Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

18.7.2008/500

Lag om förvaltning av samarbetet vid de yttre gränserna

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 22.5.2015/657, som gäller fr.o.m. 1.6.2015.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på gemensamma operativa program inom det gränsöverskridande samarbetet vid Europeiska gemenskapens yttre gränser som inom ramen för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet samfinansieras från Europeiska gemenskapernas budget och på utarbetandet och genomförandet av dessa program samt på beviljande, förvaltning, tillsyn och inspektion av gemenskapsfinansiering och motsvarande statliga medfinansiering.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) gemensamt operativt program ett sådant gränsöverskridande program, bestående av olika prioriterade områden, som inom ramen för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet samfinansieras från Europeiska gemenskapernas budget; programmet genomförs gemensamt av Finland, de övriga länder som deltar i programmet och områden som angränsar till dessa inom de programområden som anges i Europeiska gemenskapens lagstiftning,

2) gemenskapsfinansiering finansiering från Europeiska gemenskapens budget av gemensamma operativa program inom ramen för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet,

3) nationell offentlig medfinansiering statens, kommunernas och andra offentliga samfunds medfinansiering som motsvarar gemenskapsfinansieringen,

4) statlig medfinansiering finska statens medfinansiering som motsvarar gemenskapsfinansieringen och som avser ett gemensamt operativt program,

5) stöd till stödmottagaren riktad finansiering av gemensamma operativa program från Europeiska gemenskapernas budget inom ramen för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet och motsvarande nationell offentlig medfinansiering,

6) partnerstat en stat som deltar i ett gemensamt operativt program och som nämns i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument,

7) prioriterat område en sådan åtgärdshelhet som ingår i ett gemensamt operativt program och för vilken det fastställs mål och finansiering,

8) stödmottagare offentlig- eller privaträttsliga aktörer, organ eller företag med ansvar för att initiera och genomföra insatser,

9) samordnande stödmottagare offentlig- eller privaträttsliga aktörer, organ eller företag med ansvar för att initiera och genomföra insatser som har utsetts av de stödmottagare som deltar i insatsen, och

10) insats ett projekt eller en grupp av projekt som valts ut under den gemensamma förvaltningsmyndighetens tillsyn enligt de kriterier som fastställts av övervakningskommittén och som den samordnande stödmottagaren samt en eller flera stödmottagare genomför i syfte att uppnå målen för det prioriterade området.

2 kap

Gemensamma operativa program och förvaltningen av dem

3 §
Gemensamt operativt program

Insatser som samfinansieras inom ramen för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet genomförs genom gemensamma operativa program. Bestämmelser om utarbetande, innehåll, godkännande och ändring av programmen finns i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Landskapsförbunden inom programområdet ska utarbeta ett förslag som gäller det gemensamma operativa programmet i samarbete med de behöriga myndigheterna i övriga stater som deltar i programmet och de statliga myndigheterna, kommunerna och övriga offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska personer som deltar i genomförandet av programmet.

Arbets- och näringsministeriet ska i samarbeta med övriga ministerier, landskapsförbunden inom programområdet och andra sammanslutningar som deltar i genomförandet av programmet, utgående från de förslag som avses i 2 mom., utarbeta ett programförslag som föreläggs statsrådet för godkännande av Finland. Statsrådet beslutar om godkännandet av programförslaget för Finlands del.

När ett gemensamt operativt program ändras, ska bestämmelserna om utarbetande och godkännande av programförslag iakttas i tillämpliga delar. Övervakningskommittén för det gemensamma operativa programmet kan dock besluta om ändringar som är av liten betydelse.

4 §
Gemensam förvaltningsmyndighet

Gemensam förvaltningsmyndighet för ett gemensamt operativt program är det landskapsförbund som nämns i programdokumentet.

5 §
Den gemensamma förvaltningsmyndighetens uppgifter

Den gemensamma förvaltningsmyndigheten har ansvaret för att det gemensamma operativa programmet förvaltas och genomförs i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning inom hela programområdet samt fullgör de uppgifter som den har enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning. Dessutom fullgör den gemensamma förvaltningsmyndigheten i enlighet med denna lag nationella uppgifter avseende det gemensamma operativa programmet.

