten är en kredit i utländsk valuta, de risker som hänför sig till sådana krediter och konsumentens möjligheter att begränsa dem,

11) upplysning om ångerrätten,

12) ångerfristen, upplysning om konsumentens skyldighet att återlämna de medel som han eller hon fått med stöd av kreditavtalet och att betala ränta för den tid som de stått till konsumentens förfogande, det räntebelopp som ska betalas per dag och andra villkor och anvisningar som gäller utnyttjande av ångerrätten,

13) upplysning om rätten att återbetala krediten i förtid och om kreditgivarens eventuella rätt till ersättning för detta och ersättningsgrunderna samt anvisningar som gäller utnyttjande av den förtida återbetalningsrätten,

14) dröjsmålsräntan och reglerna för ändring av den samt eventuella andra avgifter som tas ut vid avtalsbrott,

15) varning om påföljderna vid betalningsförsummelse,

16) upplysning om konsumenternas rätt att på begäran och utan avgift få en amorteringstidtabell när som helst under kreditavtalets löptid, om det är fråga om ett kreditavtal som ingåtts för en bestämd tid och där skuldkapitalet ska amorteras i delar,

17) en förteckning över betalningsperioder och betalningsvillkor för räntor och avgifter, om dessa ska betalas utan amortering av skuldkapitalet,

18) upplysningar om parternas rätt att säga upp eller häva kreditavtalet eller tidigarelägga förfallodag,

19) eventuella andra avtalsvillkor.

Vid ett kreditavtal där konsumentens betalningar inte omedelbart medför en motsvarande amortering av det totala kreditbeloppet utan används för kapitalbildning under perioder och på villkor som anges i kreditavtalet eller i ett biavtal ska det i avtalsvillkoren klart och tydligt anges att ett sådant kreditavtal inte utgör någon garanti för att det totala utnyttjade kreditbeloppet enligt kreditavtalet återbetalas, om inte en sådan garanti ställs.

6 §
Information som ska lämnas i ett kreditavtal som är knutet till ett brukskonto

I ett kreditavtal som är knutet till ett brukskonto och där kredittiden enligt avtalsvillkoren är högst tre månader eller där krediten ska återbetalas på uppmaning ska följande anges:

1) parternas namn och besöksadresser och motsvarande uppgifter om en eventuell kreditförmedlare,

2) typ av kredit,

3) kreditgräns och de villkor som gäller för att konsumenten ska få lyfta krediten,

4) kreditavtalets löptid,

5) räntan, grunderna för räntesättningen och övriga villkor som gäller räntan samt andra eventuella avgifter till följd av kreditavtalet samt på vilka villkor dessa avgifter får ändras,

6) den effektiva räntan med hjälp av representativa exempel som innehåller alla de antaganden utifrån vilka denna räntesats har beräknats och det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten,

7) kreditgivarens eventuella rätt att när som helst kräva att hela krediten återbetalas,

8) ångerfristen och övriga villkor som gäller konsumentens ångerrätt.

7 §
Information som ska lämnas i ett avbetalningsavtal

Avbetalningsavtal ska dateras och rubriceras "Avbetalningsavtal". På avtalets första sida ska med större typsnitt än den övriga texten ges en upplysning om att äganderätten till varan inte överförs på köparen förrän hela köpesumman har betalats eller om att försäljaren har förbehållit sig rätten att återta den sålda varan.

Följande uppgifter ska lämnas om parterna och föremålet för köpet:

1) köparens och säljarens namn och besöksadress samt motsvarande uppgifter om kreditgivaren om någon annan än säljaren är kreditgivare,

2) en specifikation av köpeobjektet och eventuell tilläggsutrustning,

3) köpeobjektets leveranssätt och leveranstid samt övriga leveransvillkor,

4) kontantpriset på köpeobjektet och eventuell tilläggsutrustning och kontantbetalningsandelen samt kontantpriset och kreditkostnaderna sammanlagt.

Följande uppgifter ska lämnas om krediten:

1) kreditavtalets löptid,

2) kreditbeloppet samt avbetalningarnas storlek, antal och betalningsintervall,

3) räntan, grunderna för räntesättningen och övriga villkor som gäller räntan,

4) grunderna för bestämmande av övriga kreditkostnader och deras belopp, samt på vilka villkor dessa avgifter får ändras,

5) den effektiva räntan och alla de antaganden utifrån vilka denna räntesats har beräknats vid tidpunkten för ingåendet av kreditavtalet,

6) det sammanlagda belopp som köparen ska betala med stöd av kreditavtalet,

7) om en förutsättning för att krediten beviljas på marknadsförda villkor är att köparen ingår ett avtal om en försäkring eller en kompletterande tjänst, en upplysning om denna förutsättning och eventuella säkerheter som kommer att krävas,

8) eventuella andra avtalsvillkor.

Följande uppgifter ska lämnas om avslutning av avtalet:

1) upplysning om konsumentens ångerrätt beträffande krediten eller om att denna rätt inte finns enligt lag,

2) ångerfristen, upplysning om konsumentens skyldighet att betala kreditbeloppet och krediträntan för den utnyttjade kredittiden till kreditgivaren, det räntebelopp som ska betalas per dag och andra villkor och anvisningar som gäller utnyttjande av ångerrätten,

3) upplysning om rätten till förtida betalning och om kreditgivarens eventuella rätt till kompensation för detta och kompensationsgrunderna, samt anvisningar som gäller utnyttjande av rätten till förtidsåterbetalning,

4) upplysning om återgång av anknytande kreditavtal enligt 6 kap. 21 § och 10 kap. 11 § i konsumentskyddslagen i det fall att konsumenten frånträder ett avtal som ingåtts vid hemförsäljning eller distansförsäljning eller ett huvudavtal om tidsdelat boende eller om en långfristig semesterprodukt, (6.2.2014/111)

5) upplysning om parternas rätt att säga upp eller häva kreditavtalet eller tidigareläggande av förfallodag.

