Beaktats t.o.m. FörfS 822/2022.

25.11.2005/920

Lag om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om ett nationellt ackrediteringssystem med syfte att säkerställa att de tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven som tillhandahålls är tillförlitliga och internationellt acceptabla.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på ackreditering av tjänster för bedömning av överenskommelse med kraven och på därmed jämförbar bedömning av kompetens.

3 § (19.9.2014/764)
Förhållandet till annan lagstiftning

Hänvisas det någon annanstans i lagstiftningen till ackreditering eller därmed jämförbar bedömning av kompetens som görs av ackrediteringsenheten, ska denna lag tillämpas.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) bedömning av överensstämmelse med kraven ackreditering, testning, kalibrering, certifiering, kontroll och därmed jämförbar verksamhet,

2) tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven testning, kalibrering, certifiering, kontroll och därmed jämförbar verksamhet,

3) bedömningsorgan en sammanslutning, en inrättning eller ett annat organ som utför tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven,

4) ackreditering konstaterande av ett bedömningsorgans kompetens utgående från enhetliga internationella eller europeiska bedömningsgrunder,

5) med ackreditering jämförbar bedömning av kompetens bedömning av kompetens som sker som ett led i ackrediteringssystemet och vid vilken i tillämpliga delar iakttas enhetliga internationella eller europeiska bedömningsgrunder och vid vilken även andra bedömningsgrunder kan tillämpas med beaktande av verksamhetens art,

6) ackrediteringssystem system som upprätthålls för ackrediteringar samt för sådan bedömning av kompetens som kan jämföras med ackreditering,

7) testning bestämmande av en eller flera egenskaper hos ett material, en produkt eller en process,

8) kalibrering åtgärder som, under specificerade förhållanden, fastställer sambandet mellan ett mätinstruments eller ett mätsystems visade storhetsvärden eller värden representerade av ett materialiserat mått eller av ett referensmaterial, och motsvarande värden förverkligade genom normaler,

9) certifiering en obunden parts bestyrkande av att en produkt, en process, ett system eller en person uppfyller kraven,

10) kontroll undersökning av en produkt, apparat eller utrustning, eller av planeringen eller installationen av dessa, eller av en produkts tillverkningsprocess utgående från yrkesmässig bedömning och allmänna krav i syfte att påvisa överensstämmelse med kraven,

11) ackrediteringsenhet Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet. (19.9.2014/764)

5 §
Ansökan om ackreditering

Ett bedömningsorgan kan hos ackrediteringsenheten ansöka om ackreditering eller därmed jämförbar bedömning av kompetens.

Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om förfarandet vid ansökan enligt 1 mom.

6 §
Förutsättningar för ackreditering

På ackrediteringen av ett bedömningsorgan tillämpas enhetliga internationella och europeiska bedömningsgrunder. Beslut om att tillämpa bedömningsgrunderna fattas av ackrediteringsenheten efter att enheten hört de aktörer som är av central betydelse för ackrediteringssystemet och tjänsterna för bedömning av överensstämmelse med kraven.

En förutsättning för ackreditering är att bedömningsorganets organisation, personal, lednings- och kvalitetssystem, interna kontroll samt produktion av tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven är ändamålsenlig med beaktande av de bedömningsgrunder som tillämpas med stöd av 1 mom.

Vid sådan bedömning av kompetens som kan jämföras med ackreditering kan avvikelse göras från de förutsättningar som avses i 1 och 2 mom., om detta är motiverat med beaktande av kvaliteten på och omfattningen av tjänsterna för bedömning av överensstämmelse med kraven.

7 §
Ackrediteringsbeslut

Ett bedömningsorgan skall visa att det motsvarar de förutsättningar som avses i 6 §.

Ackrediteringsenheten ackrediterar ett bedömningsorgan efter att ha gjort den bedömningen att organet motsvarar de förutsättningar som avses i 6 § 1 och 2 mom.

I ackrediteringsbeslutet anges det kompetensområde på vilket bedömningsorganet ackrediteras och fastställs förfaranden för upprätthållande och uppföljning av kompetensen. Ett ackrediteringsbeslut kan utfärdas för viss tid.

Ackrediteringsenheten avger ett utlåtande över bedömningsorganets kompetens efter att ha gjort en kompetensbedömning enligt 6 § 3 mom.

Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om sådant påvisande av kompetens som avses i 1 mom. samt om den bedömning som avses i 2 och 4 mom.

8 §
Uppföljning av bedömningsorganens kompetens

Ackrediteringsenheten följer hur kompetensen hos de bedömningsorgan som den har ackrediterat utvecklas på det sätt som enheten har fastställt i ett beslut enligt 7 § 3 mom.

Bedömningsorganen skall upplysa ackrediteringsenheten om alla de omständigheter i sin verksamhet som kan ha betydelse för att organen skall motsvara förutsättningarna enligt 6 § 1 och 2 mom.

Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om uppföljningen av bedömningsorganens kompetens.

9 §
Återkallande av ackreditering

Om ackrediteringsenheten i samband med den uppföljning som avses i 8 § konstaterar att ett ackrediterat bedömningsorgan inte motsvarar de förutsättningar som avses i 6 § 1 och 2 mom., skall ackrediteringsenheten förelägga organet tillräcklig tid för att rätta till saken.

Ackrediteringsenheten skall dessutom vidta åtgärder på det sätt som anges i 1 mom., om uppföljning enligt 8 § inte är möjlig på grund av bedömningsorganets egna åtgärder.

Ackrediteringsenheten kan återkalla en ackreditering, om bedömningsorganet inte har rättat till saken inom den tid som förelagts med stöd av 1 eller 2 mom.

10 § (27.1.2017/75)
Ändringssökande

I ett beslut som ackrediteringsenheten har fattat får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Beslutet ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

11 §
Register

Ackrediteringsenheten för register över de bedömningsorgan som den har ackrediterat samt över deras kompetensområden.

2 mom. har upphävts genom L 14.12.2018/1129. (14.12.2018/1129)

Genom förordning av statsrådet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om det register som avses i 1 mom.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Genom denna lag upphävs förordningen om konstaterande av kompetensen hos organ för testning, kontroll, certifiering och kalibrering (1568/1991) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

13 §
Övergångsbestämmelser

De ackrediteringsbeslut som har utfärdats av mätteknikcentralen innan denna lag träder i kraft förblir i kraft i enlighet med villkoren för dem.

Ärenden som har anhängiggjorts med stöd av förordningen om konstaterande av kompetensen hos organ för testning, kontroll, certifiering och kalibrering och som är anhängiga när denna lag träder i kraft behandlas och avgörs utgående från denna lag.

RP 140/2005, EkUB 15/2005, RSv 126/2005

Ikraftträdelsestadganden:

19.9.2014/764:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

De ackrediteringsbeslut som Mätteknikcentralens ackrediteringsenhet har meddelat innan denna lag trädde i kraft förblir i kraft i enlighet med villkoren för dem.

Ärenden som har anhängiggjorts för konstaterande av kompetensen hos organ som bedriver testning, kontroll, certifiering och kalibrering och som är anhängiga när denna lag träder i kraft ska behandlas och avgöras enligt denna lag.

RP 74/2014, EkUB 10/2014, RSv 84/2014

27.1.2017/75:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 168/2016, LaUB 13/2016, RSv 162/2016

14.12.2018/1129:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 98/2018, EkUB 15/2018, RSv 109/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.