Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

19.10.2006/901

Statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 12 § 2 mom. och 84 § 1 mom. 3 och 4 punkten i gränsbevakningslagen av den 15 juli 2005 (578/2005):

1 § (3.11.2016/904)
Definitioner

I denna förordning avses med

1) kodexen om Schengengränserna Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna),

2) fritidsbåtstrafik verksamhet enligt artikel 2.18 i kodexen om Schengengränserna,

3) kustfiske verksamhet enligt artikel 2.19 i kodexen om Schengengränserna,

4) kryssningsfartyg fartyg enligt artikel 2.17 i kodexen om Schengengränserna,

5) yttre gräns yttre gräns enligt artikel 2.2 i kodexen om Schengengränserna,

6) gränsövergångsställe en plats enligt artikel 2.8 i kodexen om Schengengränserna, via vilken en yttre gräns passeras,

7) tillfälligt gränsövergångsställe ett i överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om övergångsställen vid riksgränsen mellan Finland och Ryssland (FördrS 66/1994) avsett gränsövergångsställe som får användas endast när särskilda villkor beträffande medborgarskap, boningsort, resans syfte, resesätt eller medfört bagage uppfylls i fråga om den som passerar gränsen.

2 § (3.11.2016/904)
Utmärkning av gränsövergångsställen

Gränsövergångsställen ska anges med markeringar som är lätta att observera. Inrikesministeriet beslutar om hur gränsövergångsställena ska märkas ut.

Inrikesministeriet beslutar dessutom om det praktiska genomförandet av de markeringar av gränsövergångsställen som förutsätts enligt Europeiska unionens bestämmelser och internationella överenskommelser.

3 § (5.12.2012/723)
Gränsövergångsställenas öppettider

Gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Ryssland är alltid öppna, om inte annat följer av trafiksäkerhetsarrangemang eller om inte annat har avtalats med Ryssland. De tillfälliga gränsövergångsställenas öppettider bestäms av gränsfullmäktigen sedan denna har kommit överens om saken med Tullen. (3.11.2016/904)

De flygplatser som är gränsövergångsställen är öppna enligt vad som den myndighet som genomför gränskontrollen kommer överens med flygplatsoperatören. När det gäller genomförande av gränskontroll på ett gränsövergångsställe avsett enbart för helikoptrar samt enbart för flygplan som startar och landar på vatten ska överenskommelse ingås med den behöriga förvaltningsenheten inom Gränsbevakningsväsendet.

De hamnar som är gränsövergångsställen är öppna enligt vad som den myndighet som genomför gränskontrollen kommer överens med hamninnehavaren. De sjöbevakningsstationer som är gränsövergångsställen är öppna mellan klockan 8 och 22, om inte annat följer av att Gränsbevakningsväsendet tillfälligt utför någon brådskande lagstadgad uppgift.

4 §
Tillstånd att passera gränsen

Tillstånd enligt 13 § i gränsbevakningslagen att passera gränsen beviljas av den regionala gränsbevakningsmyndigheten. Tillstånd skall sökas skriftligen. Av ansökan skall framgå

1) person-, medborgarskaps-, adress- och kontaktuppgifter samt födelsedatum för den som reser till eller från landet,

2) nationalitet, namn, registerbeteckning och radioanrop för fartyg och luftfartyg,

3) tid och plats för inresan eller utresan,

4) avsikten med inresan eller utresan.

Gränsbevakningsväsendet kan av särskilda skäl medge befrielse från skyldigheten att lämna uppgifter enligt 1 mom.

5 §
Gränsövergångsställen vid landgränsen mellan Finland och Ryssland

Gränsövergångsställen vid landgränsen mellan Finland och Ryssland är Imatra, Kuusamo, Niirala, Nuijamaa, Rajajooseppi, Salla, Vaalimaa, Vainikkala och Vartius. Gränsövergångsställe enbart för spårbunden trafik är Vainikkala. (5.12.2012/723)

Tillfälliga gränsövergångsställen är Inari och Parikkala. (5.7.2017/499)

6 § (3.11.2016/904)
Gränsövergångsställen inom flygtrafiken

Gränsövergångsställen inom flygtrafiken är följande flygplatser: Björneborg, Enontekis, Helsingfors-Malm, Helsingfors-Vanda, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby-Jakobstad, Kemi-Torneå, Kittilä, Kuopio, Kuusamo, Mariehamn, Nyslott, Rovaniemi, S:t Michel, Seinäjoki, Tammerfors-Birkala, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Gränsövergångsställe enbart för helikoptrar är Helsingfors-Ärtholmen.

