Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

5.11.2009/825

Statsrådets förordning om yrkeskompetens för taxiförare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 18 september 2009 om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de krav som hänför sig till utbildning och yrkeskompetens för taxiförare och som avses i lagen om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009).

2 §
Innehållet i och omfattningen av utbildningen för taxiförare

I utbildningen för taxiförare ska ingå undervisning i åtminstone följande ämnen:

1) bestämmelser som hänför sig till bedrivande av taxitrafik;

a) lagen om taxitrafik (217/2007) och yrkeskompetens för förare,

b) miljö- och hälsokrav,

c) krav som gäller fordonet och användningen av det i fordonslagstiftningen,

2) trafiksäkerhet och säkerhet i taxitrafiken;

a) allmän trafiksäkerhet och säkerhet i taxitrafiken,

b) ett säkert, förutseende och miljövänligt körsätt,

c) första hjälpen och åtgärder vid olyckor,

d) rätt användning av tekniska hjälpmedel, säkerhetsanordningar och kommunikationsutrustning och hur dessa ska fästas vid transport,

3) taxiförares ansvar och skyldigheter;

a) allmänt ansvar för utförande av transporten,

b) allmänt ansvar för passagerare,

4) kundbetjäning och kvaliteten på taxitjänster med beaktande av olika transportbehov och passagerargrupper;

a) kvalitetskrav enligt lagen om taxitrafik,

b) förarens beteende och växelverkan med passagerarna,

c) identifiering av olika passagerares och passagerargruppers behov av assistans och givande av assistans,

d) åtgärder för resekomforten,

e) betydelsen av lokalkännedom, bedömning av avstånd och restid,

5) praxis och driftssystem i taxitrafiken;

a) taxor och användning av taxamätare,

b) betalningssystem och betalningsmedel,

c) av samhället ordnad transport av handikappade, barn i dagvård, skolelever och åldringar och den praxis som hänför sig till detta,

6) taxiförares arbetsförmåga och arbetarskydd;

a) föraren som arbetstagare och omständigheter som hänför sig till anställningsförhållandet,

b) taxiförares personliga säkerhet,

c) hur en förares hälsotillstånd, fysiska och psykiska prestationsförmåga, trötthet, kost och användning av läkemedel inverkar på körförmågan.

Undervisningen ska omfatta minst 30 timmar. I undervisningen ska det ingå undervisning i form av praktiska övningar i de ämnen som avses i 1 mom. 2 punkten underpunkt d och i 4 punkten underpunkt c. Bestämmelser om utbildning i lokalkännedom finns i 4 §. (15.5.2014/380)

3 §
Innehållet i och genomförandet av prov

Prov för taxiförare ska innehålla frågor i alla ämnen som ingår i utbildningen för taxiförare.

Proven är skriftliga. Ett prov får dock ordnas muntligt om detta av särskilda skäl, t.ex. aspirantens läs- och skrivsvårigheter, anses nödvändigt. Provet kan avläggas på finska eller svenska.

Den som anmäler sig till provet ska visa upp ett intyg över att han eller hon med godkänt resultat har genomgått utbildningen för taxiförare.

4 §
Lokalkännedom och påvisande av den

Kännedom om serviceinrättningar och andra besöksmål kräver kännedom om var offentliga inrättningar, trafikterminaler, läroinrättningar och de mest kända kulturinrättningarna, restaurang- och inkvarteringstjänsterna, sevärdheterna, idrotts-, rekreations- och fritidsanläggningarna samt andra motsvarande mål ligger.

Lokalkännedomen påvisas i ett prov som ordnas av en innehavare av utbildningstillstånd. En förutsättning för att delta i provet är genomgången utbildning enligt 2 § eller utvidgning av körtillståndets giltighetsområde till en ny stationsplats. Innehavaren av utbildningstillståndet utfärdar ett intyg över att provet avlagts med godkänt resultat. Utbildning i lokalkännedom ordnas utöver den utbildning som avses i 2 och 9 §. Det krävs ingen utbildning i lokalkännedom för att få delta i provet.

