Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

20.11.2009/896

Lag om regionförvaltningsverken

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om regionförvaltningsverken. I fråga om övriga myndigheter som sköter uppgifter inom statens regionförvaltning föreskrivs särskilt.

2 §
Regionförvaltningsverkens verksamhetsidé

Regionförvaltningsverken främjar regional jämlikhet genom att i regionerna sköta verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifter som har samband med lagstiftningen.

3 § (28.6.2013/507)
Förhållande till annan lagstiftning

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas i fråga om ordnandet av regionförvaltningsverkens verksamhet och uppgifter lagen om arbetarskyddsförvaltningen (16/1993), lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken (898/2009) och räddningslagen (379/2011).

4 §
Regionförvaltningsverkens verksamhetsområde och uppgifter

Regionförvaltningsverken sköter inom följande verksamhetsområden de uppgifter som särskilt föreskrivs för dem:

1) social- och hälsovård,

2) miljö- och hälsoskydd,

3) utbildnings-, barndagvårds-, biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet, (13.12.2013/932)

4) främjande och förverkligande av rättsskyddet,

5) tillståndsärenden och övriga ansökningsärenden som hör till området för miljöskydds- och vattenlagstiftningen,

6) räddningsväsendet,

7) tillsyn över och utvecklande av arbetarskyddet, produkttillsyn över produkter som används i arbetet samt i egenskap av arbetarskyddsmyndighet tillsyn över att arbetarskyddslagstiftningen iakttas,

8) konsument- och konkurrensförvaltning.

Regionförvaltningsverken ska dessutom

1) utvärdera den regionala tillgången till basservice,

2 punkten har upphävts genom L 15.3.2019/305. (15.3.2019/305)

3) samordna beredskapen i regionen och ordna anknytande samverkan, samordna beredskapsplaneringen, ordna regionala försvarskurser, stödja kommunernas beredskapsplanering, ordna beredskapsövningar och främja säkerhetsplaneringen inom region- och lokalförvaltningen,

4) stödja behöriga myndigheter då myndigheterna leder säkerhetssituationer i regionen och vid behov samordna deras verksamhet. (28.6.2013/507)

5 punkten har upphävts genom L 28.6.2013/507. (28.6.2013/507)

Regionförvaltningsverken kan även ha andra uppgifter om vilka föreskrivs särskilt.

I fråga om det förfarande för utvärdering av den regionala tillgången till basservice som avses i 2 mom. 1 punkten kan föreskrivas genom förordning av finansministeriet.

5 §
Organisering av regionförvaltningsverken

I fråga om antalet regionförvaltningsverk och deras verksamhetsområden, namn och verksamhetsställen föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Ett regionförvaltningsverk är för skötseln av sina uppgifter indelat i ansvarsområden. I fråga om regionförvaltningsverkens ansvarsområden föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddsuppgifter är oberoende då det utför sin övervakningsuppgift. Ansvarsområdets verksamhet ska ordnas så att oberoendet och opartiskheten i tillsynen över arbetarskyddet är tryggad. Ansvarsområdet får inte tilldelas sådana andra uppgifter som kan äventyra utövandet av tillsynen över arbetarskyddet eller oberoendet vid fullgörandet av denna uppgift.

Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för miljötillståndsärenden är oberoende när det sköter tillståndsärenden och övriga ansökningsärenden, och detsamma gäller verkets ansvarsområde för konkurrensärenden när det sköter konkurrensärenden. Ansvarsområdenas verksamhet ska ordnas så att deras oberoende och opartiskhet kan tryggas i de uppgifter som avses ovan. Verkets ansvarsområde för miljötillståndsärenden får inte tilldelas sådana andra uppgifter som kan äventyra oberoendet när det gäller behandlingen av tillståndsärenden och övriga ansökningsärenden.