Gränsövergångsställen enbart för flygplan som startar och landar på vatten är Hangö, Helsingfors och Ålands sjöbevakningsstationer.

7 §
Passerande av den yttre gränsen via havsområde

När ett fartyg som används för annat än fritidsbåttrafik eller kustfiske och statsfartyg enligt 2 § 9 punkten i territorialövervakningslagen (755/2000) kommeri in i landet via ett havsområde och överskrider det inre territorialvattnets yttre gräns enligt lagen om gränserna för Finlands territorialvatten (463/1956) skall det anlända till gränsövergångsstället för genomförande av gränskontroll längs den kortaste allmänna farleden. När ett fartyg som används för annat än fritidsbåttrafik eller kustfiske och statsfartyg lämnar landet via ett havsområde skall det anlöpa ett gränsövergångsställe för genomförande av gränskontroll och därefter längs den kortaste allmänna farleden passera den yttre gränsen för det inre territorialvattnet.

I kodexen om Schengengränserna finns det bestämmelser om särskilda kontrollförfaranden som gäller kryssningsfartyg, fritidsbåtstrafik och kustfiske. (3.11.2016/904)

8 § (3.11.2016/904)
Gränsövergångsställen inom sjötrafiken

Gränsövergångsställen inom sjötrafiken för andra fartyg än sådana fritidsbåtar som avses i kodexen om Schengengränserna är följande hamnar: Björneborg, Borgå, Brahestad, Dalsbruk, Eckerö, Ekenäs, Euraåminne, Fredrikshamn, Färjsundet, Förby, Hangö, Haukipudas, Helsingfors, Ingå, Jakobstad, Kalajoki, Karleby, Kaskö, Kemi, Kimito, Kotka, Kristinestad, Kyrkslätt, Lovisa, Långnäs, Mariehamn, Nuijamaa, Nystad, Nådendal, Pargas, Pernå, Pojo, Raumo, Salo, Sastmola, Sibbo, Torneå, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Gränsövergångsställen inom sjötrafiken för sådana fritidsbåtar som avses i kodexen om Schengengränserna är Aspö, Hangö, Helsingfors och Ålands sjöbevakningsstationer samt Nuijamaa hamn och Santio.

9 §
Internationella överenskommelser

I fråga om passerande av gränsen iakttas även de internationella överenskommelser som är bindande för Finland.

10 § (10.1.2019/2)
Fördelning av gränskontrolluppgifter

Polisen sköter gränskontrollen av flygtrafiken vid Halli, Jyväskylä, Kuopio och Tammerfors-Birkala flygplatser.

Tullen sköter gränskontrollen av fiske- och lastfartyg i hamnarna med undantag för hamnarna i Dalsbruk, Nuijamaa och Villmanstrand samt gränskontrollen av godstrafiken tillsammans med Gränsbevakningsväsendet vid Imatra, Nuijamaa och Vaalimaa gränsövergångsställen.

Gränsbevakningsväsendet sköter övriga gränskontroller vid de gränsövergångsställen som nämns i 5, 6 och 8 §.

Trots bestämmelserna i denna förordning kan Gränsbevakningsväsendet, polisen och Tullen komma överens om tillfälliga undantag beträffande ansvaret för gränskontrollen.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2006.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 25 augusti 2005 om gränsövergångsställen samt om fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem (652/2005) jämte ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

14.8.2008/534:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

18.8.2010/695:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

10.2.2011/116:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

5.12.2012/723:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

3.11.2016/904:

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2016.

5.7.2017/499:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

10.1.2019/2:

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.