En innehavare av utbildningstillstånd ska ordna provet i lokalkännedom för alla stationsplatser inom det område, för vilket utbildningstillståndet beviljas. Prov för utvidgande av körtillstånd till en ny stationsplats ska ordnas inom tre månader från anmälan till provet. Den avgift som tas ut för provet ska vara lika oberoende av stationsplats.

5 § (15.5.2014/380)
Ansökan om körtillstånd

Ansökan om körtillstånd för taxiförare ska innehålla

1) två fotografier som uppfyller kraven i 10 § 1 mom. 2 punkten i körkortslagen (386/2011),

2) i 5 § 2 mom. i lagen om yrkeskompetens för taxiförare avsedda läkarutlåtanden som utfärdats högst sex månader tidigare,

3) ett intyg över högst sex månader tidigare avlagt prov i lokalkännedom.

Om körtillstånd söks för transporter som avses i 4 § 2 mom. i lagen om yrkeskompetens för taxiförare, ska till ansökan fogas ett av den myndighet som svarar för transporterna utfärdat intyg över transportbehovet och andra omständigheter som ska beaktas när körtillstånd beviljas.

6 § (26.11.2015/1369)
Beviljande av körtillstånd

Om körtillstånd söks för transporter som avses i 4 § 2 mom. i lagen om yrkeskompetens för taxiförare, ska tidsfristen för inlämnande av intyg över avlagt prov för taxiförare eller prov i lokalkännedom vara så kort som möjligt. När tidsfristen bestäms ska tillgången på utbildning eller prov i lokalkännedom beaktas. Om tidsfristen förlängs, får den totala tidsfristen inte överskrida den i den lagen föreskrivna maximitiden. Innan intyget över avlagt prov har lämnats in till tillståndsmyndigheten berättigar körtillståndet bara till transporter som avses i det momentet.

Ett körtillstånd gäller den föreskrivna tiden från dagen för beviljande av tillståndet. I körtillståndet antecknas de villkor som förenas med tillståndet. Om ett villkor stryks, ska ett nytt tillstånd lösas ut.

Avhämtas ett körtillstånd inte inom ett år från det att tillståndet beviljades, förfaller beslutet om beviljande och tillståndet kan förstöras.

7 § (26.11.2015/1369)
Utlämnande av körtillstånd

Ett körtillstånd lämnas inte ut om sökanden har körförbud eller temporärt körförbud eller om körtillståndet ska återkallas.

När ett nytt körtillstånd för taxiförare lämnas ut, upphör sökandens tidigare körtillstånd för taxiförare att gälla. Ett körtillstånd som har överlämnats till tillståndsmyndigheten får förstöras.

8 § (15.5.2014/380)
Fortbildningens omfattning och genomförande

Fortbildningen ska omfatta minst sju lektioner inom fem år. Utbildningen kan ges i perioder. Periodens minimilängd är tre lektioner.

I fortbildningen ska det ingå i 12 § 1 mom. i lagen om yrkeskompetens för taxiförare avsedd undervisning med avseende på olika passagerargruppers särskilda behov. Undervisningen kan med avvikelse från 2 § 2 mom. ges även på något annat sätt än i form av praktiska övningar.

Fortbildningen ska ges under giltighetstiden för det körtillstånd för vars förlängning fortbildningen genomgås. När giltighetstiden för ett körtillstånd har gått ut och det vidtas åtgärder för att sätta i kraft körtillståndet på nytt, godkänns som fortbildning den undervisning som erhållits under de två år som föregår den nya ansökan om körtillstånd.

9 §
Förlängning av giltighetstiden för körtillstånd och utvidgning av körtillståndets giltighetsområde

Ansökan om förlängning av giltighetstiden för körtillstånd för taxiförare ska innehålla

1) intyg över fortbildningen,

2) utlåtanden som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten, om sådana krävs enligt 5 § 2 mom. i lagen om yrkeskompetens för taxiförare, och

3) fotografier som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten.

