Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

11.4.2008/222

Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Genomförande av rambeslutet

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Bryssel den 6 oktober 2006 av rådet antagna rambeslutet 2006/783/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande, nedan rambeslutet, ska iakttas som lag, om ingenting annat följer av denna lag.

Artikel 4 i det i Bryssel den 26 februari 2009 antagna rådets rambeslut 2009/299/RIF om ändring av rambesluten 2002/584/RIF, 2005/214/RIF, 2006/783/RIF, 2008/909/RIF och 2008/947/RIF och om stärkande av medborgarnas processuella rättigheter och främjande av tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande på ett avgörande när den berörda personen inte var personligen närvarande vid förhandlingen ska iakttas som lag. (14.1.2011/25)

2 §
Tillämpningsområde

I enlighet med denna lag och rambeslutet

1) verkställs i Finland sådana beslut av en domstol i republiken Irland och Konungariket Danmark som avses i rambeslutet och som översänts i enlighet med rambeslutet, samt

2) översänds en finsk domstols beslut till republiken Irland och Konungariket Danmark för verkställighet.

(27.11.2020/898)

Lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/1963) kan tillämpas utan hinder av denna lag.

3 §
Behörig myndighet

I Finland är Rättsregistercentralen den behöriga myndighet som avses i rambeslutet.

2 kap

Verkställighet i Finland av beslut som fattats av en domstol i en annan medlemsstat

4 §
Verkställighet av ett beslut som fattats av en domstol i en annan medlemsstat

Ett i 2 § avsett beslut som fattats av en domstol i en annan medlemsstat verkställs i enlighet med finsk lag och i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av böter (672/2002). De alternativa åtgärder som avses i artikel 12.4 i rambeslutet kan inte förordnas i stället för ett beslut om förverkande.

I artikel 7.2 i rambeslutet avsedd verkställighet som i stället för förverkande av en viss specifik egendom avser ett penningbelopp som motsvarar värdet av denna egendom kan ske endast, om den utfärdande staten uppger vilket penningbelopp som enligt domstolen motsvarar egendomens värde. Verkställigheten i fråga om ett föremål upphör då i Finland.

5 §
Ovillkorlig grund för förvägrande

Verkställighet av ett beslut som avses i 2 § av en domstol i en annan medlemsstat ska förvägras, om det finns grundad anledning att misstänka att garantierna för en rättvis rättegång har kränkts i beslutsförfarandet och verkställigheten bedömd som en helhet skulle vara oskälig.

6 §
Hörande i ärende om beslut om erkännande och verkställighet

Rättsregistercentralen kan besluta att erkänna och verkställa ett i 2 § avsett beslut av en domstol i en annan medlemsstat utan att ge den som beslutet gäller tillfälle att bli hörd, om det inte är sannolikt att någon av grunderna för förvägrande kommer att tillämpas på ärendet. Personen behöver inte ges tillfälle att bli hörd, om det är uppenbart onödigt eller om det finns anledning att anta att det kan äventyra verkställigheten av beslutet.

7 §
Språk

Ett i artikel 4 i rambeslutet avsett intyg som gäller ett beslut av en domstol i en annan medlemsstat ska vara skrivet på finska, svenska eller engelska eller åtföljas av en översättning till något av dessa språk. Rättsregistercentralen kan också godta intyg på något annat språk än finska, svenska eller engelska, om det inte finns något annat hinder för godtagandet.

Rättsregistercentralen ska se till att intyget och i förekommande fall också beslutet översätts till finska eller svenska.

3 kap

Ändringssökande

8 § (29.12.2009/1764)
Behörig tingsrätt

Ett beslut som Rättsregistercentralen har fattat i enlighet med denna lag och rambeslutet och som gäller erkännande och verkställighet av ett i 2 § avsett beslut av en domstol i en annan medlemsstat får överklagas hos Birkalands tingsrätt.

Tingsrätten är domför med ordföranden ensam.

9 §
Anförande av besvär

Besvär ska anföras skriftligen inom 30 dagar efter det att den som beslutet gäller vid utmätning som skett i dennes närvaro eller på något annat sätt bevisligen har fått del av Rättsregistercentralens beslut. Delfåendet av ett beslut om en förverkandepåföljd som avser ett penningbelopp anses ha skett när betalningen av påföljden frivilligt har inletts med anledning av Rättsregistercentralens betalningsuppmaning.

I besvären ska den som söker ändring uppge sina yrkanden och grunderna för dem samt om ändringssökanden yrkar på muntlig behandling av ärendet. I besvären ska även lämnas de uppgifter som avses i 5 kap. 2 § 2 mom. i rättegångsbalken. Besvärsskriften ska tillställas Rättsregistercentralen.

Rättsregistercentralen ska utan dröjsmål sända besvärsskriften till tingsrättens kansli och bifoga kopior av handlingarna i ärendet och sitt eget utlåtande. När handlingarna sänds till tingsrätten ska det uppges när besvärsskriften har anlänt.

