Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

19.12.2008/868

Lag om statsborgen för återbetalning av aravalån

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde och godkännandefullmakt

I denna lag föreskrivs om statsborgen till kreditinstitut, försäkringsbolag, pensionsanstalter eller kommuner för lån som används för återbetalning av aravalån till staten.

Lån kan godkännas som borgenslån inom ramen för den fullmakt att godkänna lån som fastställts i statsbudgeten.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) aravalån ett lån som har beviljats för byggande, anskaffning eller ombyggnad av ett hyres- eller bostadsrättshus eller en hyres- eller bostadsrättsbostad med stöd av 1953 års lag om bostadsproduktion (488/1953), 1966 års lag om bostadsproduktion (247/1966), lagen om grundförbättring av bostäder (34/1979) eller aravalagen (1189/1993),

2) låneobjekt en av Statskontoret godkänd helhet bestående av ett eller flera hus eller en eller flera bostäder, som det äldsta obetalda aravalånet gäller,

3) borgenslån ett lån som staten bär borgensansvar för enligt denna lag,

4) aravalån som ska återbetalas ett eller flera aravalån som beviljats för samma låneobjekt, och för vars återbetalning till staten borgenslånet används,

5) lånebeviljare ett kreditinstitut, ett försäkringsbolag, en pensionsanstalt eller en kommun som beviljar ett borgenslån,

6) låntagare det samfund som ansvarar för återbetalningen av aravalånet till staten.

3 §
Godkännande och användning av borgenslån

Statskontoret beslutar om godkännande av ett lån som borgenslån. Ett lån som beviljats en låntagare kan godkännas som borgenslån, om Statskontoret bedömer att låntagaren har tillräckliga förutsättningar att återbetala lånet. Vid bedömningen av tillräckliga förutsättningar beaktas ägarens betalningsförmåga, yrkeskunskap och tidigare verksamhet, var objektet är beläget och andra motsvarande faktorer.

Som borgenslån godkänns inte ett lån som används för återbetalning av aravalån till staten i enlighet med 16 § 5 mom., 16 a § 3 mom. 3 punkten eller 17 § 2 mom. i aravabegränsningslagen (1190/1993).

Låntagaren ska använda borgenslånet till att i en post betala tillbaka hela det aravalån som ska återbetalas till staten.

4 §
Borgenslånets storlek

Ett lån som godkänns som borgenslån får uppgå till högst det återstående kapitalet på det aravalån som ska återbetalas. Om flera aravalån återbetalas med samma borgenslån, får borgenslånet uppgå till högst det sammanräknade kapitalet på aravalånen. Statsborgen omfattar hela det lån som beviljas.

5 §
Allmänna villkor för borgenslån

Lånevillkoren, räntan och övriga kostnader som lånebeviljaren tar ut för ett lån som godkänns som borgenslån ska vara skäliga jämfört med lånevillkoren, räntan och övriga kostnader för lån som allmänt beviljas för motsvarande ändamål.

Endast lån i euro kan godkännas som borgenslån.

6 §
Säkerhet

Ett borgenslån ska ha en av Statskontoret godkänd inteckningssäkerhet med bättre förmånsrätt än låntagarens andra lån eller någon annan av Statskontoret godkänd säkerhet, om inte låntagaren är en kommun eller en samkommun. För att säkerheter ska kunna användas på nytt med bättre förmånsrätt än för borgenslånet krävs Statskontorets tillstånd.

Ett objekt för vilket borgenslån beviljats ska vara tillräckligt försäkrat.

7 §
Borgensavgift

I samband med att lånet lyfts tar lånebeviljaren för statens räkning ut en borgensavgift av låntagaren. Borgensavgiften är 0,5 procent av det beviljade borgenslånets kapital.

Borgensavgiften betalas till Statskontoret, som intäktsför den i statens bostadsfond.

8 §
Borgenstid

Borgenstiden är högst tio år utöver den återstående lånetiden för det aravalån som ska återbetalas. Lånetiden för aravalån som amorteras i form av annuiteter och som inte har en fast lånetid uppgår till 40 år från det att aravalånet eller dess första post lyftes.

Om flera aravalån återbetalas med ett borgenslån, fastställs borgenstiden enligt det aravalån vars återstående kapital är störst.

Om låntagaren under borgenstiden enligt 1 mom. återbetalar borgenslånet med ett nytt lån, kan Statskontoret godkänna även det nya lånet som borgenslån, om det uppfyller villkoren enligt 5 §. Borgenstiden kvarstår då i enlighet med 1 mom.

Om det objekt för vilket borgenslån beviljats övergår till en annan ägare under borgenstiden, förblir borgen i kraft endast om Statskontoret godkänner den nya ägaren i enlighet med 3 § 1 mom. och den nya ägaren övertar ansvaret för borgenslånet och alla låntagarens skyldigheter som enligt denna lag hänför sig till det.

9 §
Användning av hyresbostäder under borgenstiden

Ett hyreshus eller en hyresbostad för vars byggande, anskaffning eller ombyggnad det aravalån som ska återbetalas har beviljats ska under borgenstiden användas som hyresbostad även efter det att begränsningstiden enligt 3 § i aravabegränsningslagen har löpt ut.

10 §
Borgensersättning

Staten ansvarar för en lånebeviljares slutliga förluster, om förlusterna beror på gäldenärens insolvens, till den del de medel som fås av säkerheterna för lånet inte täcker de på lånet obetalda

1) amorteringar, räntor och andra avgifter som har förfallit till betalning under borgenstiden enligt 8 §, och

2) dröjsmålsräntor till högst det belopp som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) och som avser de poster som nämns i 1 punkten, tills lånebeviljaren får betalning för sina fordringar.