(15.5.2014/380)

Ansökan om förlängning av giltighetstiden för körtillstånd får göras tidigast sex månader innan giltighetstiden går ut. Om beslutet om ett nytt körtillstånd har fattats innan giltighetstiden går ut för ett körtillstånd som sökanden redan har, gäller det nya körtillståndet med avvikelse från 6 § 3 mom. under föreskriven tid från utgången av giltighetstiden för det gamla körtillståndet. (15.5.2014/380)

Ansökan om utvidgning av körtillståndets giltighetsområde ska innehålla intyg av en innehavare av utbildningstillstånd om att sökanden har lokalkännedom i fråga om den nya stationsplatsen. Giltighetstiden för det nya körtillståndet går ut samtidigt som det körtillstånd som sökanden redan har, om inte sökanden samtidigt ansöker om förlängning av giltighetstiden för körtillståndet.

10 § (15.5.2014/380)
Krav på undervisningspersonal

Läraren och den föreståndare som ansvarar för utbildningen ska ha de pedagogiska färdigheter som behövs i undervisningsuppgifterna och kännedom om utbildningsområdet som skaffats genom lämplig utbildning eller utbildningsarbete i praktiken. Han eller hon ska vara insatt i bestämmelserna och praxis inom taxibranschen. Föreståndaren ska dessutom ha körtillstånd för taxiförare.

11 § (15.5.2014/380)
Krav som gäller genomförande av utbildningen

Utbildningen kräver att man följer undervisningen och deltar i de praktiska övningarna. Utbildningen ska ordnas i lokaler eller utrymmen som är lämpliga för genomförande av undervisning och övningar och det ska finnas undervisningsmaterial som behövs i undervisningen och vid övningarna. Undervisningsmetoderna ska vara sådana att undervisningen och övningarna samt övervakningen av dem kan genomföras enligt bestämmelserna.

Lektionens längd är minst 45 minuter. Undervisningen ordnas som närundervisning.

12 § (15.5.2014/380)
Ansökan om utbildningstillstånd och fastställande av utbildningsprogram

Utbildningstillstånd söks för ett landskap. Utbildningstillstånd för landskapet Nyland gäller inte Helsingfors stad. Utbildningstillståndet för Helsingfors stad ska sökas separat. I ett utbildningstillstånd ska de villkor som tillståndet förenas med antecknas.

Sökanden ska

1) uppge firma under vilken verksamheten bedrivs,

2) utse en föreståndare som ansvarar för utbildningen och lämna en redogörelse för föreståndarens och lärarnas behörighet,

3) lägga fram ett utbildningsprogram som gjorts upp enligt de ämnen som avses i 2 § och av vilket undervisningsplanen och undervisningsmetoderna framgår,

4) lämna en redogörelse för de ekonomiska resurserna och övriga resurser för ordnande av den utbildning som avses i ansökan,

5) lämna en redogörelse för förutsättningarna för att anordna prov i lokalkännedom för alla stationsplatser i landskapet,

6) dessutom lämna övriga uppgifter som tillståndsmyndigheten begär för behandlingen av ansökan.

Det utbildningsprogram som avses i 2 mom. 3 punkten gäller för utbildningstillståndets giltighetstid. Av utbildningsprogrammet ska framgå hur de ämnen som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten underpunkt d och 4 punkten underpunkt c behandlas och hur övningarna dimensioneras efter deltagarantalet, samt motsvarande uppgifter om hur de ämnen som avses i 8 § 2 mom. behandlas, om undervisningen ges i form av praktiska övningar.

