Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

19.2.2010/133

Lag om tolkningstjänst för handikappade personer

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja de handikappade personernas möjligheter att fungera som jämbördiga medlemmar av samhället.

2 §
Lagens tillämpningsområde

I lagen föreskrivs om rätten som i Finland bosatta handikappade personer har till tolkningstjänst ordnad av Folkpensionsanstalten.

Huruvida en person är bosatt i Finland bestäms i lagen om hemkommun (201/1994).

3 §
Lagens subsidiära natur

Tolkningstjänst enligt denna lag ordnas när en handikappad inte med stöd av någon annan lag får tillräckligt och för sig lämplig tolkning.

Tolkningstjänst kan ändå ordnas, om den tjänst som tillhandahålls med stöd av en annan lag dröjer eller om det föreligger någon annan grundad anledning att erbjuda tjänsten.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) tolkning förmedling av budskap på teckenspråk eller med någon metod som förtydligar kommunikationen; förmedlingen av budskap kan ske mellan två språk eller språkinternt, när en metod som kompletterar eller förtydligar kommunikationen används,

2) distanstolkning tolkning där åtminstone en part fysiskt befinner sig på en annan plats och står i bild- och ljudförbindelse med de andra parterna.

2 kap

Rätt till tolkningstjänst

5 §
Förutsättningar för tolkningstjänst

Rätt till tolkningstjänst har synhörselskadade, hörselskadade eller talskadade som på grund av sin funktionsnedsättning behöver tolkning för att kunna arbeta, studera, uträtta ärenden, vara samhälleligt delaktiga, för hobbyn eller rekreation. En vidare förutsättning för rätt till tolkningstjänst är att den handikappade kan uttrycka sin egen vilja med hjälp av tolkning och använda sig av någon fungerande kommunikationsmetod.

6 §
Tolkningstjänstens omfattning

Tolkningstjänsten ska ordnas så att synhörselskadade kan få minst 360 och hörsel- eller talskadade minst 180 tolkningstimmar per kalenderår.

Tolkningstjänst ska ordnas i större utsträckning än vad som föreskrivs i 1 mom., om det är motiverat med beaktande av klientens individuella behov.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. ska tolkningstjänst i anknytning till studier ordnas i den utsträckning som den handikappade nödvändigtvis behöver för att klara av studier efter den grundläggande utbildningen som

1) leder till en examen eller till ett yrke,

2) främjar tillträde till yrkesinriktade studier eller till arbete, eller

3) stödjer kvarstående eller avancemang i arbetslivet.

7 §
Tolkning på utlandsresor

Den som har beviljats rätt till tolkningstjänst kan använda tjänsten också på utlandsresor, om resan anknyter till den handikappades normala liv, studier eller arbete.

Annan tolkningstjänst för utlandsresor än distanstolkning från Finland ska sökas på förhand. Tjänsten kan ordnas helt eller delvis som distanstolkning, om det är möjligt och motiverat med beaktande av serviceanvändarens individuella behov.

Tjänsten ordnas endast av grundad anledning för en tid som överskrider två veckor.

Folkpensionsanstalten kan av grundad anledning ersätta serviceanvändare kostnaderna för självanskaffad tolkningstjänst under en utlandsresa, om de övriga förutsättningarna i denna paragraf för rätten till tolkningstjänst uppfylls.

8 §
Distanstolkning

Tolkningstjänsten kan också ordnas som distanstolkning, om det är möjligt och motiverat med beaktande av serviceanvändarens individuella behov.

Till den som använder sig av distanstolkning skaffar Folkpensionsanstalten sådana prismässigt skäliga redskap och anordningar som behövs vid tolkningen samt svarar för de nödvändiga kostnader som användningen av distansförbindelsen medför.

Till ordnandet av distanstolkning hör dessutom

1) att utifrån inhämtade expertutlåtanden bestämma vilka redskap och anordningar distanstolkningen kräver,

2) att testa redskapen och anordningarna,

3) att lära ut och följa användningen av redskapen och anordningarna samt att ordna med servicen.

3 kap

Verkställighet

9 §
Verkställighet

För utvecklandet av tolkningstjänsten enligt denna lag svarar social- och hälsovårdsministeriet, som också följer verkställigheten av lagen.

