Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

15.7.2005/563

Lag om återbäring i vissa fall av skatt som betalats på dividend erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Genom denna lag bringas beskattningen av dividend som erhållits från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i överensstämmelse med artiklarna 56 och 58 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Internationell dubbelbeskattning av dividenden undanröjs genom att skatt som betalats till för stort belopp återbärs till den skattskyldige enligt ett särskilt förfarande separat från den övriga beskattningen på det sätt som anges nedan.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Lagen tillämpas på dividend som dividendtagare enligt lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) har erhållit skatteåren 1998–2004 från ett bolag med hemort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vilket uppfyller kraven i lagen om gottgörelse för bolagsskatt, och som har varit skattepliktig inkomst enligt inkomstskattelagen (1535/1992), lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) eller inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967) samt som inte har berättigat till gottgörelse för bolagsskatt enligt 4 § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt.

Som ett bolag med hemort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anses ett bolag som när beslutet om dividendutdelning fattades var ett i artikel 2 i direktivet om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (90/435/EEG) avsett bolag eller ett motsvarande bolag med hemort i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som inte är medlemsstat i Europeiska unionen.

Lagen tillämpas inte på dividend erhållen från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som beskattas som förvärvsinkomst.

3 §
Skatt som skall återbäras

Av den skatt som i Finland skatteåren 1998–2004 debiterats på grundval av dividendinkomst enligt 2 § (debiterad skatt) återbärs till dividendtagaren ett belopp som överstiger den skatt som räknats ut på den dividend som dividendtagaren erhållit och på den gottgörelse för bolagsskatt som skall hänföras till inkomst respektive skatteår (kalkylerad skatt).

Som debiterad skatt anses ett belopp som motsvarar 28 procent av det dividendbelopp som hänförts till inkomst i beskattningen för skatteåren 1998–1999 och 29 procent av det dividendbelopp som hänförts till inkomst i beskattningen för skatteåren 2000–2004, minskat med beloppet av den skatt som betalats i en främmande stat för samma inkomst och som gottskrivits i beskattningen för skatteåret.

Som kalkylerad skatt anses ett belopp som motsvarar 28 procent av det sammanlagda beloppet av den dividend som erhållits och den gottgörelse för bolagsskatt som skall hänföras till inkomst skatteåren 1998–1999 och 29 procent av det sammanlagda beloppet av den dividend som erhållits och den gottgörelse för bolagsskatt som skall hänföras till inkomst skatteåren 2000–2004, minskat med beloppet av den gottgörelse för bolagsskatt som skall räknas dividendtagaren till godo. Gottgörelsen för bolagsskatt räknas ut genom att den dividend som dividendtagaren erhållit multipliceras med det dividendutdelande bolagets gottgörelse för bolagsskatt enligt 4 §. Från den kalkylerade skatten avdras beloppet av den skatt som betalats i en främmande stat på samma inkomst och som gottskrivits i beskattningen för skatteåret. Skatt som betalats i en främmande stat avdras högst till ett belopp som motsvarar den kalkylerade skatt som räknats ut på dividendinkomst från samma stat.

4 §
Fastställande av gottgörelse för bolagsskatt

Bolagsskatten räknas ut utgående från den skatt för skatteåret som det dividendutdelande bolaget har betalat till hemviststaten på grundval av inkomst (skatten för skatteåret), det sammanlagda beloppet av den dividend som bolaget beslutat dela ut för samma skatteår (det sammanlagda beloppet av dividenden) och oanvänd skatt från ett tidigare skatteår (oanvänd skatt). Om Finland och det dividendutdelande bolagets hemviststat har ingått ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning, avses med skatten för skatteåret de skatter som bolaget har betalat på grundval av inkomst och som omfattas av avtalet.

Bolagsskatten räknas ut så att som skatt för skatteåret beaktas för skatteåren 1997–1999 högst 7/18 och för skatteåren 2000–2004 högst 29/71 av det sammanlagda beloppet av den dividend som bolaget beslutat dela ut för respektive skatteår. Om skatten för skatteåret överstiger maximibeloppet, skall det överstigande beloppet beaktas som oanvänd skatt de följande åren. Om skatten för skatteåret understiger maximibeloppet, skall oanvänd skatt från ett tidigare skatteår beaktas som tillägg till skatten för skatteåret tills skatten motsvarar ett belopp som är högst lika stort som skatten för skatteåret i fråga.

Gottgörelsen för bolagsskatt fås genom att den ovan avsedda bolagsskatten divideras med det sammanlagda beloppet av den dividend som bolaget beslutat dela ut för skatteåret. Gottgörelsen för bolagsskatt fastställs för varje skatteår från och med skatteåret 1997. Skattemyndigheten inhämtar på tjänstens vägnar de uppgifter om skatten för skatteåret och den dividend som enligt beslut skall delas ut vilka behövs vid fastställandet.

Om skattemyndigheten inte har tillgång till uppgifter om skatten för skatteåret eller det sammanlagda dividendbeloppet, är gottgörelsen för bolagsskatt 7/18 av det sammanlagda beloppet av den dividend som enligt beslut skall delas ut för skatteåren 1997–1999 och 29/71 av det sammanlagda beloppet av den dividend som enligt beslut skall delas ut för skatteåren 2000–2004.

