Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

22.12.2006/1316

Lag om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Ställning och uppgifter

Brottspåföljdsområdets utbildningscentral är en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten. Utbildningscentralen har till uppgift att ordna utbildning som leder till yrkesinriktad examen inom brottspåföljdsområdet och fortbildning samt bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet inom sitt eget område. (30.11.2012/716)

Närmare bestämmelser om utbildningscentralens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 kap

Förvaltning

2 § (30.11.2012/716)
Direktion

Utbildningscentralen har en direktion som tillsätts av generaldirektören för Brottspåföljdsmyndigheten för fyra år i sänder.

Direktionen har till uppgift att utveckla, följa och stödja utbildningscentralens verksamhet samt avgöra rättelseyrkanden och andra ärenden som hör till dess behörighet.

Till direktionen hör en ordförande och högst nio andra medlemmar som var och en har en personlig suppleant. Medlemmarna ska företräda undervisningssektorn, brottspåföljdsområdet och intressentgrupperna inom det området samt annan sakkunskap som är viktig med tanke på utbildningscentralens verksamhet. En av medlemmarna och dennes suppleant företräder utbildningscentralens personal.

Närmare bestämmelser om direktionens uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §
Behandling av ärenden i direktionen

Direktionen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra medlemmar eller suppleanter är närvarande.

Direktionens beslut blir den åsikt som majoriteten understöder. Om rösterna faller lika, gäller som beslut den åsikt som ordföranden har förenat sig om. Ärenden som gäller förlust av studierätt, avbrott i studier, utfärdande av varning och avstängning från utbildningscentralen avgörs dock enligt den lindrigare ståndpunkten.

Närmare bestämmelser om behandling av ärenden i direktionen utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 § (1.4.2022/228)
Enhetschef

Utbildningscentralen har en enhetschef som utnämns av generaldirektören för Brottspåföljdsmyndigheten.

Enhetschefen har till uppgift att leda och utveckla utbildningscentralens verksamhet samt svara för att verksamheten ger resultat och är kvalitativ och för att målen nås.

Närmare bestämmelser om enhetschefens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 § har ändrats genom L 228/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

4 §
Direktör

Utbildningscentralen har en direktör som utnämns av generaldirektören för Brottspåföljdsmyndigheten. (30.11.2012/716)

Direktören har till uppgift att leda och utveckla utbildningscentralens verksamhet samt svara för att verksamheten ger resultat och är kvalitativ och för att målen nås.

Närmare bestämmelser om direktörens uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Beslutanderätt

De ärenden som ankommer på utbildningscentralen avgörs av enhetschefen, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller med stöd av den i förordning av statsrådet. I Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning kan det bestämmas att ett ärende som hör till enhetschefens behörighet ska avgöras av någon annan tjänsteman vid utbildningscentralen, med undantag för ärenden som enligt lag eller förordning av statsrådet ska avgöras av enhetschefen. Närmare bestämmelser om innehållet i arbetsordningen utfärdas genom förordning av statsrådet. (1.4.2022/228)

1 mom. har ändrats genom L 228/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

De ärenden som ankommer på utbildningscentralen avgörs av direktören, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller med stöd av den i förordning av statsrådet. I arbetsordningen som fastställts av direktören kan bestämmas att ett ärende som hör till direktörens behörighet skall avgöras av någon annan tjänsteman, med undantag för ärenden som enligt lag eller förordning av statsrådet skall avgöras av direktören. Bestämmelser om det närmare innehållet i arbetsordningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Ärenden avgörs på föredragning, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

3 kap

Undervisning och examina

6 §
Utbildning som leder till yrkesinriktad examen

Utbildningscentralen ger utbildning som leder till en yrkesinriktad examen inom brottspåföljdsområdet. Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområde för utveckling och styrning fastställer årligen på förslag av utbildningscentralens enhetschef antalet nybörjarplatser inom den utbildning som leder till examen. (1.4.2022/228)

1 mom. har ändrats genom L 228/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

Utbildningscentralen ger utbildning som leder till en yrkesinriktad examen inom brottspåföljdsområdet. Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet fastställer årligen på förslag av utbildningscentralens direktör antalet nybörjarplatser inom den utbildning som leder till examen. (30.11.2012/716)