För verkställigheten av denna lag svarar Folkpensionsanstalten, som också beslutar om ordnande av tolkningstjänst och om ersättande av kostnader som hänför sig till tjänsten.

10 §
Ordnandet av tolkningstjänst

Folkpensionsanstalten kan ordna tolkningstjänst antingen genom att själv producera tjänsten eller genom att skaffa den av andra serviceproducenter. Folkpensionsanstalten ska ordna tolkningstjänsten på det sätt som helhetsekonomiskt är mest fördelaktigt med beaktande av klienternas individuella behov. Vid krävande tolkningstillfällen kan tjänsten ordnas så att två eller flera tolkar anlitas.

När tolkningstjänst ordnas ska serviceanvändarens önskemål, åsikter, fördel och individuella behov samt modersmål och kulturella bakgrund beaktas.

Om tolkningstjänsten ordnas med stöd av 3 § 2 mom., har Folkpensionsanstalten rätt att ta ut kostnaderna för tjänsten hos den som har ansvaret för tolkningstjänsten.

Ansvaret för ordnande av tolkningstjänst omfattar även de nödvändiga kringkostnaderna för tjänsten samt de redskap och anordningar som nämns i 8 §.

Tolkningstjänsten är avgiftsfri för serviceanvändaren.

11 §
Finansiering av tjänsten

Staten ersätter Folkpensionsanstalten för de kostnader ordnandet av tolkningstjänst med stöd av denna lag medför.

Folkpensionsanstalten ska månatligen fem vardagar före den betalningsdag för statens förskott som nämns i 3 mom. meddela staten det belopp följande månads tolkningstjänst uppskattas uppgå till. I samband med denna uppskattning ska Folkpensionsanstalten meddela staten de kostnader som anstalten har betalat för ordnandet av tolkningstjänsten under den föregående månaden.

För att ersätta kostnaderna som avses i 1 mom. betalar staten den första vardagen i varje månad ett förskott till Folkpensionsanstaltens allmänna fond för social trygghet. När förskottsbeloppet fastställs beaktas utöver uppskattningen som avses i 2 mom. även totalbeloppet av de kostnader Folkpensionsanstalten har betalat den föregående månaden och de förskott Folkpensionsanstalten har fått under motsvarande tid.

12 §
Omkostnader

Staten ersätter Folkpensionsanstalten för de kostnader verkställigheten av denna lag medför. Omkostnaderna för verkställigheten räknas som Folkpensionsanstaltens verksamhetskostnader som ska betalas ur allmänna fonden för social trygghet.

13 §
Ansökan om tolkningstjänst och förande av talan

Rätt till tolkningstjänst enligt denna lag ska sökas skriftligt hos Folkpensionsanstalten.

Om en handikappad inte själv kan ansöka om tolkningstjänst eller i övrigt hävda sina rättigheter och inte heller har någon intressebevakare, kan en nära anhörig eller någon annan av Folkpensionsanstalten godkänd person som huvudsakligen har skött om den sökande föra klientens talan i ärenden som gäller tolkningstjänsten.

Minderåriga barns talan får på barnets vägnar föras av barnets intressebevakare, vårdnadshavare, välfärdsområdet eller den person som har den faktiska vårdnaden om barnet. Vidare får ett barn som har fyllt 15 år själv föra sin talan. (8.7.2022/595)

14 §
Utredande av förutsättningarna för tolkningstjänst

Den som ansöker om tolkningstjänst ska lämna in ett utlåtande av en sakkunnig inom social- eller hälsovården eller av en annan sakkunnig till Folkpensionsanstalten om sitt behov av tolkningstjänst och om funktionsnedsättningens art samt eventuella andra utredningar som behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

Folkpensionsanstalten kan av särskilda skäl också själv inhämta de utlåtanden och utredningar som avses i 1 mom., om ärendet inte kan avgöras utifrån den utredning klienten har lämnat in.

För utredande eller omprövning av förutsättningarna för tolkningstjänst får Folkpensionsanstalten av grundad anledning hänvisa klienten till undersökningar hos en sakkunnig eller en verksamhetsenhet inom social- eller hälsovården. Folkpensionsanstalten svarar för kostnaderna för undersökningen.

En ansökan om eller omprövning av rätten till tolkningstjänst kan avgöras utifrån befintliga uppgifter, om den sökande vägrar lämna de uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna avgöras eller lägga fram en sådan utredning som skäligen kan krävas av den sökande. Förfarandet är detsamma om den sökande inte deltar i de undersökningar som avses i 3 mom.