Ett landskapsförbund som är gemensam förvaltningsmyndighet ska organisera sin förvaltning så att de uppgifter som hänför sig till det gemensamma operativa programmets genomförande, finansförvaltning och funktion för intern kontroll separeras och anförtros oavhängiga enheter.

6 §
Övervakningskommitté

För varje gemensamt operativt program ska det finnas en övervakningskommitté. De stater som deltar i programmet ska komma överens om tillsättandet av kommittén och dess sammansättning. I fråga om sammansättningen och medlemmarna iakttas dessutom bestämmelserna i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Statsrådet utnämner övervakningskommitténs finländska medlemmar. De finländska medlemmarna ska vara personer som har utsetts av åtminstone programområdets landskapsförbund, utrikesministeriet samt arbets- och näringsministeriet.

På förvaltningskommitténs arbete tillämpas bestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003). I fråga om offentligheten för kommitténs handlingar och verksamhet gäller bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och i Europeiska gemenskapens lagstiftning. På förvaltningskommitténs arbete tillämpas dessutom samiska språklagen (1086/2003).

På de finländska kommittémedlemmarna tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar och skadeståndslagens (412/1974) bestämmelser om skadeståndsansvar för offentliga samfund och tjänstemän.

Övervakningskommittén ska fatta sina beslut enhälligt.

7 §
Övervakningskommitténs uppgifter

Övervakningskommittén ska säkerställa att genomförandet av det gemensamma operativa programmet är effektivt och av tillfredsställande kvalitet samt fullgöra de uppgifter som den har enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning. Övervakningskommittén fastställer genom sitt beslut urvalskommitténs yttrande som avses i 9 § 2 mom.

Kommitténs mandatperiod fortgår till dess att Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt slutrapporten om genomförandet av det gemensamma operativa programmet.

I ett beslut av övervakningskommittén som gäller urvalskriterierna för de insatser som finansieras inom ramen för ett gemensamt operativt program eller fastställande av urvalskommitténs yttrande som avser val och finansiering av insatserna får ändring inte särskilt sökas genom besvär.

8 §
Urvalskommitté

Övervakningskommittén tillsätter en eller flera urvalskommittéer som ska genomföra ett gemensamt operativt program. Bestämmelser om tillsättandet av dessa kommittéer finns i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Urvalskommitténs finländska medlemmar ska vara personer som har föreslagits av programområdets landskapsförbund och andra myndigheter på regionnivå som är ansvariga för utvecklingen av programområdet.

På urvalskommitténs arbete tillämpas bestämmelserna i förvaltningslagen och språklagen. I fråga om offentligheten för urvalskommitténs handlingar och verksamhet gäller bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt Europeiska gemenskapens lagstiftning. På urvalskommitténs arbete tillämpas dessutom samiska språklagen.

På urvalskommitténs finländska medlem tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar och skadeståndslagens bestämmelser om skadeståndsansvar för offentliga samfund och tjänstemän.

Urvalskommittén ska fatta sina beslut enhälligt.

9 §
Urvalskommitténs uppgifter

Urvalskommittén samordnar och inriktar den gemenskapsfinansiering och den statliga medfinansiering som har anvisats för programmet och utför de övriga uppgifter som den har enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning och det gemensamma operativa programmet.

Urvalskommittén avger yttrande om hur insatserna lämpar sig för de gemensamma operativa programmen och om finansieringen av dem. En insats kan beviljas finansiering inom ramen för programmet endast om urvalskommittén har förordat finansieringen.

Övervakningskommittén kan ge urvalskommittén i uppdrag att utföra också andra förberedande uppgifter som gäller genomförandet av det gemensamma operativa programmet.

I beslut som gäller urvalskommitténs ställningstaganden får ändring inte sökas genom besvär.

10 §
Vissa verkställighetsarrangemang

Arbets- och näringsministeriet kan i ärenden som inte hör till området för lagstiftningen eller inte annars har avsevärd betydelse eller som inte annars kräver riksdagens samtycke avtala med Europeiska gemenskapernas kommission och med myndigheterna i de övriga stater som deltar i programmet om nödvändiga arrangemang som kan anses sedvanliga och som gäller verkställigheten av förvaltningsuppgifterna inom det gemensamma operativa programmet.

