Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

20.11.2009/903

Lag om införande av lagstiftningen om statens regionförvaltningsreform

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Författningar som träder i kraft

Följande lagar träder i kraft den 1 januari 2010:

1) lagen om regionförvaltningsverken (896/2009),

2) lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009),

3) lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken (898/2009),

4) lagen om ändring av 4 § i lagen om organisering av konstens främjande (899/2009),

5) lagen om ändring av lagen om arbetarskyddsförvaltningen (900/2009),

6) lagen om ändring av 4 och 7 § i statstjänstemannalagen (901/2009),

7) lagen om ändring av idrottslagen (902/2009).

L om ändring av 4 § i lagen om organisering av konstens främjande 899/2009 har upphävts genom L 657/2012, se L om Centret för konstfrämjande 657/2012 15 §. L om ändring av idrottslagen 902/2009 har upphävts genom L 390/2015, se IdrottsL 390/2015 18 §.

2 §
Författningar som upphävs

Genom denna lag upphävs följande lagar:

1) länsstyrelselagen (22/1997) jämte ändringar,

2) lagen om arbets- och näringscentraler samt arbets- och näringsbyråer (796/2008),

3) lagen om miljöförvaltningen (55/1995) jämte ändringar, och

4) lagen om miljötillståndsverken (87/2000) jämte ändringar.

3 §
Övergångsbestämmelser om regionförvaltningsverkens uppgifter och behörighet

Om en uppgift som hör till regionförvaltningsverkets verksamhetsområde någon annanstans i lag har ålagts länsstyrelsen, den regionala miljöcentralen, miljötillståndsverket, arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsbyrå eller arbetarskyddsmyndigheten, ska det regionalt behöriga regionförvaltningsverket, efter det att denna lag har trätt i kraft, sköta uppgiften och utöva den behörighet som hänför sig till den.

4 §
Övergångsbestämmelser om anhängiga ärenden när det gäller regionförvaltningsverken

När denna lag träder i kraft övergår ärenden som är anhängiga vid länsstyrelserna, de regionala miljöcentralerna, miljötillståndsverken och arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsbyråer samt före lagens ikraftträdande ingångna avtal och förbindelser liksom de rättigheter och skyldigheter som följer av dem, vilka enligt lagen om regionförvaltningsverken hör till regionförvaltningsverken, till det motsvarande, regionalt behöriga regionförvaltningsverket.

Ärenden som när denna lag träder i kraft är anhängiga vid miljötillståndsverken och som har kungjorts vara anhängiga eller som på annat sätt har delgivits parterna, avgörs av det regionförvaltningsverk vars huvudsakliga verksamhetsställe ligger inom samma verksamhetsområde som miljötillståndsverkets verksamhetsställe när ärendet inleddes.

5 §
Regionförvaltningsverkens verksamhetsställen under övergångsperioden

Om länsstyrelserna, de regionala miljöcentralerna, miljötillståndsverken eller arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsbyråer vid lagens ikraftträdande har ett verksamhetsställe på en ort på vilken inget verksamhetsställe för regionförvaltningsverk inrättas, kan det tidigare verksamhetsstället användas som regionförvaltningsverkets verksamhetsställe i högst tre år från lagens ikraftträdande och där kan de uppgifter skötas som vid lagens ikraftträdande sköttes vid verksamhetsstället. Bestämmelser om dessa verksamhetsställen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om uppgifter som sköts av länsstyrelserna, de regionala miljöcentralerna, miljötillståndsverken eller arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsbyråer i samband med verkställigheten av denna lag överförs till regionförvaltningsverken för att skötas vid ett annat verksamhetsställe än där de sköttes vid lagens ikraftträdande, kan uppgifterna skötas på det tidigare verksamhetsstället i högst tre år från lagens ikraftträdande. Beslut om att uppgifterna ska skötas vid det tidigare verksamhetsstället fattas av regionförvaltningsverket.

6 §
Övergångsbestämmelser om närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter och behörighet

Om en uppgift som hör till närings-, trafik- och miljöcentralens verksamhetsområde någon annanstans i lag har ålagts länsstyrelsen, arbets- och näringscentralen, vägdistriktet eller den regionala miljöcentralen, ska den regionalt behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen, efter det att denna lag har trätt i kraft, sköta uppgiften och utöva den behörighet som hänför sig till den.