15 §
Beslut om tolkningstjänst

Folkpensionsanstalten ska ge den sökande ett skriftligt beslut om ansökan och omprövningen av rätten till tolkningstjänst. Folkpensionsanstalten ska vid behov ge ett separat beslut om tolkningstimmar som överskrider det i 6 § föreskrivna minsta antalet timmar, om studietolkning, om tolkning på utlandsresor, om de personliga redskap och anordningar som behövs vid distanstolkning och om de nödvändiga kostnaderna för användningen av distansförbindelse, om inte dessa frågor har avgjorts i det beslut som avses ovan.

Beslut som avses i 1 mom. kan gälla tills vidare eller en viss tid. Av särskilda skäl kan fattas ett temporärt beslut om rätten att använda tolkningstjänst. Ett temporärt beslut är i kraft till dess ärendet slutligt avgörs.

16 §
Informationsskyldighet och omprövning av beslut om tolkningstjänst

En servicemottagare ska utan dröjsmål underrätta Folkpensionsanstalten om sådana förändringar i sina omständigheter som inverkar på rätten att använda tolkningstjänst. Om det sker ändringar i omständigheterna som inverkar på rätten till tolkningstjänst, kan Folkpensionsanstalten ompröva klientens rätt till tolkningstjänst.

Rätten till tolkningstjänst upphör om en handikappad på grund av förändrat hälsotillstånd eller av någon annan orsak inte längre behöver tolkningstjänst eller inte längre har hemkommun i Finland.

4 kap

Ändringssökande

17 §
Rätt att söka ändring

Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut får söka ändring i det genom besvär hos besvärsnämnden för social trygghet. Den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring i beslutet genom besvär hos försäkringsdomstolen. Försäkringsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär.

Folkpensionsanstaltens beslut ska iakttas trots att ändring har sökts tills ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. Ett temporärt beslut av Folkpensionsanstalten får inte överklagas.

18 §
Besvärstid och försenade besvär

Besvärsskriften ska lämnas in till Folkpensionsanstalten inom 30 dagar från den dag då den som söker ändring har fått del av beslutet. Om inte något annat visas, anses den som söker ändring ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som ändringssökanden uppgett.

Beslut av Folkpensionsanstalten och besvärsnämnden för social trygghet delges genom brev till den postadress mottagaren har uppgett.

Även om besvär till besvärsnämnden för social trygghet eller till försäkringsdomstolen har inkommit efter föreskriven tid kan de prövas om det finns vägande skäl till förseningen.

19 §
Självrättelse

Om Folkpensionsanstalten till alla delar godkänner de yrkanden som framförts i besvär, ska den ge ett rättelsebeslut i ärendet. Rättelsebeslutet får överklagas så som föreskrivs i 17 och 18 §.

Om Folkpensionsanstalten inte på det sätt som anges i 1 mom. kan rätta ett beslut som överklagats, ska den inom 30 dagar efter att besvärstiden har löpt ut sända besvärsskriften och sitt utlåtande till den behöriga besvärsinstansen för behandling. Folkpensionsanstalten kan då genom ett temporärt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner ett yrkande i besvären. Om besvären redan har sänts till besvärsinstansen, ska instansen omedelbart informeras om det temporära beslutet. Ett temporärt beslut får inte överklagas.

Man får avvika från den tidsfrist som avses i 2 mom., om det krävs för att få fram tilläggsutredningar som besvären föranleder. Den som anfört besvär ska i dessa fall utan dröjsmål informeras om att tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften och utlåtandet ska dock alltid sändas till den behöriga besvärsinstansen inom 60 dagar från det att besvärstiden har löpt ut.

20 §
Rättelse av sakfel

Om Folkpensionsanstaltens beslut grundar sig på klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan Folkpensionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. För att ett beslut ska kunna rättas till en parts nackdel krävs partens samtycke till att beslutet rättas.