Ett landskapsförbund som är gemensam förvaltningsmyndighet kan i ärenden som inte hör till området för lagstiftningen eller inte annars har avsevärd betydelse eller som inte annars kräver riksdagens samtycke avtala med Europeiska gemenskapernas kommission och med myndigheterna i de övriga stater som deltar i programmet om nödvändiga arrangemang som krävs enligt Europeiska gemenskapens lagstiftning och som gäller verkställigheten av förvaltningsuppgifterna inom det gemensamma operativa programmet.

3 kap

Ekonomisk förvaltning

11 §
Beviljande av finansiering och tillhörande uppgifter

De centrala uppgifterna för ett landskapsförbund som är gemensam förvaltningsmyndighet är att

1) för insatsen inom en region som avses i programdokumentet bevilja gemenskapens medfinansiering som i Europeiska unionens medlemsstater och partnerstater ska användas i enlighet med den nationella lagstiftningen, Europeiska gemenskapens lagstiftning och det gemensamma operativa programmet, med beaktande av det yttrande av urvalskommittén som avses i 9 § 2 mom. och som övervakningskommittén har fastställt i enlighet med 7 § 1 mom.,

2) för insatsen inom en region som avses i programdokumentet bevilja den statliga medfinansiering som motsvarar gemenskapsfinansieringen, om landskapsförbunden inom programområdet skriftligen har avtalat om saken,

3) svara för uppföljningen av och tillsynen över insatserna samt för återkrav av medel.

På stöd som ett landskapsförbund beviljat i enlighet med 1 mom. tillämpas vad som i lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (1652/2009) och nedan i denna lag föreskrivs om beviljande, utbetalning, tillsyn, inspektion och återkrav av stöd. På stödet tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat följer av lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde eller av nedanstående bestämmelser i denna lag eller av Europeiska gemenskapens lagstiftning. (29.12.2009/1654)

Om den myndighet som är behörig att bevilja sådan statlig medfinansiering som motsvarar gemenskapens medfinansiering och som föreslås i urvalskommitténs yttrande är någon annan myndighet än ett landskapsförbund enligt 1 mom., ska på det stöd som beviljas av statens medfinansiering tillämpas vad som bestäms någon annanstans i lag.

12 §
Bestämmelser som tillämpas på användning av stöd, stödbeloppet, ansökan om och beviljande av stöd

På de godtagbara kostnaderna samt användningen av stödet, stödbeloppet, ansökan om och beviljande av stöd tillämpas 6 § 1 mom., 7 § 1 och 2 mom., 10 §, 11 § 1 mom., 12 § 1 och 2 mom., 13 § 1 och 2 mom., 14 § 2 mom. och 15 § i lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Stödet söks hos programmets gemensamma förvaltningsmyndighet. (29.12.2009/1654)

Närmare bestämmelser om rätt till stöd för utgifter som finansieras inom ramen för gemensamma operativa program, användningsändamålen för stöd, stödbeloppet och ansökan om stöd kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Utbetalning av stöd

Stödet betalas retroaktivt i en eller flera poster för faktiska, godtagbara kostnader, om inte något annat följer av 3 eller 4 mom. En förutsättning för utbetalningen av den sista posten är att en godtagbar redogörelse för genomförandet av insatsen och användningen av medlen samt genomförandet av finansieringen i enlighet med villkoren i stödbeslutet lämnats in till den myndighet som beviljat stödet.

Till ansökan om utbetalning av stöd ska fogas en specifikation av utgifterna för insatsen och av finansieringen samt hur insatsen framskrider. Ansökan om utbetalning av den sista posten ska göras inom tre månader från det att insatsen slutförts.

Gemenskapens medfinansiering kan betalas ut i enlighet med Europeiska gemenskapens lagstiftning som förhandsfinansiering på basis av en ansökan om utbetalning till insatsens samordnande stödmottagare, som svarar för betalningen till övriga stödmottagare som deltar i insatsen.