6 §
Regionförvaltningsverkens behörighet samt deras verksamhetsområden och utvidgningen av dessa

Ett regionförvaltningsverk sköter inom sitt verksamhetsområde de uppgifter som föreskrivits för det och utövar den behörighet som tillkommer det, så som om detta bestäms i denna lag eller någon annan lag. Ett regionförvaltningsverk kan dock sköta uppgifter också inom verksamhetsområdet för fler än ett regionförvaltningsverk, om en utvidgning av verksamhetsområdet kan effektivisera verkens verksamhet och användning av statens personalresurser och andra resurser, förbättra tillgången till service, främja tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna för regionens finsk- och svenskspråkiga minoritet eller, inom samernas hembygdsområde enligt sametingslagen (974/1995), dess samiska minoritet eller säkerställa tillgången till sådan särskild sakkunskap som behövs för uppgifterna, eller om utvidgningen av verksamhetsområdet är ändamålsenlig av någon annan motsvarande orsak. Bestämmelser om hur ansvarsområden placeras i regionförvaltningsverken och om hur verkens verksamhetsområden utvidgas utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bestämmelser om utvidgning av verksamhetsområdet i fråga om uppgifter som gäller arbetarskyddet utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet och om utvidgning av verksamhetsområdet i fråga om uppgifter som gäller miljötillståndsärenden genom förordning av miljöministeriet. (28.6.2013/507)

6 a § (13.12.2013/932)
Förordnande att tillfälligt sköta ett annat regionförvaltningsverks uppgifter

En tjänsteman vid ett regionförvaltningsverk kan på begäran av ett annat regionförvaltningsverk tillfälligt, och utan att tjänstemannens tjänsteställe ändras, ställas till det andra regionförvaltningsverkets förfogande. Beslut om saken fattas av den utnämnande myndigheten. Om regionförvaltningsverken inte når samförstånd, kan beslutet också fattas av det ministerium som svarar för sektorstyrningen. I beslutet ska det nämnas i vilken omfattning tjänstemannen står till det andra regionförvaltningsverkets förfogande. (23.1.2015/30)

Det regionförvaltningsverk som tar emot tjänstemannen kan förordna tjänstemannen att i den omfattning som avses i 1 mom. utföra uppgifter som hör till det mottagande regionförvaltningsverket och som motsvarar tjänstemannens tjänst. I fråga om uppgifter som hör till ansvarsområdet för räddningsväsendet och uppgifter som hör till ansvarsområdet för miljötillståndsärenden ska förordnandet ges av chefen för ansvarsområdet i fråga.

Bestämmelser om förordnande av tjänstemän inom ansvarsområdet för arbetarskyddsuppgifter att utföra uppgifter som hör till ett annat regionförvaltningsverk finns i 3 § i lagen om arbetarskyddsförvaltningen.

2 kap

Styrning och ledning av regionförvaltningsverken

7 §
Allmän administrativ styrning

Den allmänna administrativa styrningen av regionförvaltningsverken ankommer på finansministeriet.

8 § (23.1.2015/30)
Strategisk planering och resultatstyrning

För uppnående av de allmänna mål som gäller regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet och för beaktande av regionernas synpunkter utarbetas för regionförvaltningsverken och för närings-, trafik- och miljöcentralerna med tanke på den allmänna planeringen, styrningen och ordnandet av verksamheten ett gemensamt strategidokument (strategisk planering). För varje regionförvaltningsverk utarbetas dessutom ett resultatavtal (resultatstyrning). Strategidokumentet och resultatavtalen utarbetas för regeringens mandatperiod och deras innehåll ses vid behov över årligen med beaktande av de statsfinansiella ramarna och statsbudgeten.

Finansministeriet och arbets- och näringsministeriet utarbetar strategidokumentet tillsammans med de ministerier som nämns i 10 § i denna lag och i 8 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) samt i samarbete med regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna och till behövliga delar med landskapsförbunden. Om ministerierna inte uppnår enhällighet angående strategidokumentets innehåll, avgörs ärendet av statsrådet.

Finansministeriet utarbetar resultatavtalen för regionförvaltningsverken tillsammans med de ministerier som nämns i 10 § och de myndigheter inom centralförvaltningen som avses i den paragrafen samt i samarbete med regionförvaltningsverken och till behövliga delar med landskapsförbunden.

