Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

22.12.2009/1264

Lag om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (30.12.2015/1664)
Lagens tillämpningsområde och beaktande av Europeiska unionens lagstiftning

Inom ramen för ett anslag som anvisas i statsbudgeten ordnas för pälsdjursuppfödare med stöd av denna lag avbytarservice för semester avgiftsfritt och för extraledighet mot en avgift.

Avbytarservice ordnas utifrån pälsdjursuppfödarens val genom att antingen anvisa honom eller henne en avbytare eller betala ersättning till en serviceproducent för kostnader som uppstår på grund av avbytarservice som pälsdjursuppfödaren själv skaffar.

Vid verkställigheten av denna lag iakttas dessutom kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn).

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) pälsdjursuppfödning bedrivande av pälsdjursuppfödning som beskattas enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968),

2) pälsdjursuppfödare person som bedriver pälsdjursuppfödning och är skyldig att för denna verksamhet teckna i lagen om pension för företagare (1272/2006) avsedd försäkring och som har en sådan försäkring i kraft eller har lämnat in en ansökan om försäkring,

3) pälsfarm en ekonomiskt självständig enhet som bedriver pälsdjursuppfödning,

4) djurenhet 30 avelsrävar eller finnsjubbar som hålls för avelsändamål eller 60 andra pälsdjur som hålls för avelsändamål,

5 punkten har upphävts genom L 30.12.2015/1664. (30.12.2015/1664)

6) LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), och

7) lokal enhet verksamhetsenhet som ansvarar för ordnandet av avbytarservice inom ett visst område.

3 § (18.11.2016/975)
Villkor för avbytarservice

Avbytarservice ordnas för en pälsdjursuppfödare som har en betydande uppgiftsandel av de dagliga göromål som hör till skötseln av pälsdjuren. Inom pälsdjursuppfödningen på pälsfarmen ska det finnas minst sex djurenheter vid tidpunkten för avbytartjänsten.

Villkor för avbytarservice är att

1) pälsdjursuppfödaren har haft i 2 § 2 punkten avsedd försäkring i kraft minst fyra månader utan avbrott,

2) pälsdjursuppfödaren vid tidpunkten för avbytartjänsten inte får full invalidpension som beviljats tills vidare enligt en lag som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) eller rehabiliteringsstöd som motsvarar full invalidpension eller arbetslivspension som beviljats enligt en sådan lag,

3) pälsdjursuppfödarens pälsfarm är ett sådant mikroföretag eller litet eller medelstort företag som avses i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn,

4) pälsdjursuppfödarens pälsfarm inte är ett sådant företag i svårigheter som avses i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn samt

5) pälsdjursuppfödarens pälsfarm inte är föremål för ett återbetalningskrav till följd av ett kommissionsbeslut om att ett stöd är olagligt och oförenligt med den inre marknaden eller, om pälsfarmen varit föremål för ett återbetalningskrav, att fordran har betalats.

4 § (30.12.2015/1664)
Avbytarservicens kvantitet

Maximiantalet semesterdagar och extraledighetstimmar per pälsdjursuppfödare som kan ordnas under ett kalenderår fastställs genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet före utgången av det föregående kalenderåret. Maximiantalen fastställs med beaktande av det anvisade anslaget för året i fråga.

Under ett kalenderår får en pälsdjursuppfödare använda avbytarservice under högst 90 dagar.

5 § (30.12.2015/1664)
Uppgifter som ingår i avbytarservicen

Vid en semesteravbytartjänst utförs de arbeten som hör till den dagliga skötseln av pälsdjuren på pälsfarmen till den del de hör till den semestrande pälsdjursuppfödarens uppgifter.

Vid en extraledighetsavbytartjänst utförs inom ramen för det disponibla antalet timmar de arbeten som hör till skötseln av pälsdjuren på pälsfarmen och som vid tidpunkten för avbytartjänsten hör till pälsdjursuppfödarens uppgifter.

6 § (30.12.2015/1664)
Avgift för extraledighet

För extraledighet tas en avgift på 6,50 euro per timme ut av användaren.

7 § (30.12.2015/1664)
Ersättning för själv ordnad avbytartjänst

Vid avbytartjänst som pälsdjursuppfödaren ordnat själv bestäms maximiantalet timmar som kan ersättas per semesterdag för pälsdjursuppfödaren enligt antalet djurenheter på pälsfarmen vid tidpunkten för avbytartjänsten. De tio första djurenheterna ökar totalantalet timmar för pälsfarmen med 45 minuter per djurenhet och de därpå följande djurenheterna med 30 minuter per djurenhet. Av det på detta sätt beräknade totalantalet timmar ersätts det antal timmar som motsvarar den avbytta pälsdjursuppfödarens uppgiftsandel, dock högst åtta timmar per semesterdag. Av särskilda skäl kan avvikelse göras från det maximala antalet timmar.

