Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

18.9.2008/606

Statsrådets förordning om understöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001) och 7 c § i lagen av den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988), av dem den sistnämnda sådan den lyder i lag 689/2001:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om beviljande och användning av statsunderstöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter enligt statsbudgeten.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) jordbruksprodukter jordbruks- och trädgårdsprodukter som avses i bilaga I till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen samt honung,

2) riktlinjer gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007–2013 (2006/C 319/01),

3) reklam verksamhet som syftar till att få ekonomiska aktörer eller konsumenter att köpa en viss produkt,

4) namnskyddade produkter sådana produkter som avses i rådets förordning (EG) nr 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel samt i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel,

5) nationella kvalitetsmärkningar sådana nationella kvalitetsmärkningar som avses i punkt 153 a i riktlinjerna,

6) gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001,

7) allmänna gruppundantagsförordningen kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning);

8) små och medelstora företag små och medelstora företag enligt definitionen i bilaga I till den allmänna gruppundantagsförordningen, inbegripet producenter av jordbruksprodukter.

3 § (27.8.2009/666)
Understödsmottagare

Understöd kan beviljas företag eller andra samfund som driver sådana projekt för utveckling av marknadsföring och produktion som avses i denna förordning.

4 §
Projekt som kan få understöd

Understöd kan beviljas för vittgående nationella utvecklingsprojekt som gäller marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter då projekten särskilt främjar jordbruksprodukters avsättning, kunskap om högklassiga jordbruksprodukter, matkultur eller hälsosamma matvanor samt för informationsförmedling som hänför sig till dessa helheter.

Ett projekt kan genomföras som reklamverksamhet eller i form av andra utvecklingsåtgärder inom marknadsföring eller produktion, såsom information, utredningar, utbildning eller ordnande av kunskapsutbyte mellan aktörer inom livsmedelsbranschen.

Målgrupper i projekten kan vara jordbrukare, konsumenter och aktörer inom livsmedelsbranschen, såsom restauranger, professionella kök, läroanstalter, medier och näringsexperter samt företag som är verksamma inom förädling och saluföring av jordbruksprodukter.

5 §
Allmänna begränsningar för projekten

I projekt som handlar om att främja hälsosamma matvanor ska Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel, rekommendationerna från statens näringsdelegation och statsrådets principbeslut om utvecklingslinjerna för motion och kost som främjar hälsa iakttas.

Medlemskap i ett understödsmottagande samfund får inte utgöra ett villkor för att få tillgång till tjänsterna. Projekt som direkt riktas till producenter, förädlare eller saluförare av jordbruksprodukter, kan endast gälla små eller medelstora företag.

6 §
Reklam

För att understöd ska kunna beviljas och användas för reklam ska verksamheten vara sådan allmän reklam för jordbruksprodukter som avses i riktlinjerna eller sådan reklam för namnskyddade produkter eller nationella kvalitetsmärkningar som avses i riktlinjerna.

I samband med reklamen får inte hänvisas till produkternas ursprung eller ett visst företags produkter. Hänvisning får dock göras till namnskyddade produkters ursprung under förutsättning att denna hänvisning exakt motsvarar de hänvisningar som har registrerats av gemenskapen. Hänvisning till nationella kvalitetsmärkningars ursprung får göras som sekundär information. Reklamen ska överensstämma med 9 § i livsmedelslag (23/2006) och 4 § i handels- och industriministeriets förordning om förpackningspåskrifter för livsmedel (1084/2004).

7 §
Information

För att understöd ska kunna beviljas och användas för information om jordbruksprodukternas fördelar i näringshänseende eller om rekommendationer för användning av produkterna samt om vetenskapliga fakta, allmänna fakta och kvalitetssystem som gäller produkterna ska verksamheten överensstämma med artikel 15.2 e i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn. För att understöd ska kunna beviljas och användas för information om producenter av jordbruksprodukter från en viss region ska verksamheten överensstämma med artikel 15.2 f i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn.

I samband med informationen om jordbruksprodukter får inte hänvisas till enskilda företag, varumärken eller produkternas ursprung. Namnskyddade produkters ursprung får dock nämnas under förutsättning att denna hänvisning exakt motsvarar de hänvisningar som har registrerats av gemenskapen.

8 §
Utbildning, rådgivning och kunskapsutbyte

För att understöd ska kunna beviljas och användas för rådgivning för, utbildning av eller informationsutbyte mellan producenter av jordbruksprodukter ska verksamheten överensstämma med artikel 15.2 a, 15.2 c eller 15.2 d i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn.

För att understöd ska kunna beviljas och användas för rådgivning för eller deltagande i mässor ska verksamheten överensstämma med artikel 26 eller 27 i den allmänna gruppundantagsförordningen.

