Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

4.12.2008/805

Statsrådets förordning om Utbildningsstyrelsen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om utbildningsstyrelsen av den 25 januari 1991 (182/1991):

1 §
Verksamhetsområde

Den utbildning som avses i 1 § 2 mom. i lagen om utbildningsstyrelsen (182/1991) är

1) grundläggande utbildning och förberedande undervisning före den, förskoleundervisning, påbyggnadsundervisning samt morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998), (4.9.2014/714)

2) gymnasieutbildning och utbildning som förbereder för den, (4.9.2014/714)

3) grundläggande yrkesutbildning och utbildning som förbereder och ger träning för den, (4.9.2014/714)

4) yrkesinriktad vuxenutbildning,

5) fritt bildningsarbete, samt

6) grundläggande konstundervisning.

Annan verksamhet enligt 1 § 2 mom. i lagen om utbildningsstyrelsen är att föra antagningsregistret enligt lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret (1058/1998) och att svara för språkexamina enligt lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003), allmänna språkexamina enligt lagen om allmänna språkexamina (964/2004) och examen för auktoriserade translatorer enligt lagen om auktoriserade translatorer (1231/2007) samt erkännande av yrkeskvalifikationer enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007), jämställande av examina och studieprestationer enligt lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/1986) och skötsel av de uppgifter som avses i lagen om främjande av integration (1386/2010) samt lagen om elev- och studerandevård (1287/2013). (4.9.2014/714)

Statens läroanstalter hör till Utbildningsstyrelsens ansvarsområde enligt vad som särskilt föreskrivs om dem eller bestäms av undervisnings- och kulturministeriet. (4.9.2014/714)

Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde omfattar sådan småbarnspedagogik som avses i lagen om småbarnspedagogik (36/1973). (25.6.2015/793)

Utbildningsstyrelsen främjar livslångt lärande, effektivt ordnad undervisning, utbildning och småbarnspedagogik av hög kvalitet, utbildningspolitiska mål som har föreskrivits för undervisning, utbildning och småbarnspedagogik och som satts av statsrådet och undervisnings- och kulturministeriet. (25.6.2015/793)

2 § (25.6.2015/793)
Organisation

Vid Utbildningsstyrelsen finns verksamhetsenheter för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik, yrkesutbildning, sektortjänster, förvaltningstjänster samt för svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik. En verksamhetsenhet kan ha enheter.

3 §
Tillsättning av direktionen

Statsrådet tillsätter direktionen för Utbildningsstyrelsen för en bestämd tid samt utser direktionens ordförande och högst 13 andra medlemmar. Medlemmar i direktionen är dessutom generaldirektören och en person som ämbetsverkets personal väljer inom sig för direktionens mandatperiod. Den sistnämnda medlemmen har en personlig ersättare. Direktionen väljer inom sig en vice ordförande. (18.8.2011/961)

När direktionen tillsätts ska det ses till att båda språkgrupperna blir företrädda.

Utbildningsstyrelsen fastställer direktionsmedlemmarnas arvoden.

4 §
Direktionens uppgifter

Direktionen deltar i Utbildningsstyrelsens strategiska planering och utveckling av verksamheten samt följer och bedömer behovet att vidareutveckla grunderna för läroplaner, examina, handledande utbildningar och planen för småbarnspedagogik generellt. (25.6.2015/793)

Direktionen har till uppgift att

1) godkänna Utbildningsstyrelsens verksamhets- och ekonomiplan, riktlinjerna vid beredningen av budgetförslaget samt andra principiellt viktiga eller vittgående planer och riktlinjer för verksamheten,

2) avgöra särskilt viktiga och vittgående ärenden som hör till Utbildningsstyrelsen, samt

3) tillsammans med generaldirektören godkänna och underteckna Utbildningsstyrelsens bokslut och verksamhetsberättelse med tillhörande handlingar.

5 §
Beslut i direktionen

Direktionen är beslutför när mötesordföranden och minst sex andra medlemmar är närvarande. (4.9.2014/714)

Vid direktionens möte avgörs ärendena vid meningsskiljaktighet med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, gäller den åsikt som mötets ordförande har omfattat. Vid val avgörs saken dock genom lottning.

Direktionen bestämmer närmare om handläggningen av ärenden i direktionen.

6 §
Generaldirektörens uppgifter

Generaldirektören leder verksamheten vid ämbetsverket och svarar för att uppställda resultatmål nås och för att uppgifterna vid ämbetsverket sköts effektivt och framgångsrikt. Generaldirektören ska följa utvecklingen på verksamhetsområdet och sörja för den allmänna utvecklingen och förnyandet av ämbetsverkets verksamhet.

7 §
Uppgifter för andra personer i chefsställning

Andra personer i chefsställning svarar för att målen för den verksamhetsenhet eller enhet som de leder nås effektivt och framgångsrikt. De ska följa den allmänna utvecklingen av verksamheten på det område som de leder och ta initiativ till nödvändiga reformer.