Ersättningen är högst 22,50 euro per timme. Ersättning betalas inte för mervärdesskattens andel.

Om det timpris som pälsdjursuppfödaren och avbytarserviceproducenten kommit överens om är lägre än den ersättning som nämns i 2 mom., ska det pris som pälsdjursuppfödaren och serviceproducenten kommit överens om betalas i ersättning. Priset kan endast utgöras av sådan ersättning för arbete som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996).

Ersättningen betalas till avbytarserviceproducenten.

7 a § (30.12.2015/1664)
Avbytare som pälsdjursuppfödaren själv skaffat

Kostnaderna för avbytartjänst som pälsdjursuppfödaren ordnat själv kan ersättas endast om pälsdjursuppfödaren har skaffat avbytarservicen från en serviceproducent som är införd i förskottsuppbördsregistret. På anskaffningen tillämpas inte lagen om offentlig upphandling (348/2007).

Kostnaderna ersätts inte, om

1) pälsdjursuppfödaren eller hans eller hennes familjemedlem eller en annan företagare på pälsfarmen eller hans eller hennes familjemedlem direkt eller indirekt har producerat servicen eller

2) avbytaren har varit pälsdjursuppfödaren, hans eller hennes familjemedlem, en annan företagare på pälsfarmen eller hans eller hennes familjemedlem.

Som en sådan familjemedlem som avses i 2 mom. betraktas maken eller sambon till pälsdjursuppfödaren eller en annan företagare på pälsfarmen samt en person som lever i samma hushåll som pälsdjursuppfödaren eller en annan företagare på pälsfarmen och som är släkt med pälsdjursuppfödaren eller företagaren eller dennes make eller sambo i rakt uppåtstigande eller nedåtstigande led.

8 § (30.12.2015/1664)
Ersättande av service som lämnats utan grund och återbetalning av ersättning som betalats utan grund

Om avbytarservice har getts utan grund eller om ersättning för själv ordnad avbytartjänst har betalats utan grund är den som fått servicen skyldig att ersätta de kostnader som detta orsakat den lokala enheten. Vid en avbytartjänst som den lokala enheten ordnat anses den kostnad som orsakats den lokala enheten vara 33 euro per avbytartimme minskat med den avgift som tagits ut för servicen av den som fått servicen.

Återkravet får efterges helt eller delvis om detta anses skäligt och den ogrundade förmånen inte berott på svikligt förfarande från servicemottagarens eller dennes företrädares sida. Den lokala enheten kan avstå från återkrav även då det belopp som ska återkrävas är litet.

Återkrav samt indrivning av ränta ska dock ske till fullt belopp, om återkravet beror på att den service som lämnats eller den ersättning som betalats inte har motsvarat de regler för statligt stöd till jord- och skogsbruket som ligger till grund för godkännandet av avbytarsystemet och om Europeiska unionens lagstiftning kräver det.

Beslut om återkrav ska fattas inom fem år från den dag den ogrundade avbytarservicen lämnades eller den ogrundade ersättningen betalades, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning.

9 § (30.12.2015/1664)
Dröjsmålsränta och verkställighet av betalningsskyldighet

Om den avgift som avses i 6 § inte har betalats senast på förfallodagen, får dröjsmålsränta tas ut från förfallodagen på de grunder som föreskrivs i 4 a § 1 mom. i räntelagen (633/1982). Om den ersättning som avses i 8 § inte har betalats senast på förfallodagen, får dröjsmålsränta tas ut från förfallodagen på de grunder som föreskrivs i 4 § 1 mom. i räntelagen. Den förfallodag som är grund för betalningen av dröjsmålsränta kan infalla tidigast två veckor efter den dag beslutet om avgiften eller återkravet har meddelats.

Avgifterna och ersättningarna enligt 1 mom. jämte dröjsmålsränta är direkt utsökbara. Bestämmelser om indrivning av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

2 kap

Närmare bestämmelser om avbytartjänster som en lokal enhet ordnar

10 §
Samtidig semester

Pälsdjursuppfödare som arbetar på samma pälsfarm ska hålla sin semester samtidigt om de anlitar avbytarservice som en lokal enhet ordnar.

11 §
Antalet helgdagar som ingår i semester

Om avbytarservice som en lokal enhet ordnar anlitas får det i semestern ingå högst två söndagar eller andra sådana helgdagar för vilka ersättning för söndagsarbete eller motsvarande ersättning enligt det kollektivavtal som binder den lokala enheten kan betalas för avbytararbete som utförs dessa dagar.