Följande uppgifter ska lämnas om övriga rättigheter och skyldigheter som parterna har:

1) upplysning om konsumentens rätt att på begäran och utan avgift få en amorteringstabell när som helst under kreditavtalets löptid,

2) dröjsmålsräntan och reglerna för ändring av den samt eventuella andra avgifter som tas ut vid avtalsbrott,

3) varning om påföljderna vid betalningsförsummelse,

4) upplysning om konsumentens rätt enligt 7 kap. 39 § i konsumentskyddslagen att kräva gottgörelse även av kreditgivaren på grund av avtalsbrott av säljaren,

5) upplysning om att det när en vara återtas ska företas uppgörelse på det sätt som avses i 7 kap. 36 § i konsumentskyddslagen,

6) upplysning om att bestämmelserna i 7 kap. i konsumentskyddslagen också i övrigt tillämpas på avtalet.

Följande uppgifter ska lämnas om rättsmedel:

1) den behöriga myndigheten vid avbetalningsuppgörelse,

2) upplysning om huruvida konsumenten har tillgång till rättsskyddsförfaranden utanför domstol och, om så är fallet, hur konsumenten kan använda dem,

3) tillsynsmyndigheternas kontaktuppgifter.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2010.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG (308L0048); EGT nr L 133, 22.5.2008, s. 66

Bilaga 1

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Andra viktiga rättsliga aspekter(1.12.2016/1030)

ÅngerrättJa/nej
Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.
Förtidsåterbetalning
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.
I tillämpliga fall[Fastställande av kompensation (beräkningsmetod) i enlighet med 7 kap. 28 § eller, om det rör sig om en konsumentkredit med en bostad som säkerhet, enligt 7 a kap. 21 § i konsumentskyddslagen]
Kreditgivaren har rätt till kompensation vid förtidsåterbetalning
Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i ett kreditupplysningsregister måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.
I tillämpliga fallDenna information gäller från och med ... till och med ...
Den tid kreditgivaren är bunden av information som getts innan avtalet ingåtts.