21 §
Rättelse av ett lagakraftvunnet beslut

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller förvägrad tolkningstjänst, anskaffning av redskap och anordningar som avses i 8 §, ersättande av kostnader eller ökning av beviljad tolkningstjänst, ska Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Trots ett tidigare lagakraftvunnet beslut kan Folkpensionsanstalten bevilja den förvägrade tolkningstjänsten, skaffa redskapen och anordningarna eller ersätta de nödvändiga kostnaderna för användningen av distansförbindelse eller bevilja tolkningstjänst i större utsträckning än tidigare. Också besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan förfara på motsvarande sätt vid behandlingen av ett överklagat ärende. Beslutet får överklagas så som föreskrivs i 17 och 18 §.

22 §
Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska tas upp till ny behandling. Besvärsnämnden för social trygghet ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär. (17.6.2011/693)

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller om det är uppenbart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska tas upp till ny behandling. Försäkringsdomstolen ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Undanröjande av beslut ska sökas inom fem år efter det att beslutet har vunnit laga kraft. Av synnerligen vägande skäl kan ett beslut undanröjas också på en ansökan som gjorts efter föreskriven tid.

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003). (17.6.2011/693)

5 kap

Erhållande och utlämnande av uppgifter

23 §
Rätt att erhålla uppgifter

Folkpensionsanstalten och en besvärsinstans enligt denna lag har trots sekretessbestämmelser och andra begränsningar av rätten till information rätt att på begäran avgiftsfritt erhålla uppgifter som är nödvändiga för verkställande av uppgifter enligt denna lag av

1) statliga myndigheter och välfärdsområdesmyndigheter och andra offentligrättsliga samfund, (8.7.2022/595)

2) serviceproducenter som förmedlar tolkningstjänster utifrån avtal med Folkpensionsanstalten,

3) läroanstalter eller utbildningsanordnare,

4) arbetsgivare,

5) försäkringsanstalter och andra som betalar för tolkningen,

6) Patientförsäkringscentralen och Trafikförsäkringscentralen.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. har Folkpensionsanstalten och en besvärsinstans enligt denna lag för att avgöra ett ärende om tolkningstjänst, trots sekretessbestämmelser och andra begränsningar av rätten till information, rätt att på begäran av läkare och andra yrkesutbildade personer som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), av en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården som avses i 2 § 4 punkten i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992), av en socialserviceproducent och av en annan verksamhetsenhet inom socialvården erhålla utlåtanden och nödvändig information om behovet av tolkning hos den som ansöker om tjänsten och om kommunikationsmetoder som den sökande använder. För att avgöra ett ärende om tolkningstjänst har Folkpensionsanstalten och en besvärsinstans enligt denna lag rätt att på begäran erhålla den information som avses ovan, om den sökande inte själv lämnar den.

En serviceproducent som tillhandahåller tolkning och en serviceproducent som förmedlar tolkningstjänster utifrån avtal är utöver vad som föreskrivs ovan, trots sekretessbestämmelser och andra begränsningar av rätten till information, skyldiga att avgiftsfritt till Folkpensionsanstalten lämna de uppgifter som är nödvändiga för ordnandet, verkställighetsövervakningen och kvalitetsutvärderingen av tolkningstjänster enligt denna lag.

24 §
Rätt att lämna ut uppgifter

Folkpensionsanstalten har, utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), trots sekretessbestämmelser och andra begränsningar av rätten till information, rätt att

1) till serviceproducenter som förmedlar tolkningstjänster utifrån avtal med Folkpensionsanstalten lämna ut uppgifter om beslut om tolkningstjänst samt andra uppgifter som Folkpensionsanstalten har erhållit för att sköta tolkningstjänsten enligt denna lag, till den del uppgifterna är nödvändiga för förmedlingen av tolkningstjänster,

2) till serviceproducenter som tillhandahåller tolkning lämna ut uppgifter som Folkpensionsanstalten har erhållit för att sköta tolkningstjänsten enligt denna lag, till den del uppgifterna är nödvändiga för att tolkningen ska kunna genomföras och kvaliteten säkerställas,

3) till läroanstalter och utbildningsanordnare på begäran lämna ut uppgifter om beslut om tolkningstjänst enligt denna lag samt uppgifter om en handikappads kommunikationsmetoder, om dessa uppgifter är nödvändiga för utbildningen eller tolkningen i anknytning till utbildningen,

4) till pensions- och försäkringsanstalter på begäran lämna ut uppgifter om beslut om tolkningstjänst enligt denna lag, om uppgifterna är nödvändiga för att tolkningen ska kunna ordnas eller ersättningsansvaret redas ut,