Bestämmelser om den behörighet som examen ger utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Grunderna för utbildningen och undervisningsplanen

I fråga om målen för utbildningen som leder till examen, om utbildningens omfattning och struktur och om övriga grunder för utbildningen föreskrivs genom förordning av statsrådet och bestäms närmare i utbildningscentralens examensstadga. Bestämmelser om annan utbildning utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

Direktionen fastställer examensstadgan och undervisningsplanen för utbildningen som leder till examen. Bestämmelser om det närmare innehållet i examensstadgan och undervisningsplanen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Direktionen kan fastställa en undervisningsplan också för annan utbildning.

8 §
Undervisningsspråk

Utbildningscentralens undervisningsspråk är finska. Undervisning ges också på svenska och tillfälligt även på andra språk.

En studerande får i samband med antagningen av studerande och i proven använda antingen finska eller svenska.

4 kap

De studerandes rättigheter och skyldigheter

9 § (1.4.2022/228)
Antagningen av studerande till utbildning som leder till yrkesinriktad examen

Som studerande till utbildning som leder till yrkesinriktad examen kan antas den som

1) före utgången av ansökningstiden har fyllt 18 år,

2) före utgången av ansökningstiden har avlagt minst andra stadiets yrkesinriktade examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen), gymnasiets lärokurs eller en examen som avses i lagen om studentexamen (502/2019) eller motsvarande tidigare examen eller fullgjort motsvarande studier utomlands,

3) i fråga om sin hälsa och övriga egenskaper är lämplig för arbete inom brottspåföljdsområdet,

4) har blivit godkänd i urvalsprovet, och

5) har körrätt minst för kategori B.

Enhetschefen för utbildningscentralen kan bevilja undantag från kraven i 1 mom. 2 punkten, om sökanden i övrigt kan anses ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna i fråga.

Den som ansöker om att bli antagen till utbildning ska lämna utbildningscentralen de uppgifter om sitt hälsotillstånd som behövs för bedömningen vid antagningen av studerande. Bestämmelser om ansökan om säkerhetsutredning finns i säkerhetsutredningslagen (726/2014).

9 § har ändrats genom L 228/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

9 § (30.11.2012/716)
Antagningen av studerande till utbildning som leder till yrkesinriktad examen

Som studerande till utbildning som leder till yrkesinriktad examen kan antas den som

1) före utgången av ansökningstiden har fyllt 18 år,

2) före utgången av ansökningstiden har avlagt minst andra stadiets yrkesinriktade examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen), gymnasiets lärokurs eller en examen som avses i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005) eller motsvarande tidigare examen eller fullgjort motsvarande studier utomlands,

3) i fråga om sin hälsa och övriga egenskaper är lämplig för arbete inom brottspåföljdsområdet,

4) har blivit godkänd i urvalsprovet, och

5) har körrätt minst för kategori B.

Utbildningscentralens direktör kan bevilja undantag från kraven i 1 mom. 2 punkten, om sökanden i övrigt kan anses ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna i fråga.

Den som ansöker om att bli antagen till utbildning ska lämna utbildningscentralen de uppgifter om sitt hälsotillstånd som behövs för bedömningen vid antagningen av studerande. Bestämmelser om ansökan om säkerhetsutredning finns i säkerhetsutredningslagen (726/2014). (19.9.2014/738)

L om anordnande av studentexamen 672/2005 har upphävts genom L 502/2019, som gäller fr.o.m. 1.8.2019.

10 §
Antagning av studerande

Utbildningscentralens direktion beslutar om antagningsförfarandet för utbildning som leder till examen samt om hurdan utbildning och arbetserfarenhet som ger extra poäng vid antagningen. (30.11.2012/716)

Studerande till utbildning som leder till examen antas av enhetschefen för utbildningscentralen. Studerande till annan utbildning inom brottspåföljdsområdet antas av utbildningscentralen. (1.4.2022/228)

2 mom. har ändrats genom L 228/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

Studerande till utbildning som leder till examen antas av direktören för utbildningscentralen. Studerande till annan utbildning inom brottspåföljdsområdet antas av utbildningscentralen.

