Beaktats t.o.m. FörfS 829/2022.

29.6.2006/544

Lag om ett forskningsinstitut för internationella relationer och EU-frågor

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Uppgifter och ställning

I anknytning till riksdagen finns ett oberoende forskningsinstitut för internationella relationer och EU-frågor (forskningsinstitutet) för forskning i internationella politiska och ekonomiska relationer och frågor som berör Europeiska unionen och för utredningar som gäller dessa områden.

Forskningsinstitutet använder i sin verksamhet namnet Utrikespolitiska institutet.

2 §
Styrelsen och dess sammansättning

Forskningsinstitutet leds av en styrelse, som består av en ordförande och åtta andra ledamöter. Mandatperioden för styrelseledamöterna är fem år.

Styrelsen väljs av riksdagen. Av styrelseledamöterna väljs en på förslag från statsrådets kansli, en på förslag från utrikesministeriet, två på förslag från Finlands Akademi, en på förslag från Finlands universitetsrektorer och en på förslag från Stiftelsen för utrikespolitisk forskning. Inför valet av dessa sex ledamöter skall därför statsrådets kansli, utrikesministeriet, Finlands universitetsrektorer och Stiftelsen för utrikespolitisk forskning alla för riksdagens talman uppge namnet på två personer och Finlands Akademi på fyra personer senast tre månader innan valet skall förrättas. Om en styrelseledamot avgår eller avlider under mandatperioden skall en ny ledamot i hans eller hennes ställe utan dröjsmål väljas för den återstående mandatperioden.

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.

Riksdagens kanslikommission fastställer styrelseledamöternas arvode.

3 §
Behörighetsvillkor för styrelseledamöterna

Den styrelseledamot som väljs på förslag från statsrådets kansli skall ha god kännedom om och praktisk erfarenhet av EU-frågor. Den ledamot som väljs på förslag från utrikesministeriet skall ha förtrogenhet med och praktiskt erfarenhet av utrikespolitik. De ledamöter som väljs på förslag från Finlands Akademi, Finlands universitetsrektorer och Stiftelsen för utrikespolitisk forskning skall ha god förtrogenhet med forskning på institutets verksamhetsområde. De övriga styrelseledamöterna skall ha förtrogenhet med institutets verksamhetsområde.

4 §
Styrelsens uppgifter

Styrelsen skall

1) övervaka och styra forskningsinstitutets verksamhet och ta initiativ till utveckling av verksamheten,

2) årligen besluta om institutets budgetförslag samt verksamhets- och ekonomiplan,

3) årligen godkänna institutets verksamhetsberättelse,

4) utnämna institutets direktör och direktörens ställföreträdare samt besluta om tjänstledighet och uppsägning när det gäller direktören och direktörens ställföreträdare,

5) fastställa institutets arbetsordning, och

6) avgöra andra vittsyftande eller principiellt viktiga frågor som gäller institutets verksamhet och som styrelsen tar upp till behandling eller direktören hänskjuter till styrelsen.

5 §
Hur styrelsen fattar beslut

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som flertalet har understött. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

6 §
Forskningsinstitutets direktör och direktörens ställföreträdare

Mandatperioden för forskningsinstitutets direktör är fem år. Samma person kan utnämnas till direktör för högst två på varandra följande mandatperioder. Direktören står i tjänsteförhållande till riksdagen.

Direktören skall ha en ställföreträdare. Ställföreträdaren står i tjänsteförhållande till riksdagen.

På direktören och tjänsten som direktör samt på direktörens ställföreträdare och den tjänst vars innehavare skall verka som direktörens ställföreträdare tillämpas lagen om riksdagens tjänstemän (1197/2003), om inte annat följer av denna lag.

7 §
Behörighetsvillkor för direktören och direktörens ställföreträdare

Behörighetsvillkor för tjänsten som forskningsinstitutets direktör är doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgraden, god förtrogenhet med forskningsinstitutets verksamhetsområde och i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap. Till direktör kan utnämnas även andra än finska medborgare.

Behörighetsvillkor för den tjänst vars innehavare verkar som direktörens ställföreträdare är lämplig högre högskoleexamen.