STANDARDISERAT EU-FAKTABLAD

DEL A

Modell för standardiserat EU-faktablad

(Inledningstext)
Detta dokument framställdes för [konsumentens namn] den [dagens datum].
Dokumentet är framställt på grundval av de uppgifter du hittills har lämnat och de aktuella förhållandena på finansmarknaden.
Informationen nedan är giltig t.o.m. den [giltighetsdatum], (i tillämpliga fall) förutom räntan och övriga kostnader. Efter detta datum kan den förändras med marknadsförhållandena.
(I tillämpliga fall) Detta dokument medför ingen skyldighet för [kreditgivarens namn] att bevilja dig ett lån.
1. Kreditgivare
[Namn]
[Telefon]
[Geografisk adress]
(Frivillig uppgift) [e-postadress]
(Frivillig uppgift) [Faxnummer]
(Frivillig uppgift) [Webbadress]
(Frivillig uppgift) Kontaktperson/kontaktpunkt
(I tillämpliga fall uppgifter om huruvida rådgivningstjänster tillhandahålls:) [(Efter en bedömning av dina behov och omständigheter rekommenderar vi att du väljer denna kredit. / Vi rekommenderar inte någon viss kredit för dig. Baserat på dina svar på några frågor informerar vi dig om denna kredit så att du kan fatta ett eget beslut.)]
2. (I tillämpliga fall) Kreditförmedlare:
[Namn]
[Telefon]
[Geografisk adress]
(Frivillig uppgift) [e-postadress]
(Frivillig uppgift) [Faxnummer]
(Frivillig uppgift) [Webbadress]
(Frivillig uppgift) Kontaktperson/kontaktpunkt
(I tillämpliga fall [uppgifter om huruvida rådgivningstjänster tillhandahålls]) [(Efter en bedömning av dina behov och omständigheter rekommenderar vi att du väljer denna kredit. / Vi rekommenderar inte någon viss kredit för dig. Baserat på dina svar på några frågor informerar vi dig om denna kredit så att du kan fatta ett eget beslut.)]
[Ersättning]
3. Krediten i huvuddrag
Beloppet och valutan för den kredit som kommer att beviljas: [värde] [valuta]
(I tillämpliga fall) Denna kredit är inte uttryckt i [kredittagarens nationella valuta].
(I tillämpliga fall) Värdet på din kredit i [kredittagarens nationella valuta] kan förändras.
(I tillämpliga fall) Till exempel om värdet på [kredittagarens nationella valuta] skulle sjunka med 20 % jämfört med [lånevalutan] skulle värdet på din kredit öka till [för in belopp i kredittagarens nationella valuta]. Detta skulle dock kunna vara högre om värdet på [kredittagarens nationella valuta] sjunker med mer än 20 %.
(I tillämpliga fall) Det maximala värdet på din kredit kommer att vara [för in belopp i kredittagarens nationella valuta]. (I tillämpliga fall) Du kommer att få en varning om kreditbeloppet når [för in belopp i kredittagarens nationella valuta]. (I tillämpliga fall) Du kommer att ha möjlighet att [för in rätt att omförhandla en kredit i utländsk valuta eller rätt att konvertera krediten till [relevant valuta] och villkor för rätten].
Kreditens löptid: [löptid]
[Typ av kredit]
[Typ av tillämplig ränta]
Sammanlagt belopp som ska återbetalas:
Detta innebär att du kommer att betala tillbaka [belopp] för varje [valutaenhet] som du lånat.
(I tillämpliga fall) [Detta/en del av detta] är en amorteringsfri kredit. Du kommer fortfarande att vara skyldig [infoga det kreditbelopp som är en amorteringsfri kredit] i slutet av kreditens löptid.
(I tillämpliga fall) Det uppskattade värdet för egendom som använts som säkerhet för att fylla i detta faktablad: [infoga belopp]
(I tillämpliga fall) Högsta tillgängliga kreditbelopp i förhållande till egendomens värde [för in förhållande] eller minsta värde på egendomen som krävs för att få lån det exemplifierade beloppet [infoga belopp].
(I tillämpliga delar) [Säkerhet]
4. Räntesats och andra kostnader
Den effektiva räntan är den sammanlagda kostnaden för krediten uttryckt som en årlig procentsats. Den effektiva räntan lämnas för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.
Den effektiva ränta som är tillämplig på din kredit är [den effektiva räntan].
Häri ingår följande:
Ränta [procentvärde eller i tillämpliga fall en referensränta och en procentsats som anger kreditgivarens marginal]
[Andra komponenter i den effektiva räntan]
Engångskostnader
(I tillämpliga fall) Du kommer att behöva betala en avgift för att registrera krediten. [Infoga avgiftsbeloppet om detta är känt eller grunderna för uträkningen.]
Periodiska kostnader
((I tillämpliga fall) Denna effektiva ränta beräknas/har beräknats med hjälp av antaganden avseende räntesatsen.
(I tillämpliga fall) Eftersom [en del av] din kredit är en kredit med rörlig ränta kan den effektiva räntan avvika från denna effektiva ränta om räntesatsen för din kredit ändras. Om till exempel räntesatsen för din kredit ökar till [enligt scenariot som beskrivs i del B] kan den effektiva räntan öka till [infoga den effektiva räntan som motsvarar scenariot].
(I tillämpliga fall) Observera att denna effektiva ränta beräknas utgående från att räntesatsen förblir på den nivå som fastställdes under början av löptiden under avtalets hela löptid.
(I tillämpliga fall) Följande kostnader är inte kända av kreditgivaren och ingår följaktligen inte i den effektiva räntan: [Kostnader]
(I tillämpliga fall) Du kommer att behöva betala en avgift för att registrera krediten.
Se till att du också vet vilka eventuella andra skatter och kostnader som är förknippade med din kredit.
5. Betalningarnas antal och frekvens
Återbetalningsfrekvens: [frekvens]
Antal avbetalningar: [antal]
6. Belopp per avbetalning
[belopp] [valuta]
[Din inkomst kan förändras. Tänk på om du fortfarande har råd att betala dina avbetalningar [frekvens] om din inkomst sjunker.
(I tillämpliga fall) Eftersom detta/en del av detta är en amorteringsfri kredit behöver du på annat sätt se till att du kan återbetala [infoga det kreditbelopp som är en amorteringsfri kredit] som du kommer att vara skyldig i slutet av låneperioden. Kom ihåg att lägga till eventuella ytterligare betalningar som måste göras till det avbetalningsbelopp som visas här.
(I tillämpliga fall) Räntan på [en del av] denna kredit kan förändras. Detta betyder att avbetalningsbeloppet kan öka eller minska. Om till exempel räntesatsen för din kredit ökar till [enligt scenariot som beskrivs i del B] kan dina betalningar öka till [infoga det avbetalningsbelopp som motsvarar scenariot].
(I tillämpliga fall) Värdet på det belopp i [kredittagarens nationella valuta] som du ska betala varje [avbetalningarnas periodicitet] kan förändras. (I tillämpliga fall) Dina betalningar skulle kunna öka till [för in maximalt belopp i kredittagarens nationella valuta] varje [infoga period]. (I tillämpliga fall) Om till exempel värdet på [kredittagarens nationella valuta] sjunker med 20 % jämfört med [lånevalutan] skulle du behöva betala ytterligare [för in belopp i kredittagarens nationella valuta] varje [infoga period]. Dina betalningar skulle kunna öka mer än detta.
(I tillämpliga fall) Valutakursen för växling av din återbetalning i [kreditvalutan] till [kredittagarens nationella valuta] ska vara den kurs som offentliggörs av [namnet på det institut som offentliggör valutakursen] den [datum] eller kommer att beräknas den [datum] med hjälp av [inför namnet på jämförelseobjektet eller beräkningsmetoden].
(I tillämpliga fall) [Närmare uppgifter om anknutna sparprodukter, krediter med möjlighet till negativ amortering].
7. (I tillämpliga fall) Exempel på betalningsplan
Tabellen visar vilket belopp som ska betalas varje [frekvens].
Avbetalningarna (kolumn [nr]) är summan av räntebetalningar som ska betalas (kolumn [nr]), i tillämpliga fall amorteringar (kolumn [nr]) och i tillämpliga fall andra kostnader (kolumn [nr]). (I tillämpliga fall) Kostnaderna i kolumn ”Andra kostnader” avser [lista över kostnader]. Utestående kapital (kolumn [nr]) är det kreditbelopp som återstår efter varje avbetalning.
[Tabell]
8. Övriga skyldigheter
Kredittagaren måste fullgöra följande skyldigheter för att komma i åtnjutande av de kreditvillkor som beskrivs i detta dokument.
[Skyldigheter]
(I tillämpliga fall) Observera att de kreditvillkor som beskrivs i detta dokument (inklusive räntesatsen) kan ändras, om dessa skyldigheter inte fullgörs.
(I tillämpliga fall) Observera de eventuella konsekvenserna av en uppsägning längre fram av någon av de kompletterande tjänster som är knutna till krediten:
[Konsekvenser]
9. Förtidsåterbetalning
Du kan återbetala krediten i förtid, antingen helt eller delvis.
(I tillämpliga fall) [Villkor]
(I tillämpliga fall) Avgift vid förtidsbetalning: [inför belopp eller, om detta inte är möjligt, beräkningsmetod]
(I tillämpliga fall) Skulle du besluta att återbetala krediten i förtid, kontakta oss för att få veta den exakta avgiften vid den tidpunkten.
10. Flexibla inslag
(I tillämpliga fall) [Information om överförbarhet/subrogation] Du har rätt att överföra denna kredit till en annan [kreditgivare] [eller] [byta till en annan säkerhet]. [Inför villkor]
(I tillämpliga fall) Du kan inte överföra denna kredit till en annan [kreditgivare] [eller] [byta säkerhet].
(I tillämpliga fall) Ytterligare funktioner: [inför förklaring av de ytterligare funktioner som förtecknas i del B och valfritt andra funktioner som kreditgivaren erbjuder som en del av kreditavtalet och som inte nämns i tidigare avsnitt].
11. Kredittagarens övriga rättigheter
(I tillämpliga fall) Du har [längd på betänketiden] efter [tidpunkt när betänketiden börjar] att tänka igenom situationen innan du åtar dig att ta krediten. (I tillämpliga fall) När du har erhållit kreditavtalet från kreditgivaren får du inte godta det före utgången av [längd på betänketiden].
(I tillämpliga fall) Under en period på [ångerfristens längd] efter [den tidpunkt vid vilken ångerfristen börjar löpa] får du utöva din rätt att frånträda avtalet. [Villkor] [Inför förfarande]
(I tillämpliga fall) Du kan förlora din rätt att frånträda avtalet om du under denna period säljer eller köper en fastighet som har anknytning till detta kreditavtal.
(I tillämpliga fall) Om du väljer att utöva din rätt att frånträda [kreditavtalet], se till att kontrollera om du kommer att förbli bunden av dina övriga skyldigheter till följd av krediten [inklusive kompletterande tjänster med anknytning till krediten] [, se punkt 8].
12. Klagomål
Om du har ett klagomål var vänlig kontakta [inför intern kontaktpunkt eller informationskälla om förfarandet].
(I tillämpliga fall) Maximal tidsfrist för behandling av klagomålet [tidsperiod]
(I tillämpliga fall) [Om du inte är nöjd med hur vi internt hanterat ditt klagomål] kan du också kontakta [inför namnet på den externa instansen för klagomåls- och prövningsförfaranden utanför domstol] (i tillämpliga fall) eller kontakta nätverket för klagomål mot finansiella tjänster (FIN-Net) för närmare uppgifter om motsvarande organ i ditt eget land.
13. Om åtaganden som gäller krediten inte uppfylls: konsekvenser för kredittagaren
[Typer av bristande efterlevnad]
[Ekonomiska och/eller rättsliga konsekvenser]
Skulle du få problem med att fullgöra dina [frekvens] inbetalningar kontakta oss omedelbart för att hitta möjliga lösningar.
(I tillämpliga fall) Om du inte sköter betalningarna, kan som en sista utväg din stadigvarande bostad komma att återtas.
(I tillämpliga fall) 14. Övriga upplysningar
(I tillämpliga fall) [Uppgifter om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet].
(Om kreditgivaren avser att använda ett annat språk än faktabladets språk) Information och avtalsvillkor kommer att lämnas på [språk]. Med ditt samtycke avser vi att under kreditavtalets löptid kommunicera på [språk].
Infoga förklaring om rätten, beroende på vad som är tillämpligt, att få eller bli erbjuden ett utkast till kreditavtal]
15. Tillsynsorgan
Denna kreditgivare övervakas av [tillsynsmyndighetens/tillsynsmyndigheternas namn och webbadress/-adresser]
(I tillämpliga fall) Denna kreditförmedlare övervakas av [tillsynsmyndighetens namn och webbadress]