12 §
Pälsdjursuppfödarens åtgärder före en avbytartjänst

En pälsdjursuppfödare som anlitar den avbytarservice som en lokal enhet ordnar ska innan han eller hon börjar sin semester

1) vid behov vägleda avbytaren i skötseln av de göromål som hör till avbytartjänsten och ge avbytaren anvisningar om särskilda frågor som hänför sig till behandlingen av pälsdjuren,

2) se till att pälsfarmen uppfyller de krav som skyddet i arbete ställer,

3) skaffa de konsumtionsförnödenheter som pälsfarmens normala förbrukning förutsätter för semestertiden, och

4) meddela avbytaren var denne kan nå uppfödaren eller en företrädare för honom eller henne under semestertiden.

Vad 1 mom. bestämmer om semester tillämpas i mån av möjlighet även på extraledighet.

12 a § (18.11.2016/975)
Avbytarens säkerhet i arbetet och arbetsledning

En pälsdjursuppfödare som anlitar den avbytarservice som ordnas av en lokal enhet ska under tiden för avbytarservicen se till att förhållandena på pälsfarmen uppfyller de krav som säkerheten i arbetet ställer i fråga om avbytararbetet.

En pälsdjursuppfödare som anlitar avbytarservice som ordnas av en lokal enhet ska i samarbete med den lokala enheten verka för att garantera säkerheten i avbytararbetet. Den lokala enheten är inte skyldig att ordna avbytarservice om

1) pälsdjursuppfödaren inte tillåter att en representant för den lokala enheten besöker pälsfarmen i anslutning till ordnandet av avbytarservice,

2) pälsdjursuppfödaren inte tillåter att en representant för den lokala enheten, avbytarens arbetsgivare och arbetsgivarens representant besöker pälsfarmen med anledning av arbetsledningen eller kontroller av avbytarens säkerhet i arbetet,

3) pälsfarmens förhållanden inte uppfyller de krav som ställts på säkerheten i avbytararbetet.

Om den lokala enheten vägrar ordna avbytarservice på en grund som avses i 2 mom. ska enheten ge ett beslut enligt 18 §.

3 kap

Sökande och genomförande av avbytarservice samt beslutsfattande

13 § (30.12.2015/1664)
Ansökan om avbytarservice

Avbytarservice söks hos den lokala enhet inom vars verksamhetsområde pälsdjursuppfödaren i huvudsak bedriver pälsdjursuppfödning. Ansökan ska göras skriftligt pälsfarmsvis före utgången av oktober det kalenderår som föregår det år under vilket avbytarservicen tas emot. Den lokala enheten ska också pröva ansökningar som inlämnats sedan fristen gått ut om dröjsmålet berott på vägande skäl och de arbeten som hör till den sökta avbytarservicen ännu inte har påbörjats.

I ansökan ska det uppges om avbytartjänsterna på pälsfarmen ordnas själv eller om den lokala enhetens avbytarservice anlitas. Valet är pälsfarmsspecifikt.

Av ansökan och bilagorna till den ska framgå de uppgifter som behövs för att bevilja avbytarservice.

14 §
Bestämmande av uppgiftsandel

Då avbytarservice söks ska i ansökan uppges alla personer som stadigvarande arbetar på pälsfarmen och deras genomsnittliga uppgiftsandelar i procent av de göromål som hör till den dagliga skötseln av pälsdjuren på farmen.

Den lokala enheten ska bestämma pälsdjursuppfödarens uppgiftsandel i enlighet med det meddelande som avses i 1 mom. om inte den föreslagna uppgiftsandelen står i uppenbar strid med de faktiska omständligheterna. Efter det att uppgiftsandelen har bestämts kan den bara på synnerligen vägande skäl ändras på grundval av ett nytt meddelande av pälsdjursuppfödaren.

15 § (30.12.2015/1664)

15 § har upphävts genom L 30.12.2015/1664.

16 § (18.11.2016/975)
Tidpunkten för avbytarservice som ordnas av den lokala enheten

Pälsdjursuppfödare som anlitar avbytarservice som ordnas av en lokal enhet ska lämna ett förslag om tidpunkten för avbytarservicen till den lokala enheten i ett så tidigt skede som möjligt. Förslaget om semester ska dock lämnas pälsfarmsvis senast två månader före den planerade tidpunkten för avbytarservicen.

Om den lokala enheten inte kan ordna avbytarservicen vid den tidpunkt pälsdjursuppfödaren föreslår, ska enheten ge honom eller henne möjlighet att föreslå en ny tidpunkt. Den lokala enheten ska fastställa tidpunkten för avbytarservicen och meddela pälsdjursuppfödaren om den i ett så tidigt skede som möjligt. Tidpunkten för en semester ska dock meddelas senast en månad innan semestern börjar, om inte pälsdjursuppfödaren samtycker till en kortare anmälningstid.