11 §
Inskrivning

Den som har antagits till utbildning som leder till examen skall på det sätt som utbildningscentralen bestämmer anmäla sig till utbildningscentralen, efter vilket han eller hon antecknas som studerande.

12 §
Tillgodoräknande av studier och kompetens

Tidigare studier eller kompetens som förvärvats på annat sätt och som till sina mål och sitt huvudsakliga innehåll motsvarar undervisningsplanen kan räknas en studerande till godo. Utbildningscentralen fattar beslut i ärenden som gäller tillgodoräknande på det sätt som närmare anges i examensstadgan.

En studerande som är missnöjd med ett beslut om tillgodoräknande får muntligen eller skriftligen begära rättelse hos den lärare som fattat beslutet. Begäran om rättelse skall framställas inom 14 dagar från det att den studerande fick del av beslutet. Läraren skall avgöra ärendet utan dröjsmål.

13 §
Undervisningens avgiftsfrihet och studiesociala förmåner

Den utbildning som leder till yrkesinriktad examen inom brottspåföljdsområdet är avgiftsfri för den studerande. (30.11.2012/716)

I fråga om studiesociala förmåner i anslutning till utbildning som leder till examen föreskrivs genom förordning av justitieministeriet.

14 § (30.11.2012/716)

14 § har upphävts genom L 30.11.2012/716.

15 §
De studerandes deltagande i uppgifter som de förordnas till

Utbildningscentralen kan förordna den som studerar för examen att under utbildningen utföra jourtjänst och andra motsvarande utbildningsrelaterade uppgifter.

15 a § (30.11.2012/716)
Beslut om bedömningen av studieprestationer

Den lärare som svarar för undervisningen i de studier som ska bedömas beslutar om bedömningen av den studerandes studieprestationer. I bedömningen av utbildning som ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter deltar också en av arbetsgivaren utsedd arbetsplatshandledare.

16 §
Rättelse av bedömning av studieprestationer

En studerande har rätt att få veta hur bedömningsgrunderna har tillämpats på hans eller hennes studieprestationer.

En studerande som är missnöjd med bedömningen av sina studieprestationer kan muntligen eller skriftligen begära rättelse hos den lärare som utfört bedömningen. Begäran om rättelse skall göras inom 14 dagar från den tidpunkt då den studerande har haft möjlighet att ta del av resultaten av bedömningen och hur bedömningsgrunderna har tillämpats på hans eller hennes studieprestationer. Läraren skall avgöra ärendet utan dröjsmål.

17 §
Drogtestning

Den som studerar för examen är skyldig att på förordnande av utbildningscentralen delta i ett drogtest som utförs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller av laboratoriepersonal, om det finns grundad anledning att misstänka att den studerande uppträder påverkad av rusmedel under utbildningstiden eller under en period av inlärning i arbetet. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården får skriftligen lämna utbildningscentralen slutsatserna av drogtestet. Denna information får endast behandlas av dem som bereder eller fattar beslut om disciplinstraff. (30.11.2012/716)

Utbildningscentralen skall förvara uppgifter om hälsotillståndet skilt från övriga personuppgifter.

Utbildningscentralen svarar för kostnaderna för drogtestning enligt 1 mom.

18 § (30.11.2012/716)
Inlärning i arbetet

En studerande är skyldig att delta i de perioder av inlärning i arbetet som ingår i examen vid den enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten till vilken han eller hon anvisas. I perioden av inlärning i arbetet kan även ingå arbete inom någon annan sektor. Inlärningen i arbetet baserar sig på ett skriftligt avtal mellan utbildningscentralen och arbetsplatsen. Under perioden av inlärning i arbetet kan den studerande stå i tjänsteförhållande till inrättningen i fråga.

Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområde för förvaltning och stödtjänster beslutar om den lön som betalas under perioden av inlärning i arbetet. Om inlärningen i arbetet utförs vid en enhet inom någon annan sektor, avtalas lönen med enheten i fråga. (1.4.2022/228)

2 mom. har ändrats genom L 228/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet beslutar om den lön som betalas under perioden av inlärning i arbetet. Om inlärningen i arbetet utförs vid en enhet inom någon annan sektor, avtalas lönen med enheten i fråga.