DEL B

Instruktioner för att fylla i EU-faktabladet

Allmänt

1) Texten på EU-faktabladet ska stämma överens med den modell som ingår i del A. Uppgifterna inom hakparentes ska ersättas med relevanta uppgifter.

2) När formuleringen ”i tillämpliga fall” anges, ska kreditgivaren fylla i de efterfrågade uppgifterna, om de är relevanta för kreditavtalet. Om uppgifterna inte är relevanta, ska kreditgivaren ta bort uppgifterna i fråga eller hela avsnittet (till exempel i de fall avsnittet inte är tillämpligt). Om hela avsnittet tas bort, ska avsnittens numrering på EU-faktabladet ändras på motsvarande sätt.

3) Uppgifterna ska lämnas som ett enda dokument, om inte annat anges nedan i ifyllnadsanvisningarna. Typsnittet ska vara fullt läsbart. Fetstil, skuggning eller större teckenstorlek ska användas för uppgifter som ska markeras. Alla relevanta riskvarningar ska markeras.

Avsnitt ”Inledningstext”

1) Giltighetsdatum ska vara ordentligt markerat. Med ”giltighetsdatum” avses i detta avsnitt den tidsperiod som informationen i EU-faktabladet om till exempel krediträntan förblir oförändrad och giltig, om kreditgivaren under denna period skulle besluta att bevilja kredit. Om fastställandet av tillämplig kreditränta och övriga kostnader är avhängigt av resultatet av en försäljning av underliggande obligationer kan den slutliga krediträntan och övriga kostnader vara annorlunda än de som angetts. Det är endast under de omständigheterna det ska anges att giltighetsdatumet inte gäller för krediträntan och andra kostnader genom att lägga till orden ”förutom räntan och övriga kostnader”.

2) Om avsikten är att flera konsumenter tar en kredit tillsammans, ska alla personers namn nämnas på faktabladet.

3) Utöver konsumentens namn ska/kan på faktabladet nämnas andra uppgifter som behövs för identifiering av konsumenten.

Avsnitt ”1. Kreditgivare”

1) Kreditgivarens namn, telefonnummer och geografiska adress ska innehålla kontaktuppgifter som konsumenten kan använda för framtida korrespondens.

2) Uppgifter om e-postadress, faxnummer, webbadress och kontaktperson/kontaktpunkt är frivilliga.

3) När transaktionen tillhandahålls på distans ska kreditgivaren i enlighet med artikel 3 i direktiv 2002/65/EG i tillämpliga fall uppge sin representants namn och geografiska adress i den medlemsstat där konsumenten är bosatt. Uppgifter om kreditgivarens representants telefonnummer, e-postadress och webbadress är frivilliga.

4) Om avsnitt 2 inte är tillämpligt, ska kreditgivaren med användning av ordalydelsen i del A informera konsumenten om att rådgivningstjänster inte tillhandahålls.

(I tillämpliga fall) Avsnitt ”2. Kreditförmedlare”

När produktinformationen ges till konsumenten via en kreditförmedlare ska denna förmedlare inbegripa följande information:

1) Kreditförmedlarens namn, telefonnummer och geografiska adress ska innehålla kontaktuppgifter som konsumenten kan använda för framtida korrespondens.

2) Uppgifter om e-postadress, faxnummer, webbadress och kontaktperson är frivilliga.

3) Kreditförmedlaren ska med användning av ordalydelsen i del A informera konsumenten huruvida rådgivningstjänster tillhandahålls och på vilka grunder detta i så fall sker.

4) En förklaring om hur kreditförmedlaren ersätts. Om kreditförmedlaren mottar en provision från en kreditgivare ska beloppet och namnet på kreditgivaren anges, om detta avviker från det namn som anges i avsnitt 1.