Bestämmelserna om gemenskapens medfinansiering i 3 mom. tillämpas också på utbetalning av den statliga medfinansiering som motsvarar gemenskapsfinansieringen. Förskottsbeloppet kan dock vara högst 30 procent av det stöd som beviljats av statlig medfinansiering.

14 § (29.12.2009/1654)
Återkrav

På återkrav av stöd tillämpas bestämmelserna om saken i 20 § i lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

I fråga om arbets- och näringsministeriets rätt att återkräva de medel som utbetalats till den gemensamma förvaltningsmyndigheten gäller vad som föreskrivs i 21 § i lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

15 §
Ansvaret för stöd som inte återkrävts

I fråga om statens skyldighet att betala det gemenskapsstöd till den gemensamma förvaltningsmyndigheten som har utbetalats utan grund och inte återkrävts gäller Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Efter det att staten enligt 1 mom. har betalat ut stödet till den gemensamma förvaltningsmyndigheten har staten rätt att få motsvarande belopp av den samordnande stödmottagaren.

4 kap

Tillsynen över gemensamma operativa program

16 §
Den gemensamma förvaltningsmyndighetens tillsynsplikt

Den gemensamma förvaltningsmyndigheten ansvarar i enlighet med bestämmelserna i 11 § 2 mom. och i Europeiska gemenskapens lagstiftning för tillsynen och inspektionen när det gäller den gemenskapsfinansiering och motsvarande statliga medfinansiering som den beviljat.

Den gemensamma förvaltningsmyndigheten är i enlighet med bestämmelserna i Europeiska gemenskapens lagstiftning skyldig att inspektera de produkter och tjänster som medfinansierats.

På den gemensamma förvaltningsmyndighetens inspektioner tillämpas bestämmelserna i denna lag och i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

17 §
Den gemensamma förvaltningsmyndighetens inspektionsrätt

Den gemensamma förvaltningsmyndigheten har rätt att hos de myndigheter som beviljar stöd samt hos stödmottagarna utföra inspektioner som gäller användningen av gemenskapsmedel och motsvarande nationell offentlig medfinansiering inom operativa program som den gemensamma förvaltningsmyndigheten förvaltar. Vid inspektionen av en enskild insats gäller inspektionsrätten insatsen och finansieringen av den i dess helhet.

Den gemensamma förvaltningsmyndigheten kan genom ett beslut bemyndiga en annan myndighet som har den sakkunskap som behövs för att utföra inspektioner enligt denna lag eller en oberoende revisor att för förvaltningsmyndighetens räkning utföra den inspektion som avses i 1 mom. Revisorn ska vara en sådan godkänd revisor eller revisionssammanslutning som avses i revisionslagen (459/2007) eller i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999). En revisionssammanslutning ska utse en ansvarig revisor för inspektionen.

En utomstående sakkunnig kan på begäran av den gemensamma förvaltningsmyndigheten bistå vid inspektionen.

På revisorer och utomstående sakkunniga tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar samt skadeståndslagens bestämmelser om offentliga samfunds och tjänstemäns skadeståndsansvar.

På revisorer och utomstående sakkunniga tillämpas förvaltningslagen, språklagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

18 §
Inspektionsmetoder och inspektionsprinciper

På inspektion och annan tillsyn över förvaltningen och användningen av den finansiering som beviljas av Europeiska gemenskapens medel och av den motsvarande statliga medfinansieringen tillämpas sådana metoder och principer som kan säkerställa att de skyldigheter som följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning och kraven på en sund ekonomisk förvaltning iakttas.

19 §
Rätt att få uppgifter

Den gemensamma förvaltningsmyndigheten har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av andra myndigheter på begäran få sådana uppgifter om en fysisk eller juridisk person som är nödvändiga för fullgörandet av dess uppdrag och som gäller användningen av gemenskapsfinansiering och motsvarande nationell offentlig medfinansiering samt uppgifter om genomförandet och inspektionen av projektet. I begäran ska de uppgifter som behövs och deras användningsändamål preciseras. Uppgifter som erhållits på detta sätt får inte användas för andra ändamål än de för vilka uppgifterna begärts.