5) till domstolar, polisen och andra myndigheter som enligt lagens bestämmelser är skyldiga att ordna tolkning, på begäran lämna ut uppgifter om klientens kommunikationsmetoder och för klienten lämpliga serviceproducenter, om uppgifterna är nödvändiga för att tolkningen ska kunna ordnas eller dess kvalitet säkerställas,

6) till välfärdsområden som enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) eller enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) skaffar hjälpmedel, på begäran lämna ut uppgifter om de redskap och anordningar som Folkpensionsanstalten anskaffar för distanstolkning, (8.7.2022/595)

7) till en sakkunnig eller en verksamhetsenhet inom social- eller hälsovården som avses i 14 § lämna ut uppgifter om en till undersökningar hänvisad persons hälsotillstånd, sjukdomar och kommunikationsmetoder.

25 §
Användning av uppgifter som erhållits för andra förmåner

Folkpensionsanstalten har rätt att vid behandlingen av ärenden om tolkningstjänst i enskilda fall använda uppgifter som den erhållit för andra föreskrivna förmånsärenden, om det är uppenbart att de har betydelse för beviljandet av tolkningstjänster, om uppgifterna enligt lag ska beaktas i beslutsfattandet och om Folkpensionsanstalten även annars har rätt att erhålla dessa uppgifter med stöd av denna lag.

26 §
Teknisk anslutning

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt att på de villkor som anges i det momentet öppna en teknisk anslutning till sådana sekretessbelagda uppgifter i sina register som den med stöd av 24 § 1, 2 och 6 punkten i denna lag har rätt att lämna ut till de mottagare som avses i nämnda punkter.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om öppnande av en teknisk anslutning och utlämnande av uppgifter med hjälp av den gäller också Folkpensionsanstaltens rätt att med hjälp av en teknisk anslutning erhålla sådana sekretessbelagda uppgifter som avses i 23 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 3 mom.

Med hjälp av en teknisk anslutning som öppnats med stöd av denna paragraf får också sekretessbelagda uppgifter sökas utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen.

27 §
Informationsskyldighet

Folkpensionsanstalten ska på förhand på lämpligt sätt informera den som ansöker om tolkningstjänster om varifrån uppgifter om den sökande kan inhämtas och vart uppgifter normalt kan lämnas ut.

6 kap

Ikraftträdande

28 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

29 §
Övergångsbestämmelser om rätten till tolkningstjänst

Om en handikappad omedelbart innan denna lag träder i kraft har haft rätt till tolkningstjänst med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp, ska Folkpensionsanstalten utan ansökan ändra den till rätt till tolkningstjänst enligt denna lag. Rätten till tolkningstjänst fortsätter på samma grunder som gällde när lagen trädde i kraft tills den i enlighet med 16 § i denna lag omprövas eller upphör.

30 §
Övriga övergångsbestämmelser

På en ansökan, omprövning av beslut och tolkningsbeställning som är anhängig vid denna lags ikraftträdande samt på ändringssökande som avser ett beslut som fattats före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande. Kommunen svarar dock för ordnandet av tolkningstjänst endast om tolkningen sker senast den 31 december 2010. Ersättning för tolkning som skett mellan den 1 september och den 31 december 2010 betalas till serviceproducenten av Folkpensionsanstalten.

Kommunen ska underrätta Folkpensionsanstalten om de beslut om tolkningstjänst som kommunen fattat efter överföringen av klientuppgifterna för tolkningstjänsten samt om de beslut som fattats med anledning av att ändring sökts. Kommunen ska underrätta Folkpensionsanstalten om den tolkningstjänst som den ordnat efter lagens ikraftträdande samt om de ersättningar och ersättningsgrunder som kommunen avtalat om med serviceproducenten.

Kommunen ska bevara tolktjänstshandlingarna i tio år från lagens ikraftträdande.

31 §
Tillämpningsbestämmelse

Om det i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den hänvisas till tolktjänster enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp anses hänvisningen avse motsvarande bestämmelser i denna lag, om inte något annat följer av denna lag.

RP 220/2009, ShUB 47/2009, RSv 217/2009

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.2010/1330:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2010, ShUB 40/2010, RSv 244/2010

17.6.2011/693:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 274/2010, ShUB 51/2010, RSv 300/2010

8.7.2022/595:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.