Avsnitt ”3. Krediten i huvuddrag”

1) I detta avsnitt ska kreditens huvuddrag tydligt förklaras, inbegripet värde och valuta samt potentiella risker i samband med krediträntan, inklusive de risker som anges i punkt 8, samt amorteringsstrukturen.

2) I fråga om en kredit i utländsk valuta ska kreditgivaren ange att konsumenten åtminstone kommer att få en regelbunden varning när valutakursen fluktuerar mer än 20 %, i förekommande fall rätt att konvertera kreditavtalets valuta eller möjlighet att omförhandla villkoren samt alla andra arrangemang som konsumenten har tillgång till för att begränsa sin exponering för valutarisker. Om det finns ett villkor i kreditavtalet om begränsning av valutakursrisken, ska kreditgivaren ange det maximibelopp som konsumenten kan vara skyldig att återbetala. Om det inte finns ett villkor i kreditavtalet om begränsning av den valutakursrisk som konsumenten utsätts för vid en valutakursfluktuation på mindre än 20 %, ska kreditgivaren ange ett exempel på effekterna på värdet av krediten i det fall att konsumentens nationella valuta sjunker med 20 % jämfört med kreditvalutan.

3) Kreditens löptid ska anges i år eller månader eller år och månader, beroende på vad som är mest relevant. Om kreditens löptid kan variera under avtalstiden, ska kreditgivaren förklara när och på vilka villkor detta sker. Om kreditavtalet är utan tidsbegränsning ska kreditgivaren tydligt ange detta.

4) Typen av kredit ska tydligt anges (till exempel bostadskredit). Vid beskrivningen av typen av kredit ska det klart anges hur kapital och ränta ska betalas under kreditavtalets löptid (amorteringsstrukturen). Det ska klart anges om kreditavtalet är ett lån med amortering eller ett amorteringsfritt lån, eller en kombination av dessa.

5) Om hela eller en del av krediten är en amorteringsfri kredit ska en förklaring där detta tydligt anges infogas på en väl synlig plats i slutet av detta avsnitt med användning av ordalydelsen i del A.

6) I detta avsnitt ska det förklaras om krediträntan är bunden eller rörlig och i tillämpliga fall under vilka perioder den kommer att vara bunden, frekvensen för senare räntejusteringar och förekomsten av begränsningar för kreditränteförändringarna, som räntetak eller lägsta ränta.

Den modell som ska användas för justeringar av rörlig kreditränta och dess olika delar (till exempel referensränta, kreditgivarens marginal) ska förklaras. Kreditgivaren ska också uppge, till exempel genom en webbadress, var ytterligare information kan hittas om sådana index eller räntesatser som används i modellen, till exempel Euribor och centralbankens referensränta.

7) Om olika krediträntor gäller i olika sammanhang, ska informationen tillhandahållas för samtliga gällande räntesatser.

8) ”Sammanlagt belopp som ska återbetalas” motsvarar det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten. Det sammanlagda belopp som ska återbetalas ska anges som summan av kreditbeloppet och den sammanlagda kostnaden för krediten för konsumenten. Om krediträntan inte är bunden för avtalets hela löptid, ska det framhållas att beloppet är ett exempel och kan variera särskilt i förhållande till variationerna i krediträntan.

9) Det sammanlagda belopp som ska återbetalas divideras med det ursprungliga kreditbeloppet, vilket ger ett relationstal (belopp) i euro eller någon annan valuta, om krediten beviljas i någon annan valuta än euro. Relationstalet anges med två decimalers noggrannhet och genom tillämpning av sedvanliga avrundningsregler.

10) Om krediten ska garanteras av en inteckning i den fasta egendomen eller annan jämförbar säkerhet eller genom en rättighet som avser fast egendom, ska kreditgivaren uppmärksamma konsumenten på detta. I tillämpliga fall ska kreditgivaren också ange det uppskattade värdet på fasta egendomen eller på annan säkerhet som använts för att fylla i detta faktablad.

11) Kreditgivaren ska i tillämpliga fall antingen uppge

a) ”Högsta tillgängliga kreditbelopp i förhållande till egendomens värde” och ange belåningsgraden. Denna information ska åtföljas av ett exempel i absoluta tal på det maximala lånebeloppet för ett visst fastighetsvärde, eller

b) Minsta värde på egendomen som krävs av kreditgivaren för att låna ut det exemplifierade beloppet.

12) Om en kredit består av flera delar (till exempel samtidigt en del med fast ränta, en del med rörlig ränta) ska detta återspeglas i angivelsen av typen av kredit och den begärda informationen ska lämnas för varje del av krediten.

Avsnitt ”4. Räntesats och andra kostnader”

1) Hänvisningen till ”räntan” avser krediträntan eller krediträntorna.

2) Krediträntan ska anges i procent. Om krediträntan är rörlig och baseras på en referensränta får kreditgivaren ange krediträntan genom att ange en referensränta och en procentsats för kreditgivarens marginal. Kreditgivaren ska då ange värdet på den referensränta som var tillämplig då EU-faktabladet utfärdades.

Om krediträntan är rörlig ska informationen inbegripa: a) de antaganden som har använts för att beräkna den effektiva räntan, b) i tillämpliga fall övre och undre gränser för räntan och c) en varning om att variationerna kan påverka den faktiska nivån på den effektiva räntan. För att fånga konsumentens uppmärksamhet ska fontstorleken på varningen vara större och den ska inta en framträdande plats i huvuddelen av EU-faktabladet. Varningen bör åtföljas av ett belysande exempel på den effektiva räntan. Om det finns ett räntetak, bör man i exemplet utgå ifrån att krediträntan snarast möjligt stiger till den högsta nivå som anges i kreditavtalet. Om det inte finns något tak, ska exemplet belysa den högsta nivån på den effektiva krediträntan under åtminstone de senaste 20 åren, eller om de underliggande uppgifterna för beräkningen av krediträntan finns tillgängliga för en kortare period än 20 år, den längsta period under vilken sådana uppgifter finns tillgängliga, på grundval av det högsta värdet på den externa referensränta som använts för beräkningen av krediträntan eller, om kreditgivaren inte använder en extern referensränta, det högsta värdet på en referensränta som fastställts av en behörig myndighet eller Europeiska bankmyndigheten. Ett sådant krav ska inte gälla kreditavtal där krediträntan är bunden under en inledande period på flera år och som sedan får bindas för ytterligare en period efter förhandlingar mellan kreditgivaren och konsumenten. För dessa kreditavtal ska informationen innehålla en varning om att den effektiva räntan beräknas på grundval av krediträntan under den inledande perioden. Varningen ska åtföljas av ytterligare ett exempel på effektiv ränta som beräknats i enlighet med 7 a kap. i konsumentskyddslagen. Om krediträntan är bunden under en inledande period på minst fem år och det i slutet av perioden förhandlas för att avtala om en ny bunden ränta för den följande perioden, ska det andra belysande exemplet på effektiv ränta gälla endast den ursprungliga perioden av bunden ränta och basera sig på antagandet att det återstående kreditkapitalet återbetalas vid utgången av perioden. Om en kredit samtidigt består av till exempel en del med fast ränta och en del med rörlig ränta ska information lämnas för varje del av krediten.