Den gemensamma förvaltningsmyndigheten ska delge arbets- och näringsministeriet de rapporter som gäller inspektioner som avses i 17 § samt de rapporter som myndigheten har utarbetat för Europeiska gemenskapernas kommission när den skött uppgifter som anges i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

20 §
Utlämnande av uppgifter

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ska tillämpas när uppgifter som erhållits med stöd av denna lag lämnas ut.

Utöver det som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet bestäms om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter får sådana uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller en enskilds personliga förhållanden som erhållits vid fullgörandet av uppgifter enligt denna lag lämnas ut till

1) de myndigheter som svarar för verkställigheten av denna lag, för fullgörandet av uppgifter enligt denna lag,

2) någon annan myndighet eller en utomstående revisor som utför inspektioner enligt denna lag,

3) åklagar-, polis- och tullmyndigheterna för utredning av brott,

4) Europeiska gemenskapens institutioner, om det är en förutsättning för att en skyldighet som påförts i en gemenskapsrättsakt ska kunna fullgöras eller om det krävs på grund av ett beslut av en gemenskapsinstitution.

Den gemensamma förvaltningsmyndigheten lämnar ut uppgifterna till gemenskapsinstitutionen.

21 §
Rättigheterna för den som utför inspektioner och skyldigheterna för den som är föremål för inspektion

För utförande av en inspektion som avses i 17, 24 eller 25 § är den som är föremål för inspektionen skyldig att utan ogrundat dröjsmål och utan ersättning för inspektören lägga fram alla nödvändiga räkenskapshandlingar samt övrigt material som har samband med användningen av gemenskapsfinansieringen och den motsvarande nationella medfinansieringen samt att även i övrigt bistå vid inspektionen.

Inspektören har rätt att omhänderta räkenskapshandlingarna och det övriga material som avses i 1 mom. om det krävs för inspektionen. Materialet ska återlämnas när det inte längre behövs för inspektionen. På begäran av inspektören ska den som är föremål för inspektion även lämna övriga upplysningar som är nödvändiga för att inspektionen ska kunna utföras på lämpligt sätt.

Inspektören har rätt att i den omfattning som uppdraget förutsätter kontrollera alla de omständigheter som är en förutsättning för att finansiering ska beviljas och utbetalas samt att i detta syfte få tillträde till de lokaler som den som är föremål för inspektion besitter eller använder. Inspektion får dock inte utföras på en plats som omfattas av hemfriden.

22 §
Handräckning

Polisen, tullmyndigheterna och skattemyndigheterna ska utan ersättning ge nödvändig handräckning för att en inspektion enligt 17 § ska kunna utföras.

23 §
Inspektioner i andra stater som deltar i programmet

Den gemensamma förvaltningsmyndigheten ska se till att en myndighet eller oberoende revisor i en annan stat som deltar i det gemensamma operativa programmet utför en inspektion som avses i 17 § i staten i fråga.

I fråga om inspektionsrätten avseende användningen av stöd, rätten att få uppgifter, utlämnandet av uppgifter, rättigheterna för den som utför inspektioner och skyldigheterna för den som är föremål för inspektion tillämpas lagstiftningen i den stat där inspektionen utförs samt Europeiska gemenskapens lagstiftning.

24 §
Arbets- och näringsministeriets inspektionsrätt

Arbets- och näringsministeriet får utföra inspektioner som avser användningen av gemenskapsfinansiering och motsvarande nationella offentliga medfinansiering och som gäller de gemensamma förvaltningsmyndigheterna, andra myndigheter som beviljar finansiering och stödmottagare. Vid inspektion av en enskild insats gäller inspektionsrätten insatsen och dess finansiering i dess helhet, i den omfattning som Europeiska gemenskapens lagstiftning förutsätter.

Arbets- och näringsministeriet kan genom ett beslut bemyndiga en annan myndighet eller en oberoende revisor att för ministeriets räkning utföra en inspektion enligt 1 mom. En utomstående sakkunnig kan på begäran av arbets- och näringsministeriet bistå vid inspektionen. För revisorer och utomstående sakkunniga gäller då vad som bestäms i 17 § 2, 4 och 5 mom.