7 §
Övergångsbestämmelser om anhängiga ärenden när det gäller närings-, trafik- och miljöcentralerna

När denna lag träder i kraft övergår ärenden som är anhängiga vid länsstyrelserna, arbets- och näringscentralerna, vägdistrikten, Sjöfartsverkets enhet för förbindelsefartygstrafik och de regionala miljöcentralerna samt före lagens ikraftträdande ingångna avtal och förbindelser liksom de rättigheter och skyldigheter som följer av dem, vilka enligt lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna hör till närings-, trafik- och miljöcentralerna, till den motsvarande, regionalt behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen. Ärenden som är anhängiga vid länsstyrelserna och som rör sådana operativa program inom målet regional konkurrenskraft och sysselsättning och målet europeiskt territoriellt samarbete som medfinansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden övergår emellertid till regionalt behörigt landskapsförbund.

8 §
Närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhetsställen under övergångsperioden

Om länsstyrelserna, arbets- och näringscentralerna, vägdistrikten, Sjöfartsverkets enhet för förbindelsefartygstrafik eller de regionala miljöcentralerna vid lagens ikraftträdande har ett verksamhetsställe på en ort på vilken inget verksamhetsställe för närings-, trafik- och miljöcentraler inrättas, kan det tidigare verksamhetsstället användas som centralens verksamhetsställe i högst tre år från lagens ikraftträdande och där kan de uppgifter skötas som vid lagens ikraftträdande sköttes vid verksamhetsstället. Bestämmelser om dessa verksamhetsställen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om uppgifter som sköts av länsstyrelserna, arbets- och näringscentralerna, vägdistrikten, Sjöfartsverkets enhet för förbindelsefartygstrafik eller de regionala miljöcentralerna i samband med verkställigheten av denna lag överförs till närings-, trafik- och miljöcentralerna för att skötas vid ett annat verksamhetsställe än där de sköttes vid lagens ikraftträdande, kan uppgifterna skötas på det tidigare verksamhetsstället i högst tre år från lagens ikraftträdande. Beslut om att uppgifterna ska skötas vid det tidigare verksamhetsstället fattas av närings-, trafik- och miljöcentralen.

9 §
Arrangemang för polisväsendet under övergångsperioden

Innan Polisstyrelsen inleder sin verksamhet fattar inrikesministeriet de beslut som verkställigheten av lagen om regionförvaltningsverken kräver i ärenden som enligt nämnda lag omfattas av Polisstyrelsens behörighet.

10 §
Övergångsbestämmelser om vissa stödåtgärder för landsbygdsnäringar

Om närings-, trafik- och miljöcentralens verksamhetsområde inte motsvarar verksamhetsområdet för den arbets- och näringscentral som var verksam vid denna lags ikraftträdande, ska ändringen i regionindelningen beaktas vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar. I ärenden där myndighetens behörighet beror på i vilken kommun gårdsbruksenheterna eller landsbygdsföretagen är belägna, ska ett anhängigt ärende inte överföras till någon annan närings-, trafik- och miljöcentral till följd av ändringen i regionindelningen, utan behandlingen ska slutföras vid den central till vilken ärendena från arbets- och näringscentralen i huvudsak överförs. På motsvarande sätt slutförs också mångåriga projekt som inte genomförs inom verksamhetsområdet för den närings-, trafik- och miljöcentral till vilken uppgifterna för den arbets- och näringscentral som tagit emot stödansökningen överförs.

Ärenden eller uppgifter på vilka man enligt 69, 69 a, 70–74, 74 a och 75 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) eller lagen om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (1480/2007) ska tillämpa de bestämmelser som gällde när sistnämnda lag trädde i kraft, överförs vid denna lags ikraftträdande till den närings-, trafik- och miljöcentral till vilken arbets- och näringscentralens uppgifter överförs. Ärendena och uppgifterna överförs dock inte om det föreskrivs något annat i eller med stöd av någon annan lag. På motsvarande sätt förfars i ärenden om vilka föreskrivs i 71–76, 76 a och 78–80 § i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) och i 68–70 och 73 § i skoltlagen (253/1995).

L om finansiering av renhushållning och naturnäringar 45/2000 har upphävts genom L om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar 986/2011.

11 §
Övergångsbestämmelser som gäller personalen

Personalen i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande vid länsstyrelserna, arbets- och näringscentralerna, arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsbyråer, vägdistrikten, Sjöfartsverkets enhet för förbindelsefartygstrafik, de regionala miljöcentralerna och miljötillståndsverken samt motsvarande tjänster och uppgifter, med undantag för de tjänster som avses i 4 § 2 mom. 5 punkten i statstjänstemannalagen (750/1994) och de tjänster som direktör för ett miljötillståndsverk som avses i 4 § 2 mom. 8 punkten i nämnda lag, vilka dras in i samband med lagens ikraftträdande, samt tjänsterna vid polisens länsledning, överförs till närings-, trafik- och miljöcentralen eller regionförvaltningsverket när den lagstiftning som avses i denna lag träder i kraft. Bestämmelser om tjänstearrangemangen vid polisens länsledning finns i ikraftträdandebestämmelserna i lagen om ändring av polisförvaltningslagen (497/2009). Tjänsteförhållanden som grundar sig på tjänster som dras in avslutas utan uppsägning när denna lag träder i kraft.