5 §
Oanvänd skatt som den skattskyldige visar

Om den skattskyldige visar att det dividendutdelande bolaget har oanvänd skatt enligt 4 § 2 mom. från skatteåren före skatteåret 1997, skall oanvänd skatt från de tio skatteår som närmast föregått skatteåret, räknat från det tidigaste året, beaktas som tillägg till skatten för de följande skatteåren, tills skatten motsvarar ett belopp som är högst lika stort som skatten för skatteåret i fråga. Oanvänd skatt från ett skatteår före skatteåret 1989 beaktas inte. När oanvänd skatt från ett skatteår före skatteåret 1997 räknas ut anses som skatt för skatteåret högst ett belopp som motsvarar en sådan andel av det sammanlagda beloppet av den dividend som bolaget beslutat dela ut för skatteåret och som överensstämmer med den inkomstskatteprocent för samfund som tillämpats i Finland under skatteåret.

6 §
Oanvänd avräkning av utländsk skatt

Om beloppet av den skatt enligt 3 § 3 mom. som betalats i en främmande stat inte avräknas i sin helhet från den dividendinkomst som erhållits från samma stat, skall det belopp som inte avräknas (oanvänd avräkning av utländsk skatt) dras av från den kalkylerade skatt enligt 3 § 3 mom. som det därpå följande skatteåret påförs för dividendinkomst från samma stat. Oanvänd avräkning av utländsk skatt avdras det följande skatteåret, om kalkylerad skatt återstår när gottgörelsen för bolagsskatt för det följande skatteåret har tillgodoräknats och de skatter som betalats i den främmande staten det följande skatteåret har dragits av.

Oanvänd avräkning av utländsk skatt som inte avräknats för skatteåret 2004 avdras på det sätt som anges i 5 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995).

7 §
Återbäring av skatt till samfund

Skatt återbärs inte till ett samfund till ett större belopp än beloppet av samfundets inkomstskatt för skatteåret. På skattebelopp som inte har återburits tillämpas det som i 5 och 5 a § i lagen om gottgörelse för bolagsskatt och i 2 § i lagen om upphävande av lagen om gottgörelse för bolagsskatt (725/2004) föreskrivs om avdrag av oanvänd gottgörelse.

8 § (11.6.2010/521)
Behörig myndighet

Beslut i ett ärende som gäller återbäring av skatt fattas av Skatteförvaltningen. Återbäringen ska betalas omedelbart efter det att beslutet fattats.

9 §
Återbäring på tjänstens vägnar

Till fysiska personer och inhemska dödsbon återbärs skatt som avses i denna lag på tjänstens vägnar utan att den skattskyldige hörs utgående från den årsanmälan om dividend som skattemyndigheten fått. Beslut om återbäring av skatt skall fattas senast den 31 december 2006. Beslutet sänds till den skattskyldige för kännedom på det sätt som bestäms i lagen om beskattningsförfarande.

Om den skattskyldige samtidigt har ett rättelseyrkande enligt lagen om beskattningsförfarande anhängigt i ett ärende som avses i 1 mom., meddelas inte något separat beslut med anledning av rättelseyrkandet.

10 §
Ansökan om återbäring

Fysiska personer och inhemska dödsbon till vilka skatt inte har återburits enligt 9 § kan ansöka om återbäring av skatt på erhållna dividender. Ansökan om återbäring av skatt på dividender som erhållits skatteåren 1998–2000 skall göras senast den 30 april 2007. Återbäring av skatt på dividender som erhållits skatteåren 2001–2004 kan sökas inom fem år från ingången av året efter det år då beskattningen av den skattskyldige slutförts.

En skriftlig ansökan ska lämnas till Skatteförvaltningen. Ansökan ska innehålla en utredning om beloppen av dividender enligt 2 § och den källskatt som uppburits för dividenderna, specificerat per skatteår, samt de dividendutdelande bolagens namn och hemort. (11.6.2010/521)

Skatt som med stöd av denna lag skall återbäras till ett samfund återbärs på ansökan. Vid sökandet av återbäring iakttas bestämmelserna i 1 och 2 mom.

Om den skattskyldige i ett ärende som avses i denna lag har framställt eller framställer ett rät-telseyrkande enligt lagen om beskattningsförfarande, behandlas rättelseyrkandet som en ansökan om återbäring. Något separat beslut meddelas inte med anledning av rättelseyrkandet.

11 §
Ändringssökande

Ett beslut som givits med stöd av denna lag kan rättas och ändring i beslutet sökas på det sätt som anges i lagen om beskattningsförfarande.

12 §
Ränta på skatt som skall återbäras

På skatt som skall återbäras betalas ränta på det sätt som lagen om beskattningsförfarande föreskriver om återbäringsränta och samfundsränta som skall återbäras.

13 § (12.1.2018/46)
Tillämpning av lagen om skatteuppbörd

På skatt som ska återbäras med stöd av denna lag tillämpas lagen om skatteuppbörd (11/2018) och vad som föreskrivs eller bestäms med stöd av den.

14 §
Behandling av skatt som skall återbäras i skattetagarnas redovisning

Skatt som skall återbäras avdras i redovisningarna enligt lagen om skatteredovisning (532/1998) från den andel som skall betalas till staten. Skatt som skall återbäras innefattas inte i utdelningen enligt skattetagarnas debiteringsförhållanden.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2005.

RP 57/2005, FiUB 18/2005, RSv 89/2005

Ikraftträdelsestadganden:

11.6.2010/521:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009, FiUB 12/2010, RSv 37/2010

9.9.2016/804:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

12.1.2018/46:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.