Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

2.2.2007/71

Lag om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Uppgifter

För att utveckla boendet finns Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Centralen har, om inte något annat bestäms om behörigheten i ett ärende, till uppgift att

1) ha hand om genomförandet av det statliga stöd som beviljas för byggande, förvärv och ombyggnad av bostäder samt av statliga bidrag och borgen i anslutning till boendet,

2) styra och övervaka användningen av det bostadsbestånd för vilket arava- och räntestödslån har beviljats och i samråd med Statskontoret ha hand om statens riskhantering i anslutning till bostads- och lånebeståndet,

3) utföra sakkunniguppgifter och informationstjänster som gäller boendet och bostadsmarknaden samt göra utredningar som anknyter till dem, (18.1.2013/51)

4) utföra tillsynsuppgifter i anslutning till förfarandet för energicertifikat för byggnader samt informationstjänstuppgifter. (18.1.2013/51)

Närmare bestämmelser om centralens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

Dessutom kan centralen tilldelas andra uppgifter som lämpar sig för dess ansvarsområde så som bestäms i statsbudgeten.

2 §
Administrativ ställning

Styrningen och övervakningen av centralen ankommer på miljöministeriet.

3 §
Direktionen

Centralen har en direktion, som är den i lagen om statens bostadsfond (1144/1989) avsedda direktionen.

Bestämmelser om direktionens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Avgifter

Centralen kan för sina tjänster och övriga prestationer ta ut avgifter så som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

5 §
Närmare bestämmelser

Bestämmelser om personalen, tillsättandet av tjänster och behörighetsvillkoren samt om avgörandet av ärenden vid centralen utfärdas genom förordning av statsrådet.

I fråga om den interna ledningen och om andra ärenden som faller inom den interna förvaltningen vid centralen bestäms i arbetsordningen.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

När lagen träder i kraft övergår personalen i tjänste- och arbetsavtalsförhållande vid statens bostadsfond till anställning hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Vad som föreskrivs om statens bostadsfonds uppgifter någon annanstans i lag, med undantag för lagen om statens bostadsfond och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, gäller efter att denna lag har trätt i kraft Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 240/2006, MiUB 6/2006, RSv 220/2006

Ikraftträdelsestadganden:

18.1.2013/51:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2012, MiUB 8/2012, RSv 167/2012, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU (32010L0031); EGT nr L 153, 18.6.2010, s. 13

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.