Beaktats t.o.m. FörfS 318/2022.

21.4.2005/251

Statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på transport, inklusive intern flyttning, och tillfällig förvaring av farliga ämnen enligt lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) på hamnområden.

På transport av farliga ämnen som anländer till eller avsänds från hamnområden tillämpas berörda internationella avtal som gäller saken eller nationella bestämmelser om transport av farliga ämnen på väg eller järnväg.

Denna förordning gäller inte områden för fasta lagerbehållare eller för distributionslager.

2 § (26.11.2015/1374)
Definitioner

I denna förordning avses med

1) TFÄ-lagen lagen om transport av farliga ämnen,

2) IMDG-koden den kod som anges i kapitel VII del A regel 3 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerhet för människoliv till sjöss (SOLAS) (FördrS 11/1981) och som innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg, version 40–20, (5.5.2022/316)

2 punkten har ändrats genom F 316/2022, som träder i kraft 1.6.2022. Den tidigare formen lyder:

2) IMDG-koden den kod som anges i kapitel VII del A regel 1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerhet for människoliv till sjöss (SOLAS) (FördrS 11/1981) och som innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg, version 39–18, (14.5.2020/365)

3) förpackning förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar som har godkänts för transport av farliga ämnen,

4) tank tankfordon, cisternvagnar, avmonterbara tankar, batterifordon, MEG-containrar, UN-tankar och tankcontainrar,

5) hamninnehavare hamninnehavare enligt 3 § 1 mom. 8 punkten i TFÄ-lagen,

6) tillfällig förvaring, utöver det som föreskrivs i TFÄ-lagen, tillfälliga avbrott i färden på grund av transportförhållandena samt tillfällig förvaring på grund av byte av transportslag eller transportmedel, förutsatt att dokument som utvisar avsändnings- och mottagningsplats uppvisas på begäran av tillsynsmyndigheten och att kollin och tankar inte öppnas under den tillfälliga förvaringen, med undantag för eventuella besiktningar utförda av tillsynsmyndigheten,

7) lasttransportenhet ett fordon, en järnvägsvagn, en container, ett tankfordon, en cisternvagn, en transportbehållare, en färjvagn och ett flak,

8) verksamhetsutövare ett företag som på hamnområdet bedriver stuvning, lastning, lossning eller intern flyttning av farliga ämnen som styckegods; med definitionen avses inte transportföretag som transporterar farliga ämnen till och från hamnområdet,

9) räddningsmyndighet det lokala räddningsväsendets räddningsmyndighet enligt räddningslagen (379/2011),

10) landbaserad personal, personer som arbetar på land och vars arbetsuppgifter omfattar uppgifter som anknyter till transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg; till dessa uppgifter hör att klassificera farliga ämnen, identifiera officiella benämningar på farliga ämnen, förpacka farliga ämnen, förse förpackningar som innehåller farliga ämnen med märkningar och varningsetiketter, lasta eller lasta ur lasttransportenheter, bereda transporthandlingar för farliga ämnen, överlämna eller godkänna farliga ämnen för transport, hantera farliga ämnen, upprätta lastnings- och stuvningsplaner för farliga ämnen, lasta eller lossa farliga ämnen i eller ur fartyg, transportera farliga ämnen eller på annat sätt delta i transport av farliga ämnen samt övervaka att tillämpliga bestämmelser och regler iakttas.

3 § (26.11.2015/1374)

3 § har upphävts genom F 26.11.2015/1374.

4 §
Transport och tillfällig förvaring

Under intern flyttning och tillfällig förvaring på hamnområden ska IMDG-koden tillämpas på förpackningar, tankar och de transportenheter som används vid väg- och järnvägstransporter samt på märkning, dokument och lastning som hänför sig till dem. Undantag från IMDG-koden får göras genom tillämpning av specialbestämmelserna i ett undantag som avses i punkt 7.9.1. i IMDG-koden och som godkänts med stöd av 6 § i TFÄ-lagen, om dessa bestämmelser har iakttagits vid transport som ankommer till hamnen. Vid intern flyttning krävs dock inga dokument. (28.11.2019/1103)

Om det under transport, inklusive intern flyttning, eller tillfällig förvaring upptäcks försummelser eller andra brister som kan äventyra säkerheten i verksamheten, skall transporten avbrytas så snabbt som möjligt med beaktande av kraven på allmän säkerhet. Verksamheten får fortsätta först när den uppfyller de föreskrivna kraven.