Brottspåföljdsmyndigheten ska låna ut en uniform till den studerande, när en arbetsuppgift under perioden av inlärning i arbetet kräver användning av uniform.

19 §
Arbetarskydd

Bestämmelser om de studerandes arbetarskydd finns i arbetarskyddslagen (738/2002).

20 §
Tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande av information

Den som studerar vid utbildningscentralen får inte röja en handlings sekretessbelagda innehåll eller en uppgift som vore sekretessbelagd om den ingick i en handling, och inte heller någon annan omständighet som han eller hon fått kännedom om i samband med utbildningen och om vilken tystnadsplikt föreskrivs genom lag. En uppgift för vilken tystnadsplikt gäller får inte heller röjas efter det att utbildningen eller verksamheten hos myndigheten har upphört.

En studerande får inte utnyttja sekretessbelagda uppgifter för att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan.

Till straff för brott mot tystnadsplikten döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

21 §
Studietid

Den som studerar för examen skall slutföra studierna enligt undervisningsplanen inom den maximitid som anges i den gällande undervisningsplanen.

Enhetschefen för utbildningscentralen kan på en studerandes begäran skjuta upp hans eller hennes studierätt till den tidpunkt då utbildningen följande gång inleds, dock med högst ett år. (1.4.2022/228)

2 mom. har ändrats genom L 228/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

Direktören för utbildningscentralen kan på en studerandes begäran skjuta upp hans eller hennes studierätt till den tidpunkt då utbildningen följande gång inleds, dock med högst ett år.

22 §
Förlust av studierätten

Enhetschefen för utbildningscentralen kan bestämma att rätten att delta i utbildning som leder till examen går förlorad, om

1) den som antagits som studerande inte har anmält sig till utbildningscentralen på det sätt som anges i 11 § och utbildningscentralen av grundad anledning inte godtar anmälan efter den utsatta tiden,

2) en studerande har konstaterats ha en sådan sjukdom eller skada som uppenbart utgör ett bestående hinder för deltagande i utbildningen och avläggande av examen, eller om

3) en studerande inte har slutfört sina studier inom den maximitid som fastställs i undervisningsplanen, om inte utbildningscentralen av särskilda skäl beviljar den studerande extra tid för att slutföra studierna.

(1.4.2022/228)

1 mom. har ändrats genom L 228/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

Direktören för utbildningscentralen kan bestämma att rätten att delta i utbildning som leder till examen går förlorad, om

1) den som antagits som studerande inte har anmält sig till utbildningscentralen på det sätt som anges i 11 §, om inte utbildningscentralen av grundad anledning godtar anmälan efter den utsatta tiden,

2) en studerande har konstaterats ha en sådan sjukdom eller skada som uppenbart utgör ett bestående hinder för deltagande i utbildningen och avläggande av examen, eller om

3) en studerande inte har slutfört sina studier inom den maximitid som fastställs i undervisningsplanen, om inte utbildningscentralen av särskilda skäl beviljar den studerande extra tid för att slutföra studierna.

En studerande skall på begäran ge utbildningscentralen de uppgifter som avses i 1 mom. 2 punkten för bedömning av hälsotillståndet.

23 §
Avbrott i studierna

Enhetschefen för utbildningscentralen kan på ansökan av en studerande som studerar för examen avbryta dennes studier för högst två år. (1.4.2022/228)

1 mom. har ändrats genom L 228/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

Direktören för utbildningscentralen kan på ansökan av en studerande som studerar för examen avbryta dennes studier för högst två år.

Enhetschefen för utbildningscentralen kan på eget initiativ för högst ett år åt gången avbryta studierna för en studerande som studerar för examen på grund av långvarig sjukdom eller om den studerande inte med godkänt resultat kan genomföra sina studier i enlighet med undervisningsplanen, för den tid förundersökningen av ett brott som den studerande misstänks för pågår eller av något annat motsvarande vägande skäl. Den studerande ska på begäran ge utbildningscentralen de uppgifter som krävs för bedömning av hälsotillståndet. (1.4.2022/228)

2 mom. har ändrats genom L 228/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

Direktören för utbildningscentralen kan på eget initiativ för högst ett år åt gången avbryta studierna för en studerande som studerar för examen på grund av långvarig sjukdom eller om den studerande inte med godkänt resultat kan genomföra sina studier i enlighet med undervisningsplanen, för den tid förundersökningen av ett brott som den studerande misstänks för pågår eller av något annat motsvarande vägande skäl. Den studerande skall på begäran ge utbildningscentralen de uppgifter som krävs på bedömning av hälsotillståndet.