9 §
Understödets belopp

Understödet för reklam är begränsat till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. (27.8.2009/666)

Understödet för rådgivning eller deltagande i mässor till dem som förädlar och saluför jordbruksprodukter får uppgå till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna. För täckande av kostnader enligt detta moment får annat offentligt stöd användas endast om det sammanlagda understödsbeloppet inte överstiger de maximala understödsbelopp som avses i detta moment.

Det understöd som beviljas för andra funktioner än de som avses i 1 och 2 mom. är begränsat till högst 90 procent av de godtagbara kostnaderna, om inte något annat följer av skäl som är motiverade och nödvändiga för att målen för projektet ska nås. (27.8.2009/666)

10 § (27.8.2009/666)
Godtagbara kostnader

Bestämmelser om godtagbara kostnader för informationsbyte och deltagande i mässor finns i artikel 15.2 d i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn och i artikel 27.3 i den allmänna gruppundantagsförordningen. Bestämmelser om godtagbara kostnader för rådgivning finns i artikel 15.2 c i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn och i artikel 26 i den allmänna gruppundantagsförordningen.

Som godtagbara kostnader som anknyter till andra funktioner än de som avses i 1 mom. betraktas rimliga direkta kostnader för projektets genomförande samt allmänna kostnader, avskrivningar medräknade. Till direkta kostnader för ett projekt kan inte inkluderas utgifter som räknas till allmänna kostnader.

Som direkta kostnader som avses i 2 mom. godtas

1) för genomförande av projektet obligatoriska personalkostnader, inklusive lagstadgade bikostnader, och kostnader som hänför sig till planering, genomförande och förvaltning av de åtgärder som ska vidtas,

2) för genomförande av projektet nödvändiga rese- och vistelsekostnader i enlighet med statens resebestämmelse,

3) kostnader för gruppmöten och gemensamma transporter som ordnas för målgrupper,

4) kostnader för material, utrustning och lokaler som behövs för genomförande av projektet, inklusive avskrivningar vid tidpunkten för genomförande av projektet. Material och utrustning ska hyras om det inte är förmånligare att anskaffa dem,

5) adb-kostnader,

6) publikations- och distributionskostnader,

7) kostnader som föranleds av utvärdering av resultatet av projektet.

Som allmänna kostnader som avses i 2 mom. godtas följande kostnader som kan motiveras utifrån understödsmottagarens bokföring och som hänför sig till genomförande av projektet: Förvaltningskostnader, rese- och vistelsekostnader, kostnader för ledningen och kostnader för användning av datateknik, kostnader för sekreterartjänster, kostnader för bokföring, korrespondens, hyra och kommunikation, kostnader för vatten, värme och el samt kostnader för uppehälle, när kostnaderna inte är sådana direkta kostnader som avses i 3 mom. som inte täcks med stöd av andra understöd och deras belopp inte överstiger tre procent av de godtagbara kostnaderna för projektet.

Kostnader som avses i 1, 3 och 4 mom. godtas till den del de kan motiveras utifrån bokföringen och hänföras till verksamhet som har beviljats statsunderstöd. Sökanden ska på ett tillförlitligt sätt klarlägga hur kostnaderna hänför sig till projektet och visa att de är nödvändiga för genomförande av projektet samt ange beräkningsgrunden för den andel som använts vid fördelning av kostnaderna. Mervärdesskatt är en godtagbar kostnad endast om den inte kan dras av i understödsmottagarens verksamhet. Frivilliga lönebikostnader samt representationsutgifter och kostnader för intressebevakning är inte godtagbara kostnader.

11 §
Ansökan om understöd

Understöd söks hos den myndighet som beviljar understödet på en av myndigheten fastställd blankett vid en tidpunkt som meddelas särskilt. Understöd ska sökas innan projektet inleds.

I ansökan ska ges följande uppgifter:

1) kontaktinformation för sökanden och en eventuell mottagare av överfört understöd enligt 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen samt ansvariga personer,

2) verksamhetsplanen och den fastställda budgeten för det år för vilket understöd söks,

3) verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen för den senast avslutade räkenskapsperioden, om de inte lämnats tidigare,

4) storleken på det understöd som söks och en redogörelse för andra offentliga stöd som sökts för projektet,

5) uppgifter om understöd som den sökande har fått för motsvarande slag av projekt under tidigare år,

6) en projektplan.

Av projektplanen ska framgå följande:

1) målen för projektet,

2) sättet att genomföra projektet, målgrupper och tidsplan,

3) finansieringsplanen och budgeten för projektet,

4) sättet att följa upp hur målen för projektet uppfyllts och de mätare som används vid uppföljningen.