Besvären blir anhängiga vid tingsrätten när de handlingar som avses i 3 mom. anländer till dess kansli. Tingsrätten ska utan dröjsmål informera ändringssökanden och Rättsregistercentralen om tid och plats för ett eventuellt sammanträde samt om följderna av ändringssökandens utevaro.

En ändringssökande som inom föreskriven tid har gett in besvärsskriften direkt till den behöriga tingsrätten förlorar inte sin talan.

10 §
Behandlingen av ett ärende i domstol

I fråga om behandlingen av ett ärende gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om rättegång i brottmål.

Vid behandlingen av besvären får domstolen inte pröva om det har funnits förutsättningar för att döma ut förverkandepåföljden i den andra medlemsstaten.

Ett ärende ska behandlas vid sammanträde, om tingsrätten anser att utredningen av ärendet eller en del av det kräver det eller om ändringssökanden yrkar på behandling vid sammanträde och tingsrätten inte anser det vara uppenbart onödigt.

Tingsrätten ska se till att ärendet blir grundligt behandlat.

En tjänsteman som företräder Rättsregistercentralen ska närvara vid tingsrättens sammanträde när besvären behandlas. Den som söker ändring har rätt att närvara vid sammanträdet. Ärendet kan prövas och avgöras trots ändringssökandens utevaro, om inte tingsrätten anser det nödvändigt att höra ändringssökanden personligen och om denne har kallats till domstolen vid äventyr av sådan påföljd.

11 §
Sökande av ändring i tingsrättens beslut

Tingsrättens avgörande får överklagas hos hovrätten i enlighet med vad som föreskrivs i rättegångsbalken.

I fråga om behandlingen av besvärsärendet i hovrätten och sökande av ändring hos högsta domstolen gäller i tillämpliga delar 26 och 30 kap. i rättegångsbalken. När hovrätten behandlar ett besvärsärende ska Rättsregistercentralen ges tillfälle att bli hörd med anledning av besvären och vid behov lägga fram utredning.

12 §
Hur besvär inverkar på verkställigheten

Besvär utgör inget hinder för verkställighet, om inte domstolen bestämmer annorlunda. Egendom får dock inte säljas eller medlen redovisas förrän beslutet om att erkänna och verkställa ett beslut som fattats av en domstol i en annan medlemsstat har vunnit laga kraft.

13 §
Anmälningsskyldighet

Domstolen ska underrätta Rättsregistercentralen om sitt beslut.

4 kap

Särskilda bestämmelser

14 §
Ersättningar och kostnader

Justitieministeriet beslutar om ersättning ska krävas av en annan medlemsstat eller betalas till en annan medlemsstat enligt artikel 18 i rambeslutet.

Justitieministeriet beslutar också om kostnader ska delas med en annan medlemsstat eller om ett förslag om delning av kostnader ska läggas fram hos en annan medlemsstat enligt artikel 20.2 i rambeslutet.

15 §
Alternativa påföljder och beslutsfattandet i vissa fall

En förverkandepåföljd som har dömts ut i Finland får inte förvandlas till en alternativ påföljd i en annan medlemsstat.

Utsökningsmyndigheten beslutar om vilken egendom ett beslut ska verkställas på i en situation som avses i artikel 7.3 i rambeslutet.

16 §
Förhållande till andra lagar och internationella förpliktelser

I fråga om samarbete som avses i denna lag gäller dessutom vad som särskilt avtalas eller föreskrivs.

17 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om de bestämmelser i rambeslutet vilka inte hör till området för lagstiftningen men ska iakttas som förordning och utfärdas vid behov närmare bestämmelser om verkställigheten av rambeslutet och lagen.

18 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 24 november 2008.

På ett beslut som har översänts för verkställighet innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 47/2007, LaUB 3/2008, RSv 7/2008, Rådets rambeslut 2006/783/RIF; EUT nr L 328, 24.11.2006 s. 59

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.2009/1764:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Ärenden som vid lagens ikraftträdande är anhängiga vid Tammerfors tingsrätt överförs till Birkalands tingsrätt.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 227/2009, LaUB 18/2009, RSv 240/2009

14.1.2011/25:

Denna lag träder i kraft den 28 mars 2011.

På ärenden som gäller verkställighet av beslut och som är anhängiga vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Också på sådana beslut som italienska myndigheter har fattat och översänt för verkställighet efter lagens ikraftträdande men före den 1 januari 2014 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 110/2010, LaUB 20/2010, RSv 183/2010, Rådets rambeslut 2009/299/RIF; EUT nr L 81, 27.3.2009, s. 24

27.11.2020/898:

Denna lag träder i kraft den 19 december 2020.

På intyg om förverkande som har översänts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 102/2020, LaUB 7/2020, RSv 123/2020, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1805 (32018R1805); EUT L 303, 28.11.2018, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.