25 §
Attestering av utgifter

De stödmottagare som deltar i en insats utser tillsammans en eller flera inspektörer som har till uppgift att attestera att de utgifter som en stödmottagare som deltar i insatsen har uppgett är lagliga och korrekta. Inspektören utarbetar en rapport om attesteringen av utgifterna.

Inspektören ska vara en sådan godkänd revisor eller revisionssammanslutning som avses i revisionslagen eller i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin. En revisionssammanslutning ska utse en ansvarig inspektör för inspektionen.

I fråga om attesteringen av utgifterna och inspektörernas behörighetsvillkor i andra stater som deltar i det operativa programmet tillämpas lagstiftningen i den stat där inspektionen utförs samt Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Den samordnande stödmottagaren ska lämna de rapporter som avses i 1 mom. såsom bilagor till de ansökningar om utbetalning som stödmottagaren har riktat till programmets gemensamma förvaltningsmyndighet.

5 kap

Särskilda bestämmelser

26 §
Datasystemet för övervakning av gemensamma operativa program

Den gemensamma förvaltningsmyndigheten ska göra ett övervakningsregister för det gemensamma operativa programmet. Registret gäller de projekt som finansieras. I registret införs de uppgifter som den gemensamma förvaltningsmyndigheten behöver för att fullgöra sina uppdrag, nämligen uppgifter om dem som ansöker om stöd, stödobjekt, stödbeslut, stödavtal som ingåtts med den samordnande stödmottagaren, stödutbetalning, stödets effekter, utförda attesteringar och inspektioner och om de åtgärder som vidtagits för att korrigera oegentligheter. I övervakningsregistret införs också de uppgifter som Europeiska gemenskapens lagstiftning kräver om förvaltningen och uppföljningen av och tillsynen över de gemensamma operativa programmen. Den gemensamma förvaltningsmyndigheten svarar för att de uppgifter som lämnas till övervakningsregistret införs i registret och för deras riktighet. I sådana fall som avses i 11 § 3 mom. ska den myndighet som beviljar den statliga medfinansieringen till den gemensamma förvaltningsmyndigheten lämna de uppgifter som avses i detta moment och som gäller den statliga medfinansiering som motsvarar gemenskapsfinansieringen.

I fråga om offentlighet för uppgifterna i övervakningsregistret gäller lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Den gemensamma förvaltningsmyndigheten har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att till en behörig institution i Europeiska gemenskaperna lämna ut sådana registeruppgifter som behövs vid övervakningen av att Europeiska gemenskapens lagstiftning har iakttagits när finansiering från gemenskapen har beviljats.

I fråga om rätten till insyn för en registrerad gäller personuppgiftslagen (523/1999). I personuppgiftslagen avsedda personuppgifter som finns i övervakningsregistret ska raderas senast sju år efter det att Europeiska gemenskapernas kommission har gjort den sista utbetalningen för det gemensamma operativa programmet till Finland.

27 §
Åläggande av betalningsskyldighet som baserar sig på statens regressrätt

Om staten har ålagts att till Europeiska gemenskapernas kommission återbetala gemenskapsmedel, kan arbets- och näringsministeriet genom ett beslut ålägga den gemensamma förvaltningsmyndigheten eller någon annan än en myndighet, ett ämbetsverk eller en inrättning som omfattas av statens budgetekonomi att betala det fulla belopp, inklusive utgifter, som staten betalat kommissionen. En betalning påförs om återbetalningen av medlen beror på att den som förpliktas att betala har förfarit felaktigt.

Om det belopp som ska betalas inte erläggs på den utsatta förfallodagen, ska på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

28 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut om beviljande, utbetalning och återkrav av stöd enligt denna lag som fattats av en gemensam förvaltningsmyndighet får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med vad som i kommunallagen (365/1995) föreskrivs om sökande av ändring i beslut som fattats av en samkommun.

29 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 42/2008, FvUB 7/2008, RSv 76/2008

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.2009/1654:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 146/2009, FvUB 22/2009, RSv 248/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.