Om pälsdjursuppfödaren på grund av sjukdom eller annan godtagbar orsak inte kunnat hålla sin semester vid den tidpunkt som den lokala enheten fastställt, kan den lokala enheten helt eller delvis framskjuta semestern till en senare tidpunkt under samma år. En semester kan även framskjutas att hållas före utgången av april året därpå om detta är möjligt inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten för det föregående året. Uppfödaren ska göra en skriftlig framställan till den lokala enheten om överföring av semester före utgången av det år under vilket semestern inte kunde hållas.

17 § (30.12.2015/1664)
Ansökan om och utbetalning av ersättning för själv ordnad avbytartjänst

Pälsdjursuppfödaren ska ansöka skriftligt om ersättning för själv ordnad avbytartjänst hos den lokala enheten före utgången av den kalendermånad som följer efter tidpunkten för avbytartjänsten. Ersättning kan beviljas även om ansökan inte lämnats in inom föreskriven tid om det vore oskäligt att vägra ersättning på grund av att ansökan lämnats in för sent.

Av ansökan och dess bilagor ska framgå

1) de avbytta dagarna och det avbytta antalet timmar respektive dag,

2) om det är fråga om avbytartjänst för semester eller extraledighet,

3) serviceproducenten,

4) avbytarens namn och bekräftelse på att de villkor för ersättning av kostnaderna som föreskrivs i 7 a § är uppfyllda,

5) vilka uppgifter avbytaren utfört,

6) det överenskomna timpriset för ordnande av avbytartjänsten,

7) antalet djur vid tidpunkten för avbytartjänsten,

8) övriga uppgifter som behövs för betalning av ersättningen.

Till ansökan ska fogas serviceproducentens bekräftelse på att de uppgifter som avses i 2 mom. 1–6 punkten är riktiga.

Den lokala enheten ska betala ersättningen till ett av serviceproducenten angivet konto hos en bank i någon av Europeiska unionens medlemsstater.

18 §
Beslutsfattande

Den lokala enheten beslutar om lämnande av avbytarservice, ersättning som betalas för själv ordnad avbytartjänst, avgift som tas ut av en servicemottagare, servicemottagares skyldighet att ersätta de kostnader som orsakats av avbytarservice som lämnats utan grund och återkrav av ersättning som betalats utan grund. Beslut delges en part på det sätt som föreskrivs i 59 § i förvaltningslagen (434/2003).

4 kap

Bestämmelser om förvaltning

19 §
Allmän ledning, styrning och övervakning

Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av avbytarservicen för pälsdjursuppfödare ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

20 §
Verkställighet

LPA svarar för ordnande av den lokala förvaltningen av avbytarservicen för pälsdjursuppfödare. Den lokala förvaltningen ska ordnas så att det finns tillgång till service enligt denna lag inom de områden där behov av service förekommer.

Den lokala förvaltningen kan ordnas så att LPA med en kommun ingår ett i 2 § 2 mom. i kommunallagen (365/1995) avsett avtal (uppdragsavtal) genom vilket kommunen förbinder sig att vara lokal enhet enligt denna lag och att sköta de uppgifter som hör till en lokal enhet inom sitt eget område eller därutöver även i andra kommuner eller delar av kommuner.

Inom de områden där service inte har ordnats i enlighet med 2 mom. ska LPA fullgöra de uppgifter som ankommer på en lokal enhet enligt denna lag.

21 §
Uppdragsavtal

En kommun som ingått ett uppdragsavtal ska ha en ansvarsperson som förordnats att svara för förvaltningsuppgifterna enligt denna lag samt ett behövligt antal andra anställda.

Åtminstone följande punkter ska ingå i uppdragsavtalet:

1) den lokala enhetens verksamhetsområde,

2) var den lokala enhetens verksamhetsställe är beläget,

3) hur länge avtalet gäller, och

4) hur avtalet sägs upp.

22 §
Den lokala enhetens skyldighet att ordna avbytarservice

En lokal enhet ska ordna avbytarservice för en pälsdjursuppfödare som bedriver pälsdjursuppfödning huvudsakligen inom dess verksamhetsområde och som i sin i 13 § avsedda ansökan har anmält att han eller hon anlitar den avbytarservice som den lokala enheten ordnar.

På begäran kan den lokala enheten ordna avbytarservice även för en pälsdjursuppfödare som har anmält att han eller hon själv ordnar sina avbytartjänster.

Den lokala enheten kan ordna avbytarservice genom att

1) anlita avbytare som är anställda hos den, eller

2) köpa tjänster av en offentlig eller privat serviceproducent.