5 §
Utredning av farliga ämnen som transporteras

Avlastaren eller avsändaren skall innan ett farligt ämne levereras till hamnområdet till hamninnehavaren eller verksamhetsutövaren lämna uppgifter om det farliga ämnet i god tid och i mån av möjlighet minst 24 timmar innan fartyget anlöper hamnen.

Fartygets befälhavare eller en företrädare för rederiet skall innan lossning av fartyget påbörjas till hamninnehavaren eller verksamhetsutövaren lämna uppgifter om det farliga ämnet.

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. är den officiella beteckningen för det farliga ämnet (proper shipping name), riskkategori, FN-nummer och vid behov flampunkt, förpackningsgrupp, mängd, antal kollin och förpackningens beskaffenhet. Uppgifter om lastförteckningen eller stuvningsplanen meddelas dessutom verksamhetsutövaren.

6 §
Uppgifter som skall finnas tillgängliga i hamnen

Hamninnehavaren och verksamhetsutövaren skall till sitt förfogande ha de bestämmelser och föreskrifter om transport av farliga ämnen som tillämpas i hamnen, anvisningar med tanke på olycksfall och första hjälpen samt en intern räddningsplan enligt 11 §.

Om en olycka inträffar skall hamninnehavaren och verksamhetsutövaren vid behov lämna uppgifter om de farliga ämnena till räddningsmyndigheten.

7 §
Utbildning av personal

Hamninnehavaren och verksamhetsutövaren skall ha åtminstone en ansvarig person som är förtrogen med bestämmelserna om och verksamheten i anknytning till transport av farliga ämnen.

Hamninnehavaren och verksamhetsutövaren skall säkerställa att de personer i deras tjänst vars arbetsuppgifter omfattar transport av farliga ämnen har en utbildning som täcker transportkraven och är lämplig med tanke på personalens ansvar och uppgifter. Utbildningen skall omfatta

1) allmän grundläggande utbildning som omfattar utbildning om de allmänna bestämmelser om transport av farliga ämnen som tillämpas i hamnen i fråga,

2) uppgiftsbaseradutbildning, där personalen skall ges detaljerad, till personalens arbetsuppgifter och ansvarsområde anpassad utbildning om bestämmelserna om ifrågavarande transportform för farliga ämnen,

3) säkerhetsutbildning där personalen skall få utbildning om de faror som farliga ämnen kan förorsaka i förhållande till den olycksfallsrisk och exponering som en eventuell olycka vid transport, lastning och lossning av farliga ämnen kan medföra; utbildningen skall syfta till att göra personalen förtrogen med hur ett ämne transporteras och hanteras på ett säkert sätt och vilka åtgärder som skall vidtas i en nödsituation,

4) utbildning i anslutning till transport av radioaktiva ämnen, där personal som deltar i transport av dessa ämnen skall få lämplig utbildning om strålningsrisker i samband med transport av radioaktiva ämnen och om försiktighetsåtgärder som skall beaktas för skydd mot strålning och för att skydda andra personer,

5) utbildning i skyddsåtgärder, där personalen skall få utbildning om säkerhetsrisker i anknytning till transporter och om hamnens skyddsplan,

6) kompletterande utbildning, som ges regelbundet om ändringar som skett i bestämmelserna och föreskrifterna om transport av farliga ämnen.

3 mom. har upphävts genom F 4.4.2013/249. (4.4.2013/249)

4 mom. har upphävts genom F 4.4.2013/249. (4.4.2013/249)

5 mom. har upphävts genom F 4.4.2013/249. (4.4.2013/249)

8 § (19.12.2018/1209)
Säkerhetsutredning

En säkerhetsutredning ska göras för hamnområden via vilka över 10 000 ton farliga ämnen årligen transporteras som styckegods. Transport- och kommunikationsverket kan kräva att en säkerhetsutredning görs också för andra hamnområden, om det framkommer att det behövs en säkerhetsutredning för att trygga säkerheten.