3) I avsnittet ”Andra komponenter i den effektiva räntan” ska alla övriga kostnader som ingår i den effektiva räntan anges, däribland sådana engångskostnader som administrationsavgifter och sådana periodiska kostnader som årliga administrationsavgifter. Kreditgivaren ska förteckna alla kostnader enligt kategori (engångskostnader, kostnader som ska betalas periodiskt och ingår i avbetalningarna, kostnader som ska betalas periodiskt men inte ingår i avbetalningarna) och ange beloppen för dessa, vem de ska betalas till och när. Detta behöver inte inbegripa kostnader som uppstått till följd av avtalsbrott. Om beloppet är okänt, ska kreditgivaren om möjligt tillhandahålla en uppskattning av beloppet eller, om detta inte är möjligt, hur beloppet kommer att beräknas och ange att det angivna beloppet endast utgör en uppskattning. Om vissa kostnader inte ingår i den effektiva räntan, eftersom de inte är kända för kreditgivaren, ska detta påpekas.

Om konsumenten har informerat kreditgivaren om en eller flera egenskaper hos den önskade krediten, såsom kreditavtalets löptid och det sammanlagda kreditbeloppet ska kreditgivaren om möjligt beakta dessa omständigheter. Om kreditavtalet ger möjlighet att utnyttja krediten på olika sätt med olika avgifter eller krediträntor och kreditgivaren använder sig av antagandena i bilaga I del II till direktivet om bostadskrediter, ska kreditgivaren informera om att andra möjligheter att utnyttja krediten för denna typ av kreditavtal kan innebära högre effektiv ränta. Om villkoren för utnyttjande av krediten används för att beräkna den effektiva räntan, ska kreditgivaren framhålla avgifterna i samband med andra möjligheter att utnyttja krediten, vilka inte nödvändigtvis är desamma som används för att beräkna den effektiva räntan.

4) Om en avgift ska betalas för registrering av säkerheten ska uppgift om detta lämnas i detta avsnitt tillsammans med beloppet. Om detta inte är möjligt, ska uppgift om grunden för fastställande av beloppet lämnas. Om avgifterna är kända och ingår i den effektiva räntan ska förekomsten av och beloppet på avgiften anges under ”Engångskostnader”. Om avgifterna inte är kända för kreditgivaren och därför inte ingår i den effektiva räntan ska förekomsten av avgiften tydligt anges i förteckningen över kostnader som inte är kända för kreditgivaren. I båda fallen ska standardformuleringen i del A användas under lämplig rubrik.

Avsnitt ”5. Betalningarnas antal och frekvens”

1) Om betalningarna ska ske regelbundet, ska deras frekvens anges (exempelvis månatligen). Om betalningarna kommer att vara oregelbundna, ska detta klart och tydligt förklaras för konsumenten.

2) Uppgiften om betalningarnas antal ska täcka kreditens hela löptid.

Avsnitt ”6. Belopp per avbetalning”

1) Kreditvalutan och valutan för avbetalningarna ska anges klart och tydligt.

2) Om avbetalningarnas belopp kan ändras under kreditens löptid, ska kreditgivaren särskilt ange hur länge det första avbetalningsbeloppet kommer att vara oförändrat samt när och hur ofta det därefter kommer att ändras.

3) Om hela eller en del av krediten är en amorteringsfri kredit ska en förklaring där detta tydligt anges infogas på en väl synlig plats i slutet av detta avsnitt med användning av ordalydelsen i del A.

Om det föreligger ett krav att konsumenten ska teckna en sparprodukt för att beviljas en amorteringsfri kredit som garanteras av en inteckning eller motsvarande säkerhet, ska belopp och frekvens för eventuella betalningar för denna produkt också lämnas.

4) Om krediträntan är rörlig, ska informationen också inbegripa en förklaring där detta anges med användning av ordalydelsen i del A och ett exempel på högsta avbetalningsbelopp. Om det finns ett räntetak ska exemplet visa beloppet på avbetalningarna om krediträntan stiger till räntetaket. Om det inte finns ett räntetak, ska det värsta tänkbara scenariot belysa avbetalningsbeloppet vid den högsta nivån på krediträntan under de senaste 20 åren, eller om de underliggande uppgifterna för beräkningen av krediträntan finns tillgängliga för en kortare period än 20 år den längsta period under vilken sådana uppgifter finns tillgängliga på grundval av det högsta värdet på den externa referensränta som använts för beräkningen av krediträntan eller, om kreditgivaren inte använder en extern referensränta, det högsta värdet på en referensränta som fastställts av en behörig myndighet eller Europeiska bankmyndigheten. Kravet på att använda sig av exempel ska inte gälla kreditavtal där krediträntan är bunden under en inledande period på flera år och som sedan får bindas för ytterligare en period efter förhandlingar mellan kreditgivaren och konsumenten. Om en kredit består av flera delar (till exempel samtidigt en del fast ränta, en del rörlig ränta) ska information lämnas för varje del av krediten, samt om hela krediten.