23 §
LPA:s uppgifter

Utöver vad som i övrigt bestäms om LPA:s uppgifter i denna lag ska LPA

1) ge de kommuner som fungerar som lokala enheter anvisningar om tillämpningen av denna lag för att säkerställa en enhetlig tillämpningspraxis,

2) övervaka att uppdragsavtalen följs,

3) ge pälsdjursuppfödare allmän information om avbytarservice,

4) bedriva statistikverksamhet som hänför sig till ansvarsområdet enligt denna lag, och

5) fullgöra andra uppgifter som främjar ett effektivt genomförande av avbytarservice enligt denna lag.

5 kap

Ersättande av kostnader

24 §
Statens ersättning för förvaltningskostnader

De kommuner som ingått uppdragsavtal och LPA betalas årligen skälig ersättning av statens medel för de kostnader som skötseln av den lokala förvaltningen orsakat. På LPA:s framställning fastställer statsrådet årligen före utgången av september ersättningens totalbelopp för det följande kalenderåret. Ersättningen betalas till LPA i samband med den ersättning som avses i 32 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996).

Ersättningens storlek per lokal enhet bestäms på grundval av antalet avbytta semesterdagar inom den lokala enhetens verksamhetsområde under det år som föregår det föregående kalenderåret. LPA betalar ersättningen till en kommun som ingått uppdragsavtal i tolv lika stora poster i samband med den ersättning som avses i 34 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare.

LPA betalas årligen en skälig ersättning av statens medel för andra förvaltningskostnader än de som avses i 1 mom. när de orsakar LPA av uppgifterna enligt denna lag. På LPA:s framställning beslutar social- och hälsovårdsministeriet årligen om ersättningens belopp och betalar ersättningen till LPA i samband med den ersättning som avses i 31 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare.

25 § (30.12.2015/1664)
Kostnader för avbytarservice som berättigar till ersättning av staten

De kostnader som avbytarservicen enligt denna lag orsakar och som med avseende på en ändamålsenlig skötsel av verksamheten kan anses nödvändiga betalas årligen av statens medel till LPA inom ramen för det anslag som anvisas i statsbudgeten och minskade med de avgifter som tas ut för extraledighet och andra inkomster som hänför sig till en lokal enhets uppgifter enligt denna lag.

Såsom kostnader enligt 1 mom. ersätts

1) kostnaderna för avlöning av och övriga förmåner till de avbytare som är anställda hos den lokala enheten till högst det belopp som gällande kollektivavtal för avbytare och andra för arbetsgivaren förpliktande avtal förutsätter,

2) ersättningar för själv ordnade avbytartjänster,

3) kostnaderna för avbytartjänster som den lokala enheten köpt till högst det belopp som motsvarande utgifter för avlöning av och andra förmåner till avbytare som är anställda hos den lokala enheten ger upphov till och som ersätts enligt 1 punkten,

4) kostnaderna för kompletterande fackutbildning för avbytare som är anställda hos den lokala enheten,

5) skadestånd som anknyter till skötsel av uppgifter enligt denna lag, när de inte är förvaltningsuppgifter, och som den lokala enheten ådömts betala enligt domstols beslut eller som den lokala enheten frivilligt betalat på grund av att dess skadeståndsskyldighet är uppenbar, och

6) andra nödvändiga kostnader som orsakas av ordnande av service enligt denna lag.

26 § (30.12.2015/1664)
Grunderna för ersättning som betalas till kommuner som ingått uppdragsavtal

LPA sörjer för att kostnaderna enligt 25 § ersätts till en kommun som har ingått uppdragsavtal. Kostnaderna för kompletterande fackutbildning för avbytare som är anställda hos den lokala enheten ersätts om det är fråga om kompletterande utbildning som LPA har godkänt.

LPA ska på kommunens begäran på förhand avgöra om kostnaderna ska anses nödvändiga och om ersättning av staten därmed ska betalas för dem inom ramen för det anslag som anvisas i statsbudgeten. Beslutet binder LPA då denna i sinom tid behandlar ett ärende som gäller ersättning av staten.

27 §
Betalning av förskott till kommuner som ingått uppdragsavtal

LPA betalar förskott för kostnader enligt 25 § till en kommun som ingått uppdragsavtal. LPA bestämmer förskottets storlek med beaktande av antalet avbytta semesterdagar inom den lokala enhetens verksamhetsområde under året före det föregående kalenderåret och den genomsnittliga kostnaden per avbytt semesterdag inom enhetens verksamhetsområde samt de förändringar som enligt dess uppskattning kommer att ske i dem. Förskottet betalas månatligen från och med ingången av kalenderåret i lika stora poster senast den 11 varje månad.

Om det är uppenbart att de kostnader som avbytarservicen orsakar för hela kalenderåret av särskilda skäl är väsentligt större eller mindre än förskottet enligt 1 mom., kan förskottet justeras att motsvara de av LPA uppskattade faktiska kostnaderna.