Säkerhetsutredningen ska visa att de risker som transporten och den tillfälliga förvaringen av farliga ämnen medför har identifierats och att behövliga åtgärder har vidtagits för att förebygga olyckor och begränsa konsekvenserna av eventuella olyckor för människor och miljön. Av säkerhetsutredningen ska dessutom framgå hur tillsynen över de transportenheter som fraktar farliga ämnen har ordnats på hamnområdet. I utredningen ska beaktas också andra faror och eventuella sårbara objekt som förekommer på hamnområdet och utanför det såsom skolor, sjukhus och grundvattenområden. Av utredningen ska också framgå verksamhetsprinciperna för säkerhetsledningssystemet. Till utredningen ska fogas en särskild intern räddningsplan för hamnområdet.

Säkerhetsledningssystemet ska innehålla en beskrivning av den organisation, ledning och personal som deltar i hanteringen av olycksrisker hos hamninnehavaren och verksamhetsutövaren, personalens uppgifter och ansvarsområden samt ledningen av verksamheten i hamnen. Dessutom ska en tillräcklig överföring av information mellan och inom de olika organisationerna säkerställas. Systemet ska också innehålla en beskrivning av en handlingsplan och nödsituationsövningar som bygger på den interna räddningsplanen.

9 § (19.12.2018/1209)
Godkännande av säkerhetsutredningen

Verksamhetsutövaren ska göra en säkerhetsutredning för egen del och lämna den till hamninnehavaren. Hamninnehavaren kan förutsätta att verksamhetsutövarna utarbetar säkerhetsutredningarna i en viss form. Hamninnehavaren ska utifrån verksamhetsutövarnas säkerhetsutredningar sammanställa en säkerhetsutredning för hela hamnområdet och se till att funktionerna beskrivs på ett övergripande och fungerande sätt. Hamninnehavaren kan göra en enhetlig säkerhetsutredning för hela hamnen när hamnen består av flera hamnområden.

Säkerhetsutredningen för hela hamnen eller ett hamnområde ska tillsammans med bilagor tillställas Transport- och kommunikationsverket för godkännande. Innan säkerhetsutredningen godkänns ska Transport- och kommunikationsverket reservera möjlighet för räddningsmyndigheten, den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen samt regionförvaltningsverket och vid behov andra myndigheter att framföra sina åsikter om säkerhetsutredningen.

Transport- och kommunikationsverket ska inom en rimlig tidsfrist meddela hamninnehavaren vilka slutsatser verket dragit av säkerhetsutredningen. Hamninnehavaren meddelar verksamhetsutövaren att säkerhetsutredningen har godkänts. Den godkända säkerhetsutredningen för hela hamnen eller ett hamnområde ska vara tillgänglig för räddningsmyndigheten, den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen, regionförvaltningsverket och andra myndigheter.

10 § (19.12.2018/1209)
Skyldighet att revidera säkerhetsutredningen

Hamninnehavaren ska granska och uppdatera säkerhetsutredningen i följande fall:

1) om det i verksamheten på hamnområdet har skett en sådan förändring som ökar risken för en storolycka,

2) om det vid utredningen av olycksfalls- och risksituationer har framgått något anmärkningsvärt, eller

3) på begäran av Transport- och kommunikationsverket, om det framkommer att det behövs för att trygga säkerheten.

Om en sådan ändring som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten har skett i verksamhetsutövarens verksamhet, ska verksamhetsutövaren underrätta hamninnehavaren om den.

Säkerhetsutredningen ska dock granska och uppdateras minst vart femte år i enlighet med 9 §. Vid kontrollen ska de ändringar beaktas som skett i hamnområdets och räddningsväsendets arrangemang samt den tekniska utvecklingen i fråga om förebyggande av olyckor.

11 §
Intern räddningsplan

I den interna räddningsplanen anges de åtgärder genom vilka i fråga om olyckor som på förhand bedöms vara möjliga

1) en olycka avvärjs och följderna av den minimeras för människor, miljön och egendom,

2) nödvändiga åtgärder vidtas för att människor, miljön och egendom skall kunna skyddas mot följderna av olyckor och

3) förberedelser görs för att spåren efter en olycka skall kunna undanröjas och miljön rengöras.