Trafiksäkerhetsverket kan också på särskild ansökan fastställa ett utbildningsprogram för utbildning eller fortbildning av taxiförare. Ansökan kan också göras av någon annan än den som innehar eller ansöker om utbildningstillstånd. Fastställandet gäller högst fem år. Fastställandet av ett utbildningsprogram kan med hänsyn till verksamhetens karaktär och omfattning förenas med villkor i fråga om undervisningsarrangemang, undervisningslokaler, undervisningsutrustning, undervisningsredskap och gruppstorlek, om villkoren behövs för verksamheten och tillsynen över den.

Innehavare av utbildningstillstånd ska föra en förteckning där lärare och föreståndaren för utbildningen antecknas och bevara de handlingar som gäller utbildningen i minst sex år från det att utbildningen gavs.

13 §
Uppgifterna i körtillståndsblanketten

På framsidan av körtillståndet ska det finnas ett fotografi av föraren och uppgift om förarens för- och efternamn samt körtillståndets sista giltighetsdag. På baksidan av körtillståndet ska det finnas uppgift om förarens samtliga förnamn, efternamn och personbeteckning och körtillståndets administrativa nummer, villkor, dagen för beviljandet av körtillståndet och vem som beviljat det samt bilens stationsplatser.

Villkoren betecknas med koder enligt bestämmelserna om kodbeteckningar i körkort. Den begränsning som avses i 6 § 2 mom. betecknas med kod 130.

14 §
Duplettexemplar av körtillstånd för taxiförare

I en ansökan om duplettexemplar av körtillståndet ska orsaken till ansökan uppges, och finns körtillståndet kvar ska det fogas till ansökan. Ett körtillstånd som har överlämnats till tillståndsmyndigheten får förstöras. (26.11.2015/1369)

Duplettexemplar av körtillståndet ges för en viss tid som går ut samtidigt som giltighetstiden för det ursprungliga körtillståndet. I ett duplettexemplar ska antalet utfärdade dupletter antecknas med användning av löpande numrering.

15 §
Anmälan av uppgifter för införande i registret

Registeranmälan enligt 33 § i lagen om yrkeskompetens för taxiförare ska lämnas till Trafiksäkerhetsverket. (5.5.2011/425)

Innehavare av utbildningstillstånd ska anmäla

1) givna utbildningsintyg och omfattningen av undervisningen,

2) tidpunkt och plats för fortbildning samt uppgifter om utbildningsprogrammet,

3) givna fortbildningsintyg och intyg över fullgjorda fortbildningsperioder samt omfattningen av undervisningen.

3 mom. har upphävts genom F 26.11.2015/1369. (26.11.2015/1369)

Anmälningarna ska göras utan dröjsmål och därutöver med iakttagande av vad som har bestämts om anmälningarna när utbildningstillståndet beviljades. Anmälan om fortbildning ska göras senast 10 dygn före fortbildningen börjar och anmälan om att intyg har utfärdats senast två veckor från det att fortbildningen avslutades.

16 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Förfarandet enligt 9 § 2 mom. tillämpas även när ett yrkeskörtillstånd för personbil som utfärdats före ikraftträdandet av denna förordning byts ut mot ett körtillstånd som avses i denna förordning.

Förfarandet för utvidgning av körtillståndets giltighetsområde enligt 9 § 3 mom. i denna förordning tillämpas även när giltighetsområdet för yrkeskörtillstånd för personbil utvidgas till en ny stationsplats.

Vad som i 10 § föreskrivs om den ansvariga föreståndarens körtillstånd, gäller även annat yrkeskörtillstånd för personbil än ett sådant yrkeskörtillstånd som begränsats till förande av invalidtaxi.

Förfarandet för ansökan om och utfärdande av duplettexemplar av körtillstånd enligt 14 § tillämpas även vid ansökan om duplettexemplar för yrkeskörtillstånd för personbil. Vad som i 15 § föreskrivs om anmälan om utfärdande av duplettexemplar gäller även anmälan om utfärdande av duplettexemplar av yrkeskörtillstånd för personbil.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

5.5.2011/425:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

15.5.2014/380:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2014.

26.11.2015/1369:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.