Kommunen kan dessutom vid behov betalas en särskild förskottsavgift, om kommunen visar att den betalat en enskild kostnad som orsakats av avbytarservice och som varit betydande i förhållande till det förskott som kommunen fått.

28 §
Det slutliga beloppet av den ersättning som staten betalar till kommuner som ingått uppdragsavtal

En kommun som ingått uppdragsavtal ska före utgången av april året efter kalenderåret ge LPA en redovisning över de kostnader enligt bokföringen som ordnande av avbytarservicen orsakat. LPA kan av grundad anledning bevilja en kommun förlängning av den tid inom vilken redovisningen ska lämnas in. Om redovisning inte lämnas inom utsatt tid går kommunen miste om sin rätt till ersättning av staten för kalenderåret i fråga.

Om redovisningen visar att de förskott som kommunen betalats för kalenderåret i fråga överstiger beloppet av de kostnader enligt bokföringen som avbytarservicen orsakat, ska kommunen återbetala det överbetalda beloppet till LPA före utgången av juli det år under vilket redovisningen inkommit till LPA.

Om redovisningen visar att de förskott som kommunen betalats för kalenderåret i fråga inte räcker till för att täcka kostnaderna för avbytarservicen, ska LPA inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten betala skillnaden mellan de faktiska kostnaderna och förskotten i form av en slutpost före utgången av augusti det år under vilket redovisningen inkommit till LPA.

29 §
Avbrytande av betalning

Om en kommun som ingått uppdragsavtal i sin verksamhet inte iakttar gällande bestämmelser och föreskrifter eller om missförhållanden annars yppar sig i den och om rättelse inte kan åstadkommas genom förhandlingar mellan kommunen och LPA, kan LPA betala ut förskotten till nedsatt belopp, avbryta utbetalningen av förskotten eller låta bli att betala en slutpost.

30 §
Betalning av ersättning till LPA för kostnaderna för avbytarservice

På framställning av LPA betalar social- och hälsovårdsministeriet ut den ersättning som avses i 25 § till LPA i månatliga poster senast den 10 varje månad.

Om det sammanlagda beloppet av de poster som enligt 1 mom. betalats ut under året överstiger det sammanlagda beloppet av de kostnader för ordnande av avbytarservice under året i fråga som berättigar till ersättning av staten, får den överskjutande delen användas för kostnaderna för ordnande av avbytarservice under det följande året.

31 §
LPA:s redogörelser för kostnaderna för avbytarservice

LPA ska till social- och hälsovårdsministeriet

1) månatligen inlämna uppgift om det belopp som betalats som förskott till de kommuner som ingått uppdragsavtal och, i fall som avses i 20 § 3 mom., det belopp LPA själv har använt för ordnande av avbytarservice, och

2) före utgången av året efter kalenderåret inlämna en totalredovisning över kostnaderna för avbytarservice enligt 25 § och över användningen av den ersättning av staten som betalats för dem.

6 kap

Sökande av ändring

32 § (7.8.2015/1035)

32 § har upphävts genom L 7.8.2015/1035.

33 § (7.8.2015/1035)
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut av en lokal enhet får begäras hos LPA på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

34 §
Avgörande av meningsskiljaktigheter som beror på uppdragsavtalet

Meningsskiljaktigheter som berör uppdragsavtalet eller ersättande av kostnader till en kommun som ingått uppdragsavtal och om vilka överenskommelse inte kan nås mellan LPA och den kommun som ingått uppdragsavtalet avgörs som ett förvaltningstvistemål av Vasa förvaltningsdomstol. Ett förvaltningstvistemål som gäller ersättande av kostnaderna för den lokala förvaltningen ska anhängiggöras inom sex månader från den tidpunkt den lokala enheten fått besked av LPA om ersättningens storlek. Ett förvaltningstvistemål som gäller ersättande av de kostnader för ordnande av avbytarservice ska anhängiggöras inom sex månader från den tidpunkt den lokala enheten fått ett på granskning av redovisningen baserat meddelande av LPA om storleken på de kostnader för avbytarservice som berättigar till ersättning av staten.

7 kap

Särskilda bestämmelser

35 §
Pälsdjursuppfödares anmälningsskyldighet

En pälsdjursuppfödare ska meddela den lokala enheten sådana uppgifter om sig själv och sin pälsfarm som kan inverka på ordnande av avbytarservice för honom eller henne eller på erhållande av eller storleken på en ersättning som betalas för avbytartjänst som han eller hon själv ordnar.