Ett beslut om avbrott i studierna kan verkställas genast, om inte utbildningscentralen eller förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

Utbildningscentralen beslutar om tillgodoräknande av en studerandes tidigare studier i samband med att han eller hon återupptar sina studier. Den i 1 och 2 mom. avsedda tiden för avbrottet i studierna räknas inte in i maximistudietiden.

24 § (1.4.2022/228)
Anmärkning och varning

Enhetschefen för utbildningscentralen kan, när en muntlig anmärkning inte anses vara en tillräcklig påföljd, ge en studerande som studerar för examen en skriftlig varning, om han eller hon

1) under utbildningstiden har uppträtt på ett sätt som är olämpligt för en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten,

2) har försummat att delta i undervisningen, eller

3) har brutit mot utbildningscentralens ordningsstadga.

Som olämpligt uppträdande enligt 1 mom. 1 punkten ska betraktas särskilt en gärning eller ett beteende som skulle kunna äventyra förtroendet för att de uppgifter som ankommer på en tjänsteman inom brottspåföljdsområdet sköts på ett ärligt, tillförlitligt och rättvist sätt.

Enhetschefen för utbildningscentralen kan ge en studerande som studerar för examen en skriftlig varning också när den studerande vägrar genomgå ett drogtest som avses i 17 § eller lämnar ett prov som utvisar missbruk av berusningsmedel.

24 § har ändrats genom L 228/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

24 §
Anmärkning och varning

Direktören för utbildningscentralen kan, när en muntlig anmärkning inte anses vara en tillräcklig påföljd, ge en studerande som studerar för examen en skriftlig varning, om han eller hon

1) under utbildningstiden uppträtt på ett sätt som är olämpligt för en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten, (17.6.2011/739)

2) försummat att delta i undervisningen, eller

3) har brutit mot utbildningscentralens ordningsstadga.

Som olämpligt uppträdande enligt 1 mom. 1 punkten ska betraktas särskilt en gärning eller ett beteende som skulle kunna äventyra förtroendet för att de uppgifter som ankommer på en tjänsteman inom brottspåföljdsområdet sköts på ett ärligt, tillförlitligt och rättvist sätt. (30.11.2012/716)

Direktören för utbildningscentralen kan ge en studerande som studerar för examen en skriftlig varning också när den studerande vägrar genomgå ett drogtest som avses i 17 § eller lämnar ett prov som utvisar missbruk av rusmedel.

25 §
Avstängning från utbildningen

Enhetschefen för utbildningscentralen kan stänga av en studerande från utbildningen som leder till examen, om han eller hon

1) i samband med ansökan om att bli antagen till utbildningen har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit någon sådan väsentlig omständighet om sig själv som kunde ha förhindrat antagning till utbildningen,

2) under utbildningstiden har gjort sig skyldig till ett sådant brott som visar att han eller hon är olämplig för arbete på brottspåföljdsområdet eller i övrigt har uppträtt på ett sätt som är olämpligt för en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten och en skriftlig varning inte ska anses vara en tillräcklig påföljd,

3) vid avläggandet av examen vägrar genomgå den drogtestning som avses i 17 § eller lämnar ett prov som utvisar missbruk av berusningsmedel, och en skriftlig varning inte ska anses vara en tillräcklig påföljd,

4) inte återupptar studierna efter att den tidsfrist som avses i 23 § löpt ut, eller det inte längre föreligger grunder för fortsättande av utbildningen,

5) upprepade gånger eller i väsentlig omfattning försummar att delta i undervisningen, eller

6) upprepade gånger eller i väsentlig omfattning har brutit mot utbildningscentralens ordningsstadga.