11 a § (27.8.2009/666)
Utbetalning av understöd

På ansökan kan 50 procent av det beviljade understödet betalas i förskott när projektet inleds och 40 procent efter att halva projektet har genomförts, om genomförandet av projektet annars äventyras. Understödsmottagaren ska lämna en halvtidsrapport för att den senare posten ska betalas ut. Det slutliga beloppet av statsunderstödet fastställs på basis av faktiska och godtagbara kostnader. Den sista posten av understödet betalas ut efter att en redogörelse för användningen av understödet har lämnats in i enlighet med 12 §, med undantag av de uppgifter som avses i 12 § 2 mom. 1 och 2 punkten.

12 §
Redogörelse för användningen av statsunderstödet

Understödsmottagaren ska ge den myndighet som beviljar understödet en redogörelse för användningen av understödet inom tre månader efter att den understödda verksamheten har upphört.

I redogörelsen ska ges följande uppgifter:

1) verksamhetsberättelsen och bokslutet för sökanden och en eventuell mottagare av överfört understöd,

2) revisorns utlåtande om huruvida understödet har använts enligt understödsbeslutet och huruvida de uppgifter om användningen av medlen som lämnats hos den beviljande myndigheten stämmer överens med understödsmottagarens bokföring,

3) en redogörelse för sättet att genomföra projektet och i vilken mån målen för projektet uppnåtts utgående från de mätare som angivits i ansökan,

4) en redogörelse för användningen av understödet enligt den budgetspecifikation som finns i ansökan,

5) prov på allt material som har finansierats med understödet,

6) en redogörelse för eventuell överföring av understödet och en kopia av det avtal som gäller överföringen,

7) en redogörelse för anbuds- och urvalsförfarandena vid upphandling.

Understödsmottagaren och den eventuella mottagaren av överfört understöd ska bokföra projektet enligt bokföringslagen (1336/1997) med hjälp av ett eget kostnadsställe eller på annat sätt så att användningen av stödet kan övervakas utan svårighet. Understödsmottagaren ska förvara alla verifikat som hänför sig till genomförandet av det projekt som understöds i enlighet med bokföringslagen.

13 § (4.4.2012/159)
Myndigheter

Landsbygdsverket ansvarar för myndighetsuppgifterna i anslutning till ansökan om, beviljande av och betalning av stöd.

13 a § (4.4.2012/159)
Beredning av dispositionsplan

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar årligen före utgången av maj Landsbygdsverket linjerna när det gäller beredningen av en dispositionsplan för anslaget för marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter samt de preliminära anslagsramarna för det följande året.

Landsbygdsverket uppgör före utgången av oktober för jord- och skogsbruksministeriet ett förslag till dispositionsplan för anslaget för marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter för det följande året. Dispositionsplanen görs upp projektvis och och innehåller understöds- och avtalsvillkor.

13 b § (4.4.2012/159)
Innehållet i dispositionsplanen

Dispositionsplanen ska innehålla följande:

1) utredningar om projekt och projekthelheter och om dem som realiserar projekten samt tidtabeller för genomförandet,

2) utredningar om de kostnader som föranleds av genomförandet av projekt och projekthelheter under året i fråga,

3) utredningar om de kostnader som föranleds av genomförandet av projekt och projekthelheter som fortsätter under de följande åren.

13 c § (4.4.2012/159)
Fastställande av dispositionsplanen

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer dispositionsplanen och fattar senast före utgången av november ett verkställighetsbeslut.

13 d § (4.4.2012/159)
Verkställighet av dispositionsplanen

Landbygdsverket lämnar årligen till jord- och skogsbruksministeriet en utredning över hur anslaget har använts och hur projekten har genomförts.

14 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 24 september 2008.

Förutsättningen för beviljande och utbetalning av understödet är att Europeiska gemenskapernas förfarande för anmälan av statligt stöd fullföljs på villkor att Europeiska gemenskapernas kommission inte motsätter sig de förutsättningar för beviljande av stöd som föreskrivs i denna förordning. Understöd enligt denna förordning kan beviljas fram till slutet av år 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om understöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruks- och trädgårdsprodukter (861/2003). På understöd som baserar sig på ett beslut fattat innan denna förordning har trätt i kraft, tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Ikraftträdelsestadganden:

27.8.2009/666:

Denna förordning träder i kraft den 2 september 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

4.4.2012/159:

Denna förordning träder i kraft den 11 april 2012.

Jord- och skogsbruksministeriet sköter behandlingen och utbetalningen av ett understöd som baserar sig på ett beslut som har fattats före denna förordnings ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.