När en intern räddningsplan görs upp skall arrangemangen i anknytning till det regionala räddningsväsendet beaktas.

Den interna räddningsplanen och uppdateringarna av den skall tillställas räddningsmyndigheten.

Den interna räddningsplan som avses i denna paragraf kan vara en del av en mer omfattande räddningsplan för hamnområdet.

12 § (19.12.2018/1209)
Kontroller

Transport- och kommunikationsverket ska systematiskt kontrollera att den hamnverksamhet som avses i 8 § 1 mom. svarar mot den verksamhet som beskrivs i säkerhetsutredningen. Den första kontrollen ska göras senast två år efter det att säkerhetsutredningen har godkänts och efter det vart femte år. Till kontrollerna ska kallas åtminstone räddningsmyndigheten, den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen samt regionförvaltningsverket.

13 § (19.12.2018/1209)
Placering i hamnen av lasttransportenheter som innehåller farliga ämnen

För lasttransportenheter som innehåller farliga ämnen ska platser och områden på hamnområdet anvisas på ett sådant sätt att arrangemanget inte förorsakar olägenhet för människor, miljön och egendom.

Platserna och områdena ska märkas ut tydligt eller det ska på annat sätt säkerställas att lasttransportenheter som inte är lämpliga att förvaras tillsammans separeras från varandra och att räddningstjänsten har fri passage till lasttransportenheterna. Vid placeringen av enheterna ska den övriga trafiken på hamnområdet beaktas och flyttning av enheterna i mån av möjlighet undvikas. Lasttransportenheter som innehåller farliga ämnen får inte under tillfällig förvaring staplas på varandra utan tvingande skäl.

Om lasttransportenheter som innehåller farliga ämnen förvaras tillfälligt på hamnområdet, får Transport- och kommunikationsverket utifrån en bedömning av de risker som anges i hamninnehavarens eller verksamhetsutövarens säkerhetsutredning eller utifrån annan bedömning bestämma hur området ska utrustas med tanke på lastskador. Om det av särskilda säkerhetsskäl visar sig behövas, får Transport- och kommunikationsverket bestämma högst hur mycket farliga ämnen som samtidigt får finnas i tillfällig förvaring på hamnområdet.

Att röka och göra upp öppen eld är förbjudet i närheten av transportenheter som innehåller farliga ämnen.

14 §
Separation av farliga laster

De lasttransportenheter som innehåller farliga ämnen skall för tillfällig förvaring på hamnområdet placeras så att ämnen som inte är lämpliga att förvaras tillsammans finns på tillräckligt stort avstånd från varandra. På hamnområdet skall de separationsavstånd som anges i bilagan iakttas.

I fråga om separation och placering av lasttransportenheter som innehåller ringa mängder av ett farligt ämne behöver bestämmelserna i bilagan dock inte tillämpas. Hamninnehavaren kan ge anvisningar om placeringen av sådana enheter.

Ämnen som hör till klass 1, med undantag för riskgrupp 1.4S, ämnen som hör till klass 6.2 och ämnen som hör till klass 7, med undantag för ämnen med beteckningen UN 2908–2911, skall omedelbart fraktas bort från hamnområdet. Dessa ämnen kan dock tillfälligt förvaras på hamnområdet, om det är tryggt och förvaringen inte förorsakar fara och om hamninnehavaren har gett tillstånd till det.

15 §
Beredskap att förebygga olyckor

Hamninnehavaren och verksamhetsutövaren skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga olyckor och begränsa följderna av dem för människor, miljön och egendom.

Hamninnehavaren och verksamhetsutövaren skall med tanke på olyckor ha information om placeringen inom hamnområdet av sådana lasttransportenheter som innehåller farliga ämnen och om de farliga ämnen som de innehåller.

Åtgärderna för förebyggande av olyckor skall täcka hela hamnens verksamhet. De skall vara planmässiga och systematiska samt grunda sig på identifiering av risker förorsakade av verksamheten och bestämmande av mål och handlingssätt för begränsning av riskerna. Hamninnehavaren och verksamhetsutövaren skall följa upp och bedöma hur åtgärderna genomförs och vilka effekter de har samt vid behov vidta korrigerande åtgärder.