5) (I tillämpliga fall) Om det är fråga om en kredit i utländsk valuta eller om krediten indexeras i förhållande till en annan valuta än konsumentens nationella valuta, ska kreditgivaren genom ett numeriskt exempel klart och tydligt visa hur förändringar av den tillämpliga valutakursen kan påverka avbetalningsbeloppet med användning av ordalydelsen i del A. Det exemplet ska bygga på en minskning på 20 % av värdet på konsumentens nationella valuta tillsammans med en förklaring på väl synlig plats om att avbetalningarna kan öka med mer än det belopp som antas i det exemplet. Om det finns ett tak som begränsar den ökningen till mindre än 20 %, ska det maximala värdet på betalningarna i konsumentens nationella valuta anges i stället och förklaringen om ytterligare ökningar utgå.

6) Om krediten helt eller delvis är en kredit med rörlig ränta och punkt 3 är tillämplig ska exemplet i punkt 5 anges på grundval av det avbetalningsbelopp som avses i punkt 1.

7) Om avbetalningarna görs i en annan valuta än kreditvalutan eller om ett avbetalningsbelopp uttryckt i konsumentens nationella valuta är avhängigt av motsvarande belopp i en annan valuta, ska detta avsnitt innehålla uppgift om när den tillämpliga valutakursen beräknas och antingen valutakursen eller den grund på vilken den beräknas och hur ofta den justeras. Upplysningarna ska i tillämpliga fall omfatta namnet på det institut som offentliggör valutakursen.

8) Om krediten är en kredit med upplupen ränta och den utestående räntan på krediten inte återbetalas i sin helhet genom avbetalningarna och läggs till det sammanlagda, utestående kreditbeloppet, ska följande anges: hur och när den upplupna räntan ska läggas till krediten som ett kontantbelopp, och vilka konsekvenser detta får för konsumentens kvarstående skuld.

Avsnitt ”7. Belysande exempel på återbetalningsplan”

1) Detta avsnitt ska införas om krediten är en kredit med upplupen ränta och den utestående räntan på krediten inte återbetalas i sin helhet genom avbetalningarna och läggs till det utestående kreditbeloppet eller om krediträntan är bunden under kreditavtalets hela löptid. För andra krediter ska ett exempel på återbetalningsplan ges på EU-faktabladet eller som en separat bilaga.

Om konsumenten har rätt att få amorteringsplanen reviderad ska detta anges tillsammans med de villkor enligt vilka konsumenten har denna rätt.

2) Den tabell som ska åtfölja detta avsnitt ska innehålla följande kolumner: ”återbetalningsplan” (till exempel månad 1, månad 2, månad 3), ”avbetalningsbelopp”, ”räntebelopp per avbetalning”, ”andra kostnader som ingår i avbetalningen” (i tillämpliga fall), ”återbetalt kapital per avbetalning” och ”utestående kapital efter varje avbetalning”.

3) För det första återbetalningsåret ska informationen ges för varje avbetalning och för varje kolumn ska en delsumma anges vid utgången av det första året. För påföljande år kan de närmare uppgifterna lämnas på årsbasis. En sammanfattande rad med totalsummorna ska läggas till i slutet av tabellen. Den sammanlagda kostnad för krediten som konsumenten ska betala (det vill säga totalsumman i kolumnen ”avbetalningsbelopp”) ska vara klart markerad och anges som sådan.

4) Om krediträntesatsen ska justeras och om avbetalningsbeloppet efter varje sådan justering är okänt, får kreditgivaren i amorteringsplanen ange samma avbetalningsbelopp för lånets hela löptid. Kreditgivaren ska då uppmärksamma konsumenten på detta genom att visuellt skilja de kända beloppen från de hypotetiska (exempelvis genom olika typsnitt, ramar eller skuggning). Dessutom ska en klart läsbar text förklara under vilka perioder beloppen i tabellen kan variera och varför.

Avsnitt ”8. Övriga skyldigheter”

1) Kreditgivaren ska i detta avsnitt ta upp sådana skyldigheter som skyldigheten att försäkra fast egendom eller annan egendom som ges som säkerhet, teckna livförsäkring, ha ett lönekonto på kreditgivarenbanken eller köpa en annan finansiell tjänst eller någon annan tjänst. För varje skyldighet ska kreditgivaren ange gentemot vem och när skyldigheten ska ha fullgjorts.

2) Kreditgivaren ska ange hur länge skyldigheten kommer att gälla, till exempel under kreditavtalets hela löptid. För varje skyldighet ska kreditgivaren specificera alla kostnader som konsumenten ska betala som inte ingår i den effektiva räntan.

3) Kreditgivaren ska ange om det är obligatoriskt för konsumenten att teckna sig för några sidotjänster för att få krediten på de angivna villkoren, och i så fall huruvida konsumenten är förpliktigad att köpa dem från en leverantör som samarbetar med kreditgivaren eller om de får köpas från en valfri leverantör. Om villkoret för konsumentens valfrihet är att sidotjänsterna uppvisar vissa minimiegenskaper, ska dessa egenskaper beskrivas i detta avsnitt.

Om kreditavtalet erbjuds tillsammans med andra finansiella tjänster eller finansiella instrument eller andra tjänster, ska kreditgivaren förklara de viktigaste egenskaperna hos dessa andra tjänster och finansiella instrument. Dessutom ska i detta avsnitt tydligt anges, huruvida konsumenten har rätt att avsluta kreditavtalet och avtalen om de erbjudna tjänsterna och finansiella instrumenten separat och villkoren för och följderna av att göra detta, inberäknat eventuella konsekvenser för villkoren i kreditavtalet.

Skyldighet att lämna upplysningar som följer av annan lagstiftning ska fullgöras separat.

Avsnitt ”9. Förtidsåterbetalning”

1) Kreditgivaren ska uppge att konsumenten när som helst kan återbetala krediten, antingen helt eller delvis, i förtid.

2) I avsnittet ”Avgifter för förtidsåterbetalning” ska kreditgivaren uppmärksamma konsumenten på en eventuell avgift för förtidsåterbetalning för att kompensera kreditgivaren och om möjligt ange beloppet för dessa. Om kompensationsbeloppet är beroende av olika faktorer, såsom hur mycket som redan har betalats tillbaka eller vilken räntesats som gäller vid tidpunkten för förtidsåterbetalningen, ska kreditgivaren ange hur kompensationen kommer att beräknas och vilken den högsta avgiften kan bli. Dessutom ska kreditgivaren genom att ett belysande exempel visa konsumenten hur kompensationsnivån varierar vid olika scenarier. Exemplen ska markeras.