(1.4.2022/228)

1 mom. har ändrats genom L 228/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

Direktören för utbildningscentralen kan stänga av en studerande från utbildningen som leder till examen, om han eller hon

1) i samband med ansökan om att bli antagen till utbildningen lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit någon sådan väsentlig omständighet om sig själv som kunde ha förhindrat antagning till utbildningen,

2) under utbildningstiden gjort sig skyldig till ett sådant brott som visar att han eller hon är olämplig för arbete på brottspåföljdsområdet eller i övrigt uppträtt på ett sätt som är olämpligt för en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten och en skriftlig varning inte ska anses vara en tillräcklig påföljd, (17.6.2011/739)

3) vid avläggandet av examen vägrar genomgå det drogtest som avses i 17 § eller lämnar ett prov som utvisar missbruk av rusmedel, och en skriftlig varning inte skall anses vara en tillräcklig påföljd,

4) inte återupptar studierna efter att den tidsfrist som avses i 23 § löpt ut, eller det inte längre föreligger grunder för fortsättande av utbildningen,

5) upprepade gånger eller i väsentlig omfattning försummar att delta i undervisningen, eller

6) upprepade gånger eller i väsentlig omfattning har brutit mot utbildningscentralens ordningsstadga.

Som brott eller olämpligt uppträdande enligt 1 mom. 2 punkten ska betraktas särskilt en gärning eller ett beteende som skulle kunna äventyra förtroendet för att de uppgifter som ankommer på en tjänsteman inom brottspåföljdsområdet sköts på ett ärligt, tillförlitligt och rättvist sätt. (30.11.2012/716)

Ett beslut om avstängning kan verkställas genast, om inte utbildningscentralen eller förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. Om ett beslut om avstängning från utbildningen upphävs, beslutar utbildningscentralen om det sätt på vilket de tidigare studierna senare tillgodoräknas den studerande i samband med motsvarande studier.

Ett tjänsteförhållande för viss tid som en studerande som stängts av från utbildningen som leder till examen har utnämnts till i syfte att genomföra en period av inlärning i arbetet upphör utan särskilt beslut vid den tidpunkt då den studerande stängts av från utbildningen. (30.11.2012/716)

26 §
Förfarandet i ärenden som gäller studierätt, i disciplinärenden och i fall där anmärkning ges

Innan det fattas ett beslut om förlust eller avbrytande av studierätten, tilldelande av anmärkning eller varning eller avstängning av en studerande skall det ärende, den gärning eller den försummelse som beslutet grundar sig på specificeras, den studerande höras samt annan behövlig utredning inhämtas.

Bestämmelser om de studerandes rätt att använda finska eller svenska i ärenden som avses i 1 mom. finns i språklagen (423/2003).

27 §
Ordningsstadga

Utbildningscentralen har en ordningsstadga i vilken det kan tas in sådana bestämmelser som är behövliga för tryggheten och trivseln bland de studerande inom studiekollektivet och som kan gälla

1) de praktiska arrangemangen och korrekt uppträdande vid utbildningscentralen samt vid uppdrag och övningar i samband med utbildningen,

2) beväpningen,

3) hur utbildningscentralens egendom får hanteras, samt

4) hur man får vistas och röra sig inom utbildningscentralen.

De studerande vid utbildningscentralen är förpliktade att följa ordningsstadgan när de vistas inom utbildningscentralen eller dess område eller utför uppdrag eller övningar eller företar studiebesök i samband med utbildningen.

Enhetschefen för utbildningscentralen fastställer ordningsstadgan. (1.4.2022/228)

3 mom. har ändrats genom L 228/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

Direktören för utbildningscentralen fastställer ordningsstadgan.

5 kap

Särskilda bestämmelser

28 §
Utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen

Den utbildning på brottpåföljdsområdet som leder till yrkeshögskoleexamen anordnas av yrkeshögskolan Laurea i samarbete med utbildningscentralen. I denna utbildning iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i och med stöd av yrkeshögskolelagen (351/2003). De studerande är studerande vid yrkeshögskolan.

Vardera läroanstalten har hand om utbildningen enligt vad som närmare vid behov bestäms genom förordning av statsrådet och enligt vad yrkeshögskolan och utbildningscentralen kommer överens om.