Närmare bestämmelser om innehållet i och förfarandena för den strategiska planeringen och resultatstyrningen av regionförvaltningsverkens verksamhet samt om grupper som inrättas för att samordna planeringen och styrningen får utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 § (23.1.2015/30)
Ordnande av den strategiska planeringen och resultatstyrningen för uppgifter som gäller arbetarskyddet

I det gemensamma strategidokumentet för regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna finns ett avsnitt som gäller planeringen och styrningen av uppgifter som gäller arbetarskyddet. Social- och hälsovårdsministeriet utarbetar separata resultatavtal för styrningen av regionförvaltningsverkens uppgifter som gäller arbetarskyddet.

Närmare bestämmelser om innehållet i och förfarandena för den strategiska planeringen och resultatstyrningen av regionförvaltningsverkens uppgifter som gäller arbetarskyddet får utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

10 § (23.1.2015/30)
Sektorstyrning

Justitieministeriet, inrikesministeriet, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet och den myndighet inom centralförvaltningen som särskilt har ålagts att sköta styrningen, styr regionförvaltningsverkens verksamhet inom sina egna ansvarsområden (sektorstyrning). Finansministeriet sörjer för sektorstyrningen när det gäller regionförvaltningsverkets gemensamma funktioner och övriga åtgärder som behövs med tanke på en enhetlig verksamhet inom verket.

Bestämmelser om förfarandena för sektorstyrning av regionförvaltningsverken får utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §
Ledning

Ett regionförvaltningsverk leds av en direktör. Regionförvaltningsverkets direktör svarar för att verksamheten leder till resultat och för att verkets gemensamma resultatmål nås.

Ett ansvarsområde inom ett regionförvaltningsverk leds av chefen för ansvarsområdet. Chefen för ansvarsområdet svarar för att verksamheten inom ansvarsområdet leder till resultat och för att resultatmålen nås. (28.6.2013/507)

Ett regionförvaltningsverk har en ledningsgrupp som sörjer för samordningen av verkets funktioner. Regionförvaltningsverkets direktör är ordförande i ledningsgruppen. I fråga om ledningsgruppens övriga sammansättning bestäms i regionförvaltningsverkets arbetsordning. (28.6.2013/507)

12 § (28.6.2013/507)
Beslutanderätt

Direktören för ett regionförvaltningsverk avgör ärenden som hör till verkets behörighet, om det inte bestämts eller i arbetsordningen föreskrivits att någon annan tjänsteman vid verket ska avgöra dem. Ärenden som hör till ansvarsområdena för arbetarskyddet, miljötillståndsärenden och räddningsväsendet avgörs emellertid av chefen för det berörda ansvarsområdet, om det inte bestämts eller i arbetsordningen för ansvarsområdet föreskrivits att någon annan tjänsteman inom ansvarsområdet ska avgöra dem eller om inte något annat föreskrivs om beslutsfattandet.

Direktören för ett regionförvaltningsverk har rätt att avgöra ärenden som en tjänsteman vid verket enligt arbetsordningen får avgöra. Verkets direktör har emellertid inte rätt att avgöra ärenden som omfattas av behörigheten för verkets ansvarsområde för arbetarskyddet eller miljötillståndsärenden eller som omfattas av behörigheten för ansvarsområdet för räddningsväsendet och som gäller ärenden som avses i räddningslagen.

13 § (28.6.2013/507)
Regionförvaltningsverkens arbetsordning

I arbetsordningen för ett regionförvaltningsverk bestäms hur regionförvaltningsverkets förvaltning och funktioner ska ordnas samt om beredningen och avgörandet av ärenden, med undantag av ansvarsområdena för miljötillståndsärenden och arbetarskyddet. Regionförvaltningsverkets direktör beslutar om arbetsordningen.

Ett ansvarsområde inom ett regionförvaltningsverk kan vid behov ha en arbetsordning. I arbetsordningen kan det bestämmas närmare hur funktionerna inom ansvarsområdet ska ordnas samt om personalens uppgifter och tjänstgöringsorter. Chefen för ansvarsområdet beslutar om arbetsordningen för ansvarsområdet.