Avsnitt ”10. Flexibla inslag”

1) I tillämpliga fall ska kreditgivaren förklara konsumentens möjlighet att överföra krediten till en annan kreditgivare eller att byta säkerhet samt villkoren för dessa rättigheter.

2) (I tillämpliga fall) När produkten har någon av de funktioner som anges nedan i punkt 5 måste dessa funktioner samt en kort förklaring av följande anges under avsnitt "Ytterligare funktioner":

a) när konsumenten kan utnyttja denna funktion,

b) om funktionen är förknippad med några villkor,

c) om det faktum att funktionen ingår i krediten som garanteras av en inteckning eller motsvarande säkerhet innebär att konsumenten förlorar ett lagstadgat skydd eller annat skydd,

d) den näringsidkare som tillhandahåller funktionen, om det är någon annan än kreditgivaren.

3) Om funktionen medför en ytterligare kredit måste följande förklaras för konsumenten i detta avsnitt: kreditens totalbelopp (inbegripet krediten som garanteras av en inteckning eller motsvarande säkerhet), om den ytterligare krediten är säkrad eller inte, relevanta krediträntesatser och om funktionen är reglerad eller inte. Ett sådant ytterligare kreditbelopp ska antingen ingå i den ursprungliga kreditprövningen, eller, om så inte är fallet, ska det klart och tydligt framgå i detta avsnitt att tillgången till det ytterligare beloppet är beroende av en ytterligare bedömning av konsumentens kreditvärdighet.

4) Om funktionen inbegriper en sparprodukt, måste den relevanta räntesatsen anges.

5) Möjliga ytterligare funktioner är ”överbetalning/underbetalning” [att betala mer eller mindre än den avbetalning som normalt krävs i amorteringsstrukturen], ”betalningsuppehåll” [perioder då konsumenten inte är skyldig att göra betalningar], ”möjlighet till återbelåning” [möjlighet för konsumenten att ta upp ett nytt lån som motsvarar redan utnyttjade och återbetalade belopp], ”ytterligare belåning tillgänglig utan extra godkännande”, ”ytterligare säkrad belåning eller belåning utan säkerhet” [i enlighet med punkt 3 ovan] ”kreditkort”, ”kopplat lönekonto”, och ”kopplat sparkonto”.

6) Kreditgivaren får inbegripa andra funktioner som denne erbjuder som en del av kreditavtalet och som inte nämns i tidigare avsnitt.

Avsnitt ”11. Kredittagarens övriga rättigheter”

1) Kreditgivaren ska ange vilka rättigheter såsom ångerrätt och i tillämpliga fall andra rättigheter såsom överförbarhet (inklusive subrogation) det rör sig om, villkoren för att komma i åtnjutande av rättigheterna, de förfaranden som konsumenten måste följa för att utöva dessa rättigheter, (bland annat den adress dit underrättelsen om att ångerrätten kommer att utövas ska skickas) samt tillämpliga avgifter för utövandet av rättigheterna.

2) Ångerrätt för konsumenten ska anges tydligt.

3) Om transaktionen tillhandahålls på distans, ska konsumenten i överensstämmelse med artikel 3 i direktiv 2002/65/EG informeras om ångerrätten.

Avsnitt ”12. Klagomål”

1) Detta avsnitt ska innehålla uppgifter om intern kontaktpunkt [namn på vederbörande avdelning] och ett sätt att kontakta dem för att klaga [geografisk adress], [telefonnummer] eller [kontaktperson] [kontaktuppgifter] och en länk till eventuellt klagomålsförfarande på relevant sida på en webbplats.

2) Det ska ange namnet eller namnen på relevant(a) extern(a) instans(er) för klagomåls- och prövningsförfaranden utanför domstol och om användning av det interna klagomålsförfarandet är en förutsättning för tillgång till denna instans ska detta anges med användning av ordalydelsen i del A.

3) Vid kreditavtal med en konsument som är bosatt i en annan medlemsstat ska kreditgivaren lämna en referens till FIN-Net (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/) eller i tillämpliga fall till den så kallade ODR-plattformen.

Avsnitt ”13. Om villkoren för krediten inte efterlevs: konsekvenser för kredittagaren”

1) Om konsumentens skyldigheter i samband med krediten inte iakttas och detta kan få ekonomiska eller rättsliga konsekvenser för denne, ska kreditgivaren i detta avsnitt beskriva de viktigaste olika fallen (till exempel försenade/uteblivna betalningar eller underlåtelse att fullgöra de skyldigheter som anges i avsnitt 8 under ”Övriga skyldigheter”) och ange var ytterligare information kan erhållas.

2) Kreditgivaren ska på ett klart och lättbegripligt sätt redogöra för vilka påföljder underlåtelse att fullgöra dessa skyldigheter kan ge upphov till. Allvarliga påföljder ska markeras.

3) Om den fasta egendom som används som säkerhet för krediten kan återlämnas eller äganderätten till den överföras till kreditgivaren i sådana fall då konsumenten inte iakttar sina skyldigheter, ska detta avsnitt innehålla en förklaring där detta anges med användning av ordalydelsen i del A.

Avsnitt ”14. Övriga upplysningar”

1) Vid distansförsäljning ska detta avsnitt innehålla eventuella klausuler om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och behörig domstol.

2) Om kreditgivaren avser att under avtalets löptid kommunicera med konsumenten på ett annat språk än EU-faktabladets ska detta faktum nämnas liksom språket i fråga.

3) Kreditgivaren eller kreditförmedlaren ska ange konsumentens rätt att få eller erbjudas en kopia av utkastet till kreditavtal åtminstone senast efter det att ett erbjudande som är bindande för kreditgivaren lämnas.

Avsnitt ”15. Tillsynsorgan”

Relevanta tillsynsmyndigheter under stadiet före ingående av kreditavtalet ska anges.

Ikraftträdelsestadganden:

6.2.2014/111:

Denna förordning träder i kraft den 13 juni 2014.

1.12.2016/1030:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser, bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010; EUT L 60, 28.2.2014, s. 34

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.