8 §
Direktörens uppgifter

Direktören skall leda forskningsinstitutets verksamhet, ansvara för att verksamheten utvecklas och är effektiv, anställa och avskeda personal, med undantag av direktörens ställföreträdare, och avgöra de ärenden som inte enligt denna lag skall avgöras av styrelsen eller om vilka inte något annat bestäms i institutets arbetsordning. Arbetsordningen anger vilka ärenden direktören avgör på föredragning.

9 §
Forskningsinstitutets personal

Forskningsinstitutet kan ha forskningsledare, forskare, specialsakkunniga samt administrativ och annan stödpersonal. Personalen står i anställningsförhållande till riksdagen.

10 §
Delegationen och vetenskapliga rådet

I anknytning till forskningsinstitutet finns en delegation som skall upprätthålla och utveckla institutets kontakter med dess viktigaste samarbetsparter och följa verksamhetens genomslagskraft i samhället.

Delegationens mandatperiod är fyra år. Delegationen består av högst åtta riksdagsledamöter som utses av riksdagens kanslikommission och högst tolv av kanslikommissionen till delegationsmedlemmar kallade företrädare för institutets viktigaste samarbetsparter. Delegationen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.

I anslutning till forskningsinstitutet finns också ett vetenskapligt råd enligt vad styrelsen bestämmer närmare. Till medlemmar av rådet kallar styrelsen företrädare för inhemska och utländska universitet och forskningsinstitut samt internationella organisationer.

11 §
Forskningsinstitutets ekonomi

Statsbudgeten skall årligen innehålla ett anslag för finansiering av forskningsinstitutets verksamhet.

Institutet får ta emot donationer och testamenten för syften som främjar dess verksamhet.

Institutet får ta ut avgifter för sina prestationer. Avgifterna bestäms med iakttagande av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

12 §
Forskningsavtal och forskningssamarbete

Forskningsinstitutet kan inom sitt verksamhetsområde ingå avtal med myndigheter, sammanslutningar och enskilda om forskning och utredningar samt ingå samarbetsavtal med andra forskningsinstitut och universitet om gemensamma forsknings- eller utredningsprojekt.

13 §
Forskningsinstitutets arbetsordning

Forskningsinstitutets arbetsordning innehåller närmare föreskrifter om behandlingen av administrativa ärenden inom institutet, om andra ärenden som rör institutets interna förvaltning och vid behov om de anställdas arbetsuppgifter. Arbetsordningen kan också innehålla föreskrifter om vilka examina som krävs för andra uppgifter än de som direktör eller direktörens ställföreträdare och om andra särskilda behörighetsvillkor, när detta behövs för en adekvat skötsel av uppgiften i fråga.

14 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Ledamöterna i forskningsinstitutets första styrelse kan väljas och styrelsen kan börja arbeta innan denna lag träder i kraft. Utan hinder av 2 § utgår mandatperioden för ledamöterna i institutets första styrelse den 31 december 2011, dock så att mandatperioden för de ledamöter som valts till den styrelsen på förslag från statsrådets kansli, utrikesministeriet, Finlands Akademi, Finlands universitetsrektorer och Stiftelsen för utrikespolitisk forskning utgår den 31 december 2009.

Forskningsinstitutets delegation tillsätts första gången efter det att valet av riksdagsledamöter har förrättats 2007, dock senast den 1 juni 2007.

Utan hinder av 4 § utlyser riksdagen tjänsten som direktör för forskningsinstitutet första gången tjänsten tillsätts. Den person som är direktör för Utrikespolitiska institutet när denna lag träder i kraft sköter vid behov enligt sitt samtycke direktörens uppgifter vid forskningsinstitutet fram till dess att forskningsinstitutets direktör har börjat sköta tjänsten.

När denna lag träder i kraft blir de anställda vid Utrikespolitiska institutet enligt sitt samtycke anställda av riksdagen i enlighet med särskild överenskommelse.

Riksdagen övertar ansvaret för de ekonomiska förbindelser och andra åtaganden som följer av Utrikespolitiska institutets normala verksamhet och som den 31 december 2006 belastar institutet eller Stiftelsen för utrikespolitisk forskning. Forskningsinstitutet utövar enligt vad som avtalas särskilt mellan stiftelsen och riksdagen de rättigheter som följer av avtal som institutet eller stiftelsen har ingått i anslutning till institutets forskningsverksamhet och som gäller när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som inledandet av forskningsinstitutets verksamhet förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

LM 28/2006, UtUB 5/2006, RSk 15/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.