Hamninnehavaren och verksamhetsutövaren skall på hamnområdet ordna nödsituationsövningar enligt 8 § 3 mom.

På hamnområdet skall finnas primärsläckningsredskap och materiel för bekämpning av läckage.

16 §
Skadade laster

För skadade farliga laster och avfall som smutsats ned av farliga laster skall reserveras en plats där lasterna kan förvaras och förpackas på nytt och där nedsmutsat avfall kan samlas upp för destruktion. När sådana arrangemang planeras skall mängden och arten av de farliga ämnen som transporteras via hamnområdet beaktas.

Vid planeringen skall uppmärksamhet fästas vid att läckage av farliga ämnen och nedsmutsat vatten kan samlas upp.

Om ett farligt ämne förorsakar betydande fara som kan äventyra säkerheten i verksamheten, har hamninnehavaren rätt att flytta den lasttransportenhet som innehåller det farliga ämnet till en säkrare plats eller bort från hamnområdet.

17 § (19.12.2018/1209)
Tillsynsmyndigheter

Transport- och kommunikationsverket, polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och regionförvaltningsverket sköter tillsynen över transporter, intern flyttning och tillfällig förvaring av farliga ämnen.

18 §
Anmälan om olyckor

Om det vid transport, intern flyttning eller tillfällig förvaring av ett farligt ämne inträffar en olyckshändelse som till följd av läckage av det transporterade ämnet eller av annan orsak medför fara för människor, miljön eller egendom, skall föraren av fordonet eller den anordning som används vid flyttningen eller den som ansvarar för lastningen eller lossningen, flyttningen eller den tillfälliga förvaringen omedelbart anmäla det inträffade till nödcentralen och vidta lämpliga skyddsåtgärder.

19 § (19.12.2018/1209)
Olycksrapport

Om det i samband med transport, flyttning eller tillfällig förvaring av ett farligt ämne i hamnen inträffar en olyckshändelse som förorsakar fara för människor, miljön eller egendom, ska den som utförde transporten och, i fråga om intern flyttning eller tillfällig förvaring, den som ansvarar för lasten omedelbart göra upp en olycksrapport. Av olycksrapporten ska åtminstone följande framgå:

1) olyckshändelsens förlopp, vilka förhållanden som rådde när olyckan inträffade och eventuella skador,

2) vilka bekämpningsåtgärder som vidtagits på olycksplatsen,

3) vilka åtgärder den som utförde transporten och den som ansvarar för lasten har vidtagit eller kommer att vidta för att förhindra nya olyckshändelser av samma slag.

Olycksrapporten ska lämnas till Transport- och kommunikationsverket och hamninnehavaren samt på begäran de andra tillsynsmyndigheterna, räddningsmyndigheten och den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen. Om det är fråga om transport av ett radioaktivt ämne, ska rapporten dessutom lämnas till Strålsäkerhetscentralen.

Transport- och kommunikationsverket, hamninnehavaren och Strålsäkerhetscentralen har rätt att begära en ytterligare och mera omfattande utredning utöver dem som avses i 1 mom., om det anses vara nödvändigt med beaktande av olyckshändelsens art och omfattning.

Om undersökning av olyckor gäller särskilda bestämmelser. För anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om allvarliga olycksfall i arbetet gäller särskilda bestämmelser.

20 § (19.12.2018/1209)
Undantag

Transport- och kommunikationsverket kan i enskilda fall på ansökan bevilja tillstånd att avvika från bestämmelserna i denna förordning om det finns särskilt tvingande skäl till det eller om iakttagandet av bestämmelserna medför oskäliga kostnader eller avsevärd olägenhet. Beviljande av undantag förutsätter dessutom att den säkerhet som krävs kan uppnås på något annat sätt.

21 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005.

22 §
Övergångsbestämmelser

Den säkerhetsutredning som avses i 8 § skall första gången tillställas Sjöfartsverket för godkännande före den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

TABELL ÖVER FARLIGA LASTER SOM SKALL FÖRVARAS SEPARERADE FRÅN VARANDRA PÅ HAMNOMRÅDEN

På en lastenhet som innehåller farliga laster som hör till flera klasser än en ska det strängaste kravet på separation tillämpas.