De uppgifter som avses i 1 mom. ska pälsdjursuppfödaren också meddela LPA i fall där LPA i enlighet med 20 § 3 mom. fullgör de uppgifter som ankommer på en lokal enhet eller då LPA behandlar ett ärende på grundval av rättelseyrkande.

35 a § (30.12.2015/1664)
Avbytarserviceproducentens anmälningsskyldighet

Avbytarserviceproducenten ska meddela den lokala enheten sådana uppgifter om avbytarservicen, avbytaren och sin näringsverksamhet som kan inverka på erhållandet av ersättning för själv ordnad avbytartjänst eller på ersättningsbeloppet.

Avbytarserviceproducenten ska också meddela LPA de uppgifter som avses i 1 mom. när LPA behandlar ett ärende på grund av begäran om omprövning.

36 § (30.12.2015/1664)
Sekretess och utlämnande av uppgifter

Trots vad som föreskrivs i 14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) beslutar den lokala enheten om utlämnande av uppgifter ur en handling som den förfogar över och som hänför sig till avbytarservice enligt denna lag.

Utöver det som bestäms i 24 § 1 mom. 20 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är också sådana handlingar och uppgifter i dem sekretessbelagda som hänför sig till verkställigheten av denna lag och som gäller en pälsdjursuppfödares ekonomiska ställning.

Trots vad som bestäms någon annanstans i lag, gäller sekretessen dock inte handlingar och uppgifter i dem som hänför sig till verkställigheten av denna lag, om de ska offentliggöras med stöd av gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn.

37 §
Rätt att få uppgifter

På begäran av en lokal enhet eller LPA är skattemyndigheter, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, pensionsstiftelser, pensionskassor och andra pensionsanstalter skyldiga att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt till dessa lämna ut uppgifter som de förfogar över och som gäller pälsdjursuppfödares företagsverksamhet, pensionsförsäkrings giltighet och beviljade pensioner samt andra uppgifter som är nödvändiga för ordnande av avbytarservice för pälsdjursuppfödare eller genomförande av tillhörande åtgärder eller för kontroll av uppgifter som lämnats ut till en lokal enhet eller LPA för verkställigheten av denna lag.

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har LPA i egenskap av uppdragsgivare dessutom rätt att av en lokal enhet avgiftsfritt få alla de uppgifter som är nödvändiga för verkställandet av dess uppdrag enligt denna lag och som den lokala enheten förfogar över.

38 §
LPA:s rätt att använda uppgifter som lämnats i andra ärenden

LPA har rätt att vid behandlingen av ett ärende enligt denna lag i enskilda fall använda uppgifter som den fått för skötseln av sina övriga uppdrag, om det är uppenbart att dessa uppgifter påverkar lämnandet av avbytarservice eller ersättning enligt denna lag och uppgifterna enligt lag ska beaktas vid beslutsfattandet och LPA också annars separat har rätt till dessa uppgifter. Den som ansöker om avbytarservice ska på förhand underrättas om att uppgifterna eventuellt kommer att användas.

39 § (30.12.2015/1664)
Justering av belopp med lönekoefficient

De belopp som anges i denna lag justeras årligen vid ingången av januari med den lönekoefficient som avses i 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). De belopp som anges i denna lag motsvarar nivån för lönekoefficienten för 2016.

39 a § (30.12.2015/1664)
Bevarande av handlingar

Handlingar som gäller beviljande och ordnande av samt ersättning för avbytarservice ska bevaras den tid som anges i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn, om inte arkivverket har bestämt att handlingarna ska bevaras varaktigt.

39 b § (30.12.2015/1664)
Avbrytande av ordnandet av avbytarservice

Ordnandet av avbytarservice kan avbrytas om det inte finns medel för att ordna servicen eller Europeiska unionens lagstiftning kräver detta. Bestämmelser om avbrytande utfärdas vid behov genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Om ersättningarna för avbytarservice som ordnats innan avbrottet börjar gälla inte kan betalas till fullt belopp på grund av brist på medel, kan de betalas det följande året av det anslag som anvisats för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare i statsbudgeten för det året.

Av det anslag som avses i 2 mom. kan den lokala enheten betalas ersättning även för sådana kostnader enligt 25 § 2 mom. 1 och 6 punkten

1) som har orsakats under den tid avbrottet varat,

2) som inte hade kunnat undvikas, och

3) som på grund av brist på medel inte har kunnat ersättas till fullt belopp av anslaget för det år då avbrottet skedde.

8 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

40 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

41 §
Övergångsbestämmelser som gäller avbytarservicens kvantitet samt ordnande av och ansökan om avbytarservice

Trots bestämmelserna i 4 § om fastställande av maximiantalet semesterdagar är antalet semesterdagar per pälsdjursuppfödare högst 14 under 2010.

Trots bestämmelserna i 4 § om fastställande av maximiantalet extraledighetstimmar fastställer social- och hälsovårdsministeriet före utgången av mars 2010 det högsta antalet extraledighetstimmar för den extraledighet som ordnas för pälsdjursuppfödare 2010. Under 2010 ordnas extraledighet tidigast från och med den 1 april.

Trots bestämmelserna i 13 § 1 mom. om ansökningstiden för avbytarservice ska ansökan om avbytarservice som ordnas 2010 göras senast den 31 januari 2010.

42 §
Övergångsbestämmelse som gäller kostnaderna för den lokala förvaltningen

Trots bestämmelserna i 24 § 1 mom. är 2010 års totalbelopp av den ersättning av staten som betalas för kostnaderna för skötseln av den lokala förvaltningen 182 000 euro.

Trots bestämmelserna i 24 § 2 mom. bestäms storleken på den ersättning per lokal enhet som betalas för 2010 på grundval av antalet pälsdjursuppfödare som är verksamma inom den lokala enhetens område och som beviljats avbytarservice genom beslut som fattats före den 1 april 2010. Under perioden januari–juni betalas ersättningen i form av månatliga förskott, men så att förskottet för januari betalas samtidigt med förskottet för februari. Förskottets belopp är 17 euro per månad per sådan pälsfarm inom den lokala enhetens verksamhetsområde där det enligt LPA:s bedömning finns minst en pälsdjursuppfödare som uppfyller villkoren för avbytarservice.

Trots bestämmelserna i 24 § 2 mom. bestäms storleken på den ersättning per lokal enhet som betalas för 2011 på grundval av antalet sådana pälsdjursuppfödare som är verksamma inom den lokala enhetens område och som beviljats avbytarservice för 2011 genom beslut som fattats före den 1 april 2011. Under perioden januari–juni betalas ersättningen i form av månatliga förskott. Förskottets belopp bestäms enligt antalet pälsdjursuppfödare som är verksamma inom den lokala enhetens område och som beviljats avbytarservice genom beslut som fattats före den 1 april 2010.

43 §
Övergångsbestämmelse som gäller förskotten för kostnaderna för avbytarservice

Trots bestämmelserna i 27 § 1 mom. är förskottets storlek 2010 under perioden januari–juni 250 euro per månad per sådan pälsfarm inom den lokala enhetens verksamhetsområde där det enligt LPA:s bedömning finns minst en pälsdjursuppfödare som uppfyller villkoren för avbytarservice, och förskottet för januari betalas samtidigt med förskottet för februari. Från och med juli bestäms förskottets belopp enligt antalet pälsdjursuppfödare som är verksamma inom den lokala enhetens område och som beviljats avbytarservice genom beslut som fattats före den 1 april 2010 samt på grundval av LPA:s uppskattning av hur stor den genomsnittliga kostnaden för en semesterdag blir i den lokala enheten under 2010.

Trots bestämmelserna i 27 § 1 mom. bestäms förskottets storlek under perioden januari–juni 2011 på grundval av antalet pälsdjursuppfödare som är verksamma inom den lokala enhetens område och som beviljats avbytarservice genom beslut som fattats före den 1 april 2010 samt på grundval av LPA:s uppskattning av hur stor den genomsnittliga kostnaden för en semesterdag blir i den lokala enheten under 2011. Från och med juli bestäms förskottets belopp enligt antalet pälsdjursuppfödare som är verksamma inom den lokala enhetens område och som beviljats avbytarservice för 2011 genom beslut som fattats före den 1 april 2011 samt på grundval av LPA:s uppskattning av hur stor den genomsnittliga kostnaden för en semesterdag blir i den lokala enheten under 2011.

RP 221/2009, ShUB 45/2009, RSv 209/2009

Ikraftträdelsestadganden:

17.12.2010/1162:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 134/2010, ShUB 25/2010, RSv 177/2010

7.8.2015/1035:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

30.12.2015/1664:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Trots vad som föreskrivs i denna lag tillämpas på avbytartjänst som en pälsdjursuppfödare ordnat själv före lagens ikraftträdande de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Lagens 8 § tillämpas också i de fall där grunden för återkrav eller återbetalning av statlig ersättning som fåtts utan grund har uppkommit före lagens ikraftträdande.

Trots vad som föreskrivs i 25 § 2 mom. tillämpas på kostnader som orsakats av avbytarservice som genomförts före denna lags ikraftträdande de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Trots vad som föreskrivs i 13 § 1 mom. om ansökningstiden för avbytarservice ska ansökan om avbytarservice som ordnas 2016 göras senast den 15 januari 2016.

RP 112/2015, ShUB 15/2015, RSv 108/2015

18.11.2016/975:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 150/2016, ShUB 19/2016, RSv 126/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.