11 §
Betalning av borgensersättning

Statskontoret betalar av statens medel borgensersättning enligt 10 § till lånebeviljaren, när lånebeviljarens slutliga förlust har klarlagts efter det att gäldenärens och en eventuell annan borgensmans insolvens har konstaterats och den egendom som utgör säkerhet har sålts. Försäljning av säkerhet förutsätts inte om gäldenären vid ett saneringsförfarande som avses i lagen om företagssanering (47/1993) får behålla den egendom som utgör säkerhet.

Om lånebeviljaren, efter det att borgensersättning har betalats, lyckas driva in sådana amorteringar, räntor eller andra avgifter som låntagaren inte har betalat, ska lånebeviljaren redovisa de indrivna medlen till Statskontoret. Statskontoret intäktsför medlen i statens bostadsfond.

Om lånebeviljaren inte har iakttagit lag eller god bank- och indrivningssed vid beviljandet av borgenslånet eller skötseln av borgenslånet eller dess säkerheter och förfarandet har kränkt borgensmannens fördel, kan Statskontoret besluta att borgensersättningen delvis lämnas obetald. Om lånebeviljarens försummelse har varit grov kan borgensersättningen helt lämnas obetald.

12 §
Regressrätt

Statskontoret har, om inte något annat följer av 2 mom. eller någon annan lag, rätt att hos låntagaren återkräva borgensersättning som betalats till lånebeviljaren jämte dröjsmålsränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen. Dröjsmålsräntan räknas från den tidpunkt då borgensersättningen har betalats till lånebeviljaren.

Statskontoret kan på ansökan av låntagaren besluta att borgensersättning som betalats till lånebeviljaren helt eller delvis inte återkrävs, om återkrav är oskäligt med beaktande av låntagarens övriga åtaganden eller de orsaker som lett till att borgensansvaret realiserats.

Statskontoret ska intäktsföra borgensersättningen jämte ränta i statens bostadsfond.

13 §
Tillsyn och skyldighet att lämna uppgifter

Statskontoret övervakar att lånebeviljaren och låntagaren handlar i enlighet med denna lag. Statskontoret och lånebeviljaren ska se till att lånebeloppet används till betalning av det aravalån som ska återbetalas.

Lånebeviljaren ska underrätta Statskontoret, i enlighet med de anvisningar som det meddelat, om lån, lånevillkoren och eventuella ändringar i dem, återbetalning av borgenslån samt om låntagarens dröjsmål med betalningen och indrivningsåtgärder som detta orsakar.

Lånebeviljaren och låntagaren är utan hinder av tystnadsplikten skyldiga att lämna Statskontoret de uppgifter som det anser vara nödvändiga för tillsynen över efterlevnaden av denna lag.

14 §
Lånebeviljarens övriga skyldigheter

För att borgen enligt denna lag ska vara i kraft krävs att lånebeviljaren sköter borgenslånet och säkerheterna för lånet i enlighet med denna lag samt med iakttagande av god bank- och indrivningssed.

Lånebeviljaren är skyldig att bevaka statens intressen, om egendom som utgör säkerhet för borgenslånet förvandlas till pengar vid exekutiv auktion eller konkursförfarande. Ackord eller andra därmed jämförbara arrangemang eller frivilligt förvandlande till pengar av egendom som utgör säkerhet för borgenslånet får, om det sker på ett sätt som äventyrar återkravet av lånet, göras endast med Statskontorets samtycke.

15 §
Påföljdsavgift

Statskontoret kan påföra låntagaren en påföljdsavgift, om låntagaren

1) i samband med ansökan om borgenslånet har gett Statskontoret eller lånebeviljaren väsentligt felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit omständigheter som väsentligt inverkar på godkännandet av borgenslånet,

2) har gett Statskontoret väsentligt felaktiga eller vilseledande uppgifter eller vägrat ge Statskontoret de uppgifter som Statskontoret begärt i samband med utförande av tillsyn enligt 13 §,

3) inte har iakttagit 3 § 3 mom., 6 § 2 mom. eller 9 §, eller

4) under borgenstiden inte har iakttagit 4 a–4 c eller 7–9 § i aravabegränsningslagen under deras tillämpningstid enligt aravabegränsningslagen i fråga om det hus eller den bostad som det aravalån som ska återbetalas gäller.

Påföljdsavgiften är en procent av det beviljade borgenslånets storlek enligt 4 §, justerad med byggnadskostnadsindex. Påföljdsavgift tas ut för varje sådan kalendermånad under vilken låntagaren har handlat enligt 1 mom. eller inte har rättat felaktiga eller vilseledande uppgifter som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten. Statskontoret kan sänka påföljdsavgiften, om den annars skulle bli oskälig.

Statskontoret ska påföra påföljdsavgiften inom två år från det att det fått kännedom om handlande som avses i 1 mom., dock senast 20 år efter det att det felaktiga agerandet avslutats. Påföljdsavgiften betalas till Statskontoret som intäktsför den i statens bostadsfond.

Statskontoret får påföra en ny ägare som avses i 8 § 4 mom. en påföljdsavgift för en tidigare ägares handlande enligt 1 mom. endast om den nya ägaren vid överlåtelsetidpunkten känt till eller borde ha känt till handlandet.

16 § (19.12.2019/1444)
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut av Statskontoret får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). I ett ärende som avses i 3 § 1 mom. i denna lag får omprövningsbeslutet dock inte överklagas genom besvär.

17 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om förfarandet vid ansökan, godkännande, tillsyn och lämnande av uppgifter vad gäller borgenslån samt om uttag av påföljdsavgift utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

18 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 136/2008, MiUB 8/2008, RSv 134/2008

Ikraftträdelsestadganden:

7.8.2015/1053:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

19.12.2019/1444:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 72/2019, MiUB 2/2019, RSv 48/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.