8 §
Arbetsordning

Närmare bestämmelser om den interna organisationen och uppgifterna i ämbetsverket och verksamhetsenheterna, ställföreträdare för generaldirektören och den övriga personalen, personalens uppgifter, ämbetsverkets interna ledningsgrupp som bistår generaldirektören samt övriga ärenden som hör till den interna förvaltningen finns i ämbetsverkets arbetsordning.

9 §
Avgörandet av ärenden

Generaldirektören avgör de ärenden vid Utbildningsstyrelsen som det inte föreskrivits att direktionen eller någon annan tjänsteman ska avgöra eller som enligt arbetsordningen inte ska avgöras av någon annan tjänsteman vid Utbildningsstyrelsen.

Generaldirektören

1) fastställer Utbildningsstyrelsens arbetsordning och ekonomistadga,

2) beslutar om grunderna för läroplaner, examina, handledande utbildningar och planen för småbarnspedagogik efter att ha hört direktionen, (25.6.2015/793)

3) godkänner Utbildningsstyrelsens budgetförslag och det förslag till preliminära resultatmål som föreläggs undervisnings- och kulturministeriet, (4.9.2014/714)

4) godkänner och undertecknar bokslutet och verksamhetsberättelsen tillsammans med direktionen.

Utbildningsstyrelsen ska göra upp beslut om grunderna för läroplaner, examina, handledande utbildningar och planen för småbarnspedagogik i överensstämmelse med de utbildningspolitiska mål som godkänts av statsrådet och undervisnings- och kulturministeriet samt i överensstämmelse med beslut om utbildningssystemet och beslut om undervisningens, utbildningens och småbarnspedagogikens mål. (25.6.2015/793)

Vid Utbildningsstyrelsen avgörs ärendena på föredragning. I arbetsordningen kan dock bestämmas att ärenden om Utbildningsstyrelsens interna förvaltning som inte gäller personalens anställningsförhållanden eller anställningsvillkor får avgöras utan föredragning.

Generaldirektören, direktören för en verksamhetsenhet och chefen för en enhet kan i enskilda fall överta avgörandet av ärenden som annars ska avgöras av någon av hans eller hennes underlydande.

10 § (3.9.2015/1119)
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor är

1) för direktören för en verksamhetsenhet högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga,

2) för enhetschefer eller tjänstemän i motsvarande tjänsteställning högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga,

3) för undervisningsråd, skolråd, överingenjörer och överarkitekter högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, om inte bestämmelserna i 2 punkten ska tillämpas på honom eller henne på grund av hans eller hennes ställning eller uppgifter,

4) för jurister annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, om inte bestämmelserna i 2 punkten ska tillämpas på honom eller henne på grund av hans eller hennes ställning eller uppgifter,

5) för överinspektörer eller motsvarande tjänstemän högskoleexamen.

Tjänstemän som är placerade vid enheten för svenskspråkig utbildning ska förutom föreskriven kunskap i finska dessutom ha sådan kunskap i svenska som fordras av tjänstemän i ett svenskspråkigt ämbetsdistrikt.

11 §
Utnämning eller anställning av personal

Generaldirektören utnämns av statsrådet. Generaldirektören utnämner direktören för en verksamhetsenhet efter att ha hört direktionen. Generaldirektören utnämner eller anställer den övriga personalen, om inte något annat föreskrivs i arbetsordningen.

12 §
Tjänstledighet

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av undervisnings- och kulturministeriet. Tjänstledighet som varar längre än två år och som inte grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal beviljas dock av statsrådet. (4.9.2014/714)

Tjänstledighet som varar högst en månad och som grundar sig på lag eller tjänstekollektivavtal beviljas dock generaldirektören av dennes ställföreträdare.

Bestämmelser om beviljande av tjänstledighet för den övriga personalen finns i arbetsordningen.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 25 januari 1991 om utbildningsstyrelsen (183/1991) jämte ändringar.

En tjänsteman som är utnämnd när denna förordning träder i kraft är fortfarande behörig för tjänsten eller en motsvarande tjänst. Den som står i arbetsavtalsförhållande är på motsvarande sätt fortfarande behörig för uppgiften i fråga eller för en motsvarande uppgift. Personer som utsetts eller anställts för en bestämd tid har kvar behörigheten till slutet av tiden.

Utbildningsstyrelsen kan vid behov inrätta nya tjänster och utnämna till tjänsterna utan att utlysa dem när tjänsten besätts första gången, om den som utnämns är anställd vid Utbildningsstyrelsen.

Den senast tillsatta direktionen fortsätter till mandattidens slut, dock så att statsrådet vid behov kan komplettera direktionen.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

18.8.2011/961:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

1.9.2011/1009:

Denna förordning träder i kraft den 9 september 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

24.4.2014/334:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

4.9.2014/714:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

25.6.2015/793:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

3.9.2015/1119:

Denna förordning träder i kraft den 21 september 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.