29 §
Finansiering av yrkeshögskoleutbildningen

Den yrkeshögskola som avses i 28 § erhåller finansiering för driftskostnaderna för den utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen enligt vad som bestäms i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998). Yrkeshögskolan ersätter utbildningscentralen för den undervisning centralen tillhandahåller i enlighet med vad yrkeshögskolan och centralen avtalar om saken årligen före ingången av finansåret.

Genom förordning av statsrådet kan vid behov närmare bestämmelser utfärdas om det i 1 mom. avsedda avtalet mellan yrkeshögskolan och utbildningscentralen samt om betalningen av ersättning.

L om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 635/1998 har upphävts genom L om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009.

30 §
Rättelseyrkande

Den som är missnöjd med ett beslut som gäller antagning av studerande till utbildning för examen kan hos utbildningscentralens direktion skriftligen söka rättelse i beslutet inom 14 dagar efter det att antagningen offentliggjorts. Vid offentliggörandet av resultatet av antagningen av studerande skall anges hur sökanden kan få upplysning om hur grunderna för antagningen har tillämpats på honom eller henne och hur rättelse av antagningen kan sökas.

Den som är missnöjd med lärarens beslut med anledning av begäran om rättelse i beslut om tillgodoräknande av tidigare studier och kompetens enligt 12 § 2 mom. eller bedömningen av en studieprestation enligt 16 § 2 mom. kan hos enhetschefen för utbildningscentralen skriftligen söka rättelse inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. (1.4.2022/228)

2 mom. har ändrats genom L 228/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

Den som är missnöjd med lärarens beslut med anledning av begäran om rättelse i beslut om tillgodoräknande av tidigare studier och kompetens enligt 12 § 2 mom. eller bedömningen av en studieprestation enligt 16 § 2 mom. kan hos direktören för utbildningscentralen skriftligen söka rättelse inom 14 dagar från det att han eller hon fått del av beslutet.

Den som är missnöjd med ett beslut som gäller förlust av studierätten, avbrott i studierna, varning eller avstängning från utbildningen kan hos utbildningscentralens direktion skriftligen söka rättelse inom 14 dagar efter det att han eller hon fått del av beslutet.

I ett beslut i vilket rättelse får sökas får ändring inte sökas genom besvär.

31 § (27.11.2020/856)
Ändringssökande

I ett beslut som i ett rättelseförfarande meddelats om bedömning av en studieprestation eller tillgodoräknandet av tidigare studier och kompetens får ändring inte sökas genom besvär.

Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). I beslut som förvaltningsdomstolen meddelat i ett ärende som avses i denna lag får ändring dock inte sökas genom besvär.

32 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om utbildningscentralens organisation och behandlingen av ärenden, om tjänster vid utbildningscentralen och behörighetsvillkoren för dem samt om antagningen till utbildning och undervisningen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

33 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna lag upphävs lagen av den 16 februari 2001 om Fångvårdens utbildningscentral (136/2001) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

34 §
Övergångsbestämmelser

Sådan utbildning för fångvårdsexamen som har påbörjats innan denna lag träder i kraft får slutföras i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gällde vid ikraftträdandet.

Den direktionen som har tillsatts före ikraftträdandet av denna lag fortsätter till slutet av sin mandattid, men dess medlemsantal kompletteras så att det motsvarar vad som föreskrivs i 2 § 3 mom.

Om ett beslut som gäller en elev har fattats innan lagen har trätt i kraft, iakttas vid behandlingen av ett rättelseyrkande som gäller beslutet samt vid ändringssökande de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 70/2006, LaUB 16/2006, RSv 171/2006

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2007/1373:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 89/2007, LaUB 6/2007, RSv 62/2007

17.6.2011/739:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2011.

RP 279/2010, LaUB 35/2010, RSv 312/2010

30.11.2012/716:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 62/2012, LaUB 8/2012, RSv 83/2012

19.9.2014/738:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 57/2013, FvUB 16/2014, RSv 79/2014

27.11.2020/856:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

RP 109/2020, LaUB 10/2020, RSv 136/2020

1.4.2022/228:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.

RP 57/2021, LaUB 1/2022, RSv 8/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.