Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

20.11.2009/898

Lag om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (27.6.2014/537)
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på behandlingen i regionförvaltningsverket av miljöskyddsärenden och vattenärenden som enligt miljöskyddslagen (527/2014), vattenlagen (587/2011) lagen om fiske (286/1982), havsskyddslagen (1415/1994) eller någon annan lag hör till regionförvaltningsverkets behörighet.

L om fiske 286/1982 har upphävts genom L om fiske 379/2015.

2 §
Behandling av ärenden

Den som bereder och avgör de ärenden som avses i 1 § ska ha den juridiska, tekniska och naturvetenskapliga sakkunskap som ärendets art förutsätter.

Ärendena avgörs på föredragning i sammansättning med en enda avgörare eller i en kollegial sammansättning.

3 §
Sammansättning vid avgörande

I en sammansättning med en enda avgörare avgörs ärendet av chefen för ansvarsområdet eller av någon annan tjänsteman inom ansvarsområdet som chefen har förordnat.

Om ärendets eller projektets art och omfattning eller dess betydande konsekvenser eller andra särskilda orsaker kräver det, ska ärendet avgöras i en kollegial sammansättning. Om det har bestämts att ett ärende som avses i första meningen ska avgöras i en sammansättning med en eller två ledamöter, ska ärendet överföras för avgörande i en kollegial sammansättning. Om ledamöterna i en sammansättning med två ledamöter är oeniga om slutresultatet i ett ärende, ska ärendet överföras för avgörande i en kollegial sammansättning. (22.12.2009/1598)

Chefen för ansvarsområdet bestämmer sammansättningen vid avgörandet av ärenden och utser vid behov en ordförande för sammansättningen. Chefen kan inte överta avgörandet av ett ärende som han eller hon har bestämt att ska avgöras i en annan sammansättning.

Till en sammansättning eller som föredragande kan också utses tjänstemän från andra regionförvaltningsverk. (13.12.2013/934)

4 § (5.7.2019/824)
Omröstning

På omröstning tillämpas bestämmelserna i 85 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

5 §
Ikraftträdande

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom lag.

RP 59/2009, FvUB 13/2009, RSv 150/2009

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1598:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

13.12.2013/934:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 114/2013, FvUB 16/2013, RSv 155/2013

27.6.2014/537:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 214/2013, MiUB 3/2014, RSv 67/2014

5.7.2019/824:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 29/2018, LaUB 18/2018, RSv 295/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.