Klass 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 8 9
Brandfarliga gaser 2.1 0 0 0 s a s 0 s s 0 a 0
Icke giftiga, icke brandfarliga gaser 2.2 0 0 0 a 0 a 0 0 a 0 0 0
Giftiga gaser 2.3 0 0 0 s 0 s 0 0 s 0 0 0
Brandfarliga vätskor 3 s a s 0 0 s a s s 0 0 0
Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen 4.1 a 0 0 0 0 a 0 a s 0 a 0
Självantändande ämnen 4.2 s a s s a 0 a s s a a 0
Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 4.3 0 0 0 a 0 a 0 s s 0 a 0
Oxiderande ämnen 5.1 s 0 0 s a s s 0 s a s 0
Organiska peroxider 5.2 s a s s s s s s 0 a s 0
Giftiga ämnen (vätskor och fasta ämnen) 6.1 0 0 0 0 0 a 0 a a 0 0 0
Frätande ämnen (vätskor och fasta ämnen) 8 a 0 0 0 a a a s s 0 0 0
Andra farliga ämnen och föremål 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obs.Laster i klass 1 (med undantag för 1.4S), klass 6.2 och klass 7 får endast förvaras på hamnområdet i samband med omedelbar skeppning eller leverans. Dessa klasser finns inte i tabellen. Om sådana laster på grund av oförutsedda omständigheter trots allt måste förvaras tillfälligt, ska de förvaras på de områden som anvisats för detta ändamål. Ytterligare ska hamninnehavaren beakta kraven på separation av enskilda klasser enligt IMDG-koden.

TABELLFÖRKLARINGAR

Separation av farliga laster:

Kollin/ IBC-behållare, färjvagnar eller flak

0 = ingen separation behövs
a = åtskilda från (away from) – minst 3 meters avstånd
s = skall separeras (separated from) – på öppna områden minst 6 meters avstånd, utrymmen under skyddstak eller upplag minst 12 meters avstånd, om separering inte genomförts med godkänd brandmur

Slutna containrar, tankcontainrar och täckta fordon

0 = ingen separation behövs
a = åtskilda från (away from) – ingen separering behövs
s = skall separeras (separated from) – på öppna områden i längs- och tvärgående riktning minst 3 meters avstånd i utrymmen med skyddstak och i upplag i längs- och tvärgående riktning minst 6 meters avstånd, om separering inte genomförts med godkänd brandmur

Öppna fordon, järnvägsvagnar och öppna containrar

0 = ingen separation behövs
a = åtskilda från (away from) – minst 3 meters avstånd krävs
s = skall separeras (separated from) – på öppna områden i längs- och tvärgående riktning minst 6 meters avstånd i utrymmen med skyddstak eller i upplag i längs- och tvärgående riktning minst 12 meters avstånd, om separering inte genomförts med godkänd brandmur

För bulkcontainrar, tankcontainrar, fordon, färjvagnar eller containerflak eller järnvägsvagnar motsvarar 3 meters avstånd till sin bredd en 20 fots (20 foot) standarddimensionerad container eller ett fritt spår eller en fil för släpvagn eller, i fråga om järnvägsvagnar, ett buffertområde i längsgående riktning.

Med ”0” avses i tabellen att inget separationsavstånd krävs, men att de ämnesvisa specialbestämmelserna i IMDG-koden skall iakttas.

Med en enhet av sluten typ avses en enhet där de farliga varorna är fullständigt slutet förpackade genom tillräckligt starka väggar såsom i bulkcontainrar, tankar eller fordon. Enheter som har gavlar av tyg eller är presenningförsedda räknas inte till typen slutna enheter.

Ikraftträdelsestadganden:

24.2.2011/173:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

4.4.2013/249:

Denna förordning träder i kraft den 8 april 2013.

12.12.2013/884:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

26.11.2015/1374:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

19.12.2018/1209:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

28.11.2019/1103:

Denna förordning träder i kraft den 4 december 2019.

14.5.2020/365:

Denna förordning träder i kraft den 18 maj 2020.

5.5.2022/316:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.