Anställda som sköter tidsbegränsade uppgifter övergår till närings-, trafik- och miljöcentralen eller regionförvaltningsverket till visstidsanställningens slut.

Överföringen av tjänsterna och uppgifterna förutsätter inte tjänstemännens eller arbetstagarnas samtycke, utom när tjänsten eller uppgiften flyttar till en annan pendlingsregion. Den personal som överförs bibehåller de rättigheter och skyldigheter som vid övergångstidpunkten gäller för deras anställningsförhållande samt sin lön i euro.

Om de uppgifter som hör till en tjänst ändras väsentligt och en ny tjänst inrättas i stället för den tidigare, kan den nya tjänsten tillsättas utan att den förklaras ledig.

Arbets- och näringsministeriet beslutar om placeringen av personal vid närings-, trafik- och miljöcentralerna, medan finansministeriet beslutar om placeringen av personal vid regionförvaltningsverken.

12 §
Inrättande och tillsättning av vissa tjänster

Innan denna lag träder i kraft kan finansministeriet inrätta tjänsterna som direktör för ett regionförvaltningsverk. Tjänsterna inrättas den 1 januari 2010 och på dem tillämpas efter inrättandet statstjänstemannalagen.

Innan denna lag träder i kraft kan finansministeriet inrätta tjänsterna som chef för ett ansvarsområde vid ett regionförvaltningsverk samt arbets- och näringsministeriet inrätta tjänsterna som chef för ett ansvarsområde vid en närings-, trafik- och miljöcentral, tjänsterna som chef för den serviceenhet som nämns i 18 § i lagen om regionförvaltningsverken och i 23 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna, tjänsterna som chef för den enhet vid ett regionförvaltningsverk och vid en närings-, trafik- och miljöcentral som svarar för förvaltningstjänster och de tjänster som inrättas i stället för de tjänster som dras in enligt 11 § 1 mom. i denna lag. De ministerier eller myndigheter inom centralförvaltningen som avses i 10 § i lagen om regionförvaltningsverken och i 8 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna kan innan denna lag träder i kraft utnämna tjänstemännen till de tjänster som avses ovan när tjänsterna första gången tillsätts. När tjänsterna tillsätts första gången får de tillsättas utan att de förklaras lediga.

13 §
Övergångsbestämmelser om överföring av personal till landskapsförbund

De tjänstemän som är anställda hos länsstyrelserna och sköter uppgifter i anslutning till Europeiska regionala utvecklingsfonden överförs, när denna lag träder i kraft, till landskapsförbunden som tjänsteinnehavare vid landskapsförbunden i uppgifter som motsvarar de tidigare, om de har samtyckt till överföringen innan denna lag träder i kraft. Deras tjänster vid länsstyrelserna dras in när denna lag träder i kraft. Vid indragningen av tjänsterna upphör de tjänsteförhållanden som baserat sig på dem utan uppsägning. Arbets- och näringsministeriet beslutar om placeringen av personal vid landskapsförbunden. Ministeriet ska höra de berörda landskapsförbunden före beslutsfattandet.

Den personal som överförs bibehåller de rättigheter och skyldigheter som vid övergångstidpunkten gäller för deras anställningsförhållande, de anställningsvillkor som gäller enligt statens tjänste- och arbetskollektivavtal på centralnivå och sin lön i euro.

14 §
Övergångsbestämmelser om följderna av regionindelning

Om avgörandet av ett ärende som gäller någons rättighet, intresse eller skyldighet och som vid denna lags ikraftträdande överförs till att behandlas av ett regionförvaltningsverk eller en närings-, trafik- och miljöcentral påverkas av den administrativa regionindelning som gäller vid lagens ikraftträdande, ska den tidigare regionindelningen tillämpas vid avgörandet av ärendet i fem år från lagens ikraftträdande.

Vad som i 1 mom. bestäms om iakttagandet av den administrativa regionindelningen tillämpas också när avgörandet av ett ärende som gäller någons rättighet, intresse eller skyldighet eller bestämmandet av någons rättighet, intresse eller skyldighet i övrigt påverkas av den regionindelning som gäller vid lagens ikraftträdande.

15 §
Övergångsbestämmelser om ändringssökande

Ändring i ett beslut som har fattats före lagens ikraftträdande söks enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Om en domstol upphäver ett beslut som har fattats före lagens ikraftträdande, och återförvisar ärendet att i sin helhet behandlas på nytt, ska ärendet behandlas och avgöras enligt de lagar som införs genom denna lag.

16 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 59/2009, FvUB 13/2009, RSv 150/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.