14 §
Tillsättning av tjänster

Statsrådet utnämner direktören för ett regionförvaltningsverk på framställning av finansministeriet. Cheferna för ett regionförvaltningsverks ansvarsområden, med undantag av chefen för ansvarsområdet för arbetarskyddet, utnämns för viss tid. Cheferna för ansvarsområdena och chefen för den serviceenhet för den språkliga minoriteten som nämns i 18 § utnämns av det ministerium som bär huvudansvaret för sektorstyrningen inom ansvarsområdet eller av den myndighet inom centralförvaltningen för vilken styrningen särskilt föreskrivits. Det utnämnande ministeriet eller den utnämnande myndigheten inom centralförvaltningen ska innan beslutet fattas höra andra ministerier eller myndigheter inom centralförvaltningen som deltar i sektorstyrningen inom ansvarsområdet samt regionförvaltningsverket. (20.3.2015/287)

Cheferna för regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet, miljötillståndsärenden samt räddningsväsendet och beredskapen utnämner personalen inom sina ansvarsområden. Regionförvaltningsverkets övriga personal utnämns av verkets direktör, om inte något annat bestäms i verkets arbetsordning. (20.3.2015/287)

I fråga om behörighetsvillkoren för tjänsterna inom regionförvaltningsverken föreskrivs genom förordning av statsrådet.

3 kap

Särskilda bestämmelser

15 §
Avgörande av ärenden i vissa fall

Om det finns uppenbar risk för att en opartisk behandling av ett förvaltningsärende som hör till ett regionförvaltningsverks verksamhetsområde och som gäller tillsyn, åläggande av skyldigheter eller beviljande av rättigheter äventyras för att verket också är eller har varit part i ärendet, ska verket begära att det ministerium som avses i 10 § utser ett annat regionförvaltningsverk att behandla och avgöra ärendet, om en opartisk behandling inte går att ordna med verksinterna åtgärder. Ändring i ministeriets beslut får inte sökas genom besvär.

16 §
Statens regionförvaltning i landskapet Åland

I landskapet Åland är Statens ämbetsverk på Åland, som leds av landshövdingen, en sådan myndighet inom statsförvaltningen som avses i denna lag. Ämbetsverket sköter sådana uppgifter som avses i 4 § i denna lag och som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) hör till området för rikets behörighet.

I fråga om ämbetsverkets uppgifter gäller i övrigt vad som särskilt föreskrivs om dem.

I fråga om landshövdingen som är direktör för Statens ämbetsverk på Åland föreskrivs i självstyrelselagen för Åland.

17 §
Samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna

I ärenden som gäller statens regionförvaltning ska varje regionförvaltningsverk samarbeta med närings-, trafik- och miljöcentralerna inom sitt verksamhetsområde.

17 a § (28.6.2013/507)
Samarbete mellan regionförvaltningsverken och polisen

Regionförvaltningsverken och polisinrättningarna inom deras verksamhetsområden ska samarbeta i ärenden som gäller

1) samordning av den regionala beredskapen och beredskapsplaneringen,

2) främjande av säkerhetsplaneringen inom region- och lokalförvaltningen,

3) stödjande av de behöriga myndigheterna inom området när dessa leder säkerhetssituationer och samordning av dessa myndigheters verksamhet,

4) annat regionalt myndighetssamarbete i fråga om polisväsendet.

Regionförvaltningsverken och Polisstyrelsen ska samarbeta i ärenden som gäller utvärdering av den regionala tillgången till polisens tjänster.

Bestämmelser om organiseringen av samarbetet och om förfarandena får utfärdas genom förordning av finansministeriet.

18 §
Serviceenhet för den språkliga minoriteten

Ett regionförvaltningsverk kan för uppgifter inom sitt verksamhetsområde ha en särskild serviceenhet som betjänar regionens finsk- eller svenskspråkiga minoritet eller, inom samernas hembygdsområde enligt sametingslagen, dess samiska minoritet. En serviceenhet kan också inrättas gemensamt för flera regionförvaltningsverk.

I fråga om inrättandet av serviceenheten för den språkliga minoriteten och om dess uppgifter, namn, verksamhetsområde och verksamhetsställe samt om personalens behörighetsvillkor föreskrivs genom förordning av statsrådet.

19 §
Handräckning

I fråga om ett regionförvaltningsverks skyldighet att lämna andra myndigheter handräckning föreskrivs särskilt. Regionförvaltningsverket har rätt att få handräckning av andra myndigheter.

20 §
Tvångsmedel

Genom föreläggande av vite, hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande kan ett regionförvaltningsverk ålägga den som saken gäller att iaktta ett påbud eller förbud som regionförvaltningsverket har meddelat eller som någon annan myndighet som har begärt handräckning av verket i ett tvångsmedelsärende har meddelat enligt sin behörighet. I fråga om regionförvaltningsverkens behörighet i övrigt att använda tvångsmedel föreskrivs särskilt.

I fråga om tvångsmedel, behörighet och förfaranden i anslutning till ansvarsområdena för tillsynen över arbetarskyddet och miljötillståndsärenden föreskrivs särskilt.

21 § (23.1.2015/30)
Företrädande av staten

Ett regionförvaltningsverk kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och andra myndigheter statens rätt och fördel i alla ärenden som hör till dess verksamhetsområde och i sådana ärenden för vilka ingen behörig myndighet särskilt har angetts i lag, med undantag för ärenden enligt 4 § 1 mom. 5 punkten, om inte en företrädare för det ministerium eller den myndighet inom centralförvaltningen som svarar för sektorstyrningen gör det.

Om ett ärende som omfattas av regionförvaltningsverkets behörighet har avsevärda konsekvenser för verksamhetsområdet för två eller flera verk, ska det ministerium som svarar för sektorstyrningen besluta vilket verk som ska vara statens representant i ärendet. Ändring i ministeriets beslut får inte sökas genom besvär.

22 §
Avgiftsbelagda prestationer

I fråga om regionförvaltningsverkens avgiftsbelagda prestationer och storleken på avgifterna gäller lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

I fråga om avgifterna för regionförvaltningsverkens prestationer föreskrivs genom förordning av statsrådet.

23 § (17.1.2020/33)
Ändringssökande

Om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag, får beslut av regionförvaltningsverket överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

24 §
Ikraftträdande

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom lag.

RP 59/2009, FvUB 13/2009, RSv 150/2009

Ikraftträdelsestadganden:

28.6.2013/507:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 15/2013, FvUB 7/2013, RsV 77/2013

13.12.2013/932:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Innan denna lag träder i kraft kan finansministeriet inrätta tjänsterna som chefer för ansvarsområdena för utbildnings-, barndagvårds-, biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet. Undervisnings- och kulturministeriet kan innan lagen träder i kraft utnämna tjänstemän till ovan avsedda tjänster. När dessa tjänster tillsätts första gången får de tillsättas utan att förklaras lediga, om det till tjänsten utnämns en tjänsteman vid regionförvaltningsverket som sköter verkets uppgifter inom utbildningsväsendet och det övriga bildningsväsendet eller en tjänsteman vid närings-, trafik- och miljöcentralen som överförs till regionförvaltningsverket och som sköter centralens uppgifter inom biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet eller uppgifter i anslutning till anläggning av läroanstalter.

RP 114/2013, FvUB 16/2013, RSv 155/2013

23.1.2015/30:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

Det första gemensamma strategidokumentet enligt 8 § som utarbetas efter att denna lag trädde i kraft ska vara klart senast den 1 november 2015. De första resultatavtalen enligt 8 och 9 § träder i kraft vid ingången av 2016. Före dessa tidpunkter ska 8–10 § tillämpas på strategisk planering och styrning i den lydelse de hade vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 209/2014, FvUB 33/2014, RSv 214/2014

20.3.2015/287:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 298/2014, FvUB 50/2014, RSv 323/2014

7.8.2015/949:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

15.3.2019/305:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 233/2018, FvUB 33/2018, RSv 269/2018

17.1.2020/33:

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2020.

RP 55/2019, LaUB